diari

DECRET 161/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara parc natural protegit a la serra d'Espadà. [1998/A8523]

(DOGV núm. 3347 de 08.10.1998) Ref. Base de dades 2287/1998

DECRET 161/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara parc natural protegit a la serra d'Espadà. [1998/A8523]
La serra d'Espadà és una alineació muntanyosa al sud de la província de Castelló que forma part dels estreps del sistema Ibèric i delineada pels rius Millars i Palància, que han obert profundes valls entre les quals s'alcen els eriçats cims de la serra.
El conjunt orogràfic que forma la serra d'Espadà dóna lloc a l'aflorament més extens i representatiu del triàsic inferior i mitjà a la Comunitat Valenciana, que presenta un valor paisatgístic excepcional derivat de la natural policromia de les formacions geològiques i de l'acusat relleu que els caracteritza, producte directe de la particular configuració estructural de l'àrea. El modelat geomorfològic d'aquest sector es caracteritza pel desenvolupament d'abruptes crestes que es combinen amb altres relleus en costes i amb tossals més suaus i arrodonits.
La serra presenta una interessant alternança àcid-base, tant en els materials geològics com en els sòls, que permet la formació de determinats sòls silicis de gran interés per l'escassa representació que tenen en el territori valencià. Aquestes característiques fan que l'espai natural oferisca una gran originalitat biològica, destacant-hi les formacions vegetals de sureres, en bon estat de conservació, i d'estepes i brucs. Les comunitats faunístiques, representades per espècies de caràcter forestal i rupícola, destaquen per la riquesa que presenten i constitueixen el component més cridaner i valuós d'aquest ecosistema.
Destaquen a la zona una sèrie de cavitats caracteritzades per importants fenòmens espeleològics.
Distints elements arqueològics i culturals, com les runes del castell d'Almonesir, torre de l'Homenatge d'Eslida o la nevera d'Algimia, utilitzada fins a finals del segle XIX, acaben de completar l'important valor que té aquest espai natural.
En conseqüència, en vista de l'elevat interés ecològic, biològic, geològic, històric i paisatgístic d'aquest espai natural, la Generalitat Valenciana, fent ús de les competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció per als valors naturals de l'espai. Aquest règim haurà de preveure el manteniment ordenat de les activitats socioeconòmiques tradicionals, entre les quals destaca, per la importància que té en la conservació d'aquest medi natural, l'explotació del suro, i oferir mitjans per a l'ús social de la zona, establint una normativa vàlida per a mantenir la protecció dels valors ambientals de l'espai natural.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, ofereix, amb la figura de protecció denominada parc natural, una via jurídica idònia per a la consecució d'aquests objectius.
La Llei 11/1994, de la Generalitat Valenciana, estableix en l'article 31 la necessitat d'elaborar un pla d'ordenació dels recursos naturals amb anterioritat a la declaració d'un parc natural.
Mitjançant el Decret 218/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, s'ha aprovat el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà.
Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 29 de setembre de 1998,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit territorial
1. L'objecte d'aquest decret és la declaració del Parc Natural de la Serra d'Espadà, i establir per a aquest un règim especial de protecció d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà, aprovat pel Decret 218/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà.
2. El Parc Natural de la Serra d'Espadà comprén parcialment els termes municipals d'Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Ayódar, Matet, Suera, Tales i Vall de Almonacid, i en la totalitat els termes municipals d'Alcudia de Veo, Aín, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar i Villamalur, pertanyents a la província de Castelló. La delimitació descriptiva i gràfica d'aquests figura als annexos I i II, respectivament, d'aquest decret.
Article 2. Finalitat
Dins de les normes i directrius establides pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà, aprovat pel Decret 218/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà, aquest règim de protecció tindrà les finalitats següents:
a) Protegir el patrimoni natural, social i cultural, fent-lo compatible amb el desenvolupament econòmic.
b) Regular els usos i aprofitaments per a garantir la conservació dels recursos i ecosistemes.
c) Establir les mesures de conservació, restauració i millora dels recursos socioeconòmics i ecosistemes que ho necessiten.
d) Regular i promoure les polítiques sectorials i ordenació de les activitats econòmiques i socials, públiques i privades, de manera que siguen compatibles amb les exigències anteriors.
e) Establir, per a aquells espais on calga garantir la conservació, majors nivells de protecció i de restricció d'usos.
f) Aprofitar i desenvolupar íntegrament els recursos econòmics disponibles, en especial els relacionats amb el sector primari, secundari i el turisme.
g) Trencar el relatiu aïllament de la comarca, especialment de les zones més deprimides, i millorar la qualitat de vida dels habitants mitjançant el desenvolupament d'actuacions sobre les infraestructures i els equipaments i serveis socials.
h) Integrar els habitants del parc natural en la protecció i altres activitats derivades de la gestió d'aquest.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció previst en aquest decret s'estén a tot el sòl comprés en l'àmbit territorial del Parc Natural de la Serra d'Espadà, descrit en els annexos I i II, classificat com a no urbanitzable pel planejament municipal vigent en el moment de l'entrada en vigor.
2. Els terrenys afectats per aquest règim jurídic es classificaran, a tots els efectes, com a sòl no urbanitzable d'especial protecció.
3. Els usos, les activitats i els aprofitaments permesos en aquest sòl, definits en la legislació sectorial o pel corresponent planejament urbanístic en els termes municipals inclosos en el Parc Natural de la Serra d'Espadà, hauran de ser congruents amb les determinacions i els criteris d'aquest decret i del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals aprovat pel Decret 218/1997, de 30 de juliol.
4. La realització de qualsevol activitat considerada pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà com a compatible o permesa haurà de ser autoritzada per l'organisme competent, després de l'informe previ del Consell Directiu, amb independència dels tràmits reglamentaris que escaiguen.
Article 4. Area d'influència socioeconòmica
1. Es declara com a àrea d'influència socioeconòmica la integrada pels terrenys compresos en l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà no inclosos en el parc natural del mateix nom, tal com estableix l'article 62 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà. Aquesta àrea queda grafiada en l'annex III d'aquest decret.
2. Els objectius de l'àrea d'influència socieconòmica són:
a) Integrar els habitants de la zona en la protecció i les activitats derivades de la gestió del parc natural.
b) Crear infrastructures i aconseguir uns equipaments i serveis mínims.
c) Millorar les estructures productives existents, orientant-ne l'activitat cap a la protecció dels recursos naturals.
d) Promoure la diversificació de l'activitat econòmica de la zona, en forma compatible amb la protecció i la conservació dels recursos naturals.
e) Donar suport a les iniciatives culturals, científiques, educatives, recreatives i turístiques en la zona i fomentar-les.
3. Les administracions públiques competents establiran mesures específiques de finançament d'aquelles actuacions encaminades al compliment dels objectius assenyalats en l'apartat anterior.
Article 5. Pla Rector d'Us i Gestió
1. El Pla Rector d'Us i Gestió constitueix l'àmbit en el qual han de desenvolupar-se les activitats directament lligades a la declaració del parc natural i, en particular, la investigació, l'ús públic i la conservació, la protecció i la millora dels valors ambientals.
2. Es formularà un pla rector d'ús i gestió, després de l'informe previ de les conselleries les competències de les quals puguen tenir relació amb el parc natural.
3. El Pla Rector d'Us i Gestió se sotmetrà a informació pública i audiència a les corporacions, entitats o persones interessades personades en l'expedient, per espai d'un mes. A la llum de les observacions i els informes rebuts, la Conselleria de Medi Ambient redactarà una proposta de pla que s'elevarà al Govern Valencià perquè l'aprove, mitjançant un decret.
4. El Pla Rector d'Us i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Espadà s'aprovarà definitivament en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor de la declaració del parc natural.
5. El Pla Rector d'Us i Gestió tindrà una vigència de cinc anys, i haurà de ser revisat, seguint els mateixos tràmits, a l'acabament d'aquest termini o abans, si calguera.
6. El Pla Rector d'Us i Gestió tindrà com a objectius prioritaris, els següents:
a) Establir un conjunt integrat i coordinat d'infraestructures i equipaments per als usos didàctics, recreatius i el públic en general, que siga capaç d'afrontar la creixent demanda social sobre el Parc Natural de la Serra d'Espadà i servir d'instrument de desenvolupament per a aquesta zona de muntanya.
b) Establir un pla d'investigació l'orientació i el contingut del qual vindran marcats pels criteris següents: superar llacunes importants de coneixement en el parc natural i complementar al màxim investigació i gestió ambiental, donant prioritat a les matèries que resulten de gran importància per a la presa de decisions i la futura gestió del parc natural.
c) Definir les actuacions necessàries a fi d'assegurar el manteniment i la restauració dels recursos naturals, com també el compliment de les finalitats pròpies del parc natural, com ara establir el model de gestió per al parc natural, dissenyar el programa d'inversions per al compliment dels objectius i les directrius establits en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
Article 6. Junta Rectora del Parc Natural
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Espadà, com a òrgan col·laborador i assessor en la gestió del parc natural, amb la finalitat de canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta Rectora estarà formada per:
a) Un representant de cada una de les corporacions locals incloses en l'àmbit del parc natural.
b) Tres representants dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del parc natural.
c) Tres representants dels agricultors i ramaders propietaris dels predis existents en l'interior del parc natural.
d) Un representant de les associacions vinculades a la conservació i defensa de la naturalesa.
e) Un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea.
f) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.
g) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
h) Un representant de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
i) Un representant de les universitats de la Comunitat Valenciana.
j) El director conservador del parc natural, que actuarà com a secretari.
k) El president de la Junta Rectora.
3. Seran funcions de la Junta Rectora:
a) Informar els pressupostos anuals del parc natural.
b) Informar preceptivament sobre els distints plans i normes que afecten l'àmbit territorial del parc natural, i en aquells supòsits en què així ho establisca el Pla Rector d'Us i Gestió.
c) Proposar i fomentar actuacions per a l'estudi, la divulgació i el gaudi dels valors del parc natural.
d) Proposar als distints organismes de l'administració que en cada cas corresponguen mesures tendents a la conservació, la millora i el coneixement dels valors del parc natural, i per tal d'afavorir les activitats tradicionals que es porten a terme en el seu àmbit.
e) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del parc natural quan així ho requerisca algun dels distints organismes de l'administració.
f) Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la legislació amb caràcter general.
4. El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Govern Valencià a proposta del conseller de Medi Ambient.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació de la Junta Rectora, caldrà redactar unes normes internes de funcionament d'aquesta.
Article 7. El Consell Directiu
1. L'administració i gestió del parc natural correspon al Consell Directiu.
2. El Consell Directiu estarà format pels membres següents:
- El director general per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient, o persona a la qual delegue per a aquest fi, el qual serà el president.
- Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb rang de director general, designat per aquesta, o persona a la qual aquell delegue per a aquest fi.
- Un representant de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç amb rang de director general, designat per aquesta, o persona a la qual aquell delegue per a aquest fi.
- Tres representants dels ajuntaments de l'àmbit del parc natural, elegits pels representants d'aquells a la Junta Rectora.
- El director-conservador, que actuarà com a secretari.
3. Són funcions del Consell Directiu:
a) Aprovar les propostes de plans de gestió i dels pressupostos anuals.
b) Supervisar el compliment de les reglamentacions del parc natural i plans de gestió.
c) Emetre, amb caràcter previ a la corresponent autorització, els informes que el Decret 218/1997, de 30 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà, atribueix a la Conselleria de Medi Ambient, sobre els projectes i les activitats que afecten l'àmbit territorial del parc natural i, en general, els objectius d'aquest decret, d'acord amb les determinacions del Pla Rector d'Us i Gestió.
d) Disposar el que escaiga per a la redacció del Pla Rector d'Us i Gestió, i emetre'n informe sobre cadascuna de les fases abans de l'aprovació.
4. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell Directiu, caldrà redactar unes normes internes de funcionament d'aquest.
Article 8. El director-conservador del parc natural
1. Per a facilitar l'administració i gestió del parc natural, el conseller de Medi Ambient designarà un director-conservador que dependrà de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient.
2. Seran funcions del director-conservador:
a) Coordinar, executar i supervisar el compliment de les normes i reglamentacions del parc natural, d'acord amb les instruccions del Consell Directiu.
b) Elaborar les propostes del pla d'actuacions i el pressupost anual, com també les memòries anuals d'activitats i resultats, perquè el Consell Directiu els aprove.
c) L'emissió d'informes exigits per la llei o els instruments d'ordenació del parc natural.
d) Gestionar els pressupostos del parc natural, d'acord amb les directrius del Consell Directiu.
e) Posar en coneixement de l'òrgan competent, en cada cas, les infraccions que es cometen en l'àmbit del parc natural, d'acord amb el Codi Penal; la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres; la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial aplicable.
f) Coordinar i organitzar les activitats del personal adscrit al parc natural.
g) L'adopció de les decisions relatives a la gestió del parc natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans.
Article 9. Finançament del parc natural
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament, com també totes les inversions que calga emprendre en l'àmbit del parc natural per a garantir el que disposa aquest decret, el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i el Pla Rector d'Us i Gestió, el Govern Valencià habilitarà els crèdits oportuns per a la correcta gestió del parc natural, sense perjudici de la col·laboració d'altres entitats públiques o privades interessades a col·laborar en la millor gestió d'aquest.
Article 10. Guarderia
La Conselleria de Medi Ambient establirà un servei de guarderia per al parc natural, suficient per a aconseguir els fins de conservació i protecció proposats per al parc. Aquest servei serà dotat dels mitjans materials i tècnics apropiats per al compliment de les seues funcions.
Article 11. Règim aplicador de sancions
Les infraccions al règim de protecció del Parc Natural de la Serra d'Espadà o l'incompliment de la normativa vigent seran sancionades d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana; la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, i la resta de disposicions que d'acord amb la naturalesa de la infracció resulten aplicables.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Junta Rectora quedarà constituïda en un termini no superior a sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Segona
Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desplegament d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de març de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA
ANNEX I
Delimitació del parc natural
Per a la descripció dels límits del Parc Natural de la Serra d'Espadà s'ha pres com a origen el punt de contacte entre els límits dels termes municipals de Caudiel, Montán i Higueras, en l'extrem occidental, i s'ha seguit en direcció est en el sentit de les agulles del rellotge:
- Límit municipal entre Higueras i Montán.
- Límit municipal entre Torralba del Pinar i els municipis de Montán i Cirat.
- Límit municipal entre Fuentes de Ayódar i els municipis de Cirat, Torrechiva, Espadilla i Ayódar fins a la intersecció amb la carretera que uneix Fuentes de Ayódar i Ayódar (C-223).
- Carretera C-223, des del punt d'intersecció anterior, en direcció a Tales, passant pels termes municipals d'Ayódar, Suera i Tales, fins a la intersecció amb el límit de terme municipal entre Tales i Onda.
- Des del punt d'intersecció anterior, i seguint en direcció sud-est, límit municipal entre Tales i els municipis d'Onda i Artana.
- Límit municipal entre Alcudia de Veo i Artana.
- Límit municipal entre Eslida i Artana fins la intersecció amb la línia de cota de 400 metres.
- Des del punt d'intersecció anterior, i seguint en direcció est, seguint la cota de 400 metres fins a la intersecció amb el límit entre els termes municipals d'Artana i Nules.
- Des del punt d'intersecció anterior, segueix en direcció sud-oest pel límit municipal entre Artana i els municipis de Nules i la Vall d'Uixó.
- Límit municipal entre Alfondeguilla i la Vall d'Uixó fins a la intersecció amb la carretera C-225, entre Alfondeguilla i la Vall d'Uixó.
- Des del punt d'intersecció anterior, segueix en direcció oest per la carretera C-225 fins a la intersecció amb el límit municipal entre Alfondeguilla i Chóvar.
- Des del punt d'intersecció anterior segueix en direcció SW pel límit municipal entre Chóvar i els municipis d'Alfondeguilla i Soneja.
- Límit municipal entre els termes d'Azuébar i Soneja.
- Límit municipal entre Almedíjar i els termes de Soneja i Castellnovo.
- Límit municipal entre Vall de Almonacid i els termes de Castellnovo i Navajas fins a la intersecció amb la carretera CS-V-2303 (entre Segorbe i Vall de Almonacid).
- Des del punt d'intersecció anterior segueix en direcció nord per la carretera CS-V-2303 i la continuació d'aquesta (CS-V-2304), passant pels municipis de Vall de Almonacid, Algimia de Almonacid i Matet, fins a aquesta última població.
- Des de la localitat de Matet, segueix pel camí rural que uneix aquesta població amb Gaibiel, fins a la intersecció amb el límit entre aquests dos termes municipals.
- Des del punt d'intersecció anterior segueix en direcció nord pel límit municipal entre Matet i Gaibiel.
- Límit municipal entre Pavías i els termes de Gaibiel i Caudiel.
- Límit municipal entre Higueras i Caudiel fins a coincidir amb el punt d'origen d'aquesta descripció, situat en la confluència dels límits municipals d'Higueras, Caudiel i Montán.
Els municipis inclosos totalment en l'àmbit d'afecció del Parc Natural de la Serra d'Espadà, segons la delimitació anterior són: Alcudia de Veo, Aín, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar i Villamalur.
Els municipis inclosos parcialment són: Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Ayódar, Matet, Suera, Tales i Vall de Almonacid.

linea