diari

Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, pel qual regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.

(DOGV núm. 2104 de 16.09.1993) Ref. Base de dades 2177/1993

Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, pel qual regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.
Pel Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern Valencià, es va aprovar el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que estableix, en l'article 1.2, la via de decret del Govern Valencià per tal d'adequar la llei a les característiques del personal docent, entre altres.
El Govern Valencià, per Acord de 23 de desembre de 1991, va ratificar l'acord signat en la Mesa Sectorial d'Educació el 17 de desembre de 1991, que pretén, entre altres, adoptar mesures que milloren l’escola pública, en especial pel que fa als recursos humans i materials, a les condicions en què es desenvolupa l’ensenyament i als estímuls amb què compten els professors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu s'estableix un nou sistema retributiu que valora l'exercici de la professió docent en una societat amb ràpides transformacions, que necessita una formació i una adaptació professionals contínues.
Així, en un primer moment, s'han realitzat dos increments lineals en el complement específic, un amb efectivitat des de l'1 d'octubre de 1991 i un altre a partir de l'1 d'octubre de 1992, previst en l'Acord del, Govern Valencià de 16 de gener de 1992. Posteriorment es va crear en el complement específic un component associat a la permanència de períodes de 6 anys com a funcionari de carrera docent i a la realització pel professorat d'un esforç complementari per a dur endavant altres activitats que incideixen en la qualitat de l’ensenyament i que fan referència a la seua actualització científica, didàctica i professional, a activitats complementàries que permeten l’enriquiment cultural de l'alumnat i a la realització de projectes d'investigació científica o didàctica. Tot això amb efectivitat plena a partir de l'1 d'octubre de 1996 i amb règim transitori fins a aquella data.
En virtut d'això, d'acord amb el que preveuen els articles 25 i 26.2 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i a proposta conjunta dels consellers d'Educació i Ciència, Administració Pública i Economia i Hisenda, després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del 31 d'agost de 1993,
DECRETE
Article primer
Aquest decret serà aplicat a tots els funcionaris de carrera docents que presten els seus serveis en centres públics docents que depenen de la Conselleria d'Educació i Ciència i que pertanguen al cos de mestres, cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors tècnics de Formació Professional, cos de professors de Música i Arts Escèniques, cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, cos de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny i cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, i també d'altres que, d'acord amb les disposicions addicionals deu i catorze de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), passen a integrar-se en els cossos adés esmentats.
Article, segon
1. Es crea, dins el complement específic, un component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, durant períodes de sis anys de serveis com a funcionari de carrera en la funció pública docent, en els termes establerts en aquest decret.
2. Aquests períodes, en la seua repercussió econòmica, seran acumulables i en el seu conjunt no podran excedir de renta anys.
Article tercer
1. Per al perfeccionament dels referits períodes de sis anys, caldrà trobar-se en situació de servei actiu i exercir en llocs de treball propis de la funció docent, de la funció inspectora educativa o d'altres de l'administració educativa per al compliment del qual es requerisca ser funcionari docent dels cossos a què es refereix l'article primer d'aquest decret o estiguen classificats per a la seua provisió per aquests funcionaris, Així mateix, es perfeccionaran aquests períodes de sis anys mentre els funcionaris romanguen en la situació de serveis especials.
El temps que transcórrega en situació de co"ssió de servei serà computable amb aquest efecte, sempre que el lloc de treball efectivament ocupat estiga comprés entre els relacionats anteriorment.
2. A l’efecte previst en el paràgraf anterior, es consideraran serveis prestats en la funció pública docent els que s'hagen prestat en els llocs a què es refereix l'apartat anterior amb anterioritat a l’ingrés com a funcionari de carrera en els cossos corresponents, en els termes que estableix la legislació general de la funció pública.
3. Per al reconeixement del dret al component retributiu que estableix aquest decret hauran de tenir-se acreditats sis anys de serveis en els lloes referits en l'apartat 1 d'aquest article i haver participat amb aprofitament en activitats de formació o haver realitzat altres activitats per al millorament de la qualitat de l’ensenyament corresponents a un mínim de cent crèdits per cada període de sis anys.
4. Per a l’efectiva percepció d'aquest component retributiu es requerirà estar ocupant llocs de treball propis de la funció pública docent, sense que es puga tenir dret a aquest durant el compliment de llocs de la funció inspectora educativa o qualsevol altres llocs distints d'aquells, tant de l'administració educativa com de qualsevol altra.
Article quart
1. El nou component retributiu, per cada període de sis anys, expressat en pessetes corrents de l'any d'inici de la seua aplicació, es concreta en les quantitats següents:
Pessetes mensuals Pessetes anuals
1r període 5.000 60.000
2º període 8.000 96.000
3r període 13.000 156.000
4º període 17.000 204.000
5º període 5.000 60.000
2. Els increments retributius establerts en aquest decret són independents i complementaris dels que, amb caràcter general, autoritzen les lleis de pressupostos per als funcionaris públics i els derivats, si és el cas, de la revisió salarial compensatòria de la possible desviació entre l’IPC previst i el registrat efectivament en l’exercici corresponent, d'acord amb les seues normes reguladores. Aquests increments s'aplicaran, si escau, a les quantitats que, establertes -en aquest decret, hagen rebut els funcionari s docents als quals es refereix - l’apartat primer, en els mesos d'octubre anteriors a l'any de vigència de les lleis esmentades.
Article cinqué
Els períodes es perfeccionaran, a partir de les dates previstes en el calendari establert en la disposició transitòria primera, el mateix dia en què cada funcionari després de completat el corresponent període de sis anys, acredite haver obtingut en aquest un mínim de 100 crèdits.
Article sisé
El dret a percebre naixerà a partir del mes següent a la data de resolució del reconeixement, sense perjudici a rebre aquest còmput amb efectes del primer dia del mes següent en que es va perfeccionar el període.
Article setè
Les activitats necessàries per a obtenir els crèdits es regularan per ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
- La implantació, del component retributiu es realitzarà d'acord amb el calendari següent:
1r període: 1 d'octubre de 1992
2n període: 1 d'octubre de 1993
3r període: 1 d'octubre de 1994
4t període: 1 d'octubre de 1995
5é període: 1 d'octubre de 1996
Durant el període d'implantació, els funcionaris docents amb períodes de sis anys complets als quals fa referència l'article primer d'aquest Decret percebran automàticament i en cadascuna de les dates establertes les retribucions corresponents als dits períodes.
A partir de l'1 d'octubre de 1996 serà d'aplicació el que disposa l'article tercer d'aquest decret.
Segona
Aquells que en les dates d'implantació del component retributiu establertes en la disposició transitòria primera els manque algun any per a completar un període, hauran d'acreditar, una vegada hagen acomplert els sis anys, haver obtingut en aquest període el nombre de crèdits que s'estableixen a continuació, en funció dels anys que els manquen per a completar el període corresponent:
- D'1 any i un dia a 2 anys, haurà d'acreditar 20 crèdits.
- De 2 anys i un dia a 3 anys, haurà d'acreditar 40 crèdits.
- De 3 anys i un dia a 4 anys, haurà d'acreditar 60 crèdits.
- De 4 anys i un dia a 5 anys, haurà d'acreditar 80 crèdits.
A aquelles persones que en aquelles detalls els manque un any o menys per a completar un període, podran sol·licitar cobrar l’increment una vegada passats els sis anys, sense necessitat d'acreditar un nombre determinat de crèdits.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els funcionaris dels cossos indicats en l'article primer d'aquest decret que passen a prestar. serveis a centres públics docents dependents de la Generalitat Valenciana després de l'1 d'octubre de 1996 els seran reconegudes automàticament les retribucions corresponents a aquest component en el moment que acrediten tenir reconegut per l'administració de procedència el dret a la percepció d'un component retributiu de naturalesa anàloga al regulat en aquest decret. Si els mancara algun any per a completar un període hauran d'acreditar, una vegada complerts els sis anys, haver obtingut el nombre de crèdits que s'estableix en la disposició transitòria segona.
Segona
Tot allò que s'estableix en aquest decret serà d'aplicació al personal que preste els seus serveis en la funció pública docent inclòs en l’àmbit d'aplicació del Reial Decret 1467/1988, de 2 de desembre, que es varen integrar en el gos de professors especials d'Instituts Tècnics d'Ensenyament Mitjà, declarat a extingir.
DISPOSICIO FINAL
Les Conselleries d'Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda dictaran, en l'àmbit de les competències respectives, les normes que calga per a aplicar aquest decret.
València, 31 d'agost de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Educació i Ciència
JOAN ROMERO GONZALEZ
El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
El Conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTINEZ ESTEVEZ

linea