diari

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2003, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per a l'execució del projecte de restauració i recuperació de determinades zones del Parc Natural del Fondo, a Alacant, en relació amb la conservació de l'hàbitat de la Rosseta. [2003/X4615]

(DOGV núm. 4496 de 09.05.2003) Ref. Base de dades 2187/2003

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2003, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per a l'execució del projecte de restauració i recuperació de determinades zones del Parc Natural del Fondo, a Alacant, en relació amb la conservació de l'hàbitat de la Rosseta. [2003/X4615]
Subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, el 25 d'octubre de 2002, un Conveni de col·laboració per a l'execució del projecte de restauració i recuperació de determinades zones del Parc Natural del Fondo, a Alacant, en relació amb la conservació de l'hàbitat de la Rosseta, i en compliment del que estableix l'article 8.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat Conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0282/2003, i que figura com a annex d'esta resolució.
València, 15 d'abril de 2003.– La subsecretària del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts: Amparo Koninckx Frasquet.
Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per a l'execució del projecte de restauració i recuperació de determinades zones del parc natural del Fondo, a Alacant, en relació amb la conservació de l'hàbitat de la Rosseta
Madrid, 25 d'octubre del 2002
D'una part, el Excel·lentíssim senyor Jaume Matas i Palou, ministre de Medi Ambient, càrrec per al que va ser anomenat pel Reial Decret 561/2000, de 27 d'abril, en virtut de les facultats conferides per la Disposició addicional tretze, en relació amb l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduït per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
I d'una altra, L'honorable senyor Fernando Modrego Caballero, conseller de Medi Ambient del Govern Valencià, segons el Decret 6/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana (DOGV de 23.05.00), en representació d'esta i expressament facultat per a este acte per Acord del Govern Valencià de data 24 de setembre del 2002.
Es reconeixen ambdues parts capacitat i legitimació suficients per a formalitzar este document i, en el seu mèrit,
EXPOSEN
Primer. Que el Ministeri de Medi Ambient, a través de la Direcció General de Conservació de la Naturalesa (DGCN), té atribuïdes competències en matèria de conservació i restauració d'hàbitats i ecosistemes fràgils o degradats, per a afavorir la permeabilitat del medi natural i contribuir al compliment de programes nacionals i internacionals de conservació de la biodiversitat en cooperació amb les diferents Administracions Públiques.
Segon. Que la Comunitat Autònoma Valenciana, a través de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient, té atribuïdes competències en matèria d'espais naturals quant a la seua gestió, conservació i ordenació.
Tercer. Que la DGCN desenvolupa un treball continu que des de dos enfocaments es relaciona amb l'àmbit territorial del Parc Natural del Fondo. D'una banda, la conservació de la rosseta (Marmaronetta angustirostris), la població més important de la qual a Europa occidental es troba en este aiguamoll, es promou a través del desenvolupament del Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i a través del Grup de Treball específic de l'ànec capblanc i la rosseta al si del Comité de Flora i Fauna Silvestres de la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa. D'altra banda, desenvolupa una línia de treball de conservació d'aiguamolls i és l'Autoritat Administrativa del Conveni de Ramsar a Espanya, estant el Parc Natural del Fondo inclòs en la llista de Zones Humides d'Importància Internacional del Conveni de Ramsar des del 8 de maig de 1990.
Quart. Que en el Parc Natural del Fondo es desenvolupa en l'actualitat una línia de projectes de restauració ecològica de determinats elements i processos del medi, promogut per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. Estos projectes han disposat de finançament de la Unió Europea a través dels fons LIFE–Natura (Programa Accions per a la Conservació de Zones Humides Valencianes i Creació d'Àrees de Reserva per al Samaruc, contracte núm. B4-3200/92/15183, import 5.053.400 euros, duració 1992-1998 i Pla Coordinat d'Actuacions Urgents per a la Conservació de la rosseta en el Mediterrani Occidental, contracte núm. B4-3200/96/515, import 297.435 ecus, duració 1996-2000). Estos projectes han inclòs actuacions tan diverses i importants com la creació d'hàbitats específics, campanyes d'educació ambiental, estudis sobre l'ús de l'hàbitat, seguiment de poblacions, eliminació de causes de mortaldat i supressió d'impactes. Les actuacions compreses en este Conveni són complementàries a les dutes a terme en el marc dels projectes LIFE.
Cinqué. Que tant la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Generalitat Valenciana com la Direcció General de Conservació de la Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient estan interessats a continuar amb estos treballs, a fi de consolidar els resultats aconseguits fins al moment i incrementar el valor de l'hàbitat per a determinades espècies protegides en distints instruments legislatius a nivell autonòmic, nacional i comunitari.
En conseqüència, de conformitat amb el que s'ha exposat, les parts firmants acorden formalitzar el present Conveni, amb subjecció a les següents
ESTIPULACIONS
Primera. Objecte
El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre la Direcció General de Conservació de la Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient de l'administració General de l'Estat i la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per a l'execució del projecte d'eliminació de causes de mortaldat i impacte sever per a la rosseta, per a altres espècies amenaçades i en general per a l'enorme diversitat d'avifauna que alberga el Fondo, la principal línia d'actuació del qual és la següent:
- supressió d'impacte ambiental sever mitjançant la retirada de la línia aèria de mitja tensió del Parc Natural del Fondo.
El projecte consisteix, bàsicament, en la retirada de 5.500 m de línia elèctrica de mitja tensió que travessa completament l'aiguamoll, entre els dos embassaments, com també l'enterrament d'esta en un xicotet tram que discorre també per l'interior del Parc.
Els terrenys on es van a dur a terme les actuacions són de titularitat pública, de la Generalitat Valenciana.
Segona. Cost total del projecte
El cost total del projecte és de 78.131.57 euros, que seran aportats per la DGCN a càrrec de l'aplicació pressupostària 23 09 533 A 611 del seu pressupost de despeses.
Tercera. Obligacions
U. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi cedirà els terrenys necessaris per a l'execució de les obres a la Direcció General de Conservació de la Naturalesa, durant el termini de vigència del Conveni, amb la finalitat de dur a terme els treballs indicats en la clàusula primera
Dos. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi aportarà el projecte complet per a les accions de restauració de l'aiguamoll, a què hauran d'ajustar-se els treballs a realitzar per la Direcció General de Conservació de la Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient, una vegada aprovat el projecte per esta Direcció.
Una vegada executat, les obres i instal·lacions seran per a ús i gaudi del titular del terreny, i correspondran a este les despeses de manteniment i conservació.
Quarta. Comissió Tècnica de Seguiment
A l'efecte de coordinar i poder efectuar el seguiment de les actuacions derivades d'este Conveni, es constituirà una Comissió Tècnica de Seguiment, integrada per quatre membres, dos en representació de la Direcció General de Conservació de la Naturalesa i uns altres dos en representació de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, i actuarà un d'estos en qualitat de Secretari. Un dels representants de la Direcció General de Conservació de la Naturalesa serà designat per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
Així mateix, esta Comissió resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del Conveni.
El règim de funcionament d'esta Comissió s'ajustarà al que disposa el títol II, capítol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Cinquena. Naturalesa i règim jurídic
El present Conveni té la naturalesa dels previstos en l'article 3.1. c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i s'aplicaran els seus principis per a resoldre els dubtes i llacunes que puguen plantejar-se.
Sense perjudici del que estableix la clàusula quarta, les qüestions litigioses que puguen sorgir en la interpretació i compliment seran competència de l'Orde Jurisdiccional contenciós administratiu i, si és procedent, del Tribunal Constitucional, conforme al que estableix l'article 8.3 de la Llei 30/92.
Sisena. Termini
El Conveni entrarà en vigor a partir de la seua firma i mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre del 2002.
No obstant això, si les circumstàncies ho aconsellen, a petició de les parts firmants i amb anterioritat a l'expiració del conveni, podrà acordar-se la pròrroga d'este, a fi de complir els objectius previstos.
Setena
L'incompliment de les obligacions assumides per cada una de les Parts o bé el mutu acord, seran causa d'extinció del present Conveni. En este cas, s'adoptaran les decisions precises per a l'adequada liquidació del Conveni.
I en prova de conformitat es firma este Conveni en la ciutat i data indicades en l'encapçalament d'este document.
El ministre de Medi Ambient,
JAUME MATAS I PALOU
El conseller de Medi Ambient del Govern Valencià,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX TÈCNIC AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I RECUPERACIÓ DE DETERMINADES ZONES DEL PARC NATURAL DEL FONDO, A ALACANT, EN RELACIÓ AMB LA CONSERVACIÓ DE L'HÀBITAT DE LA ROSSETA
Memòria justificativa del projecte
Espanya es va adherir al Conveni de Ramsar o Conveni relatiu als Aiguamolls d'Importància Internacional especialment com a Hàbitats d'Aus Aquàtiques el 1982. Este Conveni, únic acord internacional que es refereix a un ecosistema específic, té com a objectiu la conservació i l'ús racional dels aiguamolls, reconeixent la importància d'estos sistemes com fonamentals en la conservació global de la biodiversitat, amb importants funcions, valors i atributs. El Parc Natural del Fondo està inclòs en la llista d'aiguamolls d'importància internacional del Conveni de Ramsar des del 8 de maig de 1990.
La Direcció General de Conservació de la Naturalesa (DGCN) del Ministeri de Medi Ambient desenvolupa un treball continu que des de dos enfocaments es relaciona amb l'àmbit territorial del Parc Natural deI Fondo. D'una banda, la conservació de la rosseta (Marmaronetta angustirostris), la població més important de la qual a Europa occidental es troba en este aiguamoll, es promou a través del desenvolupament del Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i a través del grup de treball específic de l'ànec capblanc i la rosseta al si del Comité de Flora i Fauna Silvestres de la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa. D'altra banda, desenvolupa una línia de treball de conservació de aiguamolls, promou projectes concrets de restauració d'estos ecosistemes i és l'autoritat administrativa del Conveni de Ramsar a Espanya.
El Conveni de Ramsar té una estructura en la qual la Conferència de les Parts Contractants (COP) és l'òrgan rector del seu política. Els representants de cada una de les parts contractants es reuneixen cada tres anys per a establir les prioritats del pròxim trienni i aprovar noves resolucions i recomanacions. La pròxima reunió se celebrarà a València entre els dies 18 i 26 de novembre del 2002 sota el lema “Aiguamolls: aigua, vida i cultura”. A l'objectiu general d'este projecte de conservació i recuperació d'un hàbitat s'uneix l'oportunitat que comporta ser el país amfitrió de la pròxima Conferència de les Parts i poder mostrar els resultats que s'aconsegueixen en un fòrum d'estes dimensions i d'esta importància.
El present projecte de conservació i restauració d'esta zona humida és especialment interessant per les característiques de les comunitats biològiques que acull el sistema, especialment d'aus, l'abundància i diversitat del qual (poden trobar-se més de 170 espècies diferents al llarg de l'any) reuneix criteris d'importància internacional. Cal destacar la presència de la rosseta, l'ànec capblanc, la fotxa banyuda, el gall de canyar, el gomet, l'oroval, la garseta blanca, l'agró roig, la camallonga, la carregada, la mongeta, el fumarell de galta blanca i la xitxarra mostatxuda.
La rosseta, espècie catalogada en perill d'extinció en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, té en el Fondo amb el principal nucli reproductor de tot Europa, ja que arriba a albergar més del 70% de la població del continent.
Naturalesa del projecte
L'objecte d'este projecte és l'eliminació de la línia elèctrica aèria de mitja i baixa tensió que travessa el Parc Natural del Fondo de nord a sud recorrent els embassaments de Ponent i Llevant. Açò implica la retirada de 5.230 metres de línia aèria, que està formada per 53 suports metàl·lics i 7 de fusta, tots ells dins de l'aigua de forma total o parcial, 4 d'ells amb transformador suspés de mitja tensió.
Originàriament, el línia elèctrica que travessa el parc de nord a sud proporcionava electricitat al sistema de comportes que regulava els nivells hídrics i servia d'element de gestió de l'aigua emprada per a regs. Amb el pas del temps el sistema de comportes va deixar d'utilitzar-se i es va produir la ruptura d'estes en diversos punts. Actualment roman en estat d'abandó causant un fort impacte ambiental, tant directe per a l'avifauna (ferides i morts per col·lisió) com paisatgístic.
Les actuacions complementàries inclouran la instal·lació de cinc plaques solars per a proporcionar corrent a les casetes de servei de l'interior del parc i l'elaboració d'un plafó didàctic sobre la retirada de la línia i els seus beneficis per a la conservació de l'aiguamoll.
Característiques tècniques de les actuacions previstes en el conveni
La línia principal del projecte –desenvolupada més avall–, d'acord amb el Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Conservació de la Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, és:
supressió d'impacte ambiental sever mitjançant la retirada de la línia aèria de mitja tensió del Parc Natural del Fondo
Esta línia es desenvolupa a través de les actuacions següents:
NETEJA DE LA VEGETACIÓ
Prèviament a l'eliminació de les columnes elèctriques es netejarà la vegetació existent en el camí d'accés del tram BC i al voltant de totes elles en una superfície de 50 m2 esta operació es realitzarà de forma combinada manualment i mecànicament, deixant la zona totalment desproveïda del canyís que puga impedir la correcta visualització de la base de les columnes o que puga comportar perill d'incendi en el moment del tall dels suports amb la maquinària.
REPARACIÓ D'ACCESSOS
Per a permetre el pas de maquinària pesada pel tram BC, com també per a accedir al tram d'inici, s'arreglaran i anivellaran les motes d'accés mitjançant l'ús d'una pala de cadenes.
RETIRADA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA
Una vegada aclarida la vegetació, es procedirà a la retira de la línia elèctric tant de baixa com d'alta tensió en una longitud total de 5.230 m i la seua retirada a un abocador o zona autoritzada per la direcció d'obra.
RETIRADA DE SUPORTS METÀL·LICS I DE FUSTA
La retirada dels suports metàl·lics es realitzarà mitjançant la subjecció d'estos en el seu tram superior amb un grua de llarg abast, una vegada assegurats, i mitjançant el suport d'un elevador telescòpic es tallaran els suports metàl·lics mitjançant autògena o radial i posteriorment s'hissaran i se situaran en zona de càrrega per al seu trasllat a un abocador o una zona autoritzada per la direcció d'obres.
L'operació de hissat dels suports ha de realitzar-se de tal forma que cap element siga sol·licitat excessivament. En qualsevol cas, els esforços han de ser inferiors al límit elàstic del material.
En els suports que disposen de centre de transformació a la intempèrie es desmuntarà este abans de la seua retirada per la grua.
La retirada dels pals de fusta de baixa tensió es realitzarà emprant un camió grua de caixa basculant, per a combinar les operacions de subjecció i càrrega, el desmuntatge es realitzarà mitjançant el tall del pal en la seua part inferior emprant motoserra, tractant d'aprofitar al màxim la longitud d'este.
ELIMINACIÓ DE SUPORTS DE FORMIGÓ
Les bases de formigó es demoliran, segons la seua accessibilitat, mitjançant l'ús de compressor amb dos martells o mitjançant martell adaptat a retrogiratoria de cadenes, les runes generades s'extrauran del parc, sempre que siga possible i es traslladaran a abocador autoritzat.
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Per a donar servei d'alimentació elèctrica a les instal·lacions existents es procedirà a la instal·lació de plaques solars formades per un mòdul solar 4,10 A de 36 cèl·lules 120 W Pico, un regulador 12/24 V tipus leo amb relés, tecnologia digital i connexió automàtica, un suport per a mòdul, una bateria fotovoltaica, 3 punts de llum, un d'ells exterior, un quadre diferencial, cablatge de punts de llum i proteccions.
Esta instal·lació es realitzarà en l'edifici d'aquaris, en casetes de vigilància per a guardes, en magatzem de regs de llevant i en embarcador.
SENYALITZACIÓ
Una vegada finalitzats els treballs s'elaborarà un plafó en el qual es reflectisquen les actuacions realitzades i la seua contribució a la recuperació del paisatge i a l'eradicació dels accidents causats a les aus per impacte amb línies elèctriques.

linea