diari

Correcció d'errades al Decret 172/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la Comissió de Joventut de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 729 de 23.12.1987) Ref. Base de dades 2112/1987

Correcció d'errades al Decret 172/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la Comissió de Joventut de la Generalitat Valenciana.
Advertida l'omissió de dos Vocals de la Comissió creada per l'esmentat Decret publicat al DOGV núm. 693 de data 2 de novembre de 1987, cal efectuar la rectificació següent:
A l'article tercer, s'ha d'incloure entre els Vocals el Director General de Centres i Promoció Educativa, i el Director General d'Innovació i Tecnologia Agràries.

linea