diari

Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova la informació anual que han de rendir les entitats públiques compreses en la Llei 4/1984, d'Hisenda Pública.

(DOGV núm. 1592 de 23.07.1991) Ref. Base de dades 2231/1991

Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova la informació anual que han de rendir les entitats públiques compreses en la Llei 4/1984, d'Hisenda Pública.
Per Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 30 de desembre de 1986, es dictaren les normes per a la implantació del Pla General de Comptabilitat Pública.
Per sengles resolucions de la Intervenció General de dita 10 de gener de 1989, s'adaptaren les directrius del Pla General de Comptabilitat als organismes autònoms i empreses públiques de la Generalitat.
La publicació del Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, fa que calga adaptar la normativa vigent a les noves prescripcions previstes en el pla esmentat.
Per això aquest centre directiu fent ús de les competències atribuïdes per l'art. 64 de la LHPGV, resol aprovar els models de compte que han de rendir les entitats públiques compreses en la Llei 4/1984, d'Hisenda Pública, d'acord amb la classificació següent:
A) Organismes autònoms administratius i altres ens públics subjectes al dret administratiu. Els comptes que han de rendir s'ajustaran als models inclosos en l'annex I, que comprén:
1. Comptes de resultats.
2. Balanç de situació.
3. Operacions de pressupostos tancats.
4. Relació d'expedients de despeses aprovades a càrrec de pressupostos futurs.
5. Liquidació del pressupost.
B) Organismes autònoms de caràcter comercial, mercantil, industrial, financer o anàleg.
1. Balanç de situació a fi d'exercici (annex II).
2. Comptes de resultats (annex III), amb el detall següent:
b.1. Resultats corrents de l’exercici.
b.2. Resultats extraordinaris.
b.3. Resultats de la cartera de valors.
b.4. Modificació de drets i obligacions d'exercicis anteriors.
b.5. Resultats de l'exercici.
3. Quadre de finançament anual (annex IV) que constarà de les tres parts següents:
c.1. Aplicació i inversions permanents dels recursos.
c.2. Recursos permanents obtinguts en l'exercici.
c.3. Variacions actives i passives del circulant.
C) Empreses públiques i ens de dret públic subjectes a l'ordenament jurídic privat.
D'acord amb el que preveu el text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per RDL 1564/1989, de 22 de desembre, i en els termes assenyalats en el RD 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, d'acord amb el Codi de Comerç.
València, 18 de juny de 1991. - L'Interventor General: Juan Murria Arnau.

linea