diari

ACORD de 22 d'abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral, durant la tramitació d'aquest. [2005/X4449]

(DOGV núm. 4993 de 26.04.2005) Ref. Base de dades 2188/2005

ACORD de 22 d'abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral, durant la tramitació d'aquest. [2005/X4449]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 22 d'abril de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de data 17 de març de 2005, la Conselleria de Territori i Habitatge va acordar iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral.
Com s'indica en l'esmentada ordre, la declaració d'aquest espai natural es preveu en el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral, aprovat mitjançant el Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat. Malgrat això, el caràcter maritimoterrestre de la zona implicada en l'esmentat document, com també la distribució competencial que, amb caràcter general, afecta les àrees litorals, exigeix tenir en compte de manera específica aquesta realitat, tot garantint una adequada coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat amb competències sobre el particular. D'aquesta forma, i sense perjudici de l'exercici de les corresponents responsabilitats sectorials implicades, no sols es garanteix una major efectivitat en el compliment dels objectius perseguits, sinó que, a més a més, s'evita duplicar esforços i tramitacions i es facilita, per tant, l'optimització en la gestió activa de la zona, l'adequada protecció dels sectors econòmics tradicionals –com la pesca artesanal– i dels remarcables valors naturals i culturals de la zona.
En aquest cas, aquesta col·laboració s'instrumenta mitjançant aquesta proposta de mesures cautelars conjunta, per part de les conselleries de Territori i Habitatge –competent en matèria de medi ambient–, i de Agricultura, Pesca i Alimentació –competent en matèria de pesca-, sense perjudici que la tramitació del projecte de declaració del futur parc natural garantisca en diverses fases la necessària implicació i participació d'altres administracions i organismes. D'aquesta forma, el projecte que es tramita, basat en l'anteriorment citat Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, no només permetrà complir els objectius previstos en la legislació sectorial aplicable en matèria d'espais naturals protegits, sinó que incorporarà directament les directrius derivades de la legislació pesquera i, en particular, les que deriven del que estableix l'article 31.1.d) i e) de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de pesca marítima de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, i a proposta dels consellers de Territori i Habitatge i de Agricultura, Pesca i Alimentació, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
1. Amb caràcter general, l'àmbit territorial afectat pel procediment de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral es regirà, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a la seua aprovació pel Consell de la Generalitat, pel vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), tant pel que fa a les prescripcions d'usos i activitats previstes com al règim d'autorització que, si és el cas, haja d'aplicar-se a cadascuna d'aquelles.
2. Qualsevol altra actuació, obra o projecte no prevista específicament en el PORN que, per raó de les seues característiques, comporte o puga comportar una transformació sensible de la realitat física i/o biològica o haja de dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius del Pla que es tramita, haurà de sotmetre's a informe previ de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Segon
L'apartat anterior no s'aplicarà en el cas d'actuacions, obres o projectes que, per la seua naturalesa, es troben subjectes a les determinacions de la legislació sectorial reguladora de la pesca marítima. En aquest cas, seran les administracions competents en aquesta activitat en aigües interiors i exteriors les què hauran d'emetre l'informe i autorització a què es refereix l'apartat anterior.
Tercer
En els supòsits en què haja d'emetre's informe previ a l'autorització de qualsevol actuació o activitat, aquest informe haurà de tenir explícitament en compte la compatibilitat de l'actuació de què es tracte amb els objectius genèrics de l'expedient que es tramita, com també la seua adaptació a les previsions dels documents d'ordenació i gestió vigents que siguen d'aplicació a cada sector.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix aquest acord estaran vigents fins a l'aprovació de l'expedient de declaració del parc natural.
Cinqué
Aquest acord tindrà efecte des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 22 d'abril de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,

linea