diari

Ordre de 18 de juliol de 1990 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, regulant la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 90-91.

(DOGV núm. 1369 de 27.08.1990) Ref. Base de dades 2327/1990

Ordre de 18 de juliol de 1990 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, regulant la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 90-91.
Aplicant les disposicions del punt 3.b), article quart, de l'Ordre general de vedes, de 13 de juny de 1990, i amb l'informe previ del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera,
ORDENE
Article primer
Són inclosos en aquesta normativa tots els terrenys compresos dins els límits del Parc Natural de l'Albufera.
Article segon
Queda prohibit qualsevol tipus de caça a les zones que tot seguit s'estableixen:
1. Llac de l'Albufera. Inclosos els canyars i les mates de vegetació palustre natural confrontants amb el llac i un cinturó perimetral de cent metres, comptadors de la dita zona. Cas de dubte, els cent metres es comptaran a partir de la fitació del llac feta per l'Ajuntament de València.
Tot açò sense perjudici de la prohibició de caçar dins la propietat de l'Ajuntament de València.
2. Bassa de Sant Llorenç, amb els límits que hi ha tot seguit.
Nord: camí del Dosel.
Est: camí del Cano a Sant Llorenç fins al camí del Primer Tossal.
Sud: camí del Primer Tossal.
Oest: carretera de Natzaret a Oliva.
3. Racó de l'Olla, amb els límits que hi ha tot seguit.
Nord: confluència de la carretera del Palmar amb la de Natzaret a Oliva.
Est: carretera de Natzaret a Oliva fins a la gola del Perellonet.
Sud: límit sud del llac: de l'Alcatí, continuant per la sèquia de les Piules o carreró de la Font, fins a la carrera de la Junça.
Oest: carrera de la Junça fins a la sèquia de l'Oliveró, seguint-la fins a la carretera del Palmar, i per aquesta fins a la confluència amb la de Natzaret a Oliva.
4. Estany de la Plana, amb els límits que hi ha tot seguit.
Nord: carreró de comunicació entre la carrera de la Junça i la carrera de la Reina (límit sud del tancat de l'Estell); marge dret de la carrera de la Junça fins al Redolí de la Jonquereta; dormidor que uneix el Redolí de la Jonquereta amb el motor de davall del Recatí; carreró d'eixida d'aigües d'aquest motor fins a la carrera de la Junça, i marge esquerre de la carrera de la Junça i de l'estany de la Plana fins a la carretera de Natzaret a Oliva (límit entre Sueca i València).
Est: carretera de Natzaret a Oliva.
Sud: camí de la casa del Riuet.
Oest: fitació de l'estany de la Plana i carretera de la Reina fins que conflueix amb la carrera de la Junça.
5. La Devesa del Saler.
A tota l'extensió que té.
Article tercer
Aquesta temporada es lleva la moratòria introduïda per a L'ànec bec-vermell (Netta rufina), per raó de la recuperació poblacional reflectida en els censos d'aus aquàtiques. Les espècies d'aus aquàtiques per a les quals s'autoritza la caça són les següents:
1. Espècies que es comptabilitzen en les quotes especificades en l'article vuitè, apartats u i dos.
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos).
Ànec marcenc (Anas acuta).
Ànec griset (Anas strepera).
Ànec xiulador (Anas penelope).
Ànec cullerot (Anas clypeata).
Ànec bec-vermell (Netta rufina).
Xarxet (Anas crecca).
Xarrasclet (Anas querquedula).
Ànec cap-roig (Aythyaferina).
Fotja (Fufica atra).
2. Espècies que no es comptabilitzaran en la quota. Becadell (Galfinago gallinago).
Becadell sord (Lymnocryptes minima).
Gaviá argentat (Larus cachinans).
Article quart. Període hàbil de caça
Regeix com a període hàbil de caça el comprés entre el 10 d'octubre de 1990 i el 20 d'octubre de 1990, ambdós inclusivament, establint els següents dies hàbils:
a) Del 20 d'octubre al 13 de gener de 1991 els dissabtes i els diumenges.
b) Del 14 al 27 de gener, només els diumenges.
c) Amb la sol·licitud prèvia del titular del vedat a la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, aquesta podrà autoritzar la caça tots els dies compresos entre el 14 i el 18 de gener de 1990, amb les següents condicions:
- La sol·licitud serà acompanyada d'un plànol del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, on es fixarà una zona, si més no, del 30% de la superfície total del vedat, en la qual no es caçarà entre el 14 i el 18 de gener
- La delimitació de la zona es realitzarà basant-se en els camins, les sèquies, etc.; havent de ser clarament reconegut al terreny.
- Aquestes autoritzacions mai suposaran un canvi de L'horari establert en l'article cinquè d'aquesta Ordre.
Article cinquè. Horari
La caça és permesa des d'una hora abans de l'alba fins a una hora després de la posta de sol; prenent de l'almanac les hores de l'eixida i de l'ocàs del sol.
Article sisè. Altres espècies
a) La resta espècies cinegètiques, no considerades com a aus aquàtiques, només podran ser caçades durant els dies hàbils fixats en l'article quart d'aquesta ordre, dins el període que hi ha del 20 d'octubre de 1990 al 6 de gener de 1991.
b) No hi ha període de mitja-veda.
Article setè
Els titulars dels vedats privats de caça hauran de trametre abans de L'inici de la temporada, a la Unitat Forestal de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, les restriccions particulars que, si fa el cas, prenguen respecte al calendari fixat en aquesta Ordre. Si aquestes restriccions s'adopten només a determinades zones, caldrà adjuntar-ne un croquis.
A aquests efectes, s'assimilaran al regim de vedats les zones incloses en el paràgraf següent.
Als vedats on hi haja tirades organitzades, aquestes no podran superar la quantitat de vuit i s'hi controlarà el nombre d'aus abatudes en col·laboració amb els titulars i els caçadors, els quals han d'emplenar uns impresos que seran lliurats a L'efecte.
Cas de reiterada manca de col·laboració en el control de les peces abatudes, sia de part dels titulars dels vedats, sia dels caçadors, podrà ser suprimida la resta de tirades previstes.
Article vuitè. Quota de les tirades
1. Són establertes les següents quotes per a les espècies relacionades en l'article 3.1.a) i per al total de les tirades organitzades:
Sueca, 4.000
Cullera, 1.100
Silla, 400
Sacares, 350
2. Dins les quotes fixades en l'apartat anterior s'estableix per a l'ànec bec-vermell (Netta rufina), la següent:
Sueca, 350
Cullera, 100
Silla, 150
Sacares, 30
3. Els titulars dels vedats, sia directament, sia a través de les corresponents juntes de tirades, podran fixar quotes de peces sempre que no ultrapassen el global assignat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes que no regula aquesta ordre seguiran el que es disposa en l'Ordre general de vedes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 13 de juny de 1990.
Segona
Les autoritzacions excepcionals, a les quals fa referència la disposició final tercera de L'Ordre de 13 de juny de 1990 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, hauran de ser prèviament informades pel Consell Directiu del Parc.
Tercera
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 de juliol de 1990.
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea