diari

Decret 151/1986, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desenvolupa la Llei 8/1985, de 31 de maig, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit.

(DOGV núm. 496 de 30.12.1986) Ref. Base de dades 2117/1986

Decret 151/1986, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desenvolupa la Llei 8/1985, de 31 de maig, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit.
La promulgació de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, que regula l'actuació financera de les Cooperatives amb secció de Crèdit, estableix un març legal específic per a aquestes Entitats, fixant-hi una sèrie de criteris bàsics de funcionament i tenint com a propòsit essencial reforçar-ne la solvència com a garantia davant els socis dipositants i, finalment, procurar-ne la continuïtat i progrés en el futur.
Només vigir aquesta Llei, el primer pus necessari per aconseguir una eficàcia real en l'actuació d'aquest tipus d'intermediaris financers fou la Circular Núm. 1, de 19 de desembre de 1985, de la Direcció General de Política Financera, sobre normes comptables i obligacions informatives, complint així unes exigències normalitzades de fiabilitat i control necessàries per a un coneixement exacta, veraç i periòdic de la situació patrimonial i econòmica de les Seccions de Crèdit de Cooperatives.
La normalització comptable de les Seccions de Crèdit ha permés de disposar de la informació necessària per a la realització d'un estudi ampli i minuciós sobre la situació actual d'aquestes Entitats, coneixent i profunditzant en aquells aspectes més problemàtics que requereixen una intervenció normativa concreta.
Encara a risc d’allargar en el temps aquest desplegament normatiu, la importància d'aquests intermediaris financers i les disparitats de la situació comptable de partida aconsellaven una tasca de coneixement continuada i exhaustiva. Una vegada conclòs el període de normalització, i a fi d'oferir una base comuna d'actuacions, cal desplegar la Llei 8/1985, de 31 de maig, que en la disposició final autoritza el Consell a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al compliment d'allò que hi disposa.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 1986,
DECRETE:
CAPITOL I
Denominació
Article primer
Les Cooperatives amb Secció de Crèdit faran constar l'expressió «Secció de Crèdit» precedint la denominació en tota referència documental o pública, i no podran utilitzar, en cap cas, les expressions «Cooperativa de Crèdit» o «Caixa Rural».
CAPITOL II
Constitució de noves Seccions de Crèdit
Article segon
Les Cooperatives, regulades per la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1985, de 25 d'octubre, que vulguen constituir una Secció de Crèdit hauran de sol·licitar autorització prèvia a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Les sol·licituds d’autorització aniran acompanyades dels documents següents:
a) Programa d'activitats a desenvolupar per la nova Secció de Crèdit.
b) Relació nominal de membres del Consell Rector de la Cooperativa, així com nom., formació tècnica i experiència de l'Apoderat o Director proposat per a la Secció de Crèdit.
c) Balanç de situació i Compte de Resultats de la Cooperativa en els dos últims exercicis tancats.
d) Projecte de modificació dels Estatuts de la Cooperativa. En el cas de les Cooperatives de nova creació es presentarà el projecte d'Estatuts d'aquestes.
Article tercer
Les Cooperatives que vulguen constituir en el si una Secció de Crèdit hauran de disposar d'un capital mínim. de un milió de pessetes.
Article quart
Un. Una vegada concedida l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda i efectuada la inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que es troba en la Conselleria de Treball i Seguretat Social, es procedirà a la inscripció provisional de la nova Secció de Crèdit en el Registre Especial de Cooperatives amb Secció de Crèdit a què fa referència l'article tercer de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, a partir d'aquest moment podrà començar les activitats financeres.
Dos. Les Seccions de Crèdit de nova creació hauran de ser inspeccionades almenys una vegada a l'any durant els dos primers exercicis de funcionament. Transcorregut aquest període i no constatant-se irregularitats o objeccions greus a formular-hi, es procedirà a la inscripció definitiva de l'Entitat en el Registre Especial de Cooperatives amb Secció de Crèdit. En cas contrari, es podrà procedir a la revocació de l'autorització administrativa per al funcionament.
Article cinqué
Durant els cinc primers exercicis d'existència, les Seccions de Crèdit que es constituesquen a l'empara d'aquest Decret no podran distribuir entre els socis els excedents disponibles, els quals seran destinats totalment a la Reserva de Previsió de Riscs d'Insolvència, a què fa referència l'apartat dos de l'article onze de la Llei 8/1985, de 31 de maig.
CAPITOL III
Nomenament del Director
Article sisé
El nomenament de Director de la Secció de Crèdit a què fa referència l'article 4 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, haurà de ser comunicat en el termini de quinze dies a la Conselleria d'Economia i Hisenda, acompanyant la documentació que justifique la seua capacitació tècnica, per tal que conste en el Registre Especial de Cooperatives amb Secció de Crèdit. S'entendrà ratificat el nomenament si no s'hi manifestaven objeccions justificades en el termini de tres mesos.
CAPITOL IV
Llibres oficials
Article seté
Les Cooperatives a què fa referència aquest Decret hauran de recollir en els corresponents llibres obligatoris que esmenta la Llei 11/1985, de 25 d'octubre, tots aquells acords relacionats amb la Secció de Crèdit presos pels òrgans de govern de la Cooperativa, tals com la constitució, el nomenament del Director, la concessió de préstecs, la fixació d'interessos, o similars.
CAPITOL V
Regulació econòmica i financera
Article vuité
Un. Amb caràcter obligatori, les Cooperatives amb Secció de Crèdit aplicaran a la Reserva de Previsió de Riscs d'Insolvència una part dels excedents la quantia dels quals serà com mínim. del 20% dels excedents econòmics imputables a la Secció esmentada.
Dos. Aquesta Reserva de Previsió de Riscs d’insolvència serà destinada a cobrir, al final de l'exercici, exclusivament les pèrdues produïdes en el Compte de Resultats de la Secció de Crèdit com a conseqüència d'anotacions en el compte d'amortitzacions d'insolvències, per haver-se registrat fallides definitives en inversions creditícies que no estiguen totalment cobertes pel Fons d'Insolvències.
Article nové
Un. Les Seccions de Crèdit de Cooperatives seran obligades a mantenir, amb caràcter de mínim., un coeficient de disponibilitats líquides del 7% dels seus dipòsits.
Dos. Els actius comptables aptes per cobrir l'esmentat coeficient seran:
a) Els saldos en caixa d'efectiu.
b) Els saldos mantinguts en els comptes i fons del »Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdits», prevists per a tal fi.
Article deu
Un. Les Seccions de Crèdit de Cooperatives seran obligades a mantenir un coeficient d'inversió obligatòria del 15% dels seus dipòsits.
Dos. Els actius computables aptes per a la cobertura de l'esmentat coeficient seran:
a) Fons públics emesos per la Generalitat Valenciana.
b) Préstecs de regulació especial les característiques dels quals seran fixades per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Tres L'esmentada Conselleria podrà establir subcoeficients amb caràcter de mínim., per a qualsevol dels actius assenyalats en l'apartat anterior.
Article onze
Un. Unicament podrà utilitzar-se per a inversions creditícies en la pròpia Cooperativa, com a màxim, el 55% dels dipòsits de la Secció de Crèdit, d’acord amb l'article vuité de la Llei 8/1985, de 31 de maig. Aquest límit s'entendrà compost per:
a) El 30%, com a límit màxim, per a necessitats corrents de capital circulant de la Cooperativa.
b) Fins al 25% restant, amb caràcter transitori, destinat a inversions en allò immobilitzat de la pròpia Cooperativa.
Dos La utilització de recursos captats per la Secció de Crèdit per a realitzar inversions en l'immobilitzat de la pròpia Cooperativa requereix, sempre, l'autorització prèvia expressa de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Fins que es cree el «Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit», els actius computables en el coeficient de disponibilitats liquides, a què fa referència l'article deu d'aquest Decret, seran:
a) Saldos en caixa d'efectiu.
b) Saldos de comptes a la vista en Entitats de Dipòsit.
Segona
Un. Mentre no s'adapte el criteri fixat en l'article cinqué de la Llei 8/1985, de 31 de maig, hom tindrà en compte com a termes de referència el volum de dipòsits de la Secció de Crèdit i els recursos propis de la Cooperativa.
Dos. Amb aquesta finalitat, la mitjana anual dels recursos propis de la Cooperativa guardarà una proporció mínima del 7% respecte a la mitjana semestral dels diposits de la Secció de Crèdit. La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà variar aquest percentatge entre els límits mínim. i màxim del 5% i 10%, respectivament, així com autoritzar dèficits transitoris de recursos propis, en els casos que, segons el seu parar, es troben justificats.
Tercera
Les Cooperatives amb Secció de Crèdit que en l'actualitat mantinguen excedents de Tresoreria en inversions distintes a les que estableix l'article primer de la Llei 8/1985, de 31 de maig, hauran de liquidar aquestes col·locacions en un termini no superior a tres anys.
Quarta
Les Cooperatives amb Secció de Crèdit que en l'actualitat es troben per damunt del límit del 25% establert en l'apartat b) del número un de l'article onze, hauran de proposar a la Conselleria d'Economia i Hisenda en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, el període d'adaptació que consideren necessari, acompanyat d'un informe tècnic que justifique la necessitat del termini esmentat.
DISPOSICIO FINAL
La Conselleria d'Economia i Hisenda queda autoritzada per a adoptar les mesures i dictar les disposicions complementàries que requeresca el desplegament, l'aplicació i l'execució de les normes establertes en aquest Decret, que vigirà el mateix dia de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 9 de desembre de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea