diari

DECRET 54/2006, de 21 d'abril, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell. [2006/X4771]

(DOGV núm. 5247 de 27.04.2006) Ref. Base de dades 2289/2006

DECRET 54/2006, de 21 d'abril, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell. [2006/X4771]
La Serra de Benicadell és un sistema ben definit en l'estructura i la delimitació geogràfica. De relleu robust i vigorós, és la Serra que serveix de frontera natural entre les comarques de la Vall d'Albaida al nord i el Comtat al sud, i constitueix el límit provincial entre les províncies d'Alacant i València, s'alça sobre un paisatge aclarit, entre les dilatades valls d'Albaida i el Comtat.
Es tracta d'una Serra la mola destacada i allargada de la qual dibuixa una bella silueta recognoscible a grans distàncies, delineada per una prolongada i elegant cresteria de calcària grisenca que en corona el cim. La seua orientació de ponent a orient i els seus abruptes vessants determinen una clara diferenciació climàtica.
La gran altitud que aconsegueix la Serra, amb els 1.104 metres del pic de Benicadell, retenen els vents freds i humits del nord, i produeixen una precipitació notablement inferior en el vessant de solana. Este fet, unit a una menor insolació, comporta una major disponibilitat de recursos hídrics per a la vegetació.
D'altra banda, el pas del temps ha produït una constant alteració i erosió de la roca calcària, sensible a l'anhídrid carbònic dissolt en l'aigua de la pluja, fenomen que es coneix com carstificació, i que ha donat lloc a infinitat de formes geològiques molt capritxoses, que configuren un espectacular sistema hidrogeològic que fa tan particular i agresta la Serra de Benicadell. Cal destacar que esta característica hidrogeològica ha permés l'existència d'una llacuna endorreica al terme municipal de Gaianes. Esta llacuna és coneguda popularment amb el nom de l'Albufera de Gaianes, i està actualment en vies de restauració o recuperació en ser de les escasses llacunes temporals mediterrànies amb les que compta l'interior de la nostra comunitat.
La Serra de Benicadell, és a més, un espai utilitzat des de temps prehistòrics com a hàbitat de grups humans, que van trobar en les seues coves i vessants un lloc de refugi i caça. Un dels jaciments més destacats dels primers assentaments humans en la zona és el Sercat (Gaianes), poblat del II mil·lenni a. de c. Altres jaciments destacats són la cova del Moro (Muro de Alcoy) i la cova Negra (Gaianes).
La cultura islàmica també va deixar la seua empremta en la Serra, destaca l'assentament de l'alt de la Nevera (Gaianes), que pareix estar relacionat amb la fortificació de la penya del Benicadell.
D'altra banda, la pressió demogràfica en què es va veure immersa la zona en el segle XVIII va forçar l'abancalament dels seus vessants fins cotes difícilment imaginables, que es van compaginar amb altres usos tradicionals de la Serra, com van ser l'explotació fustera, l'extracció de llenya i l'apicultura.
En l'aspecte ludicoexcursionista la Serra de Benicadell constitueix un espai natural apreciat pels habitants de la zona com a lloc d'oci i esbarjo. Però a més, la Serra del Benicadell és un clàssic del muntanyisme i de l'educació ambiental on els clubs han portat a terme tradicionalment activitats. És el referent de nombrosos escaladors que hi troben la fascinació de les grans muntanyes, amb la seua llarga façana rocosa i emmerletada per una retallada i esvelta cresta, i enriquit per paratges de profund significat social i cultural.
En definitiva, la Solana del Benicadell és un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre esta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
Ateses les consideracions equiparables en tot a les anteriors, el vessant nord d'esta Serra, situat en la província de València, el Consell va declarar el paisatge protegit de la Generalitat, amb la denominació d'ombria del Benicadell. El Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell completa la protecció del massís muntanyós en el vessant inclòs en la província d'Alacant, per la qual cosa ambdues iniciatives de protecció són complementàries i es reforcen mútuament.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de paisatge protegit com l'especialment indicada per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, s'inclou en este concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
La tramitació de l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell s'ha realitzat de conformitat amb el que disposen els articles 25 i 26 de l'esmentada Llei 11/1994, que regulen el procediment per a la declaració d'espais naturals protegits, i 49 bis de la Llei de Govern Valencià, pel que fa als tràmits que s'han de seguir en l'elaboració dels reglaments.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia, del Consell, en la reunió de 21 d'abril de 2006,
DECRETA
Article 1. Objecte
De conformitat amb el que establix l'article 13 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, es declara el Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, i s'establix per a este un règim especial de protecció per raó de l'esmentada llei.
Article 2. Àmbit territorial
1. El Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell comprén una extensió de 900,08 hectàrees als termes municipals de Muro de Alcoy, Gaianes i Beniarrés, i els seus límits són els següents: si partim de les coordenades UTM X: 727477 i Y: 4302011 (terme municipal Beniarrés) i si seguim el sentit de les agulles del rellotge, queda definit per:
. La carretera CV-705 que unix les poblacions de Salem i Beniarrés, sentit Beniarrés fins a les coordenades UTM X: 727311 i Y: 4301194, pel qual continua per una pista forestal que coincidix amb el límit de la parcel·la 64, del polígon 1, del cadastre de rústica (esta queda inclosa).
. Des d'esta parcel·la, el límit continu pels següents límits de parcel·les del polígon 1 del cadastre de rústica de Beniarrés, queden incloses en el paisatge protegit: 63, 61, 224, 223, fins a les coordenades UTM X: 726897 i Y: 4301113.
. Des d'aqueix punt, el límit discorre per un camí en sentit sud fins a arribar a una bifurcació (coordenades UTM X: 727122 i Y: 4300846), que gira en este punt cap a la dreta. Per aqueix camí, el límit voreja la parcel·la 259, del polígon 1, queda esta inclosa, i aconseguix la parcel·la 340 del mateix polígon.
. Des d'esta parcel·la, el límit continua pels següents límits de parcel·les, estes queden incloses, del polígon 1: 342, 349, 360, 359 i 418, i arriba a un camí pel qual discorre en sentit nord.
. Sense deixar el camí s'aconseguix la parcel·la 7 del polígon 17 (coordenades UTM X: 726138,6 i Y: 4300923), que discorre pel seu límit i queda inclosa.
. Des d'ací, el límit discorre pel límit de les següents parcel·les (queden incloses) del polígon 1 del cadastre de rústica de Gaianes: 704, 723, 746 i 9035 fins a aconseguir una carretera (coordenades UTM X: 725719 i Y: 4299995), per la qual continua en direcció Gaianes, i arriba al límit de la parcel·la 9038 del polígon 1, pel qual discorre quedant esta inclosa.
. Si continuem pel confrontant, el límit inclou les següents parcel·les del polígon 1 del cadastre de rústica de Gaianes: 9033, 624, 623, 617, 613, 608, 344, 345, 357, 360, 357, 358, 359, 357, i arriba a un camí pel qual continua en sentit oest.
. Pel camí s'arriba a una bifurcació, prenem el de la dreta, i als pocs metres arribem a un camí a mà dreta, pel qual seguix fins a aconseguir la parcel·la 613, que discorre pel seu límit i queda inclosa.
. S'arriba a un camí (coordenades UTM X: 723551 i Y: 4299826), pel qual seguix en sentit sud, i arriba als pocs metres a un camí a mà dreta, pel qual continua.
. El límit discorre pel camí i aconseguix les coordenades UTM X: 723641 i Y: 4299240 un camí a mà dreta, pel qual continua i aconseguix la parcel·la 743 del polígon 1 de Gaianes, incloent-la.
. En este punt, el límit discorre pels següents límits de parcel·les del polígon 1, que queden incloses; 9 i 743, fins a aconseguir un camí a mà esquerra en les coordenades UTM X: 723121 i Y: 4299529, pel qual continua.
. Sense deixar el camí, el límit continua deixant arrere un camí a mà dreta primer i un altre més avant a mà esquerra, aconseguint un encreuament, pel qual continua en sentit sud.
. Per este camí s'aconseguix una carretera asfaltada (coordenades UTM X: 723059 i Y: 4298952), que se seguix i immediatament després el límit continua pel camí que sorgix a mà dreta i creua el llit del Barranc del Collado, i prenem només creuar-lo el camí en sentit nord.
. Seguint per este, s'aconseguix un camí en les coordenades UTM X: 722566 i Y: 4299104, des d'on continuarà per este en sentit sud. Per este camí deixa arrere una pista forestal a mà dreta i aconseguix als pocs metres un camí a mà dreta pel qual gira i continua fins a arribar a la parcel·la núm. 22, del polígon 12, del cadastre de rústica del municipi de Muro de Alcoy.
. En este punt el límit discorre pel límit de les següents parcel·les del polígon 12 de Muro de Alcoy, i queden incloses dins del paisatge; 22, 36, 37, 35, 24, 20, 17, coincidint en esta última i en les parcel·les 10 i 9 amb un camí rural.
. Pel límit de la parcel·la 9 s'aconseguix novament el límit de la parcel·la 22, pel qual es continua fins a les coordenades UTM X: 720969 i Y: 4298782. En este punt el límit es desplaça per la corba de nivell de 600 metres fins al llit del barranc de Turballos, pel qual ascendix fins a la corba de nivell de 620 m., i continua per esta fins a aconseguir el límit administratiu de les províncies d'Alacant i València, coordenades UTM X: 720499 i Y: 4298920.
. En este punt, el límit es desplaça pel límit interprovincial fins a aconseguir el punt d'inici del paisatge protegit.
2. La delimitació gràfica del paisatge protegit figura com a annex d'este decret.
Article 3. Règim de protecció
El règim de protecció del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, que serà desenrotllat pel Pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit, està dirigit a les finalitats següents:
1. Conservar, regenerar, si és el cas, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i seminaturals de muntanya.
2. Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l'activitat humana.
3. Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït pels elements arqueològics, arquitectònics i etnològics presents a la zona.
4. Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels esmentats recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenrotllament sostenible.
5. Fomentar específicament l'ús social de l'espai protegit mitjançant l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, i promoure així mateix el turisme sostenible en relació amb estos.
6. Integrar l'exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents en l'actualitat com aquells que puguen derivar-se de les finalitats de l'espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, permetent la seua evolució futura atesos els canvis en la realitat econòmica, social i territorial dels municipis. Estan en este cas l'activitat agrícola, l'edificació residencial existent i les construccions, infraestructures, equipaments i serveis relacionats amb l'ús públic del medi.
7. Fomentar i potenciar l'ús sostenible dels recursos, per a garantir la biodiversitat de l'espai.
8. Aconseguir i mantindre un adequat nivell de quantitat i qualitat de les aigües superficials, fonts i brolladors per evitar qualsevol actuació que puga ser causa de la seua degradació.
9. Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, mitjançant la regeneració d'ambients degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar-los.
10. Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
11. Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre la Generalitat, les Administracions local i estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
Article 4. Règim de gestió
1. La gestió del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. De conformitat amb el que ha establit l'apartat 8 de l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, la gestió del paisatge protegit pot delegar-se totalment o parcialment, d'acord amb el que preveu la legislació de règim local.
Article 5. Pla rector d'ús i gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i tramitarà un Pla rector d'ús i gestió del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, el qual, en desplegament del règim de protecció establit per este decret, serà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió de l'espai protegit.
2. L'abast, el contingut, els efectes i la tramitació d'este Pla Rector s'ajustaran a allò que han establit, amb caràcter genèric, els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Consell de Participació
1. Es crea el Consell de Participació del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient, com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor de la conselleria competent per raó de la matèria en la gestió de l'espai protegit.
2. Les funcions del Consell de Participació són les establides, amb caràcter genèric, per l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Per raó de les esmentades funcions, el Consell de Participació constitueix un òrgan consultiu, assessor i representatiu, i, així mateix, és una via per a canalitzar les iniciatives de les distintes administracions i agents, públics i privats, relacionats amb la gestió del paisatge protegit en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
3. El Consell de Participació del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell queda constituït pels següents membres:
a) El president nat del Consell de Participació.
b) El president del Consell de Participació.
c) Un representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
e) Un representant de la conselleria competent en matèria de cultura, educació i esport.
f) Un representant de la conselleria competent en infraestructures i transport.
g) Un representant de la conselleria competent en matèria de turisme.
h) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
i) Un representant per cada un dels ajuntaments de Muro de Alcoy, Gaianes i Beniarrés.
j) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives d'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, elegits per estes organitzacions.
k) Un representant d'associacions de propietaris de terrenys o drets forestals, agrícoles o ramaders amb interessos en el paisatge protegit, triat per estes entitats de comú acord entre estes.
l) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les societats de caçadors dels municipis del paisatge protegit, triats per estes entitats de comú acord entre estes.
m) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les universitats d'Alacant, designat per estes universitats.
n) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, triat per esta entitat.
o) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les associacions dels municipis del paisatge protegit vinculades a la conservació i l'estudi de la natura o el patrimoni cultural, triat per estes entitats de comú acord entre estes.
p) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, dels centres excursionistes de l'àmbit territorial del paisatge protegit, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
4. President nat del Consell de Participació: de conformitat amb la finalitat del Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà el president nat del Consell de Participació. Quan assistisca a les seues reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, tenint tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre del consell.
5. El president del Consell de Participació.
a) El president del Consell de Participació serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, el nomenament pot recaure en un dels membres del Consell.
b) En absència del president nat, les funcions d'este durant les sessions seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president del Consell de Participació tindrà la consideració de vicepresident d'este òrgan col·legiat durant les esmentades sessions.
6. El secretari del Consell de Participació, que serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, podrà ser un membre del Consell de Participació o bé una persona al servei de les administracions autonòmica o local, en este cas assistirà amb veu però sense dret a vot.
7. El funcionament intern del Consell de Participació es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà el mateix Consell, la proposta del qual en serà redactada pel secretari.
8. Per al correcte exercici de les comeses, el Consell de Participació podrà organitzar-se en les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, les dites comissions podran exercir per delegació del Consell, al qual donaran compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre matèries concretes de la gestió del paisatge protegit.
Article 7. Finançament del paisatge protegit
Per a la gestió del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, el Consell habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici de les aportacions materials que puguen disposar els ajuntaments implicats i altres administracions o entitats, tant públiques com privades, interessades a col·laborar en l'esmentada gestió.
Article 8. Règim d'infraccions i sancions
El règim jurídic sancionador en l'àmbit del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins a l'aprovació del reglament expressat, el funcionament del Consell de Participació es regirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenrotllament del present decret.
Segona
Este decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
D'acord amb l'article 41, apartat 4, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla rector d'ús i gestió s'aprovarà en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor del present decret.
València, 21 d'abril de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea