diari

ORDRE de 19 de maig de 1999, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana, per a la protecció de la naturalesa, de dues finques situades en el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva en el terme municipal de Pego (Alacant). [1999/M5077]

(DOGV núm. 3528 de 30.06.1999) Ref. Base de dades 2109/1999

ORDRE de 19 de maig de 1999, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana, per a la protecció de la naturalesa, de dues finques situades en el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva en el terme municipal de Pego (Alacant). [1999/M5077]
Mitjançant escriptura de compravenda, atorgada davant el notari de València senyor Francisco Badía Gascó el 14 d'abril de 1999, la Generalitat Valenciana va adquirir dues finques rústiques situades en la partida Tanques d'Estaló del terme municipal de Pego (Alacant), dins dels límits del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, per a incrementar-ne la superfície i possibilitar la preservació de les espècies biòtiques i abiòtiques de la zona humida, atesa la seua consideració com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i estar inclosa en la Xarxa Ecològica Natura-2000 de la Unió Europea a càrrec del programa Life.
Una vegada formalitzada l'adquisició, i de conformitat amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, es procedeix a l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana de l'immoble esmentat.
En virtut de tot això i d'acord amb les facultats que tinc atribuïdes per l'article 62.2 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
ORDENE
Primer
S'afecta el domini públic de la Generalitat Valenciana, amb efectes de 14 d'abril de 1999, amb la finalitat de protegir la naturalesa, els immobles que a continuació es descriuen i que consten en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana amb el número A01/03/102/0015.
- Rústica. Terra arrossar, situada en el terme municipal de Pego, partida Tanques d'Estaló de 9 àrees, 41 centiàrees; limita: nord, Ramón Siscar Pons; sud, Fernando Pastor Sastre; est, gola, i oest, Fernando Mas García.
- Rústica. Terra arrossar, situada en el terme municipal de Pego, partida Tanques d'Estaló de 9 àrees, 41 centiàrees; limita: nord, José García Sendra; sud, Fernando Pastor Sastre; est, Fernando García Sendra, i oest, camí de la partida.
Segon
Els immobles queden integrats en el domini públic de la Generalitat Valenciana, i correspon a la Conselleria de Medi Ambient, l'exercici de les competències demanials sobre aquests, inclosa l'administració i conservació.
Tercer
Que la Conselleria de Medi Ambient designe un representant perquè concórrega amb el nomenat per la Direcció General de Tributs i Patrimoni, per a formalitzar la corresponent acta d'afectació.
València, 19 de maig de 1999
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea