diari

ACORD de 22 d'abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat els Cerros al terme municipal de Llombai. [2005/X4496]

(DOGV núm. 4995 de 28.04.2005) Ref. Base de dades 2220/2005

ACORD de 22 d'abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat els Cerros al terme municipal de Llombai. [2005/X4496]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 22 d'abril de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat els Cerros comprén terrenys que pertanyen al municipi de Llombai, a la comarca de la Ribera Alta.
La zona proposada, de 241,9 hectàrees d'extensió, posseeix indubtables mèrits per a la declaració com a Paratge Natural Municipal, que reunix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
El valor paisatgístic dels Cerros és especialment destacable en l'àmbit del terme municipal de Llombai, atés que constitueix un espai arbrat enclavat en una zona de cultius i circumdat pel riu Magre.
Dins dels seus valors naturals destacables es troba la cova de les Meravelles, que és de les deu coves més importants de la Comunitat Valenciana, per ser refugi de diverses i interessants poblacions de rates penades. Aquesta cavitat està catalogada com a Lloc d'Interés Comunitari (LIC) dins de la proposta de Xarxa Natura 2000.
Cal destacar la presència de poblacions de rata penada de cova (Miniopterus schreibersii) i de rata penada de ferradura mediterrània (Rhinolophus euryale), que són la primera i la segona en importància de la Comunitat Valenciana, amb el valor addicional que de la segona només es coneixen onze poblacions més a la Comunitat.
També destaquen les poblacions de rata penada de peus grans (Myotis capaccinii) i de rata penada de ferradura mitjana (Rhinolophus mehelyi), espècies catalogades en la Llista roja espanyola com en perill d'extinció.
A més de la cova de les Meravelles, en l'enclavament es troben tres cavitats més d'interés; es tracta d'un avenc i dos abrics que es troben a la zona denominada la Tailaia.
La coberta vegetal presenta un bon estat de conservació, ja que es tracta d'una forest que, per fortuna, ha sigut preservada dels incendis forestals en els últims temps, per la qual cosa compta amb una coberta de pineda adulta prou homogènia.
També destaca l'important patrimoni arqueològic que alberga i que se centra en els jaciments descoberts a la Tailaia i a la cova de les Meravelles.
A la cova de les Meravelles s'han trobat ceràmiques de l'edat del Bronze i a la Tailaia va haver un poblat de la mateixa època que encara conserva restes d'estructures. En aquest últim lloc s'han trobat punxons fets amb ossos, làmines de coure i destrals de pedra polida.
Dins de l'àmbit hi ha dues zones definides com a àrees degradades derivades d'activitats extractives. Una d'elles es troba en procés de restauració, i s'ha realitzat una repoblació recentment.
L'espai reuneix bones qualitats per a la participació ciutadana i el desenvolupament d'activitats d'educació ambiental.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Llombai, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que regula posteriorment el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, atesos els valors naturals i l'interés d'aquest, l'interés de l'Ajuntament de Llombai, i com s'han complit els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Els Cerros, al terme municipal de Llombai, i s'establix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Llombai, a la província de València, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que establix aquest acord ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Llombai.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i la normativa que el desenvolupe.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents mesures:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, i s'avalua amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, i que pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament de Llombai. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que han de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Llombai.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal dels Cerros. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal dels Cerros, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà almenys les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal dels Cerros com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Llombai, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. En cas de no existir, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal dels Cerros es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per l'Ajuntament de Llombai.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Llombai d'entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Llombai habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord, serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què es puga incórrer.
Nové. Règim transitori
1. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Llombai mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
2. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les messures de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord tindrà efecte a partir del dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, el interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 22 d'abril de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal els Cerros
L'àmbit territorial del Paratge comprén una superfície de 241,9 hectàrea i el seu perímetre extern queda definit per una relació de vèrtexs, amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), que conformen el polígon de delimitació del Paratge Natural Municipal els Cerros.
Dins d'aquest polígon de delimitació, formaran part del Paratge Natural Municipal únicament els terrenys corresponents a les següents parcel·les cadastrals de propietat municipal, que pertanyen a la forest pública denominada Sant Antoni (CUP V38):
– Polígon 18, parcel·la 246 (part).
– Polígon 15, parcel·la 150.
– Polígon 15, parcel·la 800.
A continuació s'inclou la relació de coordenades dels vèrtexs que defineixen el polígon de delimitació del Paratge Natural Municipal Els Cerros.
IDS X Y
1 707567,77 4354178,31
2 707162,06 4352230,29
3 707392,72 4352451,05
4 707259,15 4352462,54
5 707706,26 4352544,32
6 707892,07 4352680,43
7 708257,92 4353198,88
8 708292,76 4353512,24
9 708153,44 4354722,50
10 707524,48 4354162,84
11 707550,19 4352609,38
12 707806,39 4352614,78
13 708215,62 4353229,83
14 708175,93 4353217,92
15 708357,17 4353660,44
16 708614,09 4355087,79
17 708529,35 4355025,53
18 707866,44 4354156,00
19 707651,75 4354162,50
20 707568,88 4354178,00
21 707147,94 4353723,31
22 706935,27 4352221,38
23 707089,49 4352284,87
24 707345,14 4352515,45
25 707466,27 4352582,52
26 707671,90 4352524,71
27 707900,77 4353330,37
28 708579,81 4355062,50
29 707967,06 4354251,50
30 707071,62 4352288,23
31 707385,36 4352207,14
32 707428,48 4352553,82
33 707474,16 4352593,76
34 708131,79 4352937,70
35 708259,72 4353161,25
36 708075,39 4353186,17
37 708048,93 4353516,90
38 708601,91 4354472,05
39 708189,25 4354776,50
40 707896,01 4354168,12
41 707712,05 4352536,33
42 707920,61 4353409,75
43 707937,13 4354198,50
44 707800,19 4354150,00
45 707384,34 4353984,84
46 707767,29 4352585,41
47 707915,32 4353273,49
48 708206,36 4353551,30
49 708771,83 4354775,11
50 708223,88 4354823,00
51 706981,66 4353171,51
52 706769,67 4352573,66
53 707005,57 4352285,30
54 707359,96 4352290,73
55 707534,32 4352615,99
56 708080,45 4352837,11
57 708202,39 4353225,86
58 708510,46 4353814,61
59 708480,78 4354989,94
60 708395,67 4354934,09
61 708197,76 4354787,93
62 708013,50 4354360,50
63 706997,89 4353540,71
64 706983,28 4353355,81
65 706931,54 4353156,95
66 707402,79 4352486,42
67 707327,94 4352446,66
68 707260,47 4352445,34
69 708140,21 4353206,02
70 707966,91 4353474,57
71 708386,28 4353573,13
72 706944,06 4353423,82
73 706710,80 4352350,12
74 707392,94 4352404,77
75 708483,84 4353689,96
76 708107,31 4354613,00
77 707844,52 4354154,02
78 707479,89 4354110,47
79 706998,53 4353253,64
80 706896,68 4353088,22
81 706869,28 4352917,08
82 707385,36 4352376,06
83 707374,24 4352533,97
84 707632,21 4352536,62
85 707952,73 4352733,13
86 707997,16 4352775,90
87 707965,59 4353223,21
88 708849,37 4354566,74
89 707906,69 4354172,50
90 707207,65 4352175,82
91 708252,70 4353186,74

linea