diari

RESOLUCIó de 14 de juliol de 1995, de la Secretaria General de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló per a la conservació i educació ambiental relativa a espais naturals protegits i espècies catalogades del terme municipal de Castelló.

(DOGV núm. 2569 de 16.08.1995) Ref. Base de dades 2128/1995

RESOLUCIó de 14 de juliol de 1995, de la Secretaria General de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló per a la conservació i educació ambiental relativa a espais naturals protegits i espècies catalogades del terme municipal de Castelló.
Subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló, el dia 20 de juny de 1995, un conveni marc de cooperació per a la conservació i educació ambiental relativa a espais naturals protegits i espècies catalogades del terme municipal de Castelló, i en compliment del que estableix l'article 3.4 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat Conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0518/95, i que figura com a annex d'aquesta Resolució.
València, 14 de juliol de 1995.- El secretari general de la Conselleria d'Administració Pública.
Conveni marc de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló per a la conservació i educació ambiental relativa a espais naturals protegits i espècies catalogades del terme municipal de Castelló
Castelló, 20 de juny de 1995
Reunits
D'una banda, el Sr. Emèrit Bono i Martínez, conseller de Medi Ambient, en nom i representació de la Generalitat Valenciana, expressament facultat per a aquest acte per acord del Consell de 19 de juny de 1995,
I de l'altra, el Sr. José Luis Gimeno Ferrer, alcalde de Castelló, en nom i representació de l'ajuntament d'aquesta ciutat, expressament facultat per a aquest acte per acord de l'Ajuntament de 30 de maig de 1995.
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat per a signar aquest conveni, cadascuna en la representació que exerceix, i lliurement
Manifesten
I. Que dins del terme municipal de Castelló es localitzen diversos paratges d'interés natural entre els quals hi ha els espais naturals protegits de la Reserva Natural de les Illes Columbretes i del Paratge Natural del Desert de les Palmes, d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana; i altres espais naturals d'importància per la presència d'espècies catalogades, incloses en el Decret 265/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, i la gestió d'aquests espais i espècies correspon a la Conselleria de Medi Ambient, sense perjudici de les competències que manté l'ajuntament de la localitat i d'aquells que es deleguen en aquesta matèria d'acord amb la legislació vigent.
II. Que l'Ajuntament de Castelló és propietari del Planetari del Grau de Castelló, instal·lació amb finalitat didàctica i educativa on radica el Centre d'Informació de la Reserva Natural de les Illes Columbretes, administrada per la Conselleria de Medi Ambient.
III. Que, igualment, l'Ajuntament és propietari de diverses finques al paratge del Molí de la Font, espai de marjals inclòs dins del Programa d'accions per la conservació de zones humides valencianes i creació d'una xarxa de reserves per al samaruc (Valencia hispanica), cofinançat per la Unió Europea i la Generalitat Valenciana (programa LIFE) i gestionat per la Conselleria de Medi Ambient.
IV. Que es considera beneficiós i necessari per a l'interés públic la col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló i la Generalitat Valenciana a fi de potenciar la conservació d'aquests espais i espècies, adequar l'ús públic i realitzar programes d'educació ambiental; per la qual cosa els intervinents, en la qualitat que exerceixen, formalitzen aquest conveni amb total respecte l'exercici legítim de les competències legals i amb vista a la cooperació i l'assistència activa entre les dues administracions per a l'eficaç exercici de les seues competències, assumir el compromís d'establir ulteriorment els respectius drets i obligacions, mitjançant el desenvolupament de les següents
Estipulacions
Primera
Constitueix l'objecte d'aquest conveni marc la col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, i l'Ajuntament de Castelló per a la conservació i l'educació ambiental relativa als espais naturals protegits i les espècies catalogades dins del terme municipal de Castelló i, dins d'aquests, en particular:
1. Instal·lació i funcionament del Centre d'Informació de la Reserva Natural de les Illes Columbretes al Planetari de Castelló.
2. Creació i manteniment d'una reserva de samaruc al paratge del Molí de la Font.
3. Educació ambiental, vigilància i conservació del Paratge Natural del Desert de les Palmes, de la Reserva Natural de les Illes Columbretes i qualsevol altre espai natural que es declare dins del terme municipal de Castelló, d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
4. Educació ambiental, vigilància i conservació relativa a les espècies catalogades localitzades dins del terme municipal de Castelló incloses en el Decret 265/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià.
Totes aquestes actuacions es concretaran mitjançant la signatura de convenis singulars.
Segona
La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, es compromet de forma genèrica per aquest conveni marc, a les següents actuacions:
1. Restauració de l'hàbitat natural i l'assistència tècnica en la gestió d'espècies catalogades en espais naturals no protegits al terme municipal de Castelló.
2. Educació ambiental relativa als espais naturals protegits i les espècies catalogades localitzades en el terme municipal de Castelló
L'Ajuntament de Castelló es compromet de forma genèrica mitjançant aquest conveni marc a les següents actuacions:
1. La disponibilitat dels terrenys de propietat municipal que allotgen espècies catalogades, o que estiguen inclosos en espais naturals protegits, per a la realització d'actuacions per part de la Conselleria de Medi Ambient, previstes dins de la clàusula primera d'aquest conveni.
2. La vigilància, la conservació i la cessió de l'ús d'instal·lacions educatives municipals per a la realització d'actuacions d'educació ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient en aquells aspectes previstos en aquest conveni.
Això no obstant, la participació específica i concreta de les dues administracions es detallarà en els convenis singulars que desenvolupen aquest acord.
Tercera
La iniciativa per a l'execució d'aquest conveni marc mitjançant convenis singulars, podrà provenir de qualsevol de les dues administracions, sempre que s'adapte al que disposen aquestes estipulacions.
Quarta
En les actuacions derivades d'aquest conveni, incloses les publicacions o la divulgació que es realitze per qualsevol mitjà, hauran de constar les referències a l'Ajuntament de Castelló i a la Conselleria de Medi Ambient com a entitats cooperadores.
Cinquena
Aquest conveni tindrà un caràcter indefinit, si bé qualsevol de les parts podrà denunciar-lo abans del tercer trimestre de cada any natural.
Sisena
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i pel fet d'estar-hi inclosa l'aplicació directa de la legislació general de contractació administrativa, es regirà per les seues pròpies normes i, en allò que no s'hi preveja, supletòriament, pels principis d'aquesta legislació i els generals de l'ordenament jurídic administratiu.
Setena
Per part del Consell de la Generalitat Valenciana es faculta el conseller de Medi Ambient perquè subscriga convenis singulars amb l'Ajuntament de Castelló per al desenvolupament d'actuacions específiques dins dels apartats previstos en la clàusula primera d'aquest conveni marc.
I perquè així conste a l'efecte oportú, en prova de conformitat, les parts signen aquest document, en triple exemplar i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats.
El conseller de Medi Ambient: Emèrit Bono i Martínez.
L'alcalde de Castelló: José Luis Gimeno Ferrer.

linea