diari

DECRET 155/1998, de 29 de setembre, del Govern València, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [1998/X8614]

(DOGV núm. 3351 de 15.10.1998) Ref. Base de dades 2330/1998

DECRET 155/1998, de 29 de setembre, del Govern València, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [1998/X8614]
La Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Joc de la Comunitat Valenciana, conté la regulació integral del joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Per tal de complir el que disposa aqueixa llei, el Govern Valencià aprovà, mitjançant el Decret 76/1993, de 28 de juny, el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, que derogava l'anterior desplegament normatiu.
Els constants canvis que experimenta el sector a causa, tant de les innovacions tecnològiques que dia a dia s'introdueixen en les màquines, com de la canviant realitat empresarial, unit a la regulació de la Unió Europea, fan aconsellable, per a una major seguretat jurídica, establir una nova normativa que regule tots els aspectes del joc mitjançant màquines recreatives i d'atzar. El present reglament introdueix les novetats assenyalades fruit del dinamisme del sector, al temps que aclareix conceptes i preceptes a fi que no hi haja contradicció amb normes legals específiques i reflecteix preceptes jurídics de l'àmbit de la Unió Europea.
D'altra banda, l'esmentada Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, en l'exposició de motius, destaca l'enquadrament de l'acció administrativa referent a les autoritzacions en l'àmbit d'allò discrecional, que no és sinònim d'arbitrarietat sinó avantatge per a adequar l'acció administrativa a les necessitats concretes del moment, sense que això supose menyspreu a l'assenyalament de condicions objectives prèviament establides i exigeix a l'executiu valencià l'anàlisi permanent de l'estructura, les circumstàncies i els efectes al voltant del joc com a punt de partida per a dissenyar una adequada planificació del sector, que actue a manera de vertader canalitzador de l'activitat administrativa esmentada i, basant-se en això, l'article 4.1 atorga competències al Govern Valencià per a aprovar la planificació general del sector. Per això, i en haver-se constatat que des de l'entrada en vigor de l'esmentada norma legal el parc de màquines recreatives i d'atzar ha experimentat un gran increment en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que ofereix, per tant, una excessiva oferta de joc als seus ciutadans, es considera convenient fixar una limitació quantitativa del nombre de màquines recreatives i d'atzar que s'han d'instal·lar en els establiments autoritzats com cal, així com restringir la instal·lació de màquines en un mateix establiment per diferents empreses operadores, a fi d'oferir als ciutadans la seguretat jurídica deguda i facilitar el control administratiu que sobre aquest àmbit ha d'exercir l'administració.
Finalment, i tenint en compte la transcendència social i econòmica d'aquesta modalitat de joc i atenent l'interés públic, s'estableix un sistema de fiances que servisquen de garantia a l'administració i donen seguretat a l'usuari.
La present disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques previst en l'article 13 de la Directiva 94/10/CE, per la qual es modifica la Directiva 83/189/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de març de 1993, en el Reial Decret 1.168/1995, de 7 de juliol.
Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, escoltat el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 29 de setembre de 1998,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar que s'hi insereix a continuació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es deroga el Decret 76/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, i l'Ordre de 20 desembre de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, així com les altres disposicions d'igual o inferior rang en allò que s'oposen al que disposa aquest decret i el reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de setembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller d'Economia,
Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ
Reglament de màquines recreatives i d'atzar
Títol I
Disposicions generals
Capítol I
Objecte del reglament
Article 1. Ambit i objecte
Aquest reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc que es desenvolupa mitjançant l'ús de màquines recreatives i d'atzar regulat per la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, així com determinats aspectes de les activitats econòmiques que hi tinguen relació.
Article 2. Exclusions
Queden expressament excloses d'aquest reglament:
a) Les màquines expenedores, entenent per aquestes les que es limiten a efectuar mecànicament vendes de productes sempre que el valor dels diners dipositats corresponga al valor normal de mercat dels productes que es lliuren i que estiga perfectament determinat l'article que s'obté en cada acció. Les de servei de canvi de moneda. Així mateix, el mecanisme no ha de constituir o prestar-se a qualsevol tipus d'aposta, combinació aleatòria o joc d'atzar.
b) Les màquines tocadiscos i vídeodiscos accionades per monedes.
c) Les màquines o aparells de naturalesa estrictament manual o mecànica, de competència pura o esportiva, entre dos o més jugadors, encara que el seu ús requerisca la introducció de monedes i compten amb elements electrònics que no tinguen influència decisiva per al desenvolupament del joc, sense que puguen, en cap cas, concedir un temps addicional d'ús o de joc.
d) Les màquines o aparells recreatius d'ús infantil que permeten a l'usuari un entreteniment consistent en la imitació del trot d'un cavall, del vol d'un avió o moviments similars.
Capítol II
Definició, característiques i requisits de les màquines
Article 3. Classificació de les màquines
A l'efecte del seu règim jurídic i segons el que disposa l'article 9 de la Llei de Joc de la Comunitat Valenciana, les màquines de joc es classifiquen en:
- Tipus «A» o purament recreatives.
- Tipus «B» o recreatives amb premi.
- Tipus «C» o d'atzar.
Article 4. Màquines de tipus «A» o purament recreatives
1. Són màquines de tipus «A» o purament recreatives totes aquelles que no ofereixen a l'usuari cap benefici econòmic directe o indirecte.
2. Es consideraran també en aquest grup de màquines de tipus «A» les de mer passatemps o esplai que es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguen concedir cap tipus de premi en metàl·lic o en espècie i les que oferisquen com únic al·licient addicional i a causa de l'habilitat del jugador la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la mateixa partida o d'una altra addicional, que en cap cas podrà ser canviada per diners.
3. No es podran homologar ni inscriure en el Registre les màquines la utilització de les quals implique l'ús d'imatges o la realització d'activitats que de qualsevol manera puguen ferir la sensibilitat o perjudicar la formació de la infància i la joventut.
Tampoc podran homologar-se les màquines que transmeten missatges contraris als drets reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, en especial, els que continguen elements racistes, sexistes i pornogràfics.
4. No es podrà realitzar cap modificació del joc homologat sense l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
La substitució dels jocs homologats haurà de comunicar-se prèviament a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
Article 5. Màquines de tipus «B» o recreatives amb premi
1. Són màquines de tipus «B» o recreatives amb premi aquelles que, a canvi del preu de la partida o jugada, concedeixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, un premi el valor del qual no podrà excedir de mil vegades el fixat com a preu màxim de la partida.
2. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com a màquines de tipus «B» hauran de complir els següents requisits:
a) El preu de cada jugada o partida serà de 5 pessetes o de quantitats múltiples d'aquest import amb un màxim de 25 pessetes.
b) El premi màxim que les màquines puguen lliurar serà de deu mil pessetes, sense perjudici de l'increment del premi previst en l'apartat 3.f) i g) d'aquest article, per al supòsit de partides simultànies. El programa de joc no podrà provocar cap tipus de seqüència de joc o relació sistemàtica i predeterminada el resultat de la qual siga l'obtenció d'un premi la quantitat del qual siga superior al màxim establit.
c) Cada màquina estarà programada i explotada de forma que torne en tot cicle de vint mil partides consecutives un percentatge de premis que mai serà inferior al 75% del valor de les partides efectuades. No obstant això, en cada cinc mil partides d'una sèrie, el percentatge de devolució de premis no podrà ser inferior al 40% del valor de les apostes realitzades en aquestes partides.
S'entén per cicle el conjunt de partides consecutives i correlatives que el programa de joc ha d'establir per a pagar el percentatge de devolució de premis.
d) Les memòries electròniques de la màquina que determinen el joc i el pla de guanys hauran de fer-ne impossible l'alteració o manipulació.
e) Les màquines incorporaran una font d'alimentació d'energia autònoma que preservarà la memòria en cas de desconnexió o interrupció del corrent elèctric, de tal forma que quan es reinicie l'activitat de la màquina, el programa partisca de la posició en la qual es trobava en el moment d'interrupció, incloent-hi totes les seqüències de joc realitzades.
f) Totes les màquines hauran de disposar d'un mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a l'exterior, sense necessitat de cap acció per part del jugador. Els premis han de consistir necessàriament en moneda metàl·lica de curs legal lliurada per la màquina.
g) Hauran de disposar d'un mecanisme de blocatge que impedisca introduir monedes quan el dispositiu de pagaments no dispose de monedes suficients per a efectuar, si escau, el pagament dels premis programats.
h) Disposaran d'un tauler frontal en el qual constaran amb claredat, en qualsevol dels idiomes oficials determinats en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les regles del joc, el percentatge legal que es torna en premis, i el que, si escau, torna la màquina, la descripció de les combinacions guanyadores i l'import del premi corresponent a cadascuna d'elles.
Igualment, constarà amb claredat i de forma visible que el seu ús pot produir ludopatia i que queda prohibit als menors de 18 anys d'edat.
i) Hauran de dur incorporat un comptador de crèdits que no admetrà una acumulació superior a l'equivalent de vint partides.
j) Disposaran d'un dispositiu que impedisca realitzar més de 120 partides en deu minuts i la duració mitjana de la partida serà de 5 segons.
k) No podran tenir instal·lat cap tipus de dispositius sonors l'objectiu dels quals siga actuar com a reclam o atraure l'atenció dels concurrents quan la màquina no es trobe en funcionament.
l) Per a iniciar la partida es requerirà que el jugador accione el polsador o palanca de posada en marxa. Una vegada transcorreguts cinc segons sense fer-ho, la màquina haurà de funcionar automàticament.
m) Hauran d'incorporar, a més, els dispositius de seguretat previstos en l'apartat 3 de l'article 8.
3. Amb caràcter opcional les màquines de tipus «B» podran estar dotades dels següents mecanismes o característiques que hauran de constar en el corresponent Registre d'Inscripció, en el tauler frontal de la màquina, i en la seua documentació acreditativa:
a) Els que permeten al jugador practicar el doble o res o altres anàlegs sempre que el programa de joc garantisca el percentatge fixat en l'apartat 2.c) d'aquest article i que el premi màxim no puga superar les deu mil pessetes.
b) Portamonedes aptes per a admetre monedes o bitllets de valor no superior en 40 vegades al preu màxim autoritzat per partida i tornar els diners restants o, a voluntat del jugador, acumular-lo per a partides posteriors amb el màxim previst en l'apartat 2.i) d'aquest article.
c) Un comptador addicional de reserva de monedes introduïdes no destinades a joc, l'import de les quals podrà ser recuperat l'import en qualsevol moment i que permeta passar les acumulades al comptador de crèdits de partides, una vegada que aquests arriben a zero i sempre per l'acció voluntària del jugador, sense que la màquina puga destinar a aquest comptador addicional de reserva les quantitats obtingudes com a premi.
d) Un marcador de premis on vagen acumulant-se els premis obtinguts, aquest marcador haurà de quedar limitat al premi màxim autoritzat, i es procedirà a la devolució immediata del premi i sense cap acció per part del jugador quan s'arribe a aquesta quantitat. En cap moment aquesta quantitat podrà acumular-se al comptador de crèdits, ni a l'addicional de reserva i podrà ser cobrada pel jugador a la seua voluntat.
e) Els que permeten la realització simultània de dues partides. En aquest supòsit el premi màxim a obtenir serà de quinze mil pessetes.
Als efectes establits en l'apartat 2.j) d'aquest article, la realització de dues partides simultànies es comptabilitzarà com si es tractara d'una partida simple.
f) Les que permeten atorgar un premi de fins a vint-i-cinc mil pessetes.
Article 6. Inclusió com a màquines tipus «B» o recreatives amb premi.
A més de les anteriors, es consideraran màquines de tipus «B» o recreatives amb premi les següents:
a) Les anomenades grues, cascada o similars.
b) Les anomenades "pots electrònics" o similars, que permeten associar un premi en metàl·lic o en espècie amb la consecució d'un import o nombre determinat de propines.
c) Les màquines expenedores quan l'objecte que lliuren no puga ser elegit per l'usuari.
d) Aquelles altres que, per incloure algun element de joc, envit, aposta o atzar presenten raons suficients per a la inclusió a judici de l'administració competent.
Article 7. Exclusions-prohibicions a les màquines de tipus «B» o recreatives amb premi
Queden excloses com a màquines de tipus «B», i en conseqüència prohibides, les dotades de qualsevol dels mecanismes següents:
a) Palanques o braços d'accionament de longitud superior a 10 centímetres, o manejades mitjançant moviments en arc o amb desplaçament superior a 10 centímetres.
b) Aquelles en què el desenvolupament del joc es realitze en o mitjançant pantalla de televisió o suport físic anàleg controlat per senyal de vídeo o similar.
c) Els que tinguen dispositius que incidisquen sobre el programa de joc o premis no previstos en els apartats anteriors.
Article 8. Màquines de tipus «C» o d'atzar
1. Són màquines de tipus «C» o d'atzar aquelles que a canvi del preu de la partida o jugada poden oferir un premi de fins a cinc mil vegades el valor de la partida.
2. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com a màquines de tipus «C» hauran de complir els requisits següents:
a) El valor màxim unitari de la jugada o partida serà de mil pessetes.
L'Administració competent podrà autoritzar la utilització de fitxes homologades per a cada local de joc que substituïsquen les monedes de curs legal.
b) El premi o guany de major valor que la màquina puga lliurar al jugador serà l'equivalent a l'import de 250 vegades el valor de l'aposta. No obstant això, podran ser autoritzades màquines d'aquest tipus que compten amb un mecanisme que permeta l'acumulació d'un percentatge de la quantitat apostada per a constituir «borses» o premis especials; aquestes borses s'obtindran mitjançant una combinació específica i no podran excedir del valor equivalent a multiplicar per 5.000 l'import de l'aposta.
c) Quan haja estat autoritzada, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.a) anterior, la utilització de fitxes homologades per a les màquines de joc, els premis podran ser lliurats d'aquesta manera i seran canviables per diners de curs legal en el mateix local.
d) El mecanisme de la màquina haurà d'estar calculat de tal forma que torne als jugadors, durant la sèrie estadística de jugades que resulte de la totalitat de combinacions possibles, un percentatge de premis no inferior al 80 per 100 del valor de les apostes efectuades.
e) La duració mínima de la partida serà de 2,5 segons.
f) Hauran de disposar del mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a què es refereix l'article 5.2.f) d'aquesta norma.
g) Hauran de disposar d'un tauler frontal amb les condicions establides en l'article 5.2.h) d'aquesta norma.
h) Tret d'autorització expressa contrària, hauran de disposar de dos contenidors interns de monedes. Un serà el dipòsit de reserves de pagaments, que tindrà com a destinació retenir les monedes per a pagar de forma automàtica els premis corresponents, i un altre per al dipòsit dels guanys.
i) Disposaran d'un mecanisme avisador lluminós o acústic situat en la part superior de la màquina, que entrarà automàticament en funcionament quan la màquina siga oberta per a efectuar-hi reparacions momentànies, reomplir el dipòsit o per qualsevol altra circumstància.
j) Tindran un indicador lluminós que la moneda dipositada ha estat acceptada per la màquina.
k) Hauran de dur incorporats els comptadors esmentats en l'article 5.2.i) d'aquest reglament, sense que siga preceptiva la instal·lació quan l'establiment dispose d'un sistema informàtic central, autoritzat per l'administració competent i connectat a les màquines on queden registrades totes les operacions que aquells dispositius i comptadors realitzen.
l) Disposaran d'un mecanisme avisador lluminós o acústic que permeta al jugador cridar l'atenció del personal al servei de la sala.
m) Les màquines que proporcionen algun premi l'import del qual haja de ser pagat manualment hauran de disposar d'un avisador lluminós o acústic que es pose en funcionament automàticament quan el jugador obtinga aquest premi. Disposaran, a més, d'un mecanisme de blocatge que, en el cas previst anteriorment, impedisca a qualsevol jugador seguir utilitzant la màquina fins que el premi extraordinari haja estat pagat i la màquina desblocada per l'operari corresponent.
3. Les màquines de tipus «C» tindran els dispositius de seguretat següents:
a) Els que permeten reiniciar qualsevol jugada interrompuda per falta de fluid elèctric.
b) Els que impedisquen al jugador introduir en cada jugada un nombre de monedes superior al que constitueix l'aposta màxima i que tornen automàticament les monedes dipositades en excés.
c) Un dispositiu que desconnecte la màquina si el motor que acciona el mecanisme de pagament automàtic de premis no es deté després d'haver conclòs el pagament de premis corresponent.
d) Els que desconnecten automàticament si els comptadors deixen de registrar el pas de monedes.
e) Els que impedisquen la manipulació dels comptadors, preservant-ne la memòria a pesar de la interrupció del fluid elèctric.
f) Hauran d'incorporar comptadors, acreditats mitjançant certificació expedida per qualsevol entitat autoritzada per l'administració, que complisquen els requisits següents:
- Possibilitar-ne la lectura independent per l'administració.
- Identificar la màquina on es troben instal·lats, així com l'establiment on s'explota aquella.
- Estar seriats i protegits contra tota manipulació.
- Mantenir les dades emmagatzemades en memòria fins i tot amb la màquina desconnectada, i impedir-ne l'ús en cas d'avaria o desconnexió del comptador.
- Emmagatzemar les dades corresponents al nombre de partides realitzades i premis obtinguts, de forma permanent i acumulada des de la instal·lació.
4. En el cas de les màquines de corrons disposaran, així mateix, dels dispositius de seguretat següents:
a) Un dispositiu que permeta a la màquina completar el gir total dels corrons i, si s'escau, el cicle de pagament del premi obtingut quan retorne l'energia a la màquina després de la interrupció.
b) Un que desconnecte la màquina automàticament si, per qualsevol motiu, els corrons no giren lliurement o l'angle de gir en cada jugada és inferior a 90 graus.
c) Un dispositiu que en forma aleatòria modifique les velocitats de gir d'almenys dos corrons o tambors i, forçosament, del primer d'ells, per a evitar repeticions estadístiques.
5. Així mateix seran considerades màquines de tipus «C» o d'atzar aquelles altres màquines de joc les característiques de funcionament de les quals no s'ajusten al que estableix l'article 5.
6. En els locals autoritzats per a aquestes màquines podran instal·lar-se xarxes de màquines de tipus «C» o màquines interconnectades entre si, amb la finalitat de poder atorgar un premi especial, anomenat «Super-Borsa», suma dels de «borsa» de cadascuna de les màquines interconnectades. La instal·lació d'aquestes xarxes o màquines interconnectades s'ajustarà als requisits següents:
a) La realització d'aquestes interconnexions necessitarà l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública. Amb aquesta finalitat, el sol·licitant especificarà el nombre de màquines que s'interconnectaran, el model i el número d'autorització d'explotació d'aquestes, la forma en què es realitza l'enllaç i la quantia del premi màxim a obtenir.
b) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de joc i el seu nombre no podrà ser inferior a tres, ni superior a quinze.
c) En cada màquina que forme part de la xarxa es farà constar en forma visible aquesta circumstància i la quantia del premi «Super-Borsa».
Títol II
Règim de registres de models, fabricació, importació, comercialització i distribució de material de joc
Capítol I
Registre de models
Article 9. Registre de models
1. No podrà ser objecte de fabricació, distribució, importació i comercialització, per a la venda, gestió, explotació i instal·lació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, cap màquina o aparell dels regulats en aquest reglament el model del qual no haja estat prèviament inscrit en el corresponent Registre de Models.
Solament podrà cedir-se l'habilitació per a la fabricació o importació d'un model inscrit amb l'autorització expressa de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
2. La sol·licitud d'homologació i inscripció en el Registre de Models haurà de formular-se davant la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública mitjançant escrit que complisca els requisits exigits per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La sol·licitud haurà de dur adjunta:
a) Fotografia de l'exterior de la màquina, nom del model, dimensions de la màquina i breu descripció del joc o jocs en el cas de les màquines de tipus «A» i descripció completa de la forma d'ús o del joc en les dels tipus «B» i «C».
b) Plans de la màquina i del seu sistema elèctric i memòria descriptiva de la màquina, on es detalle les dimensions, el funcionament i sistema elèctric, subscrits per tècnic competent i visats pel col·legi oficial respectiu.
c) Declaració CE de conformitat, d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
d) Nom del model.
e) Nom del fabricant o importador, el seu número d'inscripció en el Registre corresponent, número i data de llicència d'exportació. En els casos de màquines procedents d'estats membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, s'haurà d'adjuntar tot això llevat del número i data de llicència d'importació.
Així mateix, i quan es tracten de màquines del tipus «B» i «C» duran, a més, adjunt:
a) Llistat complet d'ordinador d'una simulació de la seqüència total del joc que inclourà, almenys, vint mil apostes consecutives.
b) Exemplar del microprocessador on s'emmagatzema el joc, amb el corresponent lector de memòria.
c) Descripció del tipus de comptadors homologats que incorpora el model.
d) Cinc fotografies de l'interior i l'exterior de la màquina preses des de diversos angles.
e) Memòria addicional on es faça constar els aspectes següents:
- Cost de la jugada o aposta.
- Premi màxim que pot atorgar la màquina per jugada, així com descripció del pla de guanys i dels distints premis, que la màquina puga concedir, detallant-ne el procediment d'obtenció.
- Percentatge de premis especificant el cicle o nombre de jugades que s'han de realitzar per al càlcul d'aquest percentatge.
- Altres mecanismes o dispositius amb què compte la màquina.
3. Les màquines dels tipus «B» i «C» s'hauran de sotmetre als corresponents assajos en l'entitat o òrgan que es determine, i que emetrà l'esmentat informe tècnic d'homologació, es podrà requerir al sol·licitant el lliurament en dipòsit d'un prototip del model. L'Administració mantindrà reserva sobre les dades contingudes en la documentació aportada i sobre els objectes aportats.
Es reconeixen els assajos previs realitzats per laboratoris amb autorització administrativa d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i dels estats membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que els resultats hagen estat posats a disposició de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública i garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en aquest reglament.
4. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l'examen previ, la comprovació i l'informe tècnic dels òrgans que designe la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública i el requeriment, si s'escau, de la informació i documentació addicional que calga, s'adoptarà la resolució que siga procedent.
5. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a instància de les empreses operadores inscrites en la Comunitat Autònoma Valenciana, podrà autoritzar provisionalment la instal·lació, per un període màxim de dos mesos, d'un determinat model de màquina de tipus A, B i C que vulguen comercialitzar, i destinar-la a l'explotació en règim d'assaig.
a) L'autorització provisional d'explotació es concedirà prèvia la substitució d'una altra màquina que estiga proveïda de la deguda autorització d'explotació.
b) El nombre de màquines emparades destinades a l'explotació en règim d'assaig no podrà excedir de deu a l'any per cada empresa operadora, ni de cent autoritzacions simultànies entre totes o algunes de les empreses sol·licitants de la Comunitat Autònoma Valenciana.
c) La sol·licitud contindrà:
1. Una descripció succinta de la màquina, amb determinació del model i nom d'aquesta, que haurà de complir tots els requisits d'homologació d'aquest reglament, per a això s'adjuntarà certificat del fabricant o importador de la màquina que es pretén assajar.
2. Nombre de màquines que han d'instal·lar.
3. L'establiment on es pretén sotmetre a assaig la màquina, el qual haurà d'estar degudament autoritzat i inscrit en el corresponent Registre i que es farà constar en l'autorització provisional.
4. El model i la màquina que serà substituïda i el lloc on aquesta estarà dipositada, degudament precintada, a disposició de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
5. L'acreditació per part de l'empresa sol·licitant, si s'escau, d'estar al corrent del tribut específic de joc.
Article 10. Requisits de la inscripció
1. La inscripció en el Registre de Models conferirà als titulars de les inscripcions el dret a importar, fabricar i vendre les màquines que s'ajusten a aquestes inscripcions i complisquen els altres requisits exigits en el present reglament, sempre que aquests titulars mantinguen la inscripció en el registre corresponent.
2. La inscripció en el Registre de Models únicament acreditarà el compliment dels requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 9.
3. Les inscripcions en el Registre de Models tindran una vigència de cinc anys, renovables automàticament per períodes d'igual duració, mentre no es cancel·len per qualsevol de les circumstàncies que s'especifiquen en l'article següent.
4. No s'hi inscriuran els models de màquines la denominació dels quals siga idèntica a la d'altres models que consten inscrits, sense perjudici del que disposa la normativa sobre propietat industrial. Els noms de models amb inscripció cancel·lada, s'hi podran tornar a inscriure.
5. Un mateix model ja homologat, s'hi podrà inscriure a nom de més d'un responsable, afegint un dígit al número d'inscripció.
6. Les màquines legalment comercialitzades en un estat membre de la Unió Europea i les originaries i legalment comercialitzades en els estats membre pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu, podran ser homologades a tenor del que disposa el present capítol i quan aquestes reunisquen els requisits exigits en aquest reglament.
Article 11. Cancel·lació de les inscripcions
1. La inscripció en el Registre de Models podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat del titular del model manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
b) Quan el titular de la inscripció haguera estat exclòs del Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
c) Quan es tinga coneixement de falsedats, irregularitats o inexactituds substancials en la sol·licitud d'inscripció del model.
d) Quan s'arribe a constatar amb posterioritat a la inscripció en el Registre de Models que el model incompleix els requisits exigits en aquest reglament i/o no reunisca les condicions tècniques per a l'usuari.
e) Com a conseqüència d'expedient sancionador que expressament cancel·le la inscripció.
f) Per resolució expressa de denegació de la renovació de la inscripció en el Registre, per no reunir els requisits exigits per a aquesta.
g) Quan així ho aconsellen greus raons d'interés públic, sense perjudici de les indemnitzacions que pertoquen, si s'escau.
2. La cancel·lació, a més de la inhabilitació per a la fabricació, la importació, la comercialització i la venda de les màquines del model que es tracte, produirà l'extinció automàtica de les autoritzacions d'explotació de les màquines corresponents al model, si aquesta és conseqüència dels motius de les lletres c), d) i g) anteriors. En la resolució que l'acorde es fixarà un termini, no superior a tres mesos, per a dur a terme la retirada de les màquines en explotació.
Capítol II
Règim de fabricació, importació i comercialització
Article 12. Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc
1. Les persones físiques o jurídiques dedicades a la fabricació i importació de màquines o aparells dels regulats en aquest reglament, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana, seran obligades a inscriure's en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc, que durà a aquest efecte la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
2. Els qui pretenguen ser inscrits com a fabricants o importadors hauran de formular la sol·licitud i adjuntar-hi els corresponents documents justificatius de:
2.1 En el cas de persones físiques hauran d'acreditar que tenen la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i que no es troben sotmeses a cap de les circumstàncies a què es refereixen els articles 3.3 i 20 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte aportaran els documents assenyalats en l'article 21.2 d'aquest reglament.
2.2 En el cas de persones jurídiques:
a) Haurà d'estar constituït sota la forma de societat mercantil o cooperativa, amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa mercantil vigent, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions.
b) Tenir per objecte social la fabricació i la importació de màquines o aparells subjectes a aquest reglament.
2.3 Haver constituït davant la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública una fiança de deu milions de pessetes per als fabricants de màquines dels tipus «B» o «C», i d'un milió de pessetes per als fabricants de màquines de tipus «A».
Una vegada presentada la sol·licitud, i amb l'examen previ, la comprovació i el requeriment, si s'escau, de la informació i documentació addicional que calga, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública adoptarà la resolució que siga procedent.
3. La transmissió d'accions d'aquestes societats haurà de ser prèviament autoritzada.
4. Anualment, i en els terminis assenyalats en la legislació mercantil i tributària, els empresaris estaran obligats a trametre a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública la documentació que legalment els siga exigible per l'aplicació de l'esmentada legislació, així com la declaració de l'Impost sobre Societats.
Article 13. Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc
1. Les persones físiques o jurídiques que no estiguen inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors a què es refereix l'article anterior, i que es dediquen a la comercialització, la distribució i la venda de màquines i material de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana estaran obligades a inscriure's en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc, que durà a aquest efecte la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
2. Els requisits per a la inscripció i la tramitació d'aquestes s'efectuarà d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article anterior, si bé la fiança que hauran de constituir serà de cinc milions de pessetes.
3. La transmissió d'accions d'aquestes societats haurà de ser prèviament autoritzada.
Article 14. Vigència i cancel·lació de la inscripció
1. La inscripció en els Registres de Fabricants i Importadors i de Comercials i Distribuïdors tindrà una vigència màxima de cinc anys renovables per sol·licitud d'aquesta amb un termini d'antelació de sis mesos.
2. La inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors i en el de Comercials i Distribuïdors podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat expressa de l'interessat.
b) Quan es tinga constància de falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
c) Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits exigits per a la inscripció, sense la prèvia autorització corresponent.
d) Quan s'incomplisca el règim de fiances previst.
e) Com a conseqüència d'expedient sancionador que expressament cancel·le la inscripció.
f) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització, sense haver sol·licitat la renovació dins del termini fixat en l'apartat 1 d'aquest article
Títol III
Règim d'explotació
Capítol I
Identificació de les màquines
Article 15. Marques de fàbrica
1. Abans de l'eixida al mercat, l'empresa fabricant o importadora haurà de gravar en cada màquina, de forma indeleble i abreujada, segons l'annex I, una marca amb les dades següents:
a) Número que corresponga al fabricant o importador en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
b) Número del model que li corresponga en el Registre de Models.
c) Sèrie i número de fabricació de la màquina que hauran de ser correlatius.
2. Aquesta marca haurà de ser gravada en el moble o carcassa que forma el cos principal de la màquina, en la tapa metàl·lica que forma el frontal d'aquesta, en els vidres o metacrilat (plàstics) i en el microprocessador o memòria que emmagatzema el programa de joc de la màquina.
3. Així mateix, els circuits integrats que emmagatzemen el programa de joc hauran d'estar coberts per un paper opac als raigs ultravioletes, amb la identificació del fabricant i model a què corresponga, que ha d'autodestruir-se si s'intenta manipular. Així mateix, aquesta memòria podrà comptar amb altres defenses cautelars que garantisquen la seua integritat.
4. En les màquines importades, figurarà, a més, el nom o la marca comercial del fabricant, excepte si procediren d'un estat membre de la Unió Europea o pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu, en aquest cas figurarà el del representant de la seua posada al mercat.
Article 16. Placa d'identitat
1. La placa d'identitat, que haurà de ser elaborada i gravada per l'empresa fabricant o importadora, en model normalitzat segons l'annex II, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social, número d'identificació fiscal del fabricant o importador i número d'inscripció en el Registre de Fabricants.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models.
c) Tipus de màquina.
d) Sèrie i número de fabricació de la màquina.
2. El fabricant o l'importador incorporarà la placa d'identitat a la màquina, en lloc visible des de l'exterior d'aquesta, abans de l'eixida de fàbrica i venda.
Article 17. Guia de Circulació
1. La Guia de Circulació és el document que, emés pel fabricant en el model normalitzat segons l'annex III, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social del fabricant o importador, número d'identificació fiscal i número del Registre de Fabricants i Importadors.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models, tipus, sèrie i número d'aquesta.
c) I les altres que determine la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'acord amb els distints tipus de màquines.
2. La Guia de Circulació, una vegada emplenada pel fabricant en els espais determinats a l'efecte, tindrà la consideració de certificat de fabricació respecte de la màquina emparada per aquesta i serà lliurada pel fabricant, importador, comercial o distribuïdor de material de joc a l'empresa operadora que adquirisca la màquina, junt amb la factura de compra o contracte de lísing corresponent.
Article 18. Autorització d'explotació
L'autorització d'explotació, que haurà d'incorporar-se mitjançant diligència a la guia de circulació, habilita per a l'explotació d'una màquina propietat d'una empresa operadora, una vegada complits els requisits que s'estableixen en aquest reglament i satisfeta la taxa fiscal corresponent.
Article 19. Autorització d'instal·lació i butlletí de situació.
A. L'autorització d'instal·lació empararà la explotació d'una màquina concreta dels tipus «B» i «C» per una empresa operadora determinada en un local o establiment autoritzat i concret.
En l'autorització d'instal·lació, que s'estendrà en model normalitzat segons l'annex IV, es faran constar les dades següents:
a) Nom o raó social de l'empresa operadora, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Empreses Operadores.
b) Nom o raó social del titular de l'establiment, número d'identificació fiscal i domicili.
c) Nom comercial de l'establiment, número d'inscripció en el Registre d'Establiments de Joc i domicili.
d) Període de vigència de l'autorització d'instal·lació.
e) Model de la màquina, sèrie i número de sèrie i autorització d'explotació
B. El butlletí de situació és el document administratiu, amb una vigència màxima de dos anys, pel qual es posa en constància davant l'administració la instal·lació d'una màquina concreta de tipus "A" en un establiment autoritzat, a l'efecte del que estableix l'article 34.1 d'aquest reglament, i s'ha d'incorporar necessàriament a la màquina.
El butlletí de situació s'estendrà en model normalitzat segons l'annex V, i hauran de constar-hi les firmes reconegudes tant del titular de l'empresa operadora, com la del titular de l'establiment, així com les dades exigides en l'apartat A) d'aquest article.
El butlletí de situació romandrà en vigor mentre no es done algun dels següents supòsits:
a) Que se sol·licite la anul·lació per acord mutu entre l'empresa operadora i el titular de l'establiment.
b) Que es cancel·le la inscripció de l'establiment en el Registre d'establiments autoritzats a què fa referència l'article 33 d'aquest reglament.
c) Que es cancel·le la inscripció de l'empresa operadora en el registre corresponent.
d) Que siga declarat nul mitjançant resolució motivada adoptada pels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, prèvia l'obertura del corresponent expedient, que s'ajustarà, en tot cas, al que disposa la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en comprovar-se la no veracitat de les dades que donaren lloc a l'expedició, o per la constància fefaent de la no instal·lació de la màquina tipus «A».
Queden excloses de l'obligació de posseir butlletí de situació aquelles màquines que estiguen instal·lades en salons recreatius o de joc.
Capítol II
Empreses operadores
Article 20. Definició d'empresa operadora
1. Són empreses operadores aquelles persones físiques o jurídiques que, autoritzades com cal, tenen per objecte l'organització i l'explotació de jocs mitjançant la utilització de màquines recreatives i d'atzar.
2. Solament podran adquirir màquines recreatives i d'atzar, per a l'explotació, les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'empresa operadora.
3. L'explotació de les màquines consistirà en la instal·lació d'aquestes, en els locals a què es refereix aquest reglament, per l'empresa operadora. La conservació, la reparació i el manteniment haurà de ser prestat directament o indirectament per aquesta empresa operadora mitjançant els mitjans humans i tècnics adequats.
4. El títol d'empresa operadora s'obtindrà mitjançant la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, que a aquest efecte durà la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
Article 21. Sol·licitud d'inscripció en el Registre
1. Per a ser inscrites com a empresa operadora hauran de formular la corresponent sol·licitud i complir els requisits següents:
A. En el cas de persones jurídiques:
a) Estar constituïda sota la forma de societat mercantil o cooperativa, amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa específica que li siga d'aplicació, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions.
b) Tenir únicament per objecte social l'explotació de màquines recreatives i d'atzar, en establiment propi o alié, i, si s'escau, el manteniment i la reparació d'aquestes.
c) La participació de capital estranger haurà d'ajustar-se a la vigent normativa sobre inversions estrangeres.
d) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establides en l'article 20 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
B. En el cas de persones físiques:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
b) Acreditar la possessió de mitjans econòmics i financers suficients.
2. A la sol·licitud s'adjuntaran els documents justificatius de la concurrència dels requisits establits en l'apartat anterior, i a més els següents:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat o el seu equivalent si es tracta d'estrangers, fins i tot dels membres del Consell d'Administració o, si s'escau, dels administradors i partícips de la societat.
c) Còpia legitimada de l'escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts.
d) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, del sol·licitant i, si s'escau, dels administradors i partícips de la societat.
e) Memòria sobre l'experiència professional i els mitjans humans i tècnics amb què compte per a l'exercici de l'activitat, així com dels locals, oficines, naus o magatzems de què dispose, indicant-hi si són propis o aliens i títol de disponibilitat.
f) Còpia legitimada/autenticada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
g) Declaració del sol·licitant o dels socis i accionistes indicativa de la participació que tinguen en empreses explotadores de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la que es pretén inscriure.
h) Fotocòpia legitimada/autenticada de les declaracions del IRPF i patrimoni del sol·licitant i de cadascun dels socis de la societat o, si s'escau, declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis és persona jurídica.
i) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil, excepte en els supòsits de constitució sota condició suspensiva regulada en el punt f) d'aquest article, que s'aportarà en un termini no superior a un més, i prèvia inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, en el cas d'existir resolució favorable.
3. Anualment i en els terminis assenyalats en la legislació mercantil, les empreses operadores que posseïsquen més de cent màquines dels tipus «B» i/o «C» estaran obligats a trametre a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública la documentació que legalment els siga exigible per aplicació de l'esmentada legislació, així com la declaració de l'Impost de Societats.
Article 22. Tramitació i resolució
1. Una vegada presentada la sol·licitud, així com la informació complementària que puga ser requerida al sol·licitant, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública resoldrà sobre la sol·licitud formulada, que valorarà l'exactitud de les dades aportades, els antecedents dels sol·licitants i la viabilitat del compliment dels fins de la sol·licitud.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, el sol·licitant, en un termini no superior a un mes, haurà de constituir, a disposició de la direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública on es trobe ubicat en la Comunitat Valenciana el seu domicili social o, si no hi ha, on s'haja presentat la sol·licitud, una fiança mínima de 5 milions de pessetes. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització concedida.
3. A més de la fiança indicada en l'apartat anterior, les empreses estaran obligades a constituir una fiança addicional d'acord amb la següent escala, segons les autoritzacions d'explotació de màquines del tipus «B» i «C» que tingueren vigents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:
- Fins a 25 màquines: 2.500.000 de pessetes
- De 26 a 50 màquines: 5.000.000 de pessetes
- Més de 50 màquines: 5.000.000 de pessetes addicionals per cada cinquanta màquines o fracció.
Article 23. Garanties i fiances
1. Les fiances es constituiran en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, mitjançant metàl·lic, títol de deute públic, aval bancari, entitat financera o de crèdit o pòlissa de caució individual, a favor del director dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública corresponent al domicili social de l'empresa operadora, fabricant, comercialitzador o distribuïdor.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es refereix l'article 1830 del Codi Civil i concordants.
2. La fiança quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven del règim sancionador previst en aquest reglament, així com al pagament dels premis als jugadors i al compliment de les obligacions derivades dels tributs específics en matèria de joc.
3. Les fiances es mantindran en la seua totalitat amb caràcter indefinit. S'entén per caràcter indefinit quan aquesta tinga una vigència de tres anys i siga renovable automàticament per períodes de la mateixa duració, si no existeix denúncia en un termini mínim de sis mesos d'antelació al seu venciment.
Si es produeix la disminució de la quantia de la fiança, la persona o entitat titular haurà de completar-la, en el termini màxim d'un mes, en la quantia obligatòria. Si això no es compleix, es produirà la cancel·lació de la inscripció.
4. Només s'autoritzarà la retirada de la fiança constituïda quan desapareguen les causes que en motivaren la constitució i no estiga pendent la resolució d'expedients administratius dels quals puguen derivar-se responsabilitats econòmiques.
Per a procedir a l'autorització de la retirada de la fiança es disposarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, els qui hi tinguen dret puguen procedir a l'execució de la fiança.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l'expedient als serveis territorials on es constituí la fiança i se n'autoritzarà la devolució.
Article 24. Validesa i extinció
1. La inscripció en el Registre d'Empreses Operadores tindrà caràcter temporal i la seua validesa serà de cinc anys, si bé quedarà renovada automàticament per períodes d'igual duració si no hi ha resolució expressa en contrari de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
2. Podrà cancel·lar-se la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores en els casos següents:
a) Per voluntat de l'empresa operadora manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
b) Per defunció del titular o dissolució de la societat. En el supòsit de defunció, aquesta no es cancel·larà si els hereus, reunint els requisits assenyalats en el present reglament per a ser empresa operadora, així ho sol·liciten, adjuntant el títol en el qual basen els seus drets successoris i certificat de defunció de l'empresari titular de la inscripció, així com els documents assenyalats en l'article 21.2, i es mantindrà la vigència de la inscripció amb la menció «Hereus de...» fins que s'efectue l'adjudicació de l'herència o passen dos anys des de la defunció de l'anterior titular.
c) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i que reculla alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
- Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits mínims exigits per a la inscripció, o quan sent possible aquesta modificació s'haja efectuat sense autorització prèvia.
- L'incompliment de les obligacions que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i imports estiguen establides en els articles 22 i 23 d'aquest reglament.
- Incompliment reiterat de requeriments efectuats per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a l'aportació de documents i dades sobre la seua activitat econòmica.
- Quan es deixen de reunir els requisits a què es refereix l'article 21 d'aquest reglament.
- No exercir l'activitat per a la qual està autoritzada en el termini de dos anys.
d) Com a conseqüència d'expedient sancionador en matèria de joc que expressament cancel·le la inscripció.
e) Per haver estat condemnat en sentència ferma el titular de l'empresa operadora o algun soci, accionista majoritari o administrador per delictes o faltes relacionats amb l'activitat del joc.
f) Per impagament dels tributs específics sobre el joc o l'ocultació total o parcial de la base imposable d'aquests.
Article 25. Modificació de les dades de la inscripció
1. Requeriran autorització prèvia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública:
a) Les transmissions oneroses o lucratives «inter vivos» d'accions o participacions, a exclusió de les realitzades entre els mateixos socis, en aquest cas bastarà amb la comunicació.
b) El canvi de denominació social.
c) Les ampliacions de capital social quan entren a formar part de l'empresa operadora nous socis o accionistes.
d) La transmissió de les autoritzacions d'explotació de l'empresa absorbida a l'absorbent, en cas de fusió per absorció d'empreses operadores, prèvia a la data fixada en l'acord de fusió, perquè aquest tinga plens efectes.
2. Requeriran comunicació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, en el termini de trenta dies naturals:
a) Els canvis de domicili social.
b) Les transmissions d'accions per successions «mortis causa».
c) Els canvis que es produïsquen en la composició dels consells d'administració i administradors.
d) I qualsevol altra modificació de les dades de la inscripció.
Capítol III
Autorització d'explotació i autorització d'instal·lació
Article 26. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'autorització d'explotació
1. L'autorització d'explotació a què es refereix l'article 18 d'aquest reglament, s'atorgarà prèvia sol·licitud d'aquesta.
2. A la sol·licitud d'autorització d'explotació, en la qual constarà indispensablement el nom i número de registre corresponent de l'empresa operadora s'adjuntaran els documents següents:
a) Document acreditatiu de la representació que té, en cas que no siga el titular de l'empresa operadora.
b) Els exemplars de la Guia de Circulació de la màquina.
c) Còpia legitimada/autenticada de la factura d'adquisició de la màquina o, si s'escau, contracte de lísing.
d) Pagament previ dels impostos i tributs específics sobre el joc.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a què es refereix l'apartat anterior, amb les comprovacions prèvies pertinents administratives i tributàries, la direcció dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública atorgarà l'autorització d'explotació.
4. Cap empresa operadora podrà posseir autoritzacions d'explotació en nombre superior al cinc per cent, arrodonit per excés, d'autoritzacions d'instal·lació. Les empreses operadores titulars de menys de 20 màquines podran posseir una autorització d'explotació en excés de les autoritzacions d'instal·lació que posseïsquen.
5. L'autorització d'explotació serà única i exclusiva per a cada màquina i tindrà una vigència de cinc anys.
6. L'autorització d'explotació és prèvia però no suficient per ella mateixa per a la instal·lació i l'explotació de les màquines del tipus «B» i «C» en els establiments autoritzats. A més, caldrà posseir autorització d'instal·lació per a les màquines de tipus "B" i" C" i butlletí de situació per a les de tipus "A".
7. Les autoritzacions d'explotació que concedisquen els organismes corresponents de les administracions públiques, amb competència exclusiva en matèria de joc, podran ser validades, en el cas de trasllat de màquines, mitjançant la corresponent autorització en la Guia de Circulació i d'acord amb el procediment i els requisits que conté l'article 32 d'aquest reglament.
Article 27. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'autorització instal·lació
1. L'autorització d'instal·lació a què es refereix l'article 19 d'aquest reglament, és el document administratiu pel qual s'autoritza la instal·lació d'una màquina concreta del tipus «B» o «C», documentada com cal, en un establiment específicament autoritzat per a l'explotació d'aquestes màquines i per una única empresa operadora per establiment.
2. A la sol·licitud d'autorització instal·lació, emplenada i subscrita per l'empresa operadora i el titular de l'explotació del local, en la qual constaran indispensablement el nom i el número de registre de l'empresa operadora, així com l'autorització i inscripció en el Registre d'Establiments de Joc del local on es pretén instal·lar la màquina, s'adjuntaran els documents següents:
a) Original o còpia legitimada/autenticada del contracte mercantil que vincula l'empresa operadora amb el titular de l'establiment, com a mínim durant tot el període de vigència pel qual se sol·licita l'autorització de instal·lació, com activitat complementària d'aquest, on es pretén instal·lar la màquina.
b) Declaració jurada subscrita pel titular de l'establiment, en la qual es faça constar que en l'establiment no hi ha concedides i en vigor més autoritzacions d'instal·lació de les que permeten per a aquest tipus d'establiment els preceptes d'aquest reglament.
c) Justificant acreditatiu d'estar al corrent del pagament dels tributs específics sobre joc.
d) Autorització d'explotació de la màquina que s'instal·larà.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a què es refereix l'apartat anterior, la direcció dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, amb les comprovacions pertinents prèvies, atorgarà l'autorització d'instal·lació.
4. El període de vigència de l'autorització d'instal·lació, que figurarà en la mateixa autorització, no podrà ser inferior a dos anys ni superior a cinc, amb independència del període pactat per les parts i sense perjudici del que disposa l'article 31.2 d'aquest reglament.
5. Cap empresa operadora podrà tenir més autoritzacions d'instal·lació que autoritzacions d'explotació, llevat del que disposa l'article 31.3 d'aquest reglament i per un període màxim d'un any.
6. Les autoritzacions d'instal·lació són personals i intransferibles, a excepció del que estableix l'article 31.3 d'aquest reglament.
Article 28. Substitució de màquines recreatives i d'atzar (alta-baixa de màquina recreativa)
1. La màquina recreativa i d'atzar de tipus B i C podrà ser substituïda per una altra màquina presentant sol·licitud en model normalitzat, davant els respectius serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública corresponents a la demarcació territorial on es trobe instal·lada la màquina.
2. A aquesta sol·licitud, en la qual constarà en nom de l'empresa operadora i el número del registre corresponent, s'adjuntarà la següent documentació:
a) De la màquina de la qual se sol·licita la autorització:
- Els tres exemplars de la Guia de Circulació emplenats com cal.
- La factura de compra o contracte de lísing.
b) De la màquina que serà substituïda:
- Exemplar de la Guia de Circulació d'aquesta màquina en poder de l'empresa operadora.
- Justificant d'estar al corrent dels tributs específics en matèria de joc.
3. Durant la tramitació de la substitució de màquines, en l'establiment romandrà instal·lada i en explotació la màquina que s'ha de substituir, que durà necessàriament incorporada l'exemplar de la seua Guia de Circulació i el justificant de pagament dels tributs específics de joc corresponent a aquesta.
4. Al lliurament de l'autorització de substitució, l'empresa operadora lliurarà en els serveis territorials l'exemplar de la Guia de Circulació de la màquina que s'ha de substituir, així com albarà del seu lliurament en el dipòsit per a la inutilització per a l'explotació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o document fefaent del seu trasllat fora d'aquesta.
Article 29. Règim de les transmissions de les màquines i de les seues autoritzacions d'explotació
1. La venda, lísing, arrendament o la cessió d'ús de la màquina, per qualsevol títol «inter vivos» o «mortis causa» admés en dret, haurà de ser comunicada en el termini d'un mes, aportant document o contracte que acredite la transmissió, els dos exemplars de la Guia de Circulació, els justificants d'estar al corrent de la taxa específica de joc meritada a efectes de l'autorització pels serveis territorials corresponents, i comportaran la transmissió de l'autorització d'explotació i es farà constar necessàriament en la Guia de Circulació.
2. Les màquines i les seues autoritzacions corresponents d'explotació sols podran transferir-se entre empreses operadores.
Article 30. Extinció de les autoritzacions d'explotació
1. S'extingirà l'autorització d'explotació i cessarà en conseqüència l'explotació de la màquina en els casos següents:
a) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització.
b) Per voluntat de l'empresa operadora manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
c) Per cancel·lació de la inscripció en el Registre de Models a què correspon la màquina, segons el que preveu l'article 11 d'aquest reglament.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l'empresa operadora en el Registre, llevat que es transferisca a una altra empresa per a la continuïtat de l'explotació.
e) Per sanció, d'acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
f) Per impagament dels tributs específics en matèria de joc.
g) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud, transmissió o modificació o en la documentació aportada.
2. Una vegada extingida l'autorització, l'empresa operadora titular de la màquina del tipus «B» o «C» haurà de lliurar en els serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública l'exemplar de la Guia de Circulació i el justificant d'haver lliurat la màquina en el dipòsit oficial respectiu.
En aquest dipòsit s'eliminaran els elements identificatius que possibiliten la legal explotació de la màquina, que podrà ser retirada posteriorment pel titular.
Tindran la consideració d'elements identificatius de les màquines, la memòria de joc, les marques de fàbrica, les plaques d'identitat, el comptador electrònic.
No serà preceptiu el lliurament de la màquina quan el seu titular l'exporte, fet que s'acreditarà en el termini d'un mes davant els serveis territorials i si no ho fa, es reputarà que es troba en poder del seu titular i serà requerit per al seu lliurament i destrucció.
3. No serà preceptiu el lliurament de la màquina establit en l'apartat anterior quan, trobant-se en perfectes condicions per a ser utilitzada, l'empresa operadora titular d'aquesta sol·licite nova autorització d'explotació.
Article 31. Extinció de la autorització d'instal·lació
1. La autorització d'instal·lació s'extingirà en els casos que es detallen a continuació:
a) Per mutu acord entre l'empresa operadora i el titular de l'establiment, acreditat documentalment de forma legitimada /autenticada:
b) Per sentència ferma obtinguda per qualsevol de les parts que declare l'extinció d'aquesta.
c) Per cancel·lació de la inscripció de l'empresa operadora en el registre.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el corresponent Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
No obstant això, quan la cancel·lació siga conseqüència d'un expedient sancionador que comportara la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc, les autoritzacions d'instal·lació que existiren en aquest moment, recuperaran la seua vigència pel temps que els reste, quan siga inscrit de nou com a establiment autoritzat en el corresponent registre.
e) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud o en els documents aportats amb aquesta.
f) Per sanció consistent en la revocació de la autorització d'instal·lació.
2. Així mateix, s'extingiran les autoritzacions d'instal·lació, pel transcurs del període de validesa si hi ha denúncia per alguna de les parts amb dos mesos d'antelació abans de finalitzar aquest acreditada com cal la notificació a la contrapart. En cas que no es produïsca denúncia o aquesta no és formulada en el termini indicat, l'autorització d'instal·lació es prorrogarà per un període idèntic a l'original o el que reste del contracte quan siga igual a dos anys.
Aquesta denúncia haurà de comunicar-se a l'administració mitjançant comunicació registrada com cal, i des d'aquest moment serà irrenunciable.
3. Durant el període de vigència de l'autorització d'instal·lació, els canvis de titularitat que puguen produir-se tant pel que fa al local com pel que fa als accionistes o partícips de l'empresa operadora no seran causa d'extinció de l'autorització d'instal·lació, i el nou o nous titulars quedaran subrogats en els drets i en les obligacions contrets pels anteriors.
Tampoc serà causa d'extinció de l'autorització d'instal·lació quan es produïsca, prèvia l'autorització de l'article 25.d), la fusió per absorció d'empreses operadores.
La subrogació recollida en el present article no tindrà efectes quan l'establiment autoritzat romanguera tancat i sense exercitar l'activitat fixada en l'article 33.1 d'aquest reglament, per un període continuat de dotze o més mesos.
Article 32. Trasllat de les màquines recreatives i d'atzar
1. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar regulades per aquest reglament d'una demarcació territorial a una altra, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o a una altra comunitat autònoma, s'ajustaran el procediment següent:
a) L'empresa operadora titular presentarà sol·licitud a la qual s'adjuntaran els documents següents:
- Els exemplars de la Guia de Circulació en poder de l'empresa operadora.
- L'autorització d'instal·lació que empara la instal·lació de la màquina.
- Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten el pagament de les taxes específiques en matèria de joc meritades.
b) Una vegada rebuda la sol·licitud, prèvia la comprovació corresponent, se procedirà a diligenciar la baixa en aquesta demarcació territorial i es trametran als serveis territorials de destinació, llevat de l'autorització d'instal·lació que es lliurarà a l'empresa operadora.
c) Una vegada rebuda la documentació pels serveis territorials de destinació de la màquina, es procedirà a inserir en la Guia de Circulació les diligències d'alta i es reintegrarà aquest document a l'empresa operadora titular de la màquina.
2. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar dins d'una mateixa demarcació territorial d'un dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, haurà de sol·licitar-se a aquest, presentant els documents assenyalats en l'apartat a) del número 1 d'aquest article, indicant en la sol·licitud les causes per les quals es produeix el canvi o substitució de la màquina anterior, així com del local on se situarà aquesta.
3. Els trasllats de màquines dins de la Comunitat Valenciana no produiran l'extinció de l'autorització d'explotació.
4. L'empresa operadora, inscrita en el registre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, que pretenga instal·lar una màquina que es trobava ja en explotació en una altra comunitat autònoma, haurà de sol·licitar dels serveis territorials corresponents, dins dels vint-i-cinc primers dies del mes de desembre, la validació de l'autorització d'explotació, adjuntant a aquesta:
a) L'exemplar de la guia de circulació en poder de l'empresa operadora, diligenciada amb la corresponent baixa concedida per l'autoritat competent en la comunitat de procedència.
b) Còpia legitimada del títol d'empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent.
c) La declaració jurada a què fa referència l'article 27.2 b) d'aquest reglament.
d) Còpia, amb segell de registre d'entrada, de l'escrit de l'empresa operadora adreçat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on la màquina es trobava instal·lada, sol·licitant el trasllat de l'exemplar de la Guia de Circulació allí dipositada per als serveis territorials de la demarcació territorial on vulga instal·lar la màquina.
e) Pagament previ del tributs específics sobre el joc.
Una vegada presentada la sol·licitud i els documents annexos, els serveis territorials, amb les comprovacions pertinents prèvies, validaran l'autorització d'explotació.
Títol IV
Règim d'instal·lació
Capítol I
Locals autoritzats per a la instal·lació de màquines
Article 33. Locals d'instal·lació
1. Les màquines recreatives i d'atzar podran instal·lar-se, amb el compliment previ dels requisits i condicions establides en aquest reglament, en els establiments següents:
a) Les de tipus «A» únicament podran instal·lar-se en els locals i dependències destinades amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteries, restaurants, salons recreatius i en els recintes firals i càmpings, així com en els locals on d'acord amb aquest reglament puguen instal·lar-se màquines dels tipus «B» i «C».
b) Les de tipus «B» podran instal·lar-se en els locals on estiga reglamentàriament prohibida l'entrada i permanència de menors de setze anys i les dependències dels quals estiguen destinades amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteria o restaurant, en les sales de bingo i salons de joc legalment autoritzats i en els locals autoritzats per aquest reglament per a la instal·lació de màquines de tipus «C».
La instal·lació de màquines de tipus «B» en bars d'estacions de transports públics, aeroports i centres comercials és condicionada al fet que el local pròpiament dedicat a bar es trobe tancat i aïllat del públic de pas i que aquestes estiguen a l'interior i per a ser usades s'haja d'accedir a l'interior del local. Així mateix, no podrà autoritzar-se la instal·lació en establiments de temporada que s'instal·len en vies públiques, platges o zones d'esbargiment, ni podran situar-se en terrasses o zones de via pública.
c) Les de tipus "B" que amb caràcter opcional puguen atorgar premis de fins a vint-i-cinc mil pessetes únicament es podran instal·lar en salons de joc, sales de bingo, vaixells i casinos, sense que en cap cas puguen interconnectar-se.
d) Les de tipus «C» únicament podran ser instal·lades en casinos de joc i en els vaixells a què es refereix l'article 7 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
Els locals on es troben legalment instal·lades aquestes màquines es consideraran, a tots els efectes, com sales de joc de casino i hauran de comptar amb els mateixos requisits d'entrada, registre i seguretat que la resta de les sales d'aquesta naturalesa.
Article 34. Límits quantitatius de la instal·lació
1. En els bars, cafeteries o restaurants a què es refereix l'article anterior no podran instal·lar-se més de dues màquines, sense que en cap cas la instal·lació de màquines dels tipus «B» en un mateix establiment puga simultaniejar-se per empreses operadores distintes.
2. En els salons de joc i en els recreatius, el nombre màxim de màquines dels tipus «A» i «B» que es podran instal·lar no serà superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a jocs.
En els càmpings i recintes firals, prèvia acreditació mitjançant la corresponent llicència municipal i document corresponent de l'Agència Valenciana de Turisme i Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, podrà destinar-se un espai clarament delimitat amb materials desmuntables i aïllat del públic de pas, en l'interior del qual podran instal·lar-se i explotar-se màquines de tipus «A», el nombre de les quals no podrà ser superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de l'espai dedicat a l'explotació, sense que el seu nombre puga excedir de vint-i-cinc màquines.
3. Les sales de bingo podran instal·lar, en el vestíbul d'entrada, màquines recreatives dels tipus «A» i «B» amb les limitacions següents:
a) Els metres quadrats màxims que es tindran en compte a l'efecte del còmput de les màquines que s'han instal·lar-hi no excedirà del 25 per cent dels destinats a la sala de joc.
b) Els vestíbuls hauran de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats, dels quals 10 metres quadrats seran útils, per a poder instal·lar-hi tres màquines i 20 metres quadrats útils més per cada màquina addicional, fins a un màxim de sis màquines.
c) Aquestes màquines seran per a ús exclusiu dels jugadors de les sales de bingo.
4. A l'efecte del còmput del nombre de màquines dels tipus «B» i «C» instal·lades, les denominades màquines múltiples que permeten la utilització simultània i independent per dos o més jugadors, es considerarà una màquina per cada jugador independentment que estiga emparada per una única autorització d'explotació.
Article 35. Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar
1. Els establiments d'hostaleria esmentats en l'article 33 d'aquest reglament, que vulguen instal·lar màquines recreatives dels tipus «A» i «B», hauran de sol·licitar l'autorització i inscripció en el Registre d'Establiments corresponent.
La sol·licitud haurà de ser presentada pel titular de l'establiment d'hostaleria, aportant els documents següents:
a) Còpia del DNI o permís de residència.
b) Certificat emés per l'administració tributària d'estar d'alta en els impostos sobre activitats econòmiques de l'exercici en curs i comprensiu de les activitats de l'article 33.
c) Document acreditatiu de la titularitat del local o establiment.
d) Declaració jurada de complir els requisits de l'article 33, i també que l'establiment no figura inscrit en el Registre amb aquesta o distinta denominació.
e) Certificat/ o sol·licitud a l'ajuntament corresponent, on conste el número de policia de la via o vies on dóna l'establiment.
f) Croquis de situació urbana de l'establiment.
L'autorització i inscripció tindrà una validesa de cinc anys, quedarà renovada de forma automàtica, per període de la mateixa duració, si no hi ha resolució en contra. No obstant això, podrà ser cancel·lada per faltes de manteniment dels requisits o pressupòsits que li serviren de base o com a conseqüència d'expedient sancionador.
2. En aquest registre també quedaran inscrits els salons recreatius, els de joc, les sales de bingo i els casinos de joc que posseïsquen l'autorització com a tals establiments.
En aquests casos, la inscripció tindrà validesa mentre posseïsquen les respectives autoritzacions com establiments específics de joc.
3. El canvi de titularitat dels establiments es comunicarà als serveis territorials en el termini màxim d'un mes des que es va produir, adjuntant els documents als quals es fa referència en el punt primer d'aquest article i, prèvia comprovació, es farà constar en aquest registre.
Article 36. Classes de sales
1. A l'efecte del seu règim jurídic, els salons es classifiquen en:
- Salons recreatius/Centres d'oci familiar.
- Salons de joc
2. S'entén per salons recreatius tots aquells establiments destinats a l'explotació de màquines recreatives de tipus «A» i, si s'escau, les esmentades en l'article 2 d'aquest reglament.
3. S'entén per salons de joc aquells establiments destinats específicament a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus «B» i especials de Saló, si bé s'hi podran instal·lar màquines recreatives de tipus "A" o de pur entreteniment.
Capítol II
Documentació i règim d'ús
Article 37. Documentació incorporada a la màquina
1. Totes les màquines a què es refereix aquest reglament que es troben en explotació i instal·lades, hauran de dur necessàriament incorporades i de forma visible des de l'exterior:
a) Les marques de fàbrica a què es refereix l'article 15 d'aquest reglament.
b) La placa d'identitat a què es refereix l'article 16.
c) La Guia de Circulació amb les diligències corresponents, protegida com cal de qualsevol possible deteriorament.
d) L'autorització d'instal·lació o el butlletí de situació que està emparant la màquina.
e) Carta de pagament acreditativa d'estar al corrent de l'ingrés dels tributs específics en matèria de joc.
2. La incorporació a què es refereix l'apartat anterior s'efectuarà en la part frontal o lateral de la màquina. En aquest últim cas, la separació entre el lateral de la màquina i qualsevol altre obstacle, permanent o ocasional, no podrà ser inferior a 0,50 metres.
Article 38. Documentació que s'ha de conservar en el local
1. Per a les màquines del tipus «A» i «B» haurà de trobar-se en tot moment en el local on estigueren en explotació les màquines:
a) El justificant acreditatiu de la inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar, que haurà de situar-se en lloc visible del local junt amb la màquina o màquines.
b) El Llibre d'Inspecció i Reclamacions, en model normalitzat, diligenciat pels serveis territorials corresponents.
c) Un exemplar d'aquest reglament que haurà d'estar a disposició de l'usuari que el sol·licite.
2. Les màquines de tipus «C» hauran de dur per cada màquina un llibre diligenciat on s'especificaran les dades que s'hi assenyalen. Podran ser eximits d'aquesta obligació els establiments que disposen d'un sistema informàtic central, autoritzat per la Comissió Tècnica del Joc i connectat a les màquines, on queden registrades totes les operacions que realitzen els dispositius i comptadors.
Article 39. Prohibicions d'ús
1. Als operadors de les màquines, titulars de l'establiment o locals on es troben instal·lades i al personal al servei d'uns i altres els és prohibit:
a) Usar les màquines dels tipus «B» i «C» en qualitat de jugadors.
b) Concedir crèdits o diners a compte als jugadors.
c) Concedir bonificacions o jugades gratuïtes a l'usuari.
2. Els titulars o responsables dels establiments on es troben instal·lades les màquines impediran l'ús de les dels tipus «B» i «C» als menors d'edat.
Article 40. Condicions de seguretat
1. Els titulars dels establiments o locals on es troben instal·lades les màquines de joc, i les empreses operadores propietàries d'aquestes, estaran obligats a mantenir-les en tot moment en perfectes condicions d'higiene, seguretat i funcionament, i seran responsables del mal servei o dels danys que pogueren ocasionar.
2. Si es produeix en la màquina una avaria que no pot ser reparada en l'acte i que impedeix el seu correcte funcionament, el titular del local o personal que hi preste serveis la desconnectarà immediatament.
3. Si la màquina no paga el premi obtingut, el titular del local o personal al seu servei estaran obligats a pagar en metàl·lic el premi, o la diferència que falte per a completar-lo.
Títol V
Règim sancionador
Capítol I
Infraccions i sancions
Article 41. Infraccions
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Article 42. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) La fabricació, distribució, comercialització, venda, explotació i instal·lació de màquines de les regulades en aquest reglament els models de les quals no estiguen prèviament autoritzats i inscrits o no es corresponguen amb aquests, o corresponguen a autoritzacions cancel·lades.
b) La fabricació, importació i comercialització de màquines per persones no inscrites en els registres corresponents.
c) L'explotació i instal·lació de màquines que manquen de qualsevol dels requisits següents: marques de fàbrica, placa d'identitat, Guia de Circulació amb autorització d'explotació i autorització d'instal·lació o butlletí de situació, així com la seua alteració o inexactitud.
d) L'explotació i instal·lació de màquines per persones distintes de les autoritzades o habilitades per a això.
e) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions concedides d'acord amb el que disposa aquest reglament sense complir les condicions i els requisits que s'hi estableixen.
f) L'explotació i instal·lació de màquines en establiments o locals no autoritzats o no inscrits en el Registre d'establiments o en local distint per al qual estan autoritzats.
g) L'explotació i instal·lació de màquines per persones o entitats no autoritzades o no inscrites en el Registre d'Empreses Operadores.
h) La manipulació o alteració de màquines en perjudici dels jugadors.
i) La instal·lació de màquines en nombre major a l'autoritzat per al local o establiment.
j) La utilització, en qualitat de jugadors, de les màquines del tipus «B» i «C» per personal empleat o directiu de l'establiment on es troben instal·lades o de l'empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
k) La modificació de qualsevol de les condicions essencials en virtut de les quals es van concedir les preceptives autoritzacions sense complir els requisits establits en aquest reglament.
l) La concessió de préstecs als jugadors o apostadors en els llocs on estiguen instal·lades les màquines, pel personal empleat o directiu de l'establiment o de l'empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
m) L'impagament total o parcial als jugadors de les quantitats que obtingueren com a premi.
n) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no conformes amb la realitat.
o) Efectuar la interconnexió de màquines de tipus «C» sense la corresponent autorització.
p) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, així com pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l'exercici d'aquestes funcions.
q) Permetre o consentir, expressament o tàcitament, per part dels titulars de l'activitat del local o establiment, la instal·lació de màquines que no reunisquen els requisits exigits per aquest reglament, o en locals no autoritzats, o mitjançant persones no autoritzades.
r) Efectuar publicitat dels jocs mitjançant màquines o dels locals o establiments on es practiquen sense la deguda autorització o al marge dels límits que aquesta fixa.
Article 43. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) Permetre l'ús de les màquines dels tipus «B» o «C» a menors d'edat, així com permetre'ls l'accés als locals o establiments on ho tenen prohibit.
b) Reduir el capital de les societats o les fiances per davall dels límits establits en aquest reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social sense la prèvia autorització o, si s'escau, la modificació de la denominació social o l'entrada de nous socis sense la prèvia autorització administrativa.
d) La falta de comunicació dins dels terminis establits de qualsevol modificació de l'autorització inicial que no requerisca autorització prèvia.
e) La inexistència o mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals quan puguen afectar la seguretat de les persones.
f) L'admissió de més jugadors dels que permeta la capacitat del local.
g) No dur els llibres exigits o fer-ho incorrectament.
h) No facilitar als òrgans competents la informació necessària per a un adequat control de les activitats de les empreses de joc.
i) Realitzar la transmissió d'una màquina sense l'autorització corresponent.
j) No exhibir en el local o establiment l'autorització preceptiva.
k) La no col·locació de la placa d'identitat, Guia de Circulació, autorització instal·lació o butlletí de situació.
l) La no conservació en el local o establiment dels documents a què es refereix l'article 38 d'aquest reglament, així com la seua pèrdua sense causa justificada.
m) I, en general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establides en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció molt greu i hagen produït frau a l'usuari, benefici per a l'infractor o perjudicis als interessos de la comunitat.
Article 44. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Col·locar la documentació que ha de dur incorporada la màquina de manera que se'n dificulte la visibilitat des de l'exterior o la falta de protecció eficaç per a impedir-ne el deteriorament o la manipulació.
b) La falta del Llibre d'Inspecció i Reclamacions a què es refereix l'article 38.1 d'aquest reglament.
c) La inexistència de rètols o cartells en la porta d'accés als salons de joc amb la indicació de la prohibició d'entrada a menors d'edat.
d) La falta de lliurament per l'empresa operadora al titular de l'establiment on es trobe instal·lada la màquina de la documentació o llibres que s'han de conservar en el local.
e) La no devolució de la guia de circulació, quan això siga preceptiu.
f) En general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establits en aquest reglament, sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 45. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa aquest reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multes de fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus amb multes de fins a 5.000.000 de pessetes.
c) Les molt greus amb multes de fins a 100.000.000 de pessetes.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si s'escau, el lliurament a l'administració o als perjudicats, que hagueren estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que hagueren estat sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, i que tingueren la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l'organització o explotació de jocs mitjançant les màquines regulades en aquest reglament.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on es puguen explotar i instal·lar les màquines, o inhabilitació definitiva d'aquest per a activitats de joc, així com la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en aquest reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercisca en un establiment no siga de joc, aquest no podrà ser clausurat, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
3. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament les característiques del lloc instal·lació de les màquines, la contumàcia en la conducta de l'infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
4. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en una període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu i la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 46. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en aquest reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques, però:
a) Les infraccions per incompliment dels requisits que han de reunir les màquines d'acord amb el que disposa el títol I seran imputades al titular d'aquestes, llevat si s'aprova la responsabilitat del fabricant, distribuïdor o comercialitzador d'aquestes.
b) Les màquines objecte de la infracció es presumiran propietat del titular de l'establiment o local on es troben instal·lades, si no s'acredita de forma justificada i fefaent la titularitat d'aquestes.
c) De les infraccions tipificades en les lletres f), g), i), l), m), p) i q) de l'article 42; k) de l'article 43, i a) i d) de l'article 44 respondran solidàriament, així mateix, els titulars del local o establiment on es troben instal·lades les màquines.
2. En el cas que directius, administradors o personal empleat per persones o entitats relacionades amb les màquines recreatives o d'atzar cometen infraccions en els establiments o locals on aquestes màquines es troben instal·lades, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten serveis els interessats.
Capítol II
Competències, procediment i facultats de l'administració
Article 47. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu, l'òrgan que instrueix l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, així com el precinte, el dipòsit o la incautació dels materials usats per a aquesta pràctica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'administració podrà decomissar i destruir les màquines en els supòsits recollits en l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits, l'import del qual s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les màquines recreatives i d'atzar que manquen dels requisits establits en aquest reglament o que infringisquen els límits d'apostes o premis, així com les instal·lades en locals no autoritzats, podran ser precintades pels agents de l'autoritat, com a mesura cautelar, la qual cosa es farà constar en l'acta incoada a l'efecte.
Una vegada iniciat l'expedient, l'òrgan encarregat de la tramitació haurà d'alçar-hi o mantenir-hi la mesura cautelar presa pels agents de l'autoritat.
Article 48. Competències
1. Correspondrà a la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc incoar els expedients corresponents a infraccions molt greus i als directors dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública els que es referisquen a infraccions greus i lleus.
2. Les infraccions administratives qualificades com a molt greus seran sancionades pel conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes, i pel Govern Valencià, amb multa de fins a cent milions de pessetes.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a cinc milions de pessetes o cinc-centes mil pessetes, respectivament, pel director dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública corresponent.
4. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries podran ser imposades per l'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.
Article 49. Procediment
El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa l'article 30 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, a allò que regula aquest reglament, i serà d'aplicació supletòria el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú en aquesta matèria.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es faculta el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, per a:
a) Modificar el preu o el valor de les partides de les màquines a què es refereix aquest reglament.
b) Introduir les modificacions no substantives que, per raons d'evolució de mercat i noves tècniques, siguen necessàries per a una millor homogeneïtzació dels requisits per a aquest tipus de màquines recreatives i d'atzar establits en aquest reglament.
c) Dictar les disposicions de desplegament d'aquest reglament.
d) Regular el sistema per a la destrucció o desballestament de màquines recreatives i d'atzar, així com, si s'escau, per a fixar els preus per aquests serveis.
e) Modificar els annexos d'aquest reglament.
Segona
Les empreses titulars de casinos de joc, sales de bingo, salons de joc i salons recreatius es consideraran empreses operadores sense necessitat d'autorització i inscripció en el registre, i podran ser titulars i explotadores, únicament, de les màquines recreatives i d'atzar que tinguen instal·lades, respectivament, en aquells establiments de joc.
Tercera
Les empreses fabricants i importadores, comercialitzadores o distribuïdores, i empreses operadores autoritzades i inscrites en qualsevol dels registres de les distintes administracions públiques i/o comunitats autònomes de l'Estat espanyol amb competència exclusiva en la matèria i que complisquen els requisits i les condicions establits en aquest reglament, podran ser validades per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a ser inscrites en els registres que aquest regula, sempre que existisca reciprocitat amb la Comunitat Valenciana.
Igualment podran ser validades les màquines recreatives i d'atzar que, complint amb la inscripció preceptiva en el corresponent registre de qualsevol d'aquelles administracions, complisquen amb les característiques i els requisits exigits en aquest reglament, amb els tràmits previs establits en l'article 9.
Quarta
Tot fabricant, importador, comercialitzador i distribuïdor establit en un altre estat de la Unió Europea, que reunisca els requisits prevists en aquest reglament, podrà inscriure's en el registre corresponent en les mateixes condicions que una empresa establida en l'Estat espanyol.
Cinquena
El termini per a resoldre les autoritzacions establides en aquest reglament que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos comptats des de la presentació d'aquelles en el corresponent registre.
Una vegada transcorregut aquest termini, s'entendrà estimada la sol·licitud i es procedirà d'acord amb el que estableixen els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Les màquines recreatives i d'atzar que a l'entrada en vigor d'aquest reglament figuren inscrites en el Registre de Models de la Comunitat Valenciana mantindran la validesa durant el període màxim de l'autorització d'explotació que les empare.
Segona
Totes les empreses operadores autoritzades com cal a l'entrada d'aquest reglament, disposaran d'un termini màxim de sis mesos per a adequar les seues fiances addicionals per l'explotació de màquines recreatives tipus "B" i "C", al que disposa l'article 22.3 d'aquest
Tercera
Els establiments d'hostaleria que a l'entrada en vigor d'aquest reglament tinguen concedides autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus «B» a favor de dues empreses operadores distintes, mantindran la vigència d'aquestes pel període de validesa pel qual foren atorgades. Una vegada acabat el termini de vigència de la primera de les autoritzacions en venciment, es faculta el titular de l'establiment junt amb l'empresa operadora cotitular d'aquesta, per a sol·licitar la renovació, en aquest cas una vegada acabat el període de validesa de la segona autorització en venciment s'extingirà sense possibilitat de renovació.
Quarta
Les sol·licituds que es troben en tramitació en la data d'entrada del present reglament, hauran d'ajustar-se al que disposa aquest, i complir els requisits i exigències prevists en aquest.
ANNEX I
XXXXX/YYYYY/00-ZZZZZ
Sent:
XXXXX. El número de l'empresa en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
YYYYY. El número del model que li correspon en el Registre de Models
00-ZZZZZ. Sèrie i número de fabricació de la màquina.
Exemple: MA-999/CC000-99999
Significació:
Fabricant núm. MA-999
Model homologat núm. CC000
Sèrie 00 i número de fabricació
ANNEX IV
Autorització d'instal·lació de màquines recreatives i d'atzar
Exemplar............................
Núm.......................
Període de vigència..................................................................
EMPRESA OPERADORA
Nom o raó social.........................................................................
NIF/CIF..................................... Núm. del Registre EO............
ESTABLIMENT
Nom de l'establiment..................................................................
Núm. del Registre de l'Establiment.............................................
Nom o raó social..........................................................................
NIF/CIF......................................................................... ...............

.............., ...... de ...................... de 199
El cap de Secció
1r. Màquina model............................................ Sèrie..................
Núm. fabricació ............................... Aut. Explotació núm. ........
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
2n. Màquina model.................................. Sèrie..........................
Núm. fabricació ........................... Aut. Explotació núm. ............
............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
3r. Màquina model............................................... Sèrie...............
Núm. fabricació ................................ Aut. Explotació núm. .......
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
4t. Màquina model......................................... ...Sèrie..................
Núm. fabricació ............................. Aut. Explotació núm. ..........
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
ANNEX V
Butlletí de situació de
Màquines de tipus A
Exemplar.........................
Núm.......................
Període de vigència....................................................................
EMPRESA OPERADORA
Nom o raó social.........................................................................
NIF/CIF................................. Núm. del Registre EO..................
ESTABLIMENT
Nom de l'establiment..................................................................
Núm. del Registre de l'Establiment.............................................
Nom o raó social..........................................................................
NIF/CIF......................................................................... ...............
............., ........de .......................de 199
Firma titular de l'tstabliment
Firma i segell Empresa Operadora
Registre de Entrada
1r. Màquina model............................................ Sèrie..................
Núm. fabricació ............................... Aut. Explotació núm. ........
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
2n. Màquina model.................................. Sèrie..........................
Núm. fabricació ........................... Aut. Explotació núm. ............
............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
3r. Màquina model............................................... Sèrie...............
Núm. fabricació ................................ Aut. Explotació núm. .......
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció
4t. Màquina model......................................... ...Sèrie..................
Núm. fabricació ............................. Aut. Explotació núm. ..........
.............., ...... de ...................... de 199...
El cap de Secció

linea