diari

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 1999, de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, per la qual es declara refugi de caça, amb la denominació de reserva de fauna, la finca Salines de Pinet, propietat de la Generalitat Valenciana, sítia al Parc Natural de les Salines de Santa Pola. [1999/Q5902]

(DOGV núm. 3528 de 30.06.1999) Ref. Base de dades 2115/1999

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 1999, de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, per la qual es declara refugi de caça, amb la denominació de reserva de fauna, la finca Salines de Pinet, propietat de la Generalitat Valenciana, sítia al Parc Natural de les Salines de Santa Pola. [1999/Q5902]
Atés que mitjançant l'Ordre de 28 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, es va acordar l'adquisició de la finca denominada Salines de Pinet, situada al Parc Natural de les Salines de Santa Pola (Alacant).
Atés que el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de les Salines, aprovat definitivament pel Decret 202/1994, de 13 de setembre, del Govern Valencià, estableix els objectius generals de protecció de la fauna de l'espai natural i en l'article 21 la prohibició de caça als terrenys lliures i la possibilitat de crear refugis de caça permanents.
Atés que aquesta finca estava situada dins del vedat privat de caça A-10320, sense que constara la cessió de drets de caça per part de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa escau segregar la finca del vedat, i llavors passa a la situació de "terreny cinegètic d'aprofitament comú" si no h i ha cap resolució expressa que en reclassifique la condició cinegètica.
Atés que el Parc Natural del Fondó està designat com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus), d'acord amb la Directiva 79/409/CEE i està inclòs en el Conveni Ramsar per designació del Govern d'Espanya.
Realitzat el tràmit d'audiència amb l'anterior titular dels drets cinegètics.
Vista la proposta del Servei de Protecció d'Espècies pertanyent a la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient.
A l'empara de l'article 11 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de Caça, i de l'article 12 del seu reglament.
Fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, resolc:
Article 1
Segregar la finca denominada Salines de Pinet, amb una superfície de 76 hectàrees, 30 àrees i 48 centiàrees, del vedat privat de caça A-10320. Els límits de la finca són els especificats descriptivament en l'article 1.1 de l'Ordre de 28 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV número 2.104, de 27.01.94) i cartogràficament en l'annex I d'aquesta resolució.
Article 2
Declarar refugi de caça (reserva de fauna) aquesta finca, amb els límits ressenyats en l'article anterior.
Article 3
En aquest refugi de caça, i a fi d'assegurar la conservació de les espècies de fauna, estarà prohibit permanentment l'exercici de la caça. Això no obstant, quan hi haja raons d'ordre biològic, tècnic o científic que aconsellen la captura o reducció de determinats exemplars, el director dels serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient d'Alacant, després de l'informe previ del director conservador del Parc Natural, podrà concedir l'oportuna autorització i fixar les condicions aplicables en cada cas.
Article 4
Els terrenys cinegètics que es qualifiquen com refugi de caça se senyalitzaran amb els senyals corresponents, segons el model establit en la Resolució de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar un recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient en el termini d'un mes des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 4/1999 de Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 31 de maig 1999.- El director general per al Desenvolupament Sostenible: Miguel Ángel Cerver Perales.
ANNEX I
Delimitació del refugi de caça (reserva de fauna) Salines de Pinet.

linea