diari

DECRET 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions d'autorització, celebració, desenvolupament i règim sancionador, dels festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer). [1998/A8259]

(DOGV núm. 3342 de 01.10.1998) Ref. Base de dades 2200/1998

DECRET 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions d'autorització, celebració, desenvolupament i règim sancionador, dels festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer). [1998/A8259]
PREAMBUL
En virtut d'allò que s'ha disposat en l'article 31.30 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d'espectacles.
D'acord amb la dita competència exclusiva va ser dictada l'Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual van ser regulats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els festejos taurins tradicionals, denominats Bous al Carrer.
Des de l'entrada en vigor de la citada ordre fins a l'actualitat, el marc normatiu en la matèria ha tingut grans variacions. D'una banda, la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, regula en l'article 12 la competència de l'administració autonòmica per a autoritzar els festejos taurins tradicionals que comprenen els tancaments de bous braus, la solta de bous per a foment i recreació de l'afició i el toreig de vaquetes en places públiques. D'altra banda, la Llei Estatal 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'Espectacles Taurins, desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 176/1992, de 28 de febrer, el qual va aprovar el Reglament d'Espectacles Taurins i que va ser objecte de modificació pel Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, el qual regula en l'àmbit estatal els festejos taurins tradicionals en l'article 91.
La Comunitat Valenciana presenta unes peculiaritats en la celebració dels festejos taurins tradicionals que ocasiona la necessitat de comptar amb una normativa pròpia sobre la matèria.
A la Comunitat Valenciana se celebren a l'any un gran nombre de festejos taurins tradicionals, Bous al Carrer, i la normativa en vigor està en alguns dels seus aspectes obsoleta i necessitada d'una nova redacció que l'adapte a la realitat actual i a les peticions que són formulades pel sector, per això s'ha considerat convenient introduir majors exigències que eviten en la mesura del possible el nombre d'accidents que es produeixen en ocasions durant la celebració dels festejos taurins, així com les mesures sanitàries que pal·lien les conseqüències d'aquests.
De l'anteriorment assenyalat es desprén la necessitat de disposar d'una regulació de la matèria, atés que el reglament estatal en l'article 91 no preveu les particularitats d'aquesta Comunitat.
La Comunitat Valenciana, des de l'entrada en vigor de la Llei de Potestats Administratives en matèria taurina i del reglament de desplegament, ha constatat la necessitat d'elaborar un reglament taurí propi, treball ardu pels interessos que poden resultar afectats, atés que ens trobem davant d'una matèria com és la festa nacional, que ha de constar en alguns dels seus aspectes amb una reglamentació comuna en tot l'estat espanyol, per això s'han celebrat i se celebren a la seu del Ministeri de l'Interior reunions periòdiques de la Comissió Consultiva Nacional d'Assumptes Taurins, per a aconseguir una festa nacional en què es troben d'acord tots els sectors afectats; no obstant això, com ja s'ha assenyalat des d'aquesta Comunitat s'observa la necessitat imperiosa de comptar amb una normativa pròpia en matèria de festejos taurins tradicionals, que preveja els propis costums i particularitats.
Per tant, a proposta del conseller de Presidència, oïts els representants dels sectors afectats, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 22 de setembre de 1998,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. El present decret té per objecte la regulació dels festejos taurins tradicionals que se celebren al territori de la Comunitat Valenciana.
2. Són festejos taurins tradicionals Bous al Carrer els que no comporten el toreig de l'animal i poden celebrar-se fora de les places de bous, totalment o en part, i que incloguen dins d'aquests aquells festejos taurins que, amb caràcter tradicional, se celebren en la Comunitat Valenciana, ja siga en la seua modalitat de correguda de bous braus, la solta de bous per al foment o recreació de l'afició, els bous de vila, el bou embolat, el bou en corda, la solta de vaquetes en places públiques o qualsevol altre festa taurina que no supose el toreig del bou.
Article 2. Autorització de festejos taurins tradicionals
1. És preceptiu obtenir l'autorització expressa de l'administració de la Generalitat Valenciana per a la celebració d'aquests festejos, de conformitat amb allò que s'ha establit en l'article 12.2.a de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
2. A aquests efectes, l'organitzador o promotor sol·licitarà l'autorització del departament competent de la Conselleria de Presidència, i farà constar les dades personals, els dies, les hores i l'itinerari dels bous, al menys amb 10 dies d'antelació i haurà d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
a) Informe favorable de l'alcaldia, en què es faça constar el caràcter tradicional d'aquestes festes a la localitat.
b) Autorització o llicència de l'ajuntament, en el supòsit d'utilització de la via pública, o de l'ocupació d'aquesta, o de terrenys privats, mitjançant les instal·lacions necessàries per al desenvolupament dels bous.
c) Informe o dictamen sobre seguretat i resistència dels cadafals o instal·lacions utilitzades per a delimitar i protegir el recinte on discorrerà la festa, expedit pel tècnic municipal, o si hi manca, per tècnic competent, visat en aquest cas pel corresponent col·legi professional, en què es faça constar que els materials a emprar reuneixen les degudes condicions de solidesa i seguretat i que el tècnic responsable s'encarregarà de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions, de forma que aquestes reunisquen les degudes condicions de seguretat.
d) Certificat mèdic oficial en què es faça constar que el professional que el subscriu serà el cap del servei medicoquirúrgic, que comptarà amb un ajudant que serà un ATS o DUI i amb l'existència d'un servei medicoquirúrgic habilitat a l'efecte, que podrà ser permanent o temporal, i en aquest últim cas fix o mòbil.
El cap del servei medicoquirúrgic serà el responsable de comprovar l'existència del material medicoquirúrgic mínim establit en els annexos II i III del Decret 44/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a què caldrà afegir:
- Fèrules d'immobilització de membres.
- Tubs de Guedel xiquet i adult.
- Ressuscitador manual de baló amb màscares de xiquet i adult.
- Bala d'oxigen, amb humidificador, manòmetre i joc de màscara d'aplicació.
- Esfignomanòmetre, fonendoscopi.
- Torniquets.
- Llençols i draps de camp estèrils.
- Pinces de dissecció amb dents i sense.
- Pinces hemostàtiques de mosquit corbes (6 unitats).
- Pinces hemostàtiques corbes de Krile (6 unitats).
- Separadors.
- Profilaxi antitetànica (gammaglobulina i vacunes).
Tot el mobiliari, aparatatge i material que es designa, haurà d'estar en disposició de ser revisat i utilitzat des d'una hora abans de l'inici dels bous.
Dins del recinte on se celebren els bous, estarà convenientment senyalitzat de forma visible el lloc on estiga ubicat el servei medicoquirúrgic perquè, en cas de contratemps, puga ser auxiliat el ferit, al més aviat possible.
e) Declaració jurada de l'organitzador dels bous relativa a la presencia des d'una hora abans de l'inici dels bous i durant el temps de la seua celebració, d'almenys una unitat d'evacuació degudament equipada (ambulància), que s'ubicarà el més pròxim possible al servei medicoquirúrgic i estarà a total disposició del cap del servei mèdic per a ser utilitzada en qualsevol moment de la festa.
Correspon a l'organitzador dotar els serveis medicoquirúrgics de les condicions i mitjans necessaris, d'acord amb l'anteriorment citat.
Així mateix, correspon a l'organitzador concertar un centre hospitalari, que serà fixat d'acord amb el cap del servei medicoquirúrgic, tenint en compte la proximitat i la dotació dels serveis especialitzats adequats i a què, si s'escau, seran traslladats els possibles ferits en les degudes condicions.
f) Declaració subscrita pel ramader contractat, que haurà de ser titular de ramaderia inscrita en el llibre genealògic de la raça bovina de toreig, en què es faça constar que els bous que intervinguen en la festa tradicional pertanyen al dit ramader, que estan degudament inscrits en el llibre genealògic i que tenen el preceptiu certificat de naixement.
g) Pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres ocorreguts durant la celebració de la festa, la qual haurà d'incloure com a mínim les següents cobertures:
Accidents
Despeses d'estada hospitalària i de curació: s'haurà d'incloure una cobertura, com a mínim de fins a 1.000.000 de pessetes, per participant que resulte lesionat en els bous.
Responsabilitat Civil
Mort: indemnització de fins a 10.000.000 de pessetes, per persona.
Invalidesa permanent i total: indemnització de fins a 10.000.000 de pessetes, per persona.
Defensa criminals i fiances
h) Declaració subscrita per persona amb amplis coneixements en l'organització i desenvolupament de les festes taurines tradicionals que garantisca el normal desenvolupament d'aquest, assistit d'un nombre no inferior a 10 col·laboradors voluntaris capacitats i amb experiència per a impedir o limitar els accidents, així com per a arbitrar les mesures de seguretat tendents al rescat i auxili immediat dels participants, i tenir cura que els bous no siguen maltractats.
i) En la sol·licitud d'autorització es farà constar el compromís exprés que els bous no seran torejats, ni seran maltractats pels participants d'aquests espectacles, i serà de responsabilitat de l'organitzador de la festa l'adopció de mesures preventives, per tal d'evitar qualsevol tipus de maltractaments.
3. En el supòsit que la festa taurina tradicional es realitze, exclusivament, en una plaça de bous, permanent, provisional o portàtil, a més a més de l'anteriorment assenyalat, s'haurà d'aportar contracte subscrit amb un professional taurí inscrit en la secció I o II o en la condició de banderiller de la categoria primera de la secció V, del Registre de Professionals Taurins establit en l'article 2 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica i dóna nova redacció al Reglament d'Espectacles Taurins, que auxilie els que prenguen part en els bous.
Els col·laboradors voluntaris i, si s'escau, el professional taurí, portaran un braçalet d'identificació i estaran presents al recinte durant el desenvolupament de la festa; retiraran del recinte els menors, així com els qui evidencien falta de condicions físiques per a intervenir en la festa taurina tradicional, per minusvalideses físiques, psíquiques, embriaguesa o intoxicació per drogues; tractaran d'evitar contratemps i assistiran les possibles víctimes.
4. En el supòsit que després de finalitzar la festa es donara mort al bou, s'haurà d'acompanyar:
a) Certificat de l'autoritat sanitària veterinària en què es faça constar que el lloc de carnissada dels bous reuneix les condicions higienicosanitàries i requisits necessaris per a dur a terme el reconeixement i la inspecció veterinària post mortem.
b) Contracte subscrit amb veterinari, visat pel Col·legi Oficial de Veterinaris, en què es faça constar que es trobarà present en matar els bous. Serà responsabilitat del dit professional la realització de les actuacions preceptives segons la normativa vigent, i el veterinari oficial procedirà, en el lloc de destinació, a la identificació individual de carns i despulles per a la seua posterior inspecció i segellat sanitari.
c) Declaració en què s'especifique la destinació de les carns, indicant la raó social, domicili i localitat de l'establiment de destinació.
5. Sol·licitada l'autorització amb la documentació assenyalada en el present article i dins del termini fixat en l'apartat 2, l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència haurà de resoldre el que pertoque, i notificar a la persona interessada, a l'ajuntament i a la subdelegació del Govern a la província, la qual de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 2 i la disposició addicional primera de la Llei 10/ 1991, de 4 d'abril, de Potestats Administratives en matèria d'Espectacles Taurins, podrà suspendre o prohibir els festejos taurins tradicionals per raó de possibles alteracions de l'ordre públic o de la seguretat ciutadana.
Article 3. Característiques de les banyes dels bous en els festejos taurins tradicionals
A fi de millorar la seguretat de les persones que hi intervenen, els bous hauran de tenir les banyes clarament despuntades i romes, de forma que oferisquen menys perill. Correspon al ramader l'adopció de les mesures mencionades.
Article 4. Característiques del recorregut de la festa taurina tradicional
En aquelles poblacions on és costum de fer bous, en la modalitat d'entrada o eixida dels bous, aquests aniran agrupats des d'un punt de partida fins a arribar al punt final, on es pretenga tancar-los. Durant el trajecte prefixat, no es podran desviar els bous del seu recorregut, i serà responsabilitat dels organitzadors o promotors de la festa que el recorregut s'efectue sense cap pertorbació provocada pels participants.
Article 5. Sacrifici dels bous
En el supòsit que després de finalitzar la festa es matara el bou, açò es realitzarà sense la presència del públic i es procedirà a l'atordiment del bou, abans del sacrifici, així com a la carnissada dels bou en un escorxador pròxim autoritzat o bé en un local habilitat a l'efecte, ubicat al municipi on se celebre la festa taurina tradicional.
Article 6. Finalització de la festa taurina
Es donarà per conclosa la solta dels bous quan hi haja evidents mostres d'esgotament d'aquests, o es detecte la presència de lesions que minven les seues facultats físiques requerides per al normal desenvolupament de la festa.
Correspon als organitzadors o promotors la decisió de donar per acabada la festa taurina tradicional.
Les subdelegacions del Govern a les províncies podran suspendre o prohibir la festa per raons de possibles alteracions de l'ordre públic o de seguretat ciutadana.
Article 7. Condicions de celebració de la festa
1. La festa taurina tradicional començarà a l'hora determinada en la resolució d'autorització.
2. S'haurà de respectar la integritat física dels animals, es prohibirà la crueltat i el maltractament dels bous, l'ús de pals, garrots, agullons, llançament d'objectes i coets utilitzats contra aquestes, així com qualsevol altra pràctica que supose tortura per als animals.
En el cas de bous salvatges als voltants del caixó o corral des d'on eixiran, s'escamparà sobre l'asfalt una capa de terra o semblant, per tal d'evitar possibles lesions d'aquests.
Article 8. Prohibicions de participació
1. En la festa taurina tradicional no es permetrà la participació de menors de 16 anys que, únicament, podran acudir com a espectadors.
2. No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques per a intervenir en la festa taurina tradicional.
3. Els organitzadors de la festa taurina tradicional podran sol·licitar l'auxili dels agents de l'autoritat quan es produïsca resistència al compliment d'aquestes disposicions.
Article 9. Corrals
Els organitzadors de la festa habilitaran, com a mínim, dos corrals dotats d'entrepits, comunicats entre si per una porta interior, per tal de garantir la necessària mobilitat i condicions de seguretat durant el treball.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions comeses a allò que s'ha disposat en el present decret, se sancionaran de conformitat amb el que s'ha disposat en la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i serà aplicable supletòriament allò que s'ha disposat en la Llei 10/1991, de 4 d'abril, de Potestats Administratives en matèria d'espectacles taurins.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Primera
El que s'ha disposat en l'article 2.2, lletra f del present decret serà exigible transcorreguts 12 mesos des de la seua entrada en vigor.
Segona
El que s'ha disposat en l'article 2.4, lletres a i c, del present decret serà exigible transcorregut tres mesos des de la seua entrada en vigor.
DISPOSICIO DEROGATORIA
El present decret deroga allò que s'ha disposat en l'Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la celebració dels bous al carrer.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Presidència a dictar totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació d'allò que s'ha disposat en aquest decret, així com per a revisar i actualitzar els capitals mínims assegurats, tenint en compte la variació dels índexs de preus al consum.
Segona
El present decret entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de setembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO

linea