diari

Decret 126/1990, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica l'article quart del Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbretes.

(DOGV núm. 1365 de 17.08.1990) Ref. Base de dades 2223/1990

Decret 126/1990, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica l'article quart del Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbretes.
En atenció a la rellevant tasca realitzada per l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a la conservació i la millora del Parc Natural de les Illes Columbrets, i accedint al que sol·licita la Junta de Protecció de l’esmentat Parc, en acord de 18 de maig de 1990, en què es proposà modificar l'article quart del Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbrets, en el sentit que l'Ajuntament de Castelló de la
Plana tinga dos representants en la Junta de Protecció. A proposta conjunta dels Consellers d’Administració Pública i d'Agricultura i Pesca i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 1990,
DECRETE:
Article únic
L’apartat tres de l'article quart del Decret 15/1988, de 25 de gener, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbrets, que diu: «Tres. Formaran part de la Junta de Protecció: ... Un representant de l'Ajuntament de Castelló de la Plana», quedarà redactat de la següent manera: «Tres. Formaran part de la Junta de Protecció: ... Dos representats de l'Ajuntament de Castelló de la Plana ... ».
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de juliol de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ
El Conseller d’Agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea