diari

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2003, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana relatiu a la cooperació i assistència mútua per al manteniment, conservació i vigilància de l'espai marítim i terrestre de l'arxipèlag de les Illes Columbretes. [2003/X4613]

(DOGV núm. 4496 de 09.05.2003) Ref. Base de dades 2186/2003

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2003, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana relatiu a la cooperació i assistència mútua per al manteniment, conservació i vigilància de l'espai marítim i terrestre de l'arxipèlag de les Illes Columbretes. [2003/X4613]
Subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana, 18 de desembre de 2002, un Conveni de col·laboració relatiu a la cooperació i assistència mútua per al manteniment, conservació i vigilància de l'espai marítim i terrestre de l'arxipèlag de les Illes Columbretes, i en compliment del que estableix l'article 8.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'article 3.4 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat Conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0274/2003, i que figura com a annex d'esta resolució.
València, 15 d'abril de 2003.– La subsecretària del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts: Amparo Koninckx Frasquet.
Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana relatiu a la cooperació i assistència mútua per al manteniment, conservació i vigilància de l'espai marítim i terrestre de l'arxipèlag de les Illes Columbretes
Madrid, 18 de desembre de 2002
REUNITS
D'una part, l'Excm. senyor Miguel Arias Cañete, Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en virtut del Reial Decret 561/2000, de 27 d'abril, pel qual es disposa el nomenament, i actuant de conformitat a les atribucions que li confereix l'article 13.3 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'administració General de l'Estat, i l'article 6, en relació amb la disposició addicional tretzena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, d'acord amb la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
I d'altra part, l'Excm. senyor D. Fernando Modrego Caballero, conseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, en virtut del Decret 12/1999, de 23 de juliol, del President de la Generalitat (DOGV núm. 5546 del 27.07.99) pel que es disposa el seu nomenament, i actuant conforme a les atribucions que li confereix l'acord del Govern Valencià de data 17 d'octubre de 2002.
Havent estat autoritzada la subscripció del present Conveni pel Consell de Ministres en la seua reunió de 14 de desembre de 2001.
Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a la subscripció del present Acord Marc de Col·laboració, i, a tal efecte
EXPOSEN
Primer. Que la Llei 30/1987, de 18 de desembre, d'Ordenació de les Competències de l'Estat per a la protecció de l'arxipèlag de les Illes Columbretes, va establir un règim de protecció per a estes Illes i el seu entorn marítim a fi de coordinar les seues competències en matèria de protecció dels recursos pesquers de l'esmentat entorn amb les de la Comunitat Autònoma en matèria de protecció i conservació del medi terrestre.
Segon. Que a l'empara de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, el Consell de la Generalitat Valenciana va declarar les illes Parc Natural, pel Decret 15/1988, de 25 de gener. Este espai protegit va ser dotat d'un Pla Rector d'Ús i Gestió, aprovat pel Decret 107/1994, de 7 de juny, del Govern Valencià, i amb posterioritat requalificat com a Reserva Natural en virtut del qual disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Que a l'empara de la Llei 30/1987, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (d'ara endavant MAPA) va aprovar per Orde de 19 d'abril de 1990 la creació d'una Reserva Marina en l'entorn de les Illes Columbretes.
Quart. Que des de la creació de la Reserva Marina, el MAPA i la Generalitat Valenciana vénen col·laborant en l'exercici de les seues respectives competències en la protecció de l'entorn marítim i terrestre. Esta col·laboració es manifesta en la representació de les dues Administracions en els òrgans de participació i col·laboració en la gestió de la Reserva Marina i de la Reserva Natural.
Cinqué. En conseqüència, amb la finalitat de cooperar en l'àmbit de les seues respectives competències en la conservació, manteniment i vigilància de l'espai marítim i terrestre en l'arxipèlag de les Illes Columbretes i el seu entorn marítim, ambdues parts subscriuen el present Conveni amb subjecció a les següents.
CLÀUSULES
Primera. Objecte i àmbit del conveni
L'objecte del present Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana és establir un marc d'actuació conjunta d'assistència i cooperació entre ambdues Administracions a fi d'assegurar una millor funcionalitat en el manteniment i conservació de la Reserva Natural i de la Reserva Marina de les Illes Columbretes.
Segona. Actuacions objecte del conveni
Les actuacions de cadascuna de les parts objecte del Conveni seran les següents:
1. Per part del MAPA es duran a terme les següents actuacions a la Reserva Marina de les Illes Columbretes:
- Inversions relatives a la protecció, conservació i regeneració dels recursos pesquers.
- Inversions en matèria de control i vigilància de l'activitat pesquera.
- Investigació, seguiment i estudis relatius a l'impacte de les activitats realitzades a la Reserva Marina.
- Informació i difusió sobre els recursos pesquers i activitats a la Reserva.
2. Per part de la Comunitat Autònoma es duran a terme les següents actuacions a la Reserva Natural de les Illes Columbretes:
- Inversions en conservació i recuperació de les espècies i del medi terrestre.
- Inversions en matèria de control i vigilància en el medi terrestre.
- Investigació, seguiment i estudis de les comunitats i espècies del medi terrestre.
- Informació i difusió sobre medi terrestre, així com les actuacions necessàries per a la divulgació dels estudis relatius a les comunitats, espècies i medi terrestre.
- Funcionament del Centre d'Informació de les Illes Columbretes, que es troba al Planetari de Castelló.
Tercera. Finançament
La cooperació econòmica objecte del present Conveni es refereix als serveis de vigilància a la Reserva natural i a la Reserva Marina a efectes de la seua conservació i manteniment.
Les quantitats a aportar pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i per la Conselleria de Medi Ambient en els anys de vigència del present Conveni seran:
Les aplicacions pressupostàries a les quals s'imputaran els costos econòmics, seran, per part del MAPA, la 21.09.718 A.640.08 i per part de la Conselleria de Medi Ambient la que la Comunitat Autònoma determine.
Quarta. Tramitació i execució
Les prestacions i serveis objecte del present Conveni seran prestats per cada Administració d'acord amb els procediments establerts en la normativa aplicable en cada una d'elles.
A l'objecte de facilitar el sistema de pagaments, la Conselleria de Medi Ambient assumirà íntegrament les despeses corresponents als mesos compresos entre l'1 de gener i el 31 d'agost dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005 y el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació assumirà els compresos entre l'1 de setembre i el 31 de desembre dels esmentats anys.
Cinquena. Comissió de seguiment del conveni
Per a aconseguir els objectius comuns desitjats es crea la Comissió de Seguiment del Conveni, amb la finalitat d'efectuar un seguiment conjunt i col·laborar en les actuacions tant de la Comunitat Autònoma com del MAPA, cada una en l'àmbit de les seues competències, en orde al compliment de les obligacions contretes en el present Conveni i de les previstes en la normativa autonòmica, estatal i comunitària aplicable.
Esta Comissió estarà integrada pel director general de Recursos Pesquers, per la directora general de Planificació i Gestió del Medi i per dos representants de cadascuna de les parts, designats per aquells. La Comissió estarà presidida, anualment i de forma alternativa, per un representant de cada Administració i es reunirà, almenys una vegada l'any, en el primer semestre, per a analitzar les actuacions de l'exercici anterior i determinar les inversions i despeses previstes per al pròxim.
El funcionament de la Comissió se regirà pel que disposa el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Sisena. Durada
El present Conveni de col·laboració farà efecte des de l'1 de gener de 2002 dins al 31 de desembre de 2005, i podrà ser rescindit per mutu acord entre les parts, o per acord motivat d'una d'elles, la qual cosa haurà de comunicar-se a l'altra part amb, almenys, sis mesos d'antelació a la data prevista de resolució.
Setena. Naturalesa i jurisdicció
El present Conveni té la consideració dels previstos en l'article 3.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sent-li d'aplicació, en defecte de normes específiques, els principis del dit text legal per a resoldre els dubtes o llacunes que es pogueren produir.
Les qüestions litigioses que pogueren sorgir de la seua interpretació, modificació, efectes o resolució, seran resoltes per la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, Llei 29/1998, de 13 de juliol.
En prova de conformitat, i perquè quede constància del que s'ha convingut, ambdues parts atorgants subscriuen este document, en triplicat exemplar, que se signa i segella en el lloc i data indicats a l'inici.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea