diari

Llei de la Generalitat Valenciana 10/1988, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes.

(DOGV núm. 970 de 27.12.1988) Ref. Base de dades 2184/1988

Llei de la Generalitat Valenciana 10/1988, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
Transcorreguts més de tres anys des de l'entrada en vigor de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, l'experiència ha evidenciat la necessitat de modificar el termini que l'article 8.2 de l'esmentada Llei concedeix al Consell de la Sindicatura per a l'emissió dels preceptius informes anuals sobre els Comptes Generals de la Generalitat Valenciana.
Per tant, és convenient que el termini s'amplie a efectes de disposar d'una informació més elaborada i considerant que la legislació que regula l'existència d'altres òrgans externs de control, especialment la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes de l'Estat en l'article 10, concedeixen un termini superior i que fins i tot la pròpia Llei de Sindicatura de Comptes assenyala un termini superior a la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la presentació dels Comptes Generals de la Generalitat que el concedit a la Sindicatura de Comptes per al seu examen i censura, en atenció a aquests motius es presenta la següent Llei.
Article únic
L'article 8.2 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, queda redactat de la manera següent:
«Dos. L'examen, la comprovació, així com l'emissió i l'enviament a les Corts Valencianes de l'informe corresponent, s'ha de realitzar abans del 31 de desembre del mateix any, amb el fi que aquestes l'aproven, o facen les oportunes observacions.»
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 23 de desembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea