diari

DECRET 80/2004, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica parcialment el Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell de la Generalitat. [2004/M5114]

(DOGV núm. 4756 de 19.05.2004) Ref. Base de dades 2205/2004

DECRET 80/2004, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica parcialment el Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell de la Generalitat. [2004/M5114]
El Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, en previsió del que disposa l'article 47 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, regula les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell de la Generalitat. En esta norma es regulen, entre altres matèries, la jornada i l'horari de treball i les vacances anuals de l'esmentat personal.
Tenint en compte el temps transcorregut des de la regulació d'estes i el constant canvi de la societat actual, convé adaptar el funcionament de la nostra Administració Pública a les necessitats dels ciutadans i del personal que hi presta servicis. La modificació proposada té el seu fonament en la modernització i millora de la qualitat dels servicis públics en l'àmbit d'una administració pública oberta, receptiva amb les demandes socials, eficient i eficaç en l'exercici de les seues funcions, que desitja conjugar la prestació d'un servici públic de qualitat amb unes condicions de treball que s'ajusten a la realitat actual.
En el sentit exposat, l'administració i les organitzacions sindicals més representantives van adoptar, per unanimitat dels firmants, en data 23 de desembre de 2003, un Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE, sobre condicions de treball dels empleats públics per a la modernització i millora de la qualitat dels servicis. En virtut de l'esmentat acord s'introduïxen modificacions a l'articulat del Decret 34/1999 en matèria de racionalització de l'horari de treball, amb una gradual reducció de la jornada de treball en el còmput anual que finalitzarà l'any 2007, i la incorporació a la normativa autonòmica de dies de vacances addicionals en funció de l'antiguitat, igual que s'ha fet en l'administració general de l'estat i en altres administracions públiques, encara que este últim extrem siga directament aplicable al personal de l'administració del Consell de la Generalitat.
Per tant, de conformitat amb el que disposa l'article 22.e) de la Llei de Govern Valencià, i després de negociar amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del vigent conveni col·lectiu per al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 14 de maig de 2004,
DECRETE
Article 1. Modificació de l'article 2. Jornada de treball
L'article 2 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, queda redactat en els següents termes:
«2.1. La jornada laboral general del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'esta norma, serà de 36 hores i 15 minuts setmanals, sense perjuí de la jornada de treball especial que s'assenyala a continuació:
2.1.1. El personal que exercisca un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior a què es detalla per a cadascun dels grups de titulació següents, tindrà assignada una jornada laboral especial de 38 hores i 45 minuts setmanals:
Grup Complement específic
A E038
B E023
C E019
D E015
E E013
Este personal estarà subjecte a les següents obligacions específiques:
a) Quan la dinàmica del treball així ho exigisca, podrà ser requerit per a la realització d'una jornada setmanal superior, i es compensarà l'excés d'horari una vegada desaparega la necessitat urgent per a la qual va ser requerit, tenint en compte les preferències del personal i les necessitats del servici.
b) El citat personal estarà subjecte a incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada, excepte les legalment excloses del règim d'incompatibilitats.
2.1.2. Amb independència del que disposa el punt anterior, la jornada setmanal especial del personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior al E045 serà, així mateix, de 38 hores i 45 minuts. No obstant això, podrà ser requerit igualment per a la realització d'una jornada superior quan així ho exigisquen les necessitats del servici, en funció de la major responsabilitat inherent a dits llocs de treball, si bé en cap cas no serà procedent cap compensació en concepte d'excés d'horari ni gratificacions.
2.1.3. La resta del personal, amb complements específics inferiors als assenyalats en el punt 2.1.1., tindrà assignada una jornada de 36 hores i 15 minuts setmanals.
2.2. El còmput anual es calcularà descomptant a les hores anuals equivalents a 52 setmanes i un dia de treball, excepte els anys bixests (en què el càlcul es realitzarà afegint 2 dies a les 52 setmanes), les hores corresponents als següents conceptes: 4 setmanes i 2 dies de vacances, 2 dies de festes locals, 12 dies de festes d'àmbit superior, 6 dies per permís per assumptes propis. A este còmput es descomptaran, a més, les reduccions en hores corresponents a l'horari d'estiu que serà de 30 hores, la setmana de festes locals que serà de 10 o 12,5 hores, segons siga jornada de 36,15 o 38,45 hores, respectivament, i 5 hores per la festa local, o s'acumularà este descompte per al seu gaudi atenent les específiques característiques dels centres amb treball a torns.
Així mateix, haurà de descomptar-se del còmput anual 14.30 o 15.30 hores segons siga jornada de 36,15 o 38,45 hores, respectivament, pels dies 24 i 31 de desembre. No obstant això, al personal que per torn de treball haguera d'assistir al seu lloc de treball eixos dies, se li compensarà per mig dia de descans més per cadascun d'aquells.
Als sols efectes d'estos càlculs es prendran com a referència les jornades a raó de set hores i 15 minuts o set hores i 45 minuts diàries, segons que la jornada setmanal assignada siga de 36,15 hores o de 38,45 hores, respectivament.
2.3. La jornada especial d'estiu es realitzarà des de l'1 de juny al 30 de setembre, estos dos inclusivament, i es reduirà en dos hores i mitja setmanals, respecte a la jornada laboral general o especial.
2.4 El temps d'assistència a cursos, seminaris o jornades de formació organitzats per l'Institut Valencià d'Administració Pública o per les organitzacions sindicals firmants de l'Acord Administració-Sindicats en matèria de formació contínua computarà com a temps de treball a tots els efectes, si tenen lloc dins de la jornada laboral.»
Article 2. Modificació de l'article 4. Horari de treball
L'article 4 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, queda redactat en els següents termes:
«4.1. L'horari per al personal de servicis burocràtics o unitats d'índole semblant serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres, de 08.00 a 15.00 hores, i serà obligatòria la permanència de 09.00 a 14.00 hores.
4.2. L'horari de vesprada per a dit personal estarà comprés entre les 16.00 i les 20.00 hores, i serà obligatòria la permanència de 17.00 a 19.00 hores, a raó d'una vesprada per setmana per al personal amb jornada setmanal de 36,15 hores i de dues vesprades per setmana per al personal amb jornada de 38,45 hores. L'assignació de les vesprades a dit personal serà dut a terme pel responsable de la unitat administrativa, de dilluns a dijous, segons les necessitats del servici a què es troben adscrits, i es tindran en compte criteris d'equitat i, en la mesura que es puga, de les seues preferències.
4.3. D'acord amb el que preveu l'article 2.3, l'horari de treball, des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, per al personal amb tasques burocràtiques o d'índole semblant amb jornada de 36,15 hores s'iniciarà a les 08.00 hores i finalitzarà a les 15 hores. El personal amb jornada de 38,45 hores setmanals podrà iniciar esta a les 7,45 i finalitzar-la a les 15.15 hores.
4.4. La diferència en còmput setmanal entre la jornada que haja de realitzar el personal per raó del lloc que ocupe i l'efectivament prestada, podrà ser objecte de recuperació dins del mateix mes natural que s'haja produït, d'acord amb el procediment establit per l'òrgan competent de cada conselleria o organisme autònom en matèria de personal, prèvia negociació amb els representants sindicals.
4.5. S'exclou d'este horari tot aquell personal que, per raó de l'activitat exercida, haja de realitzar-ne un de distint. L'esmentat horari el determinarà l'òrgan competent de les conselleries o organismes autònoms, prèvia negociació amb els representants sindicals. En tot cas, el còmput de l'horari no podrà excedir del que s'establix de forma general en l'article 2.
Als centres de treball en què es preste el servici a torns o que no siguen d'índole burocràtica, l'horari que s'haja de realitzar s'adaptarà a les característiques dels centres i llocs de treball. Serà elaborat anualment per la direcció del centre, prèvia negociació amb els representants sindicals i serà aprovat pels respectius òrgans competents de les conselleries o organismes autònoms. Serà exposat de forma visible en cada centre de treball i hi constarà, com a mínim, el departament, nom del/de la treballador/a, categoria i torn de treball, i s'haurà d'especificar l'horari de cada torn i el còmput setmanal, mensual o anual.
4.6. S'exceptua de l'horari general les respectives setmanes de festes de cadascun dels municipis de la comunitat autònoma, en què regirà l'horari de 09.00 a 14.00 hores.»
Article 3. Modificació de l'apartat 2 de l'article 8. Horari de les oficines d'atenció al públic
L'apartat 2 de l'article 8 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, queda redactat en els següents termes:
«Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, l'horari de servici d'informació administrativa general i de registre de documents serà de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.»
Article 4. Modificació de l'apartat 1 de l'article 10. Vacances anuals
L'apartat 1 de l'article 10 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, queda redactat en els següents termes:
«El personal tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servici actiu, d'un mes natural de vacances retribuïdes o de 22 dies hàbils si s'agarren fraccionades. En este últim cas podran gaudir-se en períodes, sense que cap no siga inferior a set dies naturals consecutius. En el cas que el servici efectivament prestat en l'administració siga inferior a un any, es tindrà dret al gaudi dels dies proporcionals de vacances que corresponguen.
Així mateix, es tindrà dret a un dia hàbil addicional en complir 15 anys de servici, i s'afegirà un dia hàbil més en complir els 20, 25 i 30 anys de servici, respectivament.
Este dret es farà efectiu a partir de l'any natural següent al del compliment dels anys de servici assenyalats en el paràgraf anterior. Per al seu còmput no es consideraran les llicències sense retribució gaudides.
Als efectes previstos en el present article, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.»
Disposició transitòria
La transició de la jornada de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals i 40 hores setmanals vigent fins a l'entrada en vigor del present decret, a la de 36 hores i 15 minuts setmanals i de 38 hores i 45 minuts setmanals, regulades respectivament, en l'apartat 2.1 i subapartat 2.1.1., de l'article 2 del Decret 34/1999, segons la redacció donada pel present decret, es portarà a terme progressivament, segons el següent calendari d'execució anual:
– L'any 2004 la jornada de treball setmanal serà, amb caràcter general, de 37 hores i 30 minuts i de 40 hores per als llocs que tinguen assignat un complement igual o superior a l'inclòs en l'article 2, apartat 2.1.1.
– L'any 2005 des del dia 1 de juny fins al dia 30 de setembre es reduirà el còmput horari de la jornada setmanal en 1 hora i 15 minuts. L'esmentada reducció s'aplicarà a la part de l'horari que no siga d'obligada permanència. La resta de mesos de l'any la jornada de treball setmanal serà, amb caràcter general, de 37 hores i 30 minuts, i de 40 hores per als llocs que tinguen assignat un complement igual o superior a l'inclòs en l'article 2, apartat 2.1.1.
– L'any 2006 la reducció del còmput horari de la jornada prevista en l'anterior apartat s'estendrà des del dia 1 de maig fins al 31 d'octubre. La resta de mesos de l'any la jornada de treball setmanal serà, amb caràcter general, de 37 hores i 30 minuts, i de 40 hores per als llocs que tinguen assignat un complement igual o superior a l'inclòs en l'article 2, apartat 2.1.1.
– A partir del dia 1 de gener de l'any 2007, la reducció del còmput horari de la jornada setmanal prevista en els dos apartats anteriors s'estendrà a la totalitat de l'any natural.
Als centres de treball en què es preste el servici a torns o que no siguen d'índole burocràtica, les reduccions horàries previstes en els anteriors apartats es portaran a terme de forma que es respecten les característiques dels centres i llocs de treball, i es fixaran en cada cas en la forma prevista en l'apartat 5 de l'article 4 del Decret 34/1999, segons la redacció donada pel present decret.
Disposició final
El present decret entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de maig de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea