diari

DECRET 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions per a l'exercici d'aquest. [1998/Q8335]

(DOGV núm. 3352 de 16.10.1998) Ref. Base de dades 2345/1998

DECRET 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions per a l'exercici d'aquest. [1998/Q8335]
La Llei 3/1985, de 18 de març, de Metrologia, modificada pel Reial Decret Legislatiu 1.296/1986, de 28 de juny, i per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, constitueix el referent legislatiu bàsic en matèria de control metrològic, i estableix, en defensa de la seguretat, la protecció de la salut i dels interessos de consumidors i usuaris, que els instruments, aparells, mitjans i sistemes de mesura només podran ser fabricats, importats, comercialitzats o emprats després de la superació del corresponent control metrològic, que podrà comprendre l'aprovació de model, la verificació primitiva, la verificació després de reparació o modificació, la verificació periòdica i la vigilància i inspecció.
L'article 33 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat Valenciana la competència d'execució de la legislació de l'estat en matèria de pesos, mesures i contrast de metalls. Cal per al desenvolupament efectiu d'aquesta competència establir normativament una assignació de funcions, i es compta per a això amb la col·laboració de l'empresa pública SEPIVA i, si així es decidira, amb la d'empreses privades especialitzades en aquest tipus d'activitats mitjançant el mecanisme de concessió. Concorren en la present norma, a més a més, les competències de la Generalitat Valenciana per a desenvolupar les normes del procediment administratiu comú, en els termes constitucionals i estatutaris.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 22 de setembre de 1998,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Competències
Correspon a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, a través de la Direcció General d'Indústria i Energia, la realització de les funcions d'execució de la legislació de l'estat en matèria de metrologia, i concretament les següents:
a) El control metrològic.
b) La gestió del Registre de Control Metrològic.
c) L'habilitació dels laboratoris de verificació metrològica.
Article 2. Aprovació de model i verificació primitiva
La Direcció General d'Indústria i Energia exercirà les funcions corresponents al control metrològic previst en el Reial Decret 1.616/1985, d'11 de setembre, en les modalitats d'aprovació de model i verificació primitiva.
El procediment es regirà per allò que s'ha disposat en l'esmentat Reial Decret i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i les sol·licituds s'entendran desestimades pel transcurs de quatre mesos des de la data de la presentació, si no s'hi haguera dictat resolució expressa.
Article 3. Registre de Control Metrològic
El Registre de Control Metrològic depén de la Direcció General d'Indústria i Energia, i s'hi inscriuran totes les persones o entitats a què es refereix l'article 2 del Reial Decret 1.618/1985, d'11 de setembre.
Les sol·licituds d'inscripció originaran l'extensió de l'assentament sol·licitat, o l'extensió de nota de qualificació de suspensió o denegació, que serà notificada al sol·licitant. La inscripció o la nota de qualificació hauran de ser practicades en el termini de seixanta dies des de la sol·licitud.
Contra les notes de qualificació podrà interposar-se un recurs ordinari davant del director general d'Indústria i Energia.
El registre és públic pel que fa a les persones o entitats inscrites i a l'activitat per a l'exercici de la qual s'haja sol·licitat la inscripció.
Article 4. Habilitació de laboratoris de verificació metrològica
L'habilitació de laboratoris de verificació metrològica a què es refereix el Reial Decret 1.617/1985, d'11 de setembre, serà atorgada pel director general d'Indústria i Energia amb subjecció a allò que s'ha disposat en l'esmentat reial decret i en les normes del procediment administratiu comú.
S'entendrà denegada l'habilitació pel transcurs de quatre mesos des de la sol·licitud sense resolució expressa en l'esmentat termini.
L'habilitació es farà constar en el Registre de Control Metrològic mitjançant l'extensió del corresponent assentament.
Article 5. Entitats col·laboradores
Per a l'exercici de les funcions a què es refereixen els articles 2, 3 i 4, podran col·laborar aquelles entitats públiques o privades que siguen acreditades per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç com a entitats col·laboradores, atenent l'especial qualificació d'aquestes entitats en el camp de la seguretat i qualitat industrial o altres circumstàncies d'anàloga naturalesa.
Només podran ser entitats col·laboradores de l'administració en matèria de metrologia les entitats que complisquen els requisits següents:
a) Que s'enquadren en la infraestructura de la qualitat o seguretat industrial de conformitat amb els articles 4 i 5 del Reial Decret 2.200/1995, de 28 de desembre.
b) Que subscriguen el corresponent conveni de col·laboració en què es determinarà l'àmbit en el qual aquestes entitats cooperaran amb la Generalitat Valenciana en matèria de metrologia.
La condició d'entitat col·laboradora autoritza qui la té a realitzar els informes que li sol·licite la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç amb ocasió de la tramitació de procediments administratius de control metrològic, inscripció en el registre i habilitació de laboratoris de verificació metrològica.
Article 6. Potestat sancionadora
L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de metrologia correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia, que ajustarà la seua actuació a les normes reguladores del procediment administratiu sancionador, i també a allò que s'ha disposat en el capítol V de la Llei 3/1985, de 18 de març, de Metrologia.
La imposició de sancions correspondrà al director general d'Indústria i Energia quan ho siga per infraccions lleus; al conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, per infraccions greus; i al Govern Valencià, si ho és per infraccions molt greus.
Capítol II
Verificació periòdica i verificació després
de reparació o modificació
Article 7. Formes de gestió
Quan, d'acord amb la normativa vigent, el control metrològic exigisca la verificació en les seues modalitats de verificació periòdica o verificació després de reparació o modificació, aquest control podrà realitzar-se mitjançant qualsevol de les formes següents:
a) Per la mateixa Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
b) Per empreses públiques de la Generalitat Valenciana, a través de la corresponent comanda de gestió. Als efectes legals, l'esmentada comanda podrà formalitzar-se mitjançant conveni de col·laboració, o mitjançant ordre del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç.
c) Pels particulars a través de la corresponent concessió, tramitada amb subjecció a les normes de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
Article 8. Inscripció en el Registre d'Establiments Industrials
En els supòsits dels apartats b) i c) de l'article anterior, serà requisit necessari per a l'exercici de les funcions substantives de verificació metrològica estar inscrit en el Registre d'Establiments Industrials regulat pel Reial Decret 697/1995, de 28 d'abril.
Article 9. Preus
La determinació dels preus corresponents a les activitats de verificació periòdica o després de reparació o modificació serà realitzada:
a) Pel Govern Valencià, quan la gestió d'aquestes activitats la realitzen empreses públiques de la Generalitat Valenciana.
b) En els corresponents plecs de clàusules administratives particulars, quan realitzen les activitats els concessionaris.
Si la verificació és gestionada per la mateixa Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per a la fixació de les quantitats que han de pagar els prestataris, hom s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la legislació de taxes i preus públics.
Les tarifes seran satisfetes pel sol·licitant.
Article 10. Direcció i coordinació
Qualsevol que siga la forma de gestió de l'activitat de verificació metrològica, la Direcció General d'Indústria i Energia tindrà la direcció i coordinació del servei, i podrà dictar totes les instruccions que siguen necessàries i mantenir poders d'inspecció, amb subjecció a allò que, en cada cas, establisquen bé la norma o conveni de comanda de gestió, bé el contracte administratiu.
Capítol III
Vigilància i inspecció
Article 11. Competències de la Direcció General d'Indústria i Energia
Correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia, per ella o a través dels serveis territorials de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, la vigilància i inspecció metrològica, que comprén:
a) La vigilància que les entitats inscrites i els laboratoris habilitats per al control metrològic compleixen les condicions establides en la normativa vigent i adeqüen la seua actuació a les condicions establides en la corresponent inscripció o autorització.
b) El control que les activitats metrològiques són realitzades únicament a través d'entitats degudament inscrites o autoritzades.
c) El seguiment de les activitats de les entitats concessionàries o gestores a què es refereix l'article 7.
d) La inspecció als efectes d'allò que s'ha establit en els quatre apartats anteriors.
Article 12. Competències de les entitats gestores
Sense perjudici d'allò que s'ha establit en l'article anterior, les entitats gestores o concessionàries dels serveis de verificació periòdica o verificació després de reparació o modificació disposaran de poders d'inspecció als sols efectes d'assabentar la Direcció General d'Indústria i Energia de l'existència d'aparells, instruments o sistemes de mesura que, inclosos dins de l'àmbit material de la comanda de gestió o concessió, no hagen passat la corresponent verificació.
Article 13. Accés a activitats i instal·lacions industrials
Serà d'aplicació a les entitats que realitzen les activitats d'inspecció i vigilància en matèria de metrologia allò que s'ha disposat en l'article 7 del Reial Decret 2.200/1995, de 28 de desembre, respecte a l'accés a activitats i instal·lacions industrials.
CAPITOL iv
De les concessions relatives al control metrològic
Article 14. Condicions generals
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà convocar, de conformitat amb les disposicions de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els corresponents processos per a la contractació en règim de concessió de la prestació del servei de verificació periòdica i/o després de reparació o modificació, en tots aquells àmbits que, d'acord amb la normativa vigent, siga obligatòria l'esmentada verificació.
En els corresponents plecs de clàusules administratives particulars s'establiran, a més de les condicions generals regulades en l'esmentada llei, els requisits que, en cada cas, han de complir els adjudicataris d'acord amb la normativa específica sobre control metrològic i sobre infraestructura de la seguretat i qualitat industrial.
Article 15. Duració de les concessions
Les concessions tindran una duració màxima de 25 anys, prorrogables de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les administracions públiques, sense perjudici que el seu objecte puga ser ampliat quan, d'acord amb la normativa aplicable, s'establisca l'obligatorietat de la verificació periòdica i/o després de reparació o modificació per a àmbits materials distints dels inicialment previstos.
En aquests casos, l'òrgan de contractació podrà, al seu parer, optar bé per modificar l'objecte de les concessions vigents, bé per promoure una nova licitació limitada a aquelles verificacions que, amb caràcter sobrevingut, siguen obligatòries. En qualsevol dels dos casos, no sofrirà alteració el termini de vigència de la concessió.
Article 16. Establiments del concessionari
Les empreses concessionàries hauran de disposar, almenys, d'un establiment permanent al territori de la Comunitat Valenciana, llevat que els plecs en disposen un nombre major.
Les verificacions es practicaran, segons la seua naturalesa i objecte, en els propis establiments del concessionari o en el mateix lloc en què radique l'instrument de pesar, mesurar o comptar, si aquest no pot ser traslladat sense deterioració o gran incomoditat. En aquest cas, serà exigible a l'usuari el pagament de les despeses de transport, segons els criteris que, amb aquesta finalitat, determine la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Article 17. Cànon de la concessió
Els concessionaris a què es refereix aquest capítol pagaran un cànon de serveis, consistent en una quantitat fixa per cada verificació realitzada pel concessionari, que serà ingressada amb la periodicitat que determinen els corresponents plecs contractuals.
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà encomanar les facultats de seguiment, coordinació i inspecció de les activitats dels concessionaris a una empresa pública d'ella dependent, en aquest cas el cànon de serveis complementaris serà percebut per l'esmentada empresa, sense que aquesta circumstància implique alteració del seu caràcter de cànon de concessió.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
S'atribueix a l'empresa Seguretat i Promoció Industrial, SA (SEPIVA), la realització de les funcions de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació en els àmbits següents:
a) Aparells per a mesurar la velocitat de vehicles de circulació de motor (Ordre d'11 de febrer de 1994, del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient).
b) Aparells per a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire aspirat (Ordre de 27 de juliol de 1994, del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient).
c) Manòmetres d'ús públic per a pneumàtics de vehicles automòbils (Ordre de 25 d'abril de 1995, del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient).
d) Instruments de pes de funcionament no automàtic del tipus bàscules pont, instal·lades en lloc fix o consistents en plataformes mòbils (Ordre de 4 de juliol de 1995, del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient).
e) Manòmetres electrònics d'ús públic per a pneumàtics dels vehicles automòbils (Ordre de 16 de gener de 1996, del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient).
f) Registradors de temperatura en el transport de productes ultracongelats per a consum humà (Ordre de 2 de setembre de 1996, del Ministeri de Foment).
g) Instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motors d'encesa per espurna (gasolina) (Ordre de 15 d'abril de 1998, del Ministeri de Foment).
h) Sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua destinada al subministrament de carburants i combustibles líquids (Ordre de 27 de maig de 1998, del Ministeri de Foment).
L'atribució continguda en la present disposició estarà en vigor fins que siga substituïda per la norma o conveni en què se formalitze la comanda de gestió amb l'esmentada empresa o una altra distinta, o bé fins al dia en què s'adjudique la concessió a un particular en un dels esmentats àmbits d'actuació.
Segona
Portar el Registre de Control Metrològic correspondrà a l'òrgan administratiu que designe el director general d'Indústria i Energia, i caldrà publicar l'esmentada resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Fins aleshores, aquesta funció serà exercida pel Servei d'Indústria i Seguretat de l'esmentada Direcció General.
Tercera
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç aprovarà les normes reguladores del Registre de Control Metrològic.
En l'esmentat Registre s'inscriuran les resolucions a què es refereixen els articles 3, 4 i 5, cada una de les quals constarà en secció distinta. Els assentaments podran ser cancel·lats a sol·licitud del titular o en virtut de resolució administrativa o judicial. S'anotarà preventivament tot procediment administratiu o judicial la resolució dels quals puga afectar el contingut de la inscripció; les anotacions preventives tindran una duració de quatre anys, prorrogables, i seran cancel·lades d'ofici transcorregut l'indicat termini.
Quarta
Les resolucions a què es refereixen els articles 2, 3 i 4 d'aquest decret es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es comunicaran al Centro Español de Metrología.
Cinquena
En el cas que s'optara per convocar la gestió en règim de concessió de la gestió del servei de verificació metrològica, el conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç estarà autoritzat per a encomanar a SEPIVA la coordinació, el seguiment i la inspecció dels concessionaris, percebent la dita empresa el cànon de serveis complementaris. Perquè aquesta atribució es produïsca, serà suficient amb la corresponent resolució del conseller.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Mentre no es determinen les tarifes exigibles pels serveis de verificació periòdica o verificació després de reparació o modificació, l'empresa SEPIVA exigirà, provisionalment, les contingudes en l'annex d'aquest decret.
DISPOSICIO FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 22 de setembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ
ANNEX
Tarifes que pot exigir l'empresa SEPIVA, SA, pels serveis de verificació periòdica o verificació després de reparació o modificació.
a) Manòmetres d'ús públic per a pneumàtics d'automòbils, amb components o sense electrònics: 3.000 pessetes.
b) Aparells per a mesurar la velocitat de vehicles de circulació de motor: 50.000 pessetes.
c) Aparells per a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire aspirat: 25.000 pessetes.
d) Instruments de pes no automàtic del tipus bàscules pont: 150.000 pessetes.
e) Instruments de mesurament d'emissions de gasos d'escapament de vehicles equipats amb motors d'encesa amb espurna: 25.000 pessetes.
f) Sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua destinada al subministrament de carburants i combustibles líquids: 2.000 pessetes per cada aparell sortidor, més 5.000 pessetes per cada mànega.
g) Registradors de temperatura en el transport de productes ultracongelats per al consum humà: 25.000 pessetes.

linea