diari

Correcció d'errades del Decret 166/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà l'adequació dels procediments administratius de competència de la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

(DOGV núm. 2367 de 17.10.1994) Ref. Base de dades 2192/1994

CORRECCIó d'errades del Decret 166/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà l'adequació dels procediments administratius de competència de la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. [94/6994]
S'ha advertit una errada en l'annex del decret de referència, publicat en el DOGV núm. 2332, de 26 d'agost de 1994, per la qual cosa cal fer la rectificació següent:
A la pàgina núm. 9683, als procediments corresponents a la Conselleria de Sanitat i Consum, on diu: «Autorizaciones de uso de servicios sanitarios concertados»; ha de dir: «Autorizaciones de uso de servicios sanitarios no concertados».

linea