diari

LLEI 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual. [2006/4604]

(DOGV núm. 5243 de 21.04.2006) Ref. Base de dades 2165/2006

LLEI 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual. [2006/4604]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
Els mitjans de comunicació audiovisual, així com els seus servicis addicionals, constituïxen pilars fonamentals per al desenvolupament de la societat actual ja que contribuïxen a reforçar la cohesió econòmica i social del territori, i permeten l'aparició de noves formes d'activitat productiva i la creació d'ocupació.
Des del moment que la utilització de les noves tecnologies és de transcendental importància tant en l'àmbit econòmic i social, com en el cultural i d'oci, es fa necessari articular els mecanismes perquè els ciutadans puguen tindre accés a un sector audiovisual que afavorisca l'augment i la millora de les seues capacitats i possibilitats d'informació i comunicació.
La Generalitat té una àmplia capacitat legislativa en matèria audiovisual dins del seu àmbit territorial, en virtut del que disposen els articles 148.1.17 i 149.1.27, i 3 de la Constitució; l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; el Reial Decret 1.126/1985, de 19 de juny, de traspàs de funcions de l'administració de l'estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mitjans de comunicació social; en les normes d'aplicació de la Unió Europea incorporades a l'ordenament jurídic espanyol, com la Directiva 89/552/CEE, del Consell, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva, modificada per la Directiva 97/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 1997, l'antecedent de la qual és el Conveni Europeu sobre Televisió Transfronterera, adoptat en el si del Consell d'Europa el 5 de maig de 1989; i els programes europeus de desenrotllament i suport a la indústria audiovisual. Així mateix, la present llei es dicta en el marc de la normativa bàsica estatal d'aplicació en la matèria, en especial, la Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 89/552/CEE, esmentada abans, modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny; la Llei 15/2001, de 9 de juliol, que regula el foment i la promoció de la cinematografia i el sector audiovisual; el Reial Decret 2.169/1998, de 9 d'octubre, que aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre; i el Reial Decret 439/2004, de 12 de març, que aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local.
Cal establir uns principis inspiradors del sector audiovisual valencià d'acord amb els principis establits en la Constitució espanyola i en l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, així com els canals a través dels quals la Comunitat Valenciana puga desplegar les competències que té atribuïdes en la matèria.
En el present text legislatiu es pretén una regulació integral del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana, abastant qüestions i incorporant principis amb el fi de potenciar la formació, la creació, la producció, la comercialització i la difusió del sector i l'obra audiovisual valenciana tant en el territori de la Comunitat Valenciana com en la resta de mercats nacionals i internacionals. Es continua així l'acció encetada amb la creació amb la Ciutat de la Llum a Alacant.
Així mateix s'escomet una regulació en profunditat de l'organització administrativa valenciana en matèria audiovisual i es procedix a una ordenació definitiva del nou sector de la televisió digital a la Comunitat Autònoma.
En este context assolix un significat molt especial la regulació de la televisió digital terrestre d'àmbit autonòmic i la forma d'organitzar la gestió dels canals múltiples que hauran de concedirse en dates pròximes. Igualment, la televisió digital local, on es regula un model organitzatiu de gran complexitat i es posa fi a una llarga etapa de desordre jurídic, inseguretat dels operadors i falta de qualitat del servici.
Per a la consecució dels objectius esmentats, s'establixen uns principis que s'han de tindre en compte en exercir l'activitat audiovisual i que se centren principalment en el respecte als valors, als principis i als drets reconeguts i protegits en la Constitució espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; així com en garantir l'accés a una informació plural, vertadera i imparcial, a l'educació i a la cultura, i a un entreteniment de qualitat.
II
La present llei s'estructura en cinc títols, que, al seu torn, responen als grans eixos politicolegislatius en què es fonamenta:
El títol I, dedicat a les disposicions generals, recull l'objecte de la llei, el seu àmbit d'aplicació, així com els principis generals i les línies fonamentals de l'acció institucional. S'hi recullen el foment de la llengua i la cultura valencianes i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en l'àmbit audiovisual.
El títol II té com a objecte l'organització administrativa del sector audiovisual. S'hi regulen les competències de La Generalitat i el Registre General d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana.
Dins d'este títol la principal innovació és que, per mitjà de la promulgació d'una Llei específica, es crearà el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana com a òrgan independent que es regirà per la present Llei, per la pròpia Llei per la qual es cree, i per altres disposicions aplicables. La Llei de creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana establirà la seua composició, les seues funcions i competències que, junt amb les que la present Llei assenyala, desenrotllarà per al millor funcionament del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
El títol III, que versa sobre l'activitat de foment del sector audiovisual, se centra en els objectius a aconseguir amb les accions de foment i promoció, i regula les ajudes públiques en què es traduïxen estes accions.
Al seu torn, este títol es referix a la producció d'obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes, amb especial atenció a les de productors independents. Així mateix es regula el control del rendiment de les obres cinematogràfiques.
Finalment, també es referix este títol a la coordinació i el foment de les activitats d'investigació, formació i desenrotllament de les pràctiques professionals en el camp de l'activitat audiovisual.
El títol IV regula els continguts de la programació, els principis generals d'esta, el dret a la informació de la programació, les comunicacions d'interés públic, així com la protecció dels menors i la garantia d'accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial, tant de carácter auditiu com visual.
El títol V es referix a l'ordenació definitiva del sector de la televisió digital a la Comunitat Valenciana. La llei fixa la situació existent quant als canals atribuïts a esta Comunitat i les competències del Consell de La Generalitat respecte a la convocatòria i la resolució dels concursos per a l'adjudicació de les concessions corresponents. Es regula així mateix l'organització de la prestació del servici, la gestió compartida dels canals múltiples tant en l'àmbit de la TDT autonòmica com de la Televisió Digital Local i s'establix una clara normativa per a la transició de la tecnologia analògica a la digital. Particularment rellevant resulta la regulació de la televisió local i la seua ordenació definitiva, tot establint l'extinció de tots els títols habilitadors i llicències preexistents des del moment que es resolguen els concursos per a l'atorgament de les noves concessions administratives.
El títol VI establix un règim sancionador a través del qual es pretén garantir el compliment d'esta llei, de les seues normes de desplegament, així com de les normatives reguladores de les concessions de servicis inclosos en l'àmbit de la present llei. Establix un quadre d'infraccions i sancions i detalla un procediment per a la seua imposició.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte de la llei
La present llei té com a objecte:
1r. Establir, en exercici de les competències atribuïdes per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia a La Generalitat, els principis generals i les línies d'acció institucional en el sector audiovisual, així com els seus instruments de foment.
A efectes de la present llei s'entén per sector audiovisual el conjunt d'activitats que utilitzen com a canal de desenrotllament i transmissió del missatge els mitjans auditius i visuals, amb independència del suport tecnològic empleat en la transmissió.
2n. Establir, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, un règim jurídic que garantisca la lliure difusió i la recepció de les emissions sonores i televisives, siga quin en siga el mitjà tècnic de difusió i la forma de gestió.
3r. Regular integralment l'organització pública autonòmica en matèria audiovisual, adequant les competències i definint les responsabilitats corresponents.
4t. El suport a la creació, la producció, la comercialització i la difusió de les obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes en el territori de la Comunitat Valenciana i en la resta de mercats nacionals i internacionals; en particular, el suport a les obres audiovisuals en valencià.
5é. El suport a la investigació i la formació en l'àmbit audiovisual, així com la protecció, la conservació i la salvaguarda del patrimoni audiovisual de la Comunitat Valenciana.
6é. La protecció dels drets i interessos dels ciutadans i, en especial, dels menors per a preservar el seu correcte desenrotllament físic, mental i moral, i de les persones amb discapacitat sensorial per a garantir el seu dret d'accés.
7é. La protecció dels drets dels consumidors i usuaris en l'entorn dels mitjans audiovisuals, fent efectiu el dret dels espectadors a conéixer la programació amb l'antelació suficient.
8é. Regular els continguts de la programació emesa per televisió i la resta de mitjans audiovisuals de comunicació social.
9é. Impulsar el desenrotllament d'una programació d'alta qualitat en els mitjans audiovisuals de comunicació social en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
10é. Ordenar globalment el sector de la Televisió Digital a la Comunitat Valenciana i fomentar-ne la implantació efectiva en el seu territori.
Article 2. Àmbit d'aplicació
La present llei s'aplicarà:
a) Als servicis de radiodifusió sonora i televisiva els àmbits de cobertura del qual, siga quin siga el mitjà de transmissió emprat, no excedisquen els límits territorials de la Comunitat Valenciana, incloses les emissions de cobertura limitada a l'àmbit de la Comunitat Valenciana realitzades per mitjans de comunicació l'àmbit de cobertura de les quals siga superior.
b) Als servicis de difusió sonora i televisiva la prestació del qual es realitze directament per La Generalitat o per operadors públics i privats a què esta haja conferit un títol habilitador dins de l'àmbit autonòmic.
c) A aquelles persones físiques o jurídiques que realitzen activitats audiovisuals i a les que La Generalitat considere susceptibles de percebre aportacions públiques per al seu foment.
Article 3. Principis generals i línies fonamentals de l'acció institucional
1. La Generalitat reconeix el caràcter estratègic del sector audiovisual per la seua importància social i econòmica, i com a instrument per a la promoció i divulgació de la cultura, història i llengua pròpies, així com per a la transmissió dels valors superiors de la nostra Constitució i del nostre Estatut d'Autonomia.
2. Els poders públics de la Comunitat Valenciana hauran:
a) D'establir instruments adequats de foment orientats a la consolidació del sector audiovisual com un factor estratègic de l'economia de la Comunitat Valenciana, en el qual s'hauran de tindre en compte els criteris següents:
1. El foment de la llengua i de la cultura pròpies.
2. La innovació tecnològica, la investigació en totes les seues facetes i el desenrotllament sostingut del factor I+D+I.
3. La formació dels treballadors i els professionals relacionats amb el sector audiovisual.
4. La continuïtat de les produccions.
5. La contractació de residents a la Comunitat Valenciana i la implicació d'empreses valencianes.
6. La realització d'iniciatives amb components de creativitat i innovació.
7. L'elaboració de plans de promoció, distribució i exhibició.
8. La protecció de l'accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial per mitjà de l'eliminació de barreres de comunicació, especialment a través de la subtitulació i de la incorporació de la Llengua de Signes Espanyola (LSE) a les obres audiovisuals. A més es promouran servicis addicionals de televisió que la tecnologia de la televisió digital terrestre permet i que puguen servir per a facilitar l'accés de les persones amb discapacitat sensorial als mitjans televisius.
9. La difusió i la promoció dels drets dels consumidors i usuaris en l'àmbit de l'audiovisual.
b) De proporcionar els instruments necessaris per a la protecció, la conservació i la salvaguarda del patrimoni audiovisual de la Comunitat Valenciana.
c) De coordinar les accions de La Generalitat en matèria audiovisual amb les que promoguen la resta de comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea.
d) De col·laborar en l'àmbit audiovisual amb el conjunt de les administracions públiques, les organitzacions empresarials i professionals, associacions de consumidors i usuaris, i altres entitats relacionades amb el sector.
e) De fomentar la presència del sector audiovisual valencià no només en l'àmbit autonòmic, sinó també en els àmbits nacional i internacional. Impulsar la projecció exterior mitjançant disseny d'accions singulars, la creació de consorcis de comercialització, la subscripció de convenis o qualssevol altres instruments adequats a este fi.
f) De detectar les posicions dominants i les pràctiques abusives en el mercat audiovisual, en col·laboració amb el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, de manera que es garantisca la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de la distribució; i posar en coneixement dels òrgans de defensa de la competència els actes, els acords, les pràctiques o conductes de què puguen tindre notícia i que podrien resultar contraris a la legislació vigent en matèria de defensa de la competència, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 15/2001, de 9 de juliol, que regula el foment i la promoció de la cinematografia i el sector audiovisual.
g) En general, totes aquelles línies d'actuació que fomenten la producció, distribució i exhibició de les obres audiovisuals valencianes, així com l'ampliació, millora i internacionalització del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II
Organització administrativa
del sector audiovisual
CAPÍTOL I
Competències de la Generalitat
Article 4. Competències de La Generalitat
1. Correspon a La Generalitat, a través del departament que tinga les competències en matèria audiovisual, el foment de totes les activitats relacionades amb la creació, la producció, la investigació i la conservació d'obres audiovisuals valencianes, així com la regulació de la seua difusió dins el seu àmbit de competència territorial.
2. Correspon al departament que tinga les competències en matèria audiovisual:
a) Proposar al Consell de La Generalitat l'estratègia general de les polítiques públiques en matèria audiovisual.
b) L'execució de programes i accions per al desenrotllament del sector audiovisual.
c) L'elaboració dels projectes de reglaments de desenrotllament de la present llei, per a la seua aprovació pel Consell de La Generalitat.
d) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos en matèria audiovisual.
e) El control del compliment de la normativa general de l'audiovisual en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i l'exercici de les potestats inspectores i sancionadores corresponents, sense perjuí de les competències que la present llei atribuïx al Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) La direcció estratègica i la coordinació de totes les unitats i els centres directius de l'administració autonòmica relacionada amb les empreses i activitats audiovisuals.
CAPÍTOL II
Del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 5. El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Mitjançant una Llei específica es crearà el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana en què es determinarà la seua comesa, naturalesa i règim jurídic, àmbit i principis d'actuació, estuctura orgànica i composició, estatut dels seus membres, recursos econòmics, organització i funcionament, personal al seu servici i relacions amb les intitucions de La Generalitat.
CAPÍTOL III
Del Consorci Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 6. El Consorci Audiovisual de la Comunitat Valenciana
1. Per a la potenciació institucional de les accions orientades al desenrotllament del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, les administracions i entitats públiques interessades convindran la constitució del Consorci Audiovisual de la Comunitat Valenciana. En este Consorci podran participar entitats privades sense ànim de lucre que perseguisquen els fins d'interés públic concurrents amb els de les administracions i entitats públiques consorciades.
2. El departament de La Generalitat competent en matèria audiovisual promourà la constitució del Consorci, que tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
3. El Consorci tindrà la condició d'entitat de dret públic de caràcter interadministratiu, i comptarà amb patrimoni propi.
4. El Consorci es finançarà amb aportacions de les entitats que el constituïsquen, sense perjuí de la resta de mitjans econòmics que hi corresponguen d'acord amb el seu règim jurídic.
5. El Consorci promourà la realització de convenis de col·laboració amb fundacions, associacions i empreses que tinguen interès en el desenrotllament del sector audiovisual valencià. Simultàniament, promourà la creació d'una oficina de l'audiovisual per a fomentar i facilitar els rodatges a la Comunitat Valenciana.
6. Reglamentàriament es determinarà la composició, règim i funcionament del Consorci de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
Del Registre General d'Empreses Audiovisuals
Article 7. Registre General d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana
1. El departament competent en matèria audiovisual organitzarà un Registre General d'Empreses Audiovisuals destinat a facilitar la gestió de les polítiques públiques relatives al sector audiovisual i a garantir la integritat dels títols habilitadors per a la prestació de servicis de ràdio i televisió atorgats per la Comunitat Autònoma.
2. S'hauran d'inscriure al Registre General d'Empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana les empreses, siga quina siga la seua forma jurídica, que realitzen activitats de producció, distribució, laboratoris, estudis de rodatge i doblatge, material audiovisual i les altres connexes que es determinen reglamentàriament, i també les persones o entitats titulars de sales d'exhibició.
Els guionistes, directors i realitzadors, actrius i actors i altres professionals vinculats al sector audiovisual, podran comunicar al Registre l'exercici de la seua activitat en les condicions que s'establisquen reglamentàriament a fi que els organismes públics i privats disposen d'una informació àmplia i exhaustiva del capital humà del sector audiovisual autòcton.
Este registre serà independent de qualsevol altre en què puguen figurar inscrites les empreses esmentades.
Les empreses inscrites hauran de subministrar al registre una còpia dels comptes anuals que dipositen en el Registre Mercantil quan estiguen subjectes a esta obligació de dipòsit, així com informació sobre la seua participació en produccions i rodatges en la forma i amb la periodicitat que es determinen reglamentàriament.
3. En una secció especial del Registre General s'inscriuran les societats que tinguen títols habilitadors per a la prestació de servicis de ràdio i televisió atorgats per La Generalitat.
En este registre s'anotaran les modificacions de les escriptures o estatuts socials de les societats concessionàries, així com la composició dels òrgans d'administració i les seues variacions. Així mateix, s'anotaran les modificacions de participacions en el seu capital social.
TÍTOL III
Foment de l'activitat audiovisual
CAPÍTOL I
Incentius públics directes a l'activitat audiovisual
Article 8. Ajudes públiques a l'audiovisual
1. Les ajudes de La Generalitat per a la promoció i el foment del sector audiovisual i de les obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes les establirà el departament competent en matèria audiovisual dins els límits pressupostaris aprovats en cada exercici, fixant els requisits per a l'obtenció de les ajudes en la convocatòria corresponent.
2. En la dotació d'estes ajudes podran participar entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, empreses de televisió i altres entitats amb què puguen establir-se convenis per a esta finalitat.
3. Les característiques i les quantitats de les ajudes s'establiran reglamentàriament i podran consistir a:
a) Ajudes a petites i mitjanes empreses del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana per a la promoció dels seus productes audiovisuals en els mercats i afavorir-ne la competitivitat.
b) Ajudes al finançament d'activitats de producció, distribució i exhibició d'obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes, i de les indústries tècniques relacionades amb estes activitats, ajudes a la inversió en adquisició d'equipament per a la producció audiovisual, així com per al desenrotllament de les infraestructures i innovació tecnològica de la indústria audiovisual, per a la qual cosa La Generalitat concertarà els oportuns convenis de col·laboració o cooperació amb entitats financeres.
c) Ajudes per a l'amortització dels costos de producció de les obres cinematogràfiques, tenint en compte criteris objectius de caràcter automàtic com l'acceptació dels espectadors en el període de projecció en les sales d'exhibició cinematogràfica, i la recaptació obtinguda per estes durant el temps que reglamentàriament es determine.
d) Ajudes directes i financeres per al desenrotllament de projectes i l'elaboració de guions d'obres cinematogràfiques i audiovisuals.
4. La Generalitat destinarà ajudes al sector audiovisual que s'establiran mitjançant la subscripció de protocols i convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions, entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, empreses de televisió, associacions i federacions empresarials i professionals i altres entitats.
5. Per a establir l'import de l'ajuda general a l'amortització de costos de producció prevista en la lletra c) de l'apartat 3, es tindrà en consideració el crèdit pressupostari destinat a estes ajudes, el volum de les sol·licituds existents per a cada convocatòria i la totalitat de la recaptació de les pel·lícules que hi concorren.
6. La concessió de les ajudes per a la creació i la producció de pel·lícules i obres audiovisuals tindrà en compte el seu interés cultural i social i la seua contribució a la transmissió de valors democràtics, així com la seua qualitat i valors artístics, la utilització del valencià, la incorporació de les noves tecnologies de la comunicació, i les garanties d'accés a les pe·lícules per a les persones amb discapacitat.
7. Una vegada que s'haja constituït i entre en funcionament el Registre General d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana només podran optar a les ajudes i a les mesures de promoció i foment del sector audiovisual les empreses inscrites en ell.
8. A efectes de determinar el límit de les ajudes, que s'establirà reglamentàriament i que en cap cas podrà ser de tal quantia que, per si sola o sumada a altres ajudes de caràcter públic, siga superior al cost total de l'activitat per a la qual se sol·licite, s'entendrà per inversió del productor o de l'empresa audiovisual la quantitat aportada per esta amb recursos propis, amb recursos aliens de caràcter reintegrable o en concepte de cessió dels drets d'explotació de la pel·lícula o obra audiovisual.
En cap cas podran computar-se com a inversió del productor o de l'empresa audiovisual les subvencions percebudes, ni les aportacions realitzades en concepte de coproductor o de productor associat per qualsevol administració, entitat, empresa pública o societat que presten servicis de televisió.
9. Les obres cinematogràfiques i audiovisuals que resulten qualificades «X» així com les que per sentència foren declarades en algun extrem constitutives de delicte, no tindran accés a ajudes públiques de La Generalitat.
10. Tampoc no tindran accés a les ajudes públiques de La Generalitat les pel·lícules publicitàries a excepció de les promocionals d'interessos generals sectorials, turístics o culturals.
CAPÍTOL II
Foment i coordinació de les activitats d'investigació
i formació relatives al sector audiovisual
Article 9. Estímul de la investigació i la formació
1. Amb el fi de potenciar, actualitzar i millorar les accions en curs, o de nova implantació, relatives a la investigació de continguts, mercats i noves tecnologies, per una part, i relatives a la formació dels tècnics i professionals del sector audiovisual, per l'altra, el departament competent en esta matèria establirà mesures de coordinació i foment dins els límits pressupostaris aprovats en cada exercici.
2. Es procurarà que les accions de coordinació i estímul de la investigació i de la formació compten amb la col·laboració de totes aquelles institucions, públiques o privades, que concorren en el sector i potencien la sinergia de conjunt, com RTVV i la Ciutat de la Llum, i, de manera especial, les de naturalesa investigadora i docent.
3. Les accions de coordinació i foment de la investigació aniran dirigides a:
a) Identificar i promoure nous programes, referits a la investigació de continguts, mercats, necessitats professionals, desenrotllaments tecnològics i altres, dins les estratègies que despleguen les distintes administracions.
b) Coordinar els recursos disponibles en el sector públic valencià per a satisfer adequadament les exigències d'investigació i estudi plantejades per les activitats del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
4. Les accions de coordinació i foment de la formació aniran dirigides a:
a) Aprofitar els mecanismes de col·laboració existents, o crear altres nous quan siga necessari, per a establir una actualització permanent dels curricula acadèmics, de manera que s'aconseguisca la major adequació entre l'oferta de formació de nous professionals i les necessitats de creació i producció definides per l'activitat empresarial del sector.
b) Unir els recursos dels distints departaments de La Generalitat, i d'altres administracions com l'estatal i l'europea, i de les empreses del sector, per a establir, mitjançant convenis anuals, els objectius i les modalitats de la formació professional no cobertes pels programes reglats i adaptada a les canviants necessitats concretes del sector.
c) Fomentar la formació continuada i el reciclatge de tècnics i professionals de comú acord amb les associacions empresarials, professionals i amb altres associacions o entitats directament vinculades amb el sector.
d) Afavorir les iniciatives de formació que utilitzen les noves tecnologies.
5. El departament competent en matèria audiovisual promourà, de manera coordinada amb altres departaments competents de La Generalitat, l'ensenyament de l'audiovisual en els nivells de l'ensenyament no universitari prestant una especial atenció a aquelles iniciatives que redunden en l'educació de noves audiències sensibles als valors implícits en les obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes, espanyoles i europees.
6. El departament competent en matèria audiovisual prestarà un suport especial a totes aquelles accions de millora, innovació i excel·lència de les distintes pràctiques professionals que concorren en l'activitat audiovisual que siguen plantejades per les associacions o entitats interessades.
CAPÍTOL III
Reserva de programació televisiva
Article 10. Obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes
1. Els operadors de televisió compresos en l'àmbit d'aplicació de la present llei, establit en l'article 2, hauran de reservar el 20% del seu temps d'emissió anual a la difusió d'obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes.
2. Tindran la consideració d'obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes, les obres originàries de la Comunitat Valenciana realitzades per una empresa de producció establida a tots els efectes a la Comunitat Valenciana, que complisquen els requisits següents:
a) Que els autors (guionistes, directors i músics) de l'obra siguen residents a la Comunitat Valenciana, almenys en un 75 per 100.
b) Que els integrants dels equips tècnics i artístics que participen en la seua elaboració, com ara intèrprets (sense computar a este efecte els de figuració), els directors de producció, de fotografia, de so, de muntatge, de decorats i de vestuari, siguen, almenys, en un 75 per 100, residents a la Comunitat Valenciana.
c) Que el rodatge, llevat d'exigències del guió, la postproducció en estudi i els treballs de laboratori, es realitzen en territori de la Comunitat Valenciana.
3. Així mateix, tindran la consideració d'obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes les coproduïdes per una empresa de producció resident a tots els efectes a la Comunitat Valenciana, junt amb altres empreses de producció de fora de la Comunitat, sempre que l'empresa valenciana tinga com a mínim una participació del 30 per 100 en el cost total de la producció i la contribució dels equips tècnics i artístics valencians arribe, almenys, al mateix percentatge.
4. Les ajudes econòmiques de La Generalitat que, si és el cas, puguen concedir-se al coproductor valencià d'acord amb la present llei i el seu posterior desplegament reglamentari, i els conseqüents drets i obligacions que estes generen, li seran atribuïts a tal coproductor exclusivament, no admetent-se pacte en contra.
5. L'organisme competent de La Generalitat expedirà, a petició dels interessats, un certificat o títol d'obra audiovisual valenciana a aquelles que complisquen els anteriors requisits.
6. Les obres audiovisuals valencianes es realitzaran en la seua versió original preferentment en valencià.
Article 11. Obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes de productors independents
1. Els operadors de televisió, dins del període de temps establit en l'apartat 1 de l'article anterior, reservaran un mínim del 10% del seu temps total d'emissió a obres valencianes de productors independents respecte de les entitats titulars de servicis de televisió, de les quals més de la meitat hauran d'haver estat produïdes en els últims cinc anys.
2. Es considerarà productor independent, als efectes d'esta llei, tot aquell productor que complisca els requisits establits en la definició de «productor independent» recollida en la normativa bàsica estatal.
Article 12. Exclusió del còmput
1. Als efectes dels articles anteriors d'este capítol, no es computarà com a temps d'emissió el dedicat a informacions, transmissions esportives, concursos o jocs, publicitat, televenda i qualsevol servici interactiu.
2. Als mateixos efectes, en els servicis de pagament per a les emissions de televisió d'un operador que es contracten de forma conjunta i inseparable dins d'una determinada oferta, les disposicions dels articles esmentats s'aplicaran al seu temps total d'emissió.
Article 13. Programació Accessible.
1. Els operadors de televisió autonòmica compresos en l'àmbit d'aplicació de la present Llei, hauran de reservar el 20% de la programació diària a l'emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva a través de subtitulat i la inclusió de la Llengua de Signes Espanyola (LSE), i garantir un increment progressiu i constant.
2. Els operadors autonòmics de televisió de titularitat pública reservaran el 50% de la programació diària a l'emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva a través de subtitulat i de la inclusió de la Llengua de Signes Espanyola (LSE). Este percentatge s'incrementarà gradualment fins aconseguir el 100% en el termini de 10 anys.
3. Els operadors de televisió local compresos en l'àmbit d'aplicació de la present Llei procuraran aconseguir, de manera progressiva, el percentatge de programació diària establits en l'apartat 1 d'este article.
4. S'atorgarà una especial consideració i protecció als drets d'accessibilitat de la infància i joventut amb discapacitat sensorial auditiva, per a potenciar d'esta manera el seu correcte desenrotllament físic, mental i moral.
L'exclusió del còmput mencionat en l'article 12 no serà aplicable a allò que s'ha assenyalat en el present article.
Article 14. Control de rendiments de les obres cinematogràfiques
1. Les sales d'exhibició cinematogràfica de la Comunitat Valenciana compliran els procediments establits o que es puguen establir reglamentàriament de control d'assistència i declaració de rendiments que permeten conéixer amb la major exactitud, rapidesa i fiabilitat els ingressos que obtenen les pel·lícules a través de la seua explotació en les sales d'exhibició cinematogràfica, amb el detall suficient per a servir de suport a l'actuació administrativa i a l'exercici de drets legítims dels particulars. El procediment de control es basarà en la utilització de bitllets reglamentats que seran d'entrega obligatòria a tots els espectadors i s'expediran amb les formalitats prescrites.
2. Als efectes del que preveu l'apartat 1, l'òrgan competent podrà auxiliar-se de la informació subministrada per entitats creades per a l'obtenció de dades que tinguen implantació a tot Espanya i solvència professional reconeguda.
TÍTOL IV
Contingutss de la programació
CAPÍTOL I
Principis generals
Article 15. Règim jurídic
1. El contingut de la programació de televisió dins de l'àmbit d'aplicació d'esta llei s'ajustarà al que disposa este títol, sense perjuí del que disposa la legislació bàsica de l'estat.
2. La programació dels mitjans audiovisuals de comunicació social s'ajustarà als principis enunciats en l'article següent.
Article 16. Principis generals de la programació
Les emissions de les entitats o concessionaris que presten els servicis de televisió i de radiodifusió sonora han d'ajustar-se als principis següents:
a) El respecte dels valors i principis que informen la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els drets i llibertats que reconeixen i garantixen.
b) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.
c) El respecte a l'honor, la fama i la vida privada de les persones.
d) El respecte i la promoció dels valors d'igualtat i de no discriminació per raó de raça, sexe, naixement, religió, opinió, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
e) L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions, així com la diferenciació en els continguts i formats del que és informació i del que és publicitat o propaganda.
f) L'adequada separació entre informacions i opinions i la identificació dels qui sustenten estes últimes i la seua lliure expressió, amb els límits establits per l'article 20.4 de la Constitució espanyola.
g) La protecció de la joventut i de la infància, vetlant així mateix els drets i necessitats dels menors i jóvens amb discapacitats sensorials, amb una programació adequada a les seues necessitats en horaris específics.
h) La promoció de la igualtat entre l'home i la dona.
i) La defensa i la preservació del medi ambient.
j) La protecció, el foment i la normalització del valencià.
k) La promoció i la difusió de la cultura valenciana, així com el respecte a la identitat, les institucions i els símbols de la Comunitat Valenciana, presentant i representant en tot moment el territori de la Comunitat Autònoma com una realitat pròpia i diferenciada tant en els seus aspectes gràfics com en les seues descripcions, de conformitat amb l'ordenament jurídic.
l) La promoció dels interessos de la Comunitat Valenciana, impulsant per a això la participació dels seus grups socials, a fi de fomentar, promoure i defendre la cultura i la convivència en eixe àmbit, així com la vertebració territorial de la Comunitat.
CAPÍTOL II
Drets dels usuaris
Article 17. Dret a la informació sobre la programació de televisió
1. Constituïx un dret dels telespectadors, en quant usuaris, el conéixer amb antelació suficient la programació de televisió, incloses les pel·lícules cinematogràfiques i la retransmissió d'espectacles. Per a fer efectiu este dret d'informació, els operadors de televisió hauran de fer pública la seua programació diària amb l'antelació que reglamentàriament es determine, amb indicació expressa de la programació accessible a les persones amb discapacitat sensorial.
2. S'estimarà complida la previsió establida en l'apartat anterior, des del moment que l'operador de televisió faça pública la seua programació per qualsevol mitjà.
3. Només seran possibles les modificacions en la programació anunciada que siguen conseqüència d'esdeveniments aliens a la voluntat de l'operador de televisió i que no hagueren pogut ser raonablement previstes en el moment de fer-se pública la seua programació.
Article 18. Contingut de la informació
1. La programació a què es fa referència en l'article anterior haurà d'informar, com a mínim, sobre el títol i el tipus o el gènere de tots els programes que es preveu emetre, llevat dels de duració inferior a quinze minuts. Reglamentàriament es desplegarà el contingut de la informació que haurà de subministrar-se.
2. El que disposa l'apartat anterior s'entén sense perjuí dels acords a què es puga arribar entre els operadors de televisió i els titulars dels mitjans de comunicació, respecte del subministrament de qualsevol informació addicional.
Article 19. Comunicacions d'interés públic
Les empreses i les entitats públiques o privades que presten servicis de difusió d'informació per ràdio, televisió o altres suports tècnics audiovisuals a la Comunitat Valenciana estan obligades a difondre, gratuïtament i amb indicació del seu origen, les comunicacions o declaracions que el Govern d'Espanya i el Consell de La Generalitat estimen necessàries en raó del seu interés públic, d'acord amb el que establixen la Llei 4/1980, de 10 de gener, per la qual s'aprova l'Estatut de la Ràdio i Televisió; la Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada; i la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de Creació de l'Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana.
Així mateix, estaran obligats a subtitular i emetre en Llengua de Signes Espanyola (LSE) totes aquelles comunicacions que emeten d'interés públic efectuades pel Govern d'Espanya o pel Consell de La Generalitat.
Article 20. Obligacions i prohibicions
1. Les emissions de televisió i dels altres mitjans de comunicació audiovisuals no inclouran programes que fomenten l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, sexe, religió, nacionalitat, discapacitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
2. Les emissions de televisió i de la resta de mitjans audiovisuals hauran de respectar, en tot cas, els preceptes constitucionals; en particular, els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Article 21. Deures dels presentadors i directors de programes de televisió
1. Els presentadors i els moderadors de programes de televisió i, en tot cas, els seus directors, seran els responsables d'adoptar les mesures adequades per a evitar que en el programa es produïsquen agressions físiques, manifestacions injurioses o vexatòries o que puguen lesionar el dret a l'honor o a la intimitat personal i familiar, actuacions de contingut racista, xenòfob o contràries a la igualtat de gènere i a la llibertat sexual, o qualsevol altra conducta semblant lesiva dels valors de la dignitat humana i del respecte als drets dels ciutadans, així com procurar una immediata rectificació o reparació dels drets de les persones afectades, sense perjuí de les sancions administratives i de les responsabilitats civils o penals que s'hi puguen derivar.
2. Els directors i els productors de programes de televisió adoptaran les mesures necessàries per a evitar que, en el seu decurs, s'emeten missatges telefònics, de correu electrònic o de semblants característiques amb continguts que incórreguen en el que preveu l'apartat anterior.
CAPÍTOL III
Protecció als menors
Article 22. Protecció dels menors
No es podran utilitzar imatges o missatges que puguen perjudicar el desenrotllament físic, mental o moral dels menors. A este efecte, s'hauran de respectar els principis següents:
a) No s'haurà d'incitar els menors a la compra d'un producte o d'un servici explotant la seua inexperiència o la seua credulitat, ni que persuadisquen els seus pares o tutors, o els pares o tutors de tercers, perquè compren els productes o servicis de què es tracte.
b) En cap cas s'haurà d'explotar l'especial confiança dels xiquets en els seus pares, professors o en altres persones, com ara professionals de programes infantils o, eventualment, en personatges de ficció.
c) No podrà, sense un motiu justificat, presentar-se als xiquets en situacions perilloses.
d) En cas de publicitat o de televenda de joguets, estes no hauran d'induir a error sobre les seues característiques, ni sobre la seua seguretat, ni tampoc sobre la capacitat i les aptituds necessàries en el xiquet per a utilitzar tals joguets sense produir dany per a si o per a tercers.
e) No s'hauran d'incloure programes, ni escenes, ni missatges de qualsevol tipus que puguen perjudicar seriosament el desenrotllament físic, mental o moral dels menors, ni programes que fomenten l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
f) L'emissió de programes susceptibles de perjudicar el desenrotllament físic, mental o moral dels menors només podrà realitzar-se entre les vint-i-tres hores del dia i les sis hores de l'endemà, i haurà de ser objecte d'advertència sobre el seu contingut per mitjans acústics i òptics.
Quan tals programes s'emeten sense accés condicional, hauran de ser identificats mitjançant la presència d'un símbol visual durant tota la seua durada.
El que disposa este apartat serà també d'aplicació a les emissions dedicades a la publicitat, a la televenda i a la promoció de la programació pròpia.
g) Al començament de l'emissió de cada programa de televisió i en reprendre's esta després de cada interrupció per a inserir publicitat i anuncis de televenda, una advertència, realitzada per mitjans òptics i acústics, i que contindrà una qualificació orientativa, informarà els espectadors de la seua major o menor idoneïtat per als menors d'edat.
En el cas de pel·lícules cinematogràfiques, esta qualificació serà la que hagen rebut per a la seua difusió en sales d'exhibició cinematogràfica o en el mercat de la videogravació d'ús domèstic, d'acord amb la seua regulació específica. Això s'entén sense perjuí que els operadors de televisió puguen completar la qualificació amb indicacions més detallades per a millor informació dels pares o responsables dels menors.
En la resta de programes, correspondrà als operadors, individualment o de manera coordinada, la qualificació de les seues emissions.
Per al cas que els operadors de televisió no s'hagueren posat d'acord respecte al sistema uniforme de presentació d'estes qualificacions, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana proposarà amb caràcter vinculant al govern autonòmic les normes necessàries per a assegurar-ne el funcionament.
El que disposa el paràgraf anterior es referix únicament a mesures de caràcter addicional o complementari respecte a les adoptades amb caràcter bàsic per l'administració de l'estat.
Article 23. Emissió d'obres cinematogràfiques pornogràfiques o d'alt contingut violent
1. L'emissió de pel·lícules pornogràfiques o d'alt contingut violent qualificades «X», només podrà fer-se, amb els advertiments legals oportuns, entre la una i les sis hores de la matinada.
2. Quan l'emissió de les obres descrites en l'apartat anterior es realitze tècnicament a través d'instruments de pagament per visió, s'haurà de permetre al titular del servici la possibilitat d'impedir accessos no desitjats sense cost complementari. En tot cas, les imatges no es podran visualitzar fora de l'horari d'emissió legal.
Així mateix, no serà admissible la inserció d'anuncis sobre estes obres cinematogràfiques fora de l'horari restringit.
CAPÍTOL IV
Protecció dels consumidors
Article 24. Identificació i col·locació de la publicitat en televisió i els anuncis de televenda
1. La publicitat i la televenda hauran de ser fàcilment identificables i diferenciar-se clarament dels programes, a través de mitjans òptics o acústics.
2. Els anuncis publicitaris i de televenda s'emetran de forma agrupada. Només excepcionalment es podran emetre anuncis publicitaris i de televenda aïllats.
3. La publicitat televisiva i els anuncis de televenda hauran d'inserir-se entre els programes.
No obstant això, d'acord amb el que disposa l'article següent, també podran inserir-se interrompent els programes, sempre que no perjudique la seua unitat ni se'n desmeresca el valor o la qualitat, i les interrupcions es realitzen tenint en compte les pròpies pauses naturals del programa, la seua durada i la seua naturalesa, i de manera que en cap cas no es perjudiquen els drets dels titulars dels programes dins de l'emissió dels quals es produïsquen.
4. En l'emissió de publireportatges, telepromocions i, en general, d'aquelles formes de publicitat diferents dels anuncis televisius que, per les característiques de la seua emissió, podrien confondre l'espectador sobre el seu caràcter publicitari, haurà de superposar-se, permanentment i de forma clarament llegidora, una indicació gràfica amb la paraula «publicitat».
5. En les emissions esportives podran inserir-se missatges publicitaris i de televenda, utilitzant elements gràfics superposats o qualsevol altre tractament de la imatge, únicament en aquells moments en què el desenrotllament de l'esdeveniment retransmés es trobe detingut i sempre que no pertorbe la visió de l'esdeveniment ni s'empren elements gràfics superposats que ocupen més d'una sexta part de la pantalla.
Estos missatges consistiran, exclusivament, en textos escrits i no podran contindre altres imatges reals ni d'animació que el logotip estàtic de la marca.
Article 25. Regles especials sobre la publicitat en televisió i la televenda
1. En els programes compostos de parts autònomes només podrà inserir-se la publicitat i els anuncis de televenda entre aquelles parts autònomes.
2. En les emissions o programes esportius o d'esdeveniments o espectacles d'estructura semblant que compten amb intervals de temps entre cada una de les parts que els integren només podrà inserir-se la publicitat i els anuncis de televenda durant estos intervals.
Per a les emissions esportives a les quals no s'aplique el que disposa el paràgraf anterior, regirà la regla fixada en el paràgraf primer de l'apartat 3 d'este article, amb l'excepció que no es podran interrompre per a emetre publicitat i anuncis de televenda en els moments de màxim interés de l'esdeveniment retransmés.
Podran inserir-se, igualment, publicitat i anuncis de televenda en les emissions esportives en aquells moments en què el desenrotllament de l'esdeveniment retransmés es trobe detingut, sempre que esta detenció tinga una duració programada.
3. En els programes de naturalesa diferent de la dels assenyalats en l'apartat anterior, les interrupcions successives per a la inserció de publicitat i anuncis de televenda dins els programes hauran d'estar separades per períodes de temps de vint minuts com a mínim, sense perjuí del que es disposen els paràgrafs següents.
L'espai de temps que transcórrega entre l'emissió de la publicitat i la televenda anterior o posterior a un programa i les primeres o últimes interrupcions per a inserir publicitat dins d'aquell podrà ser inferior a vint minuts.
Per una sola vegada dins de cada programa, l'espai de temps entre dos períodes dedicats a la publicitat i els anuncis de televenda podrà ser també inferior a vint minuts, però no menor a quinze minuts, per a respectar-ne les pauses naturals.
4. Les obres audiovisuals, com ara llargmetratges la duració programada de transmissió dels quals siga superior a quaranta-cinc minuts, podran ser interrompudes una vegada per cada període complet de quaranta-cinc minuts, autoritzant-se una altra interrupció si la duració total programada de la transmissió excedix almenys en vint minuts de dos o més dels esmentats períodes de quaranta-cinc minuts. Estes interrupcions hauran de respectar la integritat i el valor de l'obra, de la qual no es podran ometre els títols de crèdit, ni truncar-se ni escurçar-ne la duració natural augmentant-ne la velocitat.
S'exceptuen del que disposa este apartat les sèries, els serials i les emissions d'entreteniment, a les quals s'aplicarà, si és el cas, el que disposen els restants apartats d'este article.
5. Els programes informatius, documentals, religiosos i infantils no podran ser interromputs per la publicitat ni la televenda, excepte quan la seua duració programada siga superior a trenta minuts, i en este cas s'aplicarà el que establixen els apartats 1, 2 i 3 d'este article.
6. No podrà inserir-se publicitat ni televenda en l'emissió de servicis religiosos.
7. S'entén com a «durada programada», als efectes d'este article, l'espai de temps total de duració del programa o obra inclosos els espais publicitaris existents dins de l'obra o programa.
8. Durant els períodes dedicats a la publicitat i als anuncis de televenda, les condicions tècniques d'emissió del senyal hauran, en tot cas, de respectar els paràmetres establits en la norma tècnica aplicable al mitjà de transmissió de què es tracte. Els operadors habilitats per a la difusió del senyal de televisió hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè, en cap cas, els processos de tractament dels senyals originaris produïsquen en el telespectador un efecte d'increment sonor notòriament perceptible, respecte de l'emissió immediatament anterior.
9. Als efectes d'esta llei, s'aplicaran les definicions establides en l'article 3 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny.
Article 26. Temps d'emissió dedicat a la publicitat en televisió i a la televenda
1. El temps total dedicat a l'emissió de publicitat en totes les seues formes i a la televenda, excloent-ne els programes de televenda regulats en l'apartat 3 d'este article, no serà superior al 20 per 100 del temps diari d'emissió. El temps d'emissió dedicat a anuncis publicitaris no podrà superar el 15 per 100 del temps total diari d'emissió.
2. Durant cada una de les hores naturals en què es dividix el dia, el temps d'emissió dedicat a la publicitat en totes les seues formes i als anuncis de televenda, no podrà ser superior a dèsset minuts. Respectant el límit anterior, el temps dedicat als anuncis publicitaris i de televenda, exclosa l'autopromoció, no podrà superar els dotze minuts durant el mateix període.
3. Cada canal de televisió podrà dedicar fins a tres hores al dia a l'emissió de programes de televenda. Estos programes tindran una duració mínima ininterrompuda de quinze minuts i hauran d'identificar-se com a tals, amb tota claredat, per mitjans òptics o acústics.
El nombre màxim diari de programes de televenda difosos per un canal de televisió no dedicat exclusivament a esta activitat serà de huit.
4. A efectes del present article, no tindran la consideració de publicitat els anuncis de servici públic o de caràcter benèfic, difosos gratuïtament, ni els realitzats per l'operador de televisió en relació amb els seus propis programes.
Article 27. Canals de televenda i autopromoció
1. Les limitacions temporals imposades a la televenda en esta llei no s'aplicaran als canals de televisió dedicats exclusivament a esta activitat. Tals canals podran emetre publicitat en les condicions i dins dels límits establits en la present llei. No obstant això, no els serà d'aplicació el que preveu l'apartat 2 de l'article 26.
Perquè els siga d'aplicació el règim previst en este apartat, els canals esmentats no podran emetre programes diferents dels de televenda i publicitat.
2. Les limitacions temporals imposades a la publicitat no s'aplicaran a la relativa a la promoció de productes o servicis del titular del canal, en els canals de televisió dedicats exclusivament a això. Tals canals podran emetre publicitat aliena, en les condicions i dins dels límits establits en la present llei per a la publicitat en general.
Per a poder acollir-se al que disposa este apartat, els canals als quals es referix no podran emetre programes diferents dels destinats a l'autopromoció i a la publicitat per compte de tercers.
Article 28. Publicitat i televenda il·lícites
1. A més de les formes de publicitat indicades en l'article 3 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, són il·lícites, en tot cas, la publicitat en televisió i la televenda que fomenten comportaments perjudicials per a la salut o la seguretat humanes o per a la protecció del medi ambient; atempten al degut respecte a la dignitat de les persones o a les seues conviccions religioses i polítiques o les discriminen per motius de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, nacionalitat, opinió, o qualsevol altra circumstància personal o social.
2. Igualment són il·lícites la publicitat i la televenda que inciten a la violència o a comportaments antisocials, que apel·len a la por o a la superstició o que puguen fomentar abusos, imprudències, negligències o conductes agressives.
3. Tindran la mateixa consideració la publicitat i la televenda que inciten a la crueltat o al maltractament a les persones o als animals o a la destrucció de béns de la naturalesa o culturals.
4. És també il·lícita la publicitat d'aquells productes o servicis l'efectivitat dels quals per al resultat que s'espera no siga demostrable mitjançant proves contrastades.
5. Així mateix, és il·lícita la publicitat basada en la utilització de recomanacions o opinions de professionals, o actors que els representen, l'activitat dels quals estiga relacionada amb la branca del producte o servici anunciat, quan s'utilitza el principi d'autoritat.
6. Resulta igualment il·lícita aquella publicitat de vehicles motoritzats que en destaque la potència i la velocitat assolible, i que potencie comportaments imprudents per a la seguretat vial, com la rapidesa de desplaçament.
7. La publicitat i la televenda no hauran d'utilitzar tècniques subliminars, entenent per tals les que contenen els elements que es recullen en l'esmentada Llei General de Publicitat per a definir la publicitat subliminar.
Article 29. Publicitat i televenda prohibides
1. A més del que resulta del que disposa l'article 8 de la Llei 34/1998, d'11 de novembre, General de Publicitat, queda prohibida per televisió:
a) Qualsevol forma, directa o indirecta, de publicitat i de televenda de cigarrets i la resta de productes del tabac.
b) Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat de medicaments i tractaments mèdics que només es puguen obtindre per prescripció facultativa.
c) La publicitat de contingut essencial o primordialment polític, o dirigida a la consecució d'objectius de tal naturalesa, sense perjuí del que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i la Llei 1/1987, de 31 de març, de La Generalitat, Electoral Valenciana.
d) La televenda de medicaments, tractaments mèdics i productes sanitaris.
2. Queden prohibides la publicitat i la televenda encobertes.
Article 30. Publicitat i televenda de begudes alcohòliques
1. Queda prohibida qualsevol forma directa o indirecta de publicitat i de televenda de begudes amb graduació alcohòlica superior a vint graus centesimals.
2. La publicitat i la televenda de la resta de begudes alcohòliques haurà de respectar els principis següents:
a) No podran estar dirigides específicament a les persones menors d'edat ni, en particular, presentar els menors consumint estes begudes.
b) No hauran d'associar el consum d'alcohol a una millora del rendiment físic o de la conducció de vehicles ni donar impressió que el consum d'alcohol contribuïx a l'èxit social o sexual, suggerir que les begudes alcohòliques tenen propietats terapèutiques o un efecte estimulant o sedant, o que constituïxen un mitjà per a resoldre conflictes.
c) No hauran d'estimular el consum immoderat de begudes alcohòliques o oferir una imatge negativa de l'abstinència o de la sobrietat, ni subratllar com a qualitat positiva de les begudes el seu contingut alcohòlic.
Article 31. Patrocini televisiu
1. Els programes de televisió patrocinats hauran de complir els requisits següents:
a) L'acció de patrocini i el patrocinador hauran d'estar clarament identificats com a tals mitjançant el nom, el logotip, la marca o altres signes distintius d'aquell, al principi, al final de la seua emissió, o en els dos moments.
L'acció de patrocini i el patrocinador podran identificar-se també en les interrupcions publicitàries, així com en el transcurs del programa patrocinat sempre que això es faça de forma esporàdica i sense pertorbar el desenrotllament del programa.
Esta identificació no podrà incloure missatges publicitaris destinats a promoure de forma directa o expressa, la compra o la contractació de productes o servicis del patrocinador o d'un tercer.
b) El contingut i la programació d'una emissió patrocinada no podran, en cap cas, ser influïts pel patrocinador de tal forma que s'atempte contra la independència editorial de l'operador de televisió, ni contindre missatges que inciten a la compra o contractació dels seus productes o servicis o dels d'un tercer, mitjançant referències concretes de promoció a tals productes o servicis, excepte durant els períodes dedicats a la publicitat i a la televenda regulats en els articles 24 i 25.
2. Els programes de televisió no podran ser patrocinats per persones físiques o jurídiques l'activitat principal de les quals siga la fabricació o la venda de productes o la realització de servicis la publicitat dels quals estiga prohibida, de conformitat amb el que disposen els articles 28 i 29 d'esta llei. No obstant això, s'autoritza el patrocini de programes televisius per part d'entitats que fabriquen, distribuïsquen o venguen medicaments, productes sanitaris o tractaments mèdics sempre que només es faça menció al nom de l'entitat patrocinadora, sense referència als productes o els servicis que oferisca.
3. No podran patrocinar-se programes diaris sobre notícies ni d'actualitat política. Tampoc no seran patrocinables les parts en què puguen dividir-se els referits programes, excepte les dedicades a informació esportiva i meteorològica.
Els períodes de temps dedicats a identificar el patrocini televisiu, als quals es fa referència en l'apartat 1.a) d'este article, no es quantificaran a efectes dels temps màxims de publicitat previstos en l'article 26.
TÍTOL V
De la televisió digital en la Comunitat Valenciana
CAPÍTOL I
Televisió digital terrestre d'àmbit autonòmic
Article 32. Canals de cobertura autonòmica
1. La Generalitat tindrà la titularitat dels canals múltiples digitals destinats a la cobertura del territori d'esta Comunitat Autònoma que li siguen assignats d'acord amb el que establix la legislació de l'estat en el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre.
2. En tot cas, correspon a la Comunitat Valenciana la titularitat d'un canal múltiple digital, mitjançant xarxa de multifreqüència (MFN), amb cobertura en el territori de la Comunitat Autònoma, i amb capacitat per efectuar desconnexions d'àmbit provincial, de conformitat amb allò que s'establix en la legislació de l'estat en el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre.
3. Correspon a la Comunitat Valenciana la titularitat d'aquells altres canals múltiples digitals de cobertura autonòmica que puguen configurar-se d'acord amb les disponibilitats de l'espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana.
Article 33. Gestió dels canals múltiples digitals de titularitat autonòmica
1. En cada canal múltiple digital de cobertura autonòmica seran objecte d'aprofitament separat almenys quatre programes de televisió digital. Tals programes de televisió podran gestionar-los entitats diferents, d'acord amb el que establix esta llei.
2. Dins del canal múltiple digital al qual es referix l'apartat 2 de l'article anterior, s'explotaran en règim de gestió indirecta, a través de les concessions administratives corresponents, almenys dos programes de televisió digital d'àmbit autonòmic.
3. L'explotació dels programes integrats en els canals múltiples digitals a què es referix l'apartat 3 de l'article anterior es durà a terme en règim de gestió indirecta, a través de les concessions administratives corresponents, sense perjuí del que disposa l'article següent.
Article 34. Emissions digitals de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana
L'ens públic Radiotelevisió Valenciana col·laborarà activament amb l'administració autonòmica en el desenrotllament i l'impuls de la tecnologia digital en l'àmbit de la televisió. A estos efectes disposarà dels programes de televisió digital necessaris per a la realització de les seues emissions i per a atendre les funcions de servici públic que té legalment encomanades, d'acord, en tot cas, amb les disponibilitats de l'espectre radioelèctric.
Article 35. Concessió de títols habilitadors de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic
1. Correspon a La Generalitat atorgar la concessió administrativa de l'aprofitament integral dels canals múltiples digitals d'àmbit autonòmic regulats en este capítol, així com de cada un dels programes integrats en estos quan siguen objecte d'explotació diferenciada.
2. Les concessions administratives regulades en l'apartat anterior s'atorgaran mitjançant concurs públic obert d'acord amb la legislació general de contractes de les administracions públiques d'aplicació a La Generalitat.
3. L'impuls i la gestió del procediment administratiu per a l'atorgament dels títols habilitadors regulats en este article correspondrà als òrgans competents del departament que tinga les competències en matèria audiovisual.
4. L'atorgament de les concessions administratives correspondrà al Consell de La Generalitat.
Article 36. Extensió i efectes de les concessions administratives de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic: garantia analògica
1. Els titulars de concessions administratives de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic que tinguen, al seu torn, altres títols habilitadors per a la prestació del servici públic de televisió amb tecnologia analògica, podran simultaniejar les seues emissions amb ambdues tecnologies fins al moment en què es produïsca el cessament definitiu d'emissions televisives analògiques d'acord amb el que disposa la legislació general de l'Estat.
2. Els titulars de concessions administratives de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic atorgades en virtut del que disposa esta llei podran simultaniejar les seues emissions amb tecnologia analògica, sempre que les disponibilitats tècniques de l'espectre radioelèctric així ho permeten i, en tot cas, amb preferència a qualsevol altre operador privat d'àmbit autonòmic o local. Estes emissions analògiques simultànies tindran per únic objecte la introducció progressiva de la tecnologia digital. Cessaran quan així ho dispose el departament competent en matèria audiovisual i, en tot cas, quan es produïsca la fi definitiva de les emissions analògiques d'acord amb el que establix la legislació general de l'Estat.
Article 37. Obligacions dels concessionaris de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic
1. Els titulars de concessions administratives per a l'explotació de canals o programes de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit autonòmic estaran sotmesos a les obligacions imposades per la legislació general de l'Estat i, en particular, a les següents:
a) A garantir la prestació del servici en la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana.
b) A garantir la possibilitat d'accedir al servici a la totalitat dels ciutadans residents en el territori de la Comunitat Autònoma.
c) A garantir determinats temps mínims d'emissió al dia i quotes de producció pròpia així com a respectar els límits d'emissió d'espais publicitaris establits en les condicions del concurs públic per a l'atorgament de les concessions.
d) A garantir l'accessibilitat de les seues emissions per mitjà del subtitulat i la inclusió de la Llengua de Signes Espanyola (LSE) segons el que disposa la present Llei. En les condicions del concurs públic per a l'atorgament de les concessions s'incentivarà a aquells operadors que incloguen major percentatge de programació accessible a les persones amb discapacitat sensorial.
e) A garantir un mínim d'emissions adaptades a les necessitats i singularitats territorials existents a la Comunitat Valenciana mitjançant les desconnexions provincials i comarcals establides en el títol habilitador o quan el departament que tinga les competències en matèria audiovisuals les acordara en qualsevol moment.
2. Les obligacions assenyalades en l'apartat anterior les exigirà el departament competent en matèria audiovisual de forma progressiva, i, en tot cas, d'acord amb la seqüència temporal i territorial establida en el Pla Tècnic d'Implantació que aprovarà La Generalitat amb l'ocasió de cada concurs que es convoque per a la concessió de títols habilitador. Este pla tècnic garantirà la viabilitat econòmica de les obligacions de servici imposades als concessionaris.
Article 38. Gestió compartida de canals múltiples digitals
1. Quan en l'explotació d'un canal múltiple digital d'àmbit autonòmic concórreguen titulars independents de concessions administratives per a la gestió de programes o altres títols habilitadors per a l'aprofitament de programes o servicis interactius integrats haurà d'existir un gestor del canal múltiple.
2. Correspon al gestor del canal múltiple:
a) La gestió de les infraestructures i elements tecnològics de tot tipus indispensables per a la realització de les emissions digitals i per a la prestació dels servicis interactius integrats en les condicions legalment exigides que no puguen ser objecte de gestió independent pels titulars de les concessions administratives o dels qui tinguen altres títols habilitadors. En cas de desacord entre els titulars de drets d'aprofitament sobre l'extensió de tals elements, el departament que tinga les competències en matèria audiovisual delimitarà l'àmbit de decisió necessàriament sotmés al gestor del canal múltiple, sense perjuí de les competències que, d'acord amb la legislació bàsica estatal, corresponen a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
b) L'adopció de les decisions relatives a l'ordenació tècnica de les emissions televisives, als servicis portadors que s'utilitzaran per a la difusió del canal i a l'organització dels servicis interactius integrats que resulten necessàries per a la gestió conjunta del canal.
c) Les relacions amb el departament competent en matèria audiovisual i amb tercers en l'àmbit de les funcions establides en este article.
3. El gestor del canal múltiple estarà integrat per un representant de cada un dels titulars de drets d'explotació de programes de televisió digital dins del canal.
El gestor del canal múltiple triarà i renovarà entre els seus membres un president i designarà un secretari, amb veu però sense vot. Tots els seus acords s'adoptaran per majoria simple, i hi correspondrà un vot per cada un dels programes inclosos en el canal. En cas d'empat resoldrà el president. Quan en el canal estigueren integrats titulars de drets d'aprofitament de servicis diferents de les emissions de televisió, el departament competent en matèria audiovisual resoldrà sobre la seua forma de participar en l'adopció de decisions pel gestor del canal.
4. A totes les reunions del gestor del canal múltiple serà convocat un representant del departament competent en matèria audiovisual que podrà participar en les seues deliberacions amb veu però sense vot.
5. Correspon al departament que tinga les competències en matèria audiovisual suplir el gestor del canal múltiple quan no fóra possible l'adopció d'acords en el seu si o en cas d'inacció d'este. Així mateix, li correspon designar el president del gestor del canal múltiple quan entre els seus membres no arriben a un acord al respecte.
6. Si sorgiren diferències entre els titulars de concessions administratives de programes televisius o altres títols habilitadors i estes no pogueren ser resoltes en el si del gestor del canal s'hauran de sotmetre, amb caràcter previ a la iniciació d'altres accions, a la mediació del departament que tinga les competències en matèria audiovisual. També es podran sotmetre voluntàriament a la decisió arbitral del departament esmentat, el qual hi resoldrà amb caràcter executiu, d'acord amb el que establix la legislació general sobre procediment administratiu.
7. El gestor del canal múltiple, mitjançant un acord unànime dels seus membres, podrà constituir-se en forma de societat mercantil, en el capital social del qual participaran tals membres en proporció als seus drets d'aprofitament sobre el canal. Esta societat es regirà per la legislació mercantil, encara que els títols representatius de la participació en el capital social no seran transmissibles a tercers, excepte autorització expressa i prèvia del departament competent en matèria audiovisual. En tot cas s'aplicarà el que disposen els apartats 4 i 6 d'este article.
CAPÍTOL II
Televisió Digital Local
Article 39. Canals de Televisió Digital Local
1. Per a la prestació del servici públic de Televisió Local Digital per ones terrestres el territori de la Comunitat Valenciana estarà dividit en demarcacions integrades per un o diversos municipis. Cada demarcació constituïx l'àmbit geogràfic de prestació del servici públic.
2. Les demarcacions de Televisió Digital Local de la Comunitat Valenciana seran les determinades en el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local, de conformitat amb el procediment establit a este efecte en la legislació general de l'estat sobre Televisió Digital Local.
3. En cada demarcació existirà, almenys, un canal múltiple digital de Televisió Local, en el qual s'integraran un mínim de quatre programes televisius susceptibles d'explotació i aprofitament independent.
Article 40. Programes reservats als municipis
1. Els municipis que integren cada demarcació tindran dret a obtindre del departament que tinga les competències en matèria audiovisual la gestió d'almenys un programa dins d'un dels canals múltiples digitals assignats a tal àmbit territorial.
2. La sol·licitud la formularan els alcaldes-presidents de les corporacions amb dret a això, dins del termini establit a l'efecte, amb l'acord previ del Ple.
3. En el supòsit de demarcacions plurimunicipals, l'assignació del programa es realitzarà a favor del conjunt dels municipis que ho hagueren sol·licitat.
4. Quan una demarcació tinga assignat més d'un canal múltiple digital, el departament competent en matèria audiovisual podrà acordar la reserva de programes addicionals a favor dels municipis integrats en esta, amb la sol·licitud prèvia de les corporacions, en els termes establits en l'apartat anterior, sempre que la legislació general de l'estat així ho permeta.
Article 41. Gestió de programes municipals
1. En les demarcacions plurimunicipals, la gestió del programa assignat conjuntament a diversos municipis es realitzarà mitjançant la constitució d'un consorci dotat de personalitat jurídica pròpia.
2. En el consorci digital local estaran integrats tots els municipis als quals haguera estat assignada la gestió conjunta del programa.
3. El consorci es regirà per uns estatuts, el projecte dels quals haurà de ser adoptat pel ple de les corporacions que l'integren. El projecte d'estatuts serà remés al departament que tinga les competències en matèria audiovisual per a la seua aprovació i publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana. Una vegada publicats els Estatuts, el consorci adquirirà personalitat jurídica i podrà iniciar la prestació del servici públic.
4. Els Estatuts del consorci digital local establiran com a mínim:
a) Els òrgans de govern del consorci i la seua composició, entre els quals existirà, en tot cas, un president i un secretari, amb veu però sense vot. A les reunions dels òrgans de govern col·legiats haurà de convocar-se necessàriament un representant del departament que tinga les competències en matèria audiovisual, que podrà participar en les seues deliberacions amb veu però sense vot.
b) La forma d'adopció d'acords, en la qual haurà de respectar-se el principi de proporcionalitat respecte a la població de cada un dels municipis.
c) El règim financer del consorci.
d) El règim de prestació del servici de Televisió Local Digital i els procediments i criteris per a la fixació dels continguts del programa.
5. En les demarcacions plurimunicipals, la gestió del programa correspondrà al consorci, sense perjuí de la possible contractació de servicis de continguts televisius amb operadors públics o privats amb subjecció a la legislació general de contractes de les administracions públiques.
6. En les demarcacions integrades per un sol municipi, la gestió del servici correspondrà a la corporació d'acord amb el que establix la legislació general de l'estat. No obstant això, la corporació podrà contractar servicis de continguts televisius amb operadors públics i privats amb subjecció a la legislació general de contractes de les administracions públiques.
Article 42. Obligacions dels municipis en la gestió del servici públic de televisió local
1. Els municipis estan obligats a gestionar el servici públic de televisió local amb subjecció als principis establits en la legislació general de l'estat i en esta llei.
2. Els municipis hauran de garantir el pluralisme ideològic, polític i social en totes les seues emissions, especialment en els continguts informatius, així com el dret de tots els ciutadans a accedir, a través de les organitzacions polítiques i socials que els representen, a este mitjà de comunicació social.
3. Els Municipis hauran de vetlar per una adequada protecció dels menors, dels drets d'accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial i dels consumidors en les seues emissions i, en general, per oferir uns continguts d'alta qualitat acords amb els valors i principis en què troben el seu fonament la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Article 43. Programes en règim de gestió indirecta
1. Els programes no assignats a les entitats locals dins dels terminis legalment establits seran explotats en règim de gestió indirecta per operadors privats mitjançant la corresponent concessió administrativa.
2. L'atorgament de les concessions administratives es realitzarà mitjançant concurs públic obert en el qual podran participar els operadors privats en què no concórreguen causes d'exclusió d'acord amb el que establix la legislació general de l'estat.
L'impuls i la gestió del concurs públic correspondrà al departament que tinga les competències en matèria audiovisual. L'atorgament de les concessions administratives correspondrà al Consell de La Generalitat.
3. Les concessions administratives s'atorgaran pel temps establit en la legislació general de l'estat. Si este termini fóra augmentat per la legislació de l'estat una vegada atorgada la concessió, s'incrementarà el temps de durada de la concessió administrativa original fins a arribar a l'establit en la llei.
4. La transmissió, la disposició o el gravamen de les accions de les societats concessionàries de programes de televisió digital local se subjectaran als requisits establits en la legislació estatal sobre televisió local per ones terrestres.
5. No podrà concedir-se més d'un títol habilitador en la mateixa demarcació a una societat ni a societats en què coincidisquen, mitjançant participacions directes o indirectes, tots o algun dels accionistes o partícips.
Article 44. Obligacions dels titulars de concessions administratives i acords de sindicació de continguts
1. Els titulars de concessions administratives per a l'explotació de canals o programes de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit local estaran sotmesos a les obligacions imposades per la legislació general de l'estat i, en particular, a les següents:
a) Garantir la prestació del servici en la totalitat del territori de la demarcació corresponent.
b) Garantir la possibilitat d'accedir al servici a la totalitat dels ciutadans residents en el territori de la demarcació.
c) A fomentar l'accessibilitat de les seues emissions per mitjà del subtitulat i la inclusió de la Llengua de Signes Espanyola (LSE) segons el que disposa la present llei. En les condicions del concurs públic per a l'atorgament de les concessions s'incentivarà a aquells operadors que incloguen major percentatge de programació accessible a les persones amb discapacitat sensorial.
d) Garantir determinats temps mínims d'emissió al dia i quotes de producció pròpia així com a respectar els límits d'emissió d'espais publicitaris establits en les condicions del concurs públic per a l'atorgament de les concessions.
2. Les obligacions assenyalades en l'apartat anterior seran exigides pel departament que tinga les competències en matèria audiovisual de forma progressiva, i, en tot cas, d'acord amb la seqüència temporal i territorial establida en el Pla Tècnic d'Implantació que aprovarà la Generalitat amb ocasió de cada concurs que es convoque per a la concessió de títols habilitadors. Este pla tècnic garantirà la viabilitat econòmica de les obligacions imposades al concessionari.
3. Els titulars de concessions administratives per a l'explotació de programes de Televisió Digital Terrestre (TDT) d'àmbit local podran arribar a acords per a la sindicació de continguts.
Tals acords, que hauran de ser prèviament autoritzats pel departament competent en matèria audiovisual, podran tindre com a objecte la producció i la difusió conjunta de continguts televisius. Reglamentàriament s'establiran els límits i instruments de control dels acords de sindicació de continguts entre els operadors de televisió digital local.
Article 45. Gestió dels canals de Televisió Local Digital
1. Quan en l'explotació d'un canal múltiple digital d'àmbit local hi concórreguen titulars independents de concessions administratives per a la gestió de programes o altres títols habilitadors per a l'aprofitament de programes o servicis interactius integrats haurà d'existir un gestor del canal.
2. Correspon al gestor del canal:
a) La gestió de les infraestructures i els elements tecnològics de tot tipus indispensables per a la realització de les emissions digitals i la prestació dels servicis interactius integrats en les condicions legalment exigides que no puguen ser objecte de gestió independent pels titulars de les concessions administratives o dels qui tinguen altres títols habilitadors. En cas de desacord entre els titulars de drets d'aprofitament sobre l'extensió de tals elements, el departament competent en matèria audiovisual delimitarà l'àmbit de decisió necessàriament sotmés al gestor del canal.
b) L'adopció de les decisions relatives a l'ordenació tècnica de les emissions televisives i la gestió dels servicis interactius integrats que resulten necessàries per a la gestió conjunta del canal.
c) Les relacions amb el departament que tinga les competències en matèria audiovisual i amb tercers en l'àmbit de les funcions establides en este article.
3. El gestor del canal estarà integrat per un representant de cada un dels titulars de drets d'explotació de programes de televisió digital.
El gestor del canal triarà i renovarà entre els seus membres un president i designarà un secretari, amb veu però sense vot. En el supòsit d'existir dins del canal un programa reservat a la gestió municipal, el president serà el representant del municipi o del consorci digital local. Tots els seus acords s'adoptaran per majoria simple, corresponent un vot per cada un dels programes inclosos en el canal. En cas d'empat resoldrà el president. Quan en el canal estigueren integrats titulars de drets d'aprofitament de servicis diferents de les emissions de televisió, el departament que tinga les competències en matèria audiovisual resoldrà sobre la seua forma de participar en l'adopció de decisions pel gestor del canal.
4. A totes les reunions del gestor del canal serà convocat un representant del departament competent en matèria audiovisual que podrà participar, si ho estima oportú, en les seues deliberacions amb veu però sense vot.
5. Correspon al departament que tinga les competències en matèria audiovisual suplir el gestor del canal quan no fóra possible l'adopció d'acords en el seu si o en cas d'inacció d'este. Així mateix, li correspon designar el president del gestor del canal quan els seus membres no n'aconseguisquen un acord.
6. Si sorgiren diferències entre els titulars de concessions administratives de programes televisius o altres títols habilitadors i estes no pogueren ser resoltes en el si del gestor del canal, s'hauran de sotmetre, amb caràcter previ a la iniciació d'altres accions, a la mediació del departament que tinga les competències en matèria audiovisual. També es podran sotmetre voluntàriament a la decisió arbitral del departament esmentat, el qual resoldrà amb caràcter executiu, d'acord amb el que establix la legislació general sobre procediment administratiu.
7. El gestor del canal múltiple, mitjançant un acord unànime dels seus membres, podrà constituir-se en forma de societat mercantil, en el capital social de la qual participaran tals membres en proporció als seus drets d'aprofitament sobre el canal. Esta societat es regirà per la legislació mercantil, encara que els títols representatius de la participació en el capital social no seran transmissibles a tercers, excepte autorització expressa i prèvia del departament competent en matèria audiovisual. En tot cas s'aplicarà el que disposen els apartats 4 i 6 d'este article.
Article 46. Transició progressiva cap a la tecnologia digital. Extinció definitiva de títols habilitadors i drets anteriors
1. Els municipis als quals s'haguera assignat en virtut del que disposa esta llei la gestió de programes de televisió digital així com els operadors privats que obtinguen una concessió administrativa per a la gestió indirecta de programes de televisió local digital a través del procediment regulat en esta llei podran emetre simultàniament amb tecnologia analògica fins al moment en què tinga lloc la cessació definitiva en tot el territori nacional de les emissions analògiques de televisió local d'acord amb el que disposa la legislació general de l'estat. Este dret estarà condicionat a les disponibilitats tècniques de l'espai radioelèctric en la demarcació.
2. Una vegada resolt en una demarcació el concurs públic per a l'atorgament de les concessions administratives regulades en este capítol, quedaran definitivament extingits en la demarcació, a tots els efectes, els títols habilitadors, siga quina siga la seua classe o naturalesa, així com tots els drets preexistents, per a realitzar emissions televisives d'àmbit o cobertura local. Com a conseqüència d'això en tal moment cessaran definitivament la totalitat de les emissions televisives d'àmbit local, analògiques i digitals de qualsevol operador, públic o privat, que no haguera obtingut una concessió administrativa per a l'explotació d'un programa de televisió digital en la demarcació corresponent.
3. El departament que tinga les competències en matèria audiovisual procedirà, previ requeriment als afectats, a la clausura definitiva d'aquelles estacions, capçaleres o centres emissors de televisió local, analògica o digital, que no hagueren obtingut una concessió administrativa d'acord amb el que establix este capítol en la demarcació de què es tracte. Així mateix, adoptarà, a través dels servicis inspectors competents, les mesures necessàries per a impedir noves emissions d'estes estacions, capçaleres o centres emissors.
TÍTOL VI
Potestats inspectores i sancionadores
CAPÍTOL I
Competències
Article 47. Competències de control i sanció
1. Les facultats d'inspecció i control en matèria audiovisual les exercirà el departament competent de La Generalitat i el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que establisca la seua Llei.
2. L'exercici de la potestad sancionadora en matèria audiovisal l'exercirà el departament competent de La Generalitat.
3. Corrrespon al departament de La Generalitat competent en matèria audiovisual, exercir les competències d'inspecció i control així com les potestats sancionadores que corresponen a La Generalitat en matèria de servicis de telecomunicacions de difusió. En particular, li correspon exercir les competències d'inspecció i control per a assegurar el compliment del que disposa el títol V d'esta llei sobre l'ordenació de la televisió digital.
4. Correspondrà al Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en la forma que determine la Llei de Creació i el seu relgament, exercir les facultats d'inspecció i control, a fi d'assegurar el compliment de les obligacions establides en esta Llei.
5. El règim sancionador establit en este títol s'entén sense perjuí del règim sancionador previst en el títol VIII de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions que s'aplicarà en els supòsits dins de l'àmbit establit en la Llei esmentada.
6. La potestat sancionadora regulada en esta llei s'exercirà de conformitat amb els principis establits en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL II
Infraccions i sancions
Article 48. Infraccions
1. Són infraccions lleus:
a) L'incompliment de qualsevol de les obligacions o deures derivats dels articles 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 42 i 44 de la present llei quan no meresca la qualificació com a infracció greu o molt greu.
b) L'incompliment de les condicions que imposen als concessionaris les normatives reguladores de les concessions de servicis inclosos en l'àmbit de la present llei, quan tal incompliment no afecte les condicions essencials de les concessions.
2. Són infraccions greus:
a) L'incompliment de les obligacions o deures derivats dels articles 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 42 i 44 de la present llei, quan siga susceptible de provocar un dany considerable a l'interés públic o als drets i llibertats de les persones, i no meresca la qualificació com a infracció molt greu d'acord amb el que disposa l'apartat 3.
b) La violació dels principis recollits en l'article 16, llevat dels establits en els apartats a), b), c) i d).
c) L'incompliment de les obligacions i els deures imposats en l'article 22, relatiu a la protecció dels menors, quan no constituïsca infracció molt greu d'acord amb la lletra d) de l'apartat 3.
d) L'incompliment de les condicions que imposen als concessionaris les normatives reguladores de les concessions de servicis inclosos en l'àmbit de la present llei, quan tal incompliment afecte les condicions essencials de les concessions.
e) La negativa, la resistència o l'obstrucció que impedisca, dificulte o retarde l'exercici de les facultats d'inspecció del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, quan no constituïsca infracció molt greu, d'acord amb la lletra f) de l'apartat 3.
3. Són infraccions molt greus:
a) La violació dels principis recollits en els apartats a), b), c) i d) de l'article 16.
b) La violació reiterada dels deures de programació i dels límits i exigències impostos a l'emissió de publicitat.
c) La violació, declarada en resolució ferma, de la normativa vigent sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, del dret de rectificació, de la distribució d'espais entre els grups polítics i socials, campanyes electorals i difusió de sondeigs.
d) L'incompliment de les obligacions i els deures impostos en l'article 22, relatiu a la protecció dels menors, quan siga susceptible de provocar un dany considerable a la seua formació i el seu creixement.
e) La realització d'activitats incloses en l'àmbit de la present llei sense títol habilitador quan siga legalment necessari.
f) La negativa, la resistència o l'obstrucció que impedisca, dificulte o retarde l'exercici de les facultats d'inspecció del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, quan com a conseqüència d'això se'n deriven perjuis greus per a l'interès públic.
Article 49. Sancions
1. Les infraccions seran sancionades de la forma següent:
a) Les lleus, amb una multa de fins a 10.000 euros. L'òrgan competent de la Comunitat Valenciana podrà també acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'una setmana com a màxim.
b) Les greus, amb una multa entre 10.001 i 60.000 euros. L'òrgan competent de la Comunitat Valenciana també pot acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'un mes com a màxim.
c) Les molt greus, amb una multa entre 60.001 i 1.000.000 d'euros. Esta classe d'infraccions podrà donar lloc a la suspensió d'eficàcia del títol habilitador per a la prestació del servici de televisió o de radiodifusió sonora i, en cas de reincidència, a la seua revocació, sense dret a cap indemnització.
2. En tot cas, la quantia de la sanció que s'impose, dins dels límits indicats, es graduarà tenint en compte, a més del que preveu l'article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el següent:
a) La gravetat de les infraccions comeses anteriorment pel subjecte al qual se sanciona.
b) La repercussió social de la infracció.
c) El benefici que li haja reportat a l'infractor el fet objecte de la infracció.
d) El dany provocat.
e) La gravetat de l'incompliment.
Article 50. Prescripció
1. Les infraccions regulades en la present llei prescriuran, les molt greus, als tres anys; les greus, als dos anys, i les lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què s'hagueren comés. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador. El termini de prescripció tornarà a córrer si l'expedient sancionador estiguera paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
3. En el supòsit d'infracció continuada, el termini de prescripció no començarà a comptar fins al moment en què deixe de realitzar-se l'activitat infractora.
4. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus, a l'any. El termini de prescripció de les sancions començarà a computar des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i tornarà a córrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.
CAPÍTOL III
Procediment sancionador
Article 51. Procediment sancionador
1. Amb caràcter previ a la iniciació de l'expedient sancionador, podrà ordenar-se l'obertura d'un període d'informació prèvia per a l'esclariment dels fets a fi de conéixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d'iniciar el procediment.
Esta informació prèvia podrà tindre caràcter reservat i la seua duració no superarà el termini de dos mesos, llevat que s'acorde expressament la seua pròrroga per un altre o altres terminis determinats.
2. El procediment l'iniciarà d'ofici l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, bé per iniciativa pròpia o a petició del Consell de La Generalitat o d'altres òrgans administratius, o per denúncia.
3. La resolució per la qual s'inicie l'expedient haurà de contindre com a mínim el següent:
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets constatats que motiven la incoació del procediment, la seua possible qualificació i les sancions que hi puguen correspondre, sense perjuí del que resulte de la instrucció.
c) Instructor i, si és el cas, secretari del procediment.
d) Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribuïx la competència.
e) Mesures de caràcter provisional que acorde el l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, sense perjuí que es puguen adoptar durant el procediment.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici.
4. La resolució per la qual s'inicie l'expedient sancionador es comunicarà a l'instructor, amb trasllat de totes les actuacions que existisquen respecte d'això, i es notificarà al denunciant, si és el cas, i al presumpte responsable. En la notificació s'advertirà a este que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la resolució d'iniciació del procediment en el termini establit en l'apartat següent, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, als efectes previstos en els apartats 9 i 10 d'este article.
5. L'inculpat disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per a formular les al·legacions que estime pertinents en defensa dels seus drets, així com per aportar dades, informacions o documents i proposar la prova que estime oportuna.
6. Si l'expedientat reconeix voluntàriament la seua responsabilitat, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana per a resoldre, sense perjuí que puga continuar la seua tramitació si hi ha indicis raonables de frau o encobriment d'altres persones o entitats o si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comportara interés general.
7. Es practicaran d'ofici o s'admetran a proposta del presumpte responsable totes aquelles proves que siguen adequades per a la determinació dels fets i de les possibles responsabilitats, i només podran declarar-se improcedents les que per la seua relació amb els fets no puguen alterar la resolució final a favor del presumpte responsable.
Les proves tècniques i els informes pericials contradictoris o diriments proposats pels interessats interrompran, mentre es realitzen i s'incorporen els seus resultats a l'expedient, el còmput del termini per a resoldre el procediment.
8. Si com a conseqüència de la instrucció del procediment resultara modificada la determinació inicial dels fets, de la seua possible qualificació, de les sancions imposables o de les responsabilitats susceptibles de sanció, es notificarà tot això a l'inculpat en la proposta de resolució.
9. Conclosa, si és el cas, la prova i les diligències que s'estimen necessàries, l'instructor del procediment formularà proposta de resolució en què es fixaran de forma motivada els fets, especificant-se els que es consideren provats i la seua qualificació jurídica, es determinarà la infracció que, si és el cas, constituïsquen i la persona o les persones que resulten responsables, especificant la sanció que proposa que s'impose i les mesures provisionals que s'hagueren adoptat, si és el cas, per l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana o per l'instructor del procediment; o bé es proposarà la declaració de no existència d'infracció o responsabilitat.
10. La proposta de resolució es notificarà a l'inculpat, indicant-li l'exposició pública de l'expedient, i concedint-li un termini de quinze dies per a formular al·legacions i presentar els documents i informacions que estime pertinents davant l'instructor.
11. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fet ni altres al·legacions i proves que les adduïdes, si és el cas, per l'interessat.
12. Complit el tràmit d'audiència, la proposta de resolució es cursarà immediatament a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, junt amb tots els documents, les al·legacions i les informacions que consten a l'expedient.
13. L'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, abans de dictar una resolució, podrà decidir, mitjançant un acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per a resoldre el procediment. Estes actuacions hauran de practicar-se en un termini no superior a un mes. El termini per a resoldre el procediment quedarà suspés fins a l'acabament de les actuacions complementàries.
14. L'òrgan competent de la Comunitat Valenciana dictarà una resolució, que haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades en l'expedient.
La resolució no podrà acceptar fets diferents dels determinats en el curs del procediment, amb independència de la seua diferent valoració jurídica.
La resolució, a més de contindre els elements previstos en l'article 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, contindrà, si és el cas, la valoració de les proves practicades, especialment d'aquelles que constituïsquen els fonaments bàsics de la decisió, fixarà els fets i, si és el cas, la persona o les persones responsables, la infracció o les infraccions comeses, i la sanció o les sancions que s'imposen.
Així mateix, es farà referència, si és possible, als pronunciaments necessaris sobre l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat original.
En la resolució s'adoptaran, si és el cas, les disposicions cautelars necessàries per a garantir-ne l'eficàcia mentre no siga executiva. Estes disposicions podran consistir en el manteniment de les mesures provisionals que, si és el cas, s'hagueren adoptat.
La resolució serà executiva quan esgote la via administrativa.
15. La sanció haurà d'abonar-se en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà del dia que siga ferma en via administrativa.
16. El termini màxim en què ha de dictar-se i notificar-se la resolució sancionadora serà de sis mesos, comptadors des de la data en què es va adoptar la resolució d'iniciació de l'expedient sancionador. Este termini podrà ampliar-se, com a màxim per altres tres mesos, mitjançant una resolució motivada de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
Article 52. Actes d'inspecció i requeriments del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
1. Les actes d'inspecció que s'estenguen per funcionaris a qui es reconeix la condició d'autoritat tindran naturalesa de document públic i estaran dotades de presumpció de certesa i valor provador, respecte dels fets reflectits en estes, excepte prova en contra.
2. El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà requerir dels operadors públics o privats les dades que estime necessaris per a l'exercici de les seues funcions.
A estos efectes, tots els operadors de televisió i de radiodifusió sonora hauran d'arxivar durant un termini de tres anys, comptador des de la data de la seua primera emissió, tots els programes emesos, incloses la publicitat i la televenda, i registrar les dades relatives a tals programes.
La informació obtinguda serà confidencial, i no podrà utilitzar-se per a fins diferents dels previstos en esta llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Únic. Estudi tècnic de l'espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana
El departament competent en matèria audiovisual elaborarà en el termini màxim de tres mesos des de la data de publicació de la llei en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, un estudi tècnic de l'espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana, als efectes establits en l'apartat 3 de l'article 32, així com per a planificar adequadament els terminis i les condicions dels procediments administratius relatius a l'atorgament de títols habilitadors en matèria de televisió digital.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació al Consell de La Generalitat
S'habilita el Consell de La Generalitat perquè dicte les disposicions reglamentàries necessàries per a l'adequada aplicació d'esta llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana excepte el que disposa el títol V, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 19 d'abril de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea