diari

DECRET 162/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana. [1998/X8689]

(DOGV núm. 3353 de 19.10.1998) Ref. Base de dades 2367/1998

DECRET 162/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana. [1998/X8689]
Mitjançant el Decret 249/1997, de 23 de setembre, el Govern Valencià va modificar la regulació de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, la qual va ser creada mitjançant el Decret 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, modificat pel Decret 162/1997, de 13 de maig, per tal d'adequar la Comissió a la variació feta en el seu dia en l'estructura i les competències de les diverses conselleries.
La Llei 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat Valenciana, en l'article 14, anomenat «dels procediments de gestió del procés de racionalització del sector públic de la Generalitat Valenciana», introdueix com a novetat que la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana formularà al Govern Valencià propostes concretes sobre totes les operacions previstes en el Decret 154/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, per a la seua aprovació definitiva, demanant la seua autorització per a la realització efectiva per l'òrgan corresponent.
Per tal d'adaptar el Decret 249/1997, de 23 de setembre, a aquesta normativa, es realitza aquesta modificació.
I en conseqüència, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 6 d'octubre de 1998, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 3, apartat 3, del Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, el qual queda redactat de la forma següent:
«Article 3. Funcions
3. Proposar al Govern Valencià els plans d'actuació concreta necessaris per a la seua aprovació definitiva en matèria de reordenació del sector públic valencià, demanant l'autorització per a la realització efectiva per l'òrgan corresponent».
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 d'octubre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea