diari

ORDRE de 17 de maig de 1999, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana, per a la protecció de la naturalesa, d'una finca situada en la partida Estaló del terme municipal de Pego (Alacant). [1999/S5074]

(DOGV núm. 3528 de 30.06.1999) Ref. Base de dades 2111/1999

ORDRE de 17 de maig de 1999, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana, per a la protecció de la naturalesa, d'una finca situada en la partida Estaló del terme municipal de Pego (Alacant). [1999/S5074]
Mitjançant escriptura de compravenda, atorgada davant el notari de València el senyor Vicente L. Simó Santonja el 6 de maig de 1999, la Generalitat Valenciana va adquirir una finca rústica situada en la partida Estaló del terme municipal de Pego (Alacant), dins dels límits del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, per a incrementar-ne la superfície i possibilitar la preservació de les espècies biòtiques i abiòtiques de la zona humida, atesa la seua consideració com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i estar inclosa en la Xarxa Ecològica Natura-2000 de la Unió Europea a càrrec del programa Life.
Una vegada formalitzada l'adquisició, i de conformitat amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, es procedeix a l'afectació al domini públic de la Generalitat Valenciana de l'immoble esmentat.
En virtut de tot això i d'acord amb les facultats que tinc atribuïdes per l'article 62.2 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
ORDENE
Primer
S'afecta el domini públic de la Generalitat Valenciana, amb efectes de 6 de maig de 1999, amb la finalitat de protegir la naturalesa, l'immoble que a continuació es descriu:
Rústica: terra arrossar, en la partida Estaló del terme de Pego, (polígon 18, parcel·la 14) de 42 àrees i 22 centiàrees i que limita, pel nord, Fernando Sastre Ferrer i Fernando Ortolá Sendra; pel sud, Carlos Mengual Canet; per l'est, María Sastre Ferrer, i per l'oest, camí de la partida.
Consta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana amb el número A01/03/102/0014.
Segon
L'immoble queda integrat en el domini públic de la Generalitat Valenciana, i correspon a la Conselleria de Medi Ambient, l'exercici de les competències demanials sobre aquest, inclosa l'administració i conservació.
Tercer
Que la Conselleria de Medi Ambient designe un representant perquè concórrega amb el nomenat per la Direcció General de Tributs i Patrimoni, per a formalitzar la corresponent acta d'afectació.
València, 17 de maig de 1999
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea