diari

LLEI 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme. [2004/5448]

(DOGV núm. 4762 de 27.05.2004) Ref. Base de dades 2370/2004

LLEI 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme. [2004/5448]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREÀMBUL
La regulació legal en matèria d'ajudes ordinàries a les víctimes del terrorisme està essencialment continguda en la Llei de pressupostos generals de l'Estat 13/1996, de 30 de desembre, modificada per lleis posteriors de pressupostos, per la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de solidaritat amb les víctimes del terrorisme i per la Llei 2/2003, de 12 de març, que la modifica.
En els respectius articulats es recullen les actuacions indemnitzadores i assistencials que establix l'administració de l'Estat, com a reconeixement del seu sacrifici en nom de la defensa dels valors substantius que permeten una convivència en pau i llibertat de tots.
El fet que l'Estat espanyol duga a terme les actuacions esmentades no és obstacle, ans al contrari, més bé un estímul, perquè la Generalitat les complemente en determinats supòsits i, en altres, realitze actuacions específiques en tant que provenen de les competències i les funcions que li són pròpies.
La lluita contra el terrorisme és una tasca que han de dur a terme els partits polítics amb el compromís dels ciutadans. Democràcia i violència són una contraposició, i els interessos legítims, sempre s'han de defensar en democràcia.
El desenrotllament d'un poble és l'expressió política, cultural i social dintre del marc de la legalitat internacional. El respecte als valors humans i la pau, són la base de tota convivència.
Els actes terroristes procuren crear i instal·lar en la societat un estat de terror i d'alteració dels valors democràtics. Les seues víctimes són les que pateixen directament les conseqüències de la intolerància. Tots tenim amb elles un deute moral i material que, encara que mai no es rescabalarà, sí que els devem el nostre reconeixement, atenció i solidaritat.
Cal aconseguir salvaguardar les llibertats i els drets dels ciutadans i per això, i després de l'aprovació d'esta llei per les Corts Valencianes, es realitza un reconeixement al dolor que les víctimes del terrorisme pateixen per la pèrdua de la seua integritat, dels seus drets i la seua llibertat.
La Comunitat Valenciana i els ciutadans d'esta, han estat escenari í víctimes d'atemptats terroristes. Esta llei, per tant, vol ser expressió de respecte i gratitud d'un poble a les seues víctimes i vol contribuir perquè la pau siga fruit de la conciliació i de la justícia.
La llei consta de cinc capítols. El primer referit a qüestions de caràcter general, com ara l'objecte de la llei i el conjunt d'actuacions que s'hi contemplen i també els requisits i procediments per a acollir-s'hi.
En el capítol II s'establixen les indemnitzacions per danys físics o psíquics i les reparacions per danys materials i les quantitats respectives.
El capítol III determina la possibilitat de concedir subvencions a entitats sense finalitats lucratives que representen i defensen les víctimes del terrorisme i, també, els requisits de concessió.
En el quart es descriuen les accions de l'administració de la Generalitat en l'exercici de les matèries que li són pròpies en els àmbits sanitari, educatiu, laboral i política d'habitatge.
Finalment, el capítol cinquè es refereix al reconeixement dels honors, les distincions i la garantia de fons de solidaritat per la Generalitat a les víctimes del terrorisme.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. En la present llei s'establixen les indemnitzacions per danys físics o psíquics, reparació de danys materials, subvencions i accions assistencials de la Generalitat que correspondran a les víctimes, familiars més pròxims, persones amb relació d'afectivitat anàloga a la conjugal o altres persones que convisquen de manera estable amb la víctima i en depenguen, amb motiu dels actes terroristes que es perpetren a la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que hi ha establert en la disposició addicional segona.
Es definirà reglamentàriament qui són els familiars més pròxims destinataris de les ajudes i una prelació d'estes a l'efecte de la concessió d'ajudes i lliurament de distincions.
2. Respecte a les indemnitzacions per danys materials, també en podran ser receptores les persones jurídiques que els hagen patit.
Article 2. Classes d'ajudes
Les ajudes que prestarà la Generalitat consistiran, segons els casos, en indemnitzacions per danys físics o psíquics, reparacions de danys materials, subvencions, accions assistencials i distincions honorífiques.
1. Les indemnitzacions per danys físics o psíquics seran lliurades a les víctimes o, en cas de mort, als familiars més pròxims, persones amb relació d'afectivitat anàloga a la conjugal o altres persones que convisquen de manera estable amb la víctima i en depenguen, i la reparació per danys materials als titulars dels béns danyats.
2. Les subvencions a les associacions, fundacions, entitats i institucions sense finalitats lucratives a les quals fa referència l'article 13 de la llei.
3. Les accions assistencials abastaran l'àmbit sanitari, docent, laboral i d'habitatge.
Article 3. Requisits per a la concessió
Amb caràcter general, seran requisits necessaris per a acollir-se a les ajudes:
a) Que l'atemptat haja tingut lloc al territori de la Comunitat Valenciana.
b) Que els danys siguen conseqüència d'un acte terrorista, quan siga considerat així per les forces o cossos de seguretat, o quan siga reivindicat per un grup terrorista i que l'autoritat judicial ho ratifique així mitjançant resolució.
c) Que les persones interessades es comprometen a exercitar les accions per a la reparació dels danys que corresponguen i a comunicar les ajudes que hagen pogut rebre per part d'altres administracions o institucions públiques o privades.
Article 4. Procediment
1. La sol·licitud, tant d'indemnitzacions per danys físics o psíquics com per reparació per danys materials i les accions assistencials, serà formalitzada davant la conselleria competent en matèria d'interior a partir de la data del fet causant fins un any després de la resolució del govern de la nació, o de la curació o determinació de l'abast de les seqüeles, quan es tracte de danys físics o psíquics. Per als actes de terrorisme comesos anteriorment a l'entrada en vigor d'esta llei, el termini d'un any per a la formalització de la sol·licitud serà comptat des de l'entrada en vigor d'esta llei.
2. La conselleria competent en matèria d'interior remetrà les sol·licituds a les altres conselleries afectades per tal que estes elaboren els informes pertinents, i els trameten per tal d'elevar la proposta corresponent al Consell que permeta l'adopció de l'acord procedent.
CAPÍTOL II
Indemnitzacions per danys físics o psíquics
i reparació per danys materials
Article 5. Contingut de les indemnitzacions i reparacions
1. Les indemnitzacions consistiran en ajudes que es lliuraran pels danys físics o psíquics patits a les víctimes, a estes o als seus familiars més pròxims, a les persones amb relació d'afectivitat anàloga a la conjugal o a les persones amb qui convisquen de manera estable amb la víctima i en depenguen, en cas de mort. Les reparacions per danys materials es lliuraran a les persones titulars dels béns danyats.
2. Així mateix, el Consell de la Generalitat realitzarà les gestions oportunes per a la consecució de crèdits sense interès o a un interès baix a través d'entitats financeres, públiques o privades, que operen a la Comunitat Valenciana.
Article 6. Danys físics o psíquics
1. Les indemnitzacions per danys físics o psíquics es lliuraran amb motiu de mort, gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta, incapacitat permanent total, incapacitat permanent parcial, incapacitat temporal i lesions de caràcter definitiu no invalidants.
2. Les quantitats percebudes com a indemnització dels danys físics o psíquics seran compatibles amb qualsevol altres a les quals tingueren dret les víctimes o els seus drethavents en els termes establerts en la llei.
Article 7. Reparació per danys materials
Les quantitats de les reparacions per danys materials comprendran els causats en els habitatges de les persones físiques, en els establiments mercantils o industrials, o en els elements productius de les empreses, en les seus dels partits polítics, sindicats o organitzacions socials i els produïts en vehicles, amb els requisits i les limitacions establits en esta llei.
Article 8. Danys en els habitatges de les persones físiques
1. En els habitatges habituals de les persones físiques, seran objecte de reparació la pèrdua total de l'habitatge, els danys patits en l'estructura, instal·lacions i mobiliari, pertinences i efectes que s'hagen de reposar perquè aquelles recuperen les condicions anteriors d'habitabilitat, exclosos els elements de caràcter sumptuari.
2. S'entendrà per habitatge habitual, a l'efecte d'esta llei, l'edificació que constituïxca la residència d'una persona o unitat familiar durant un període de, com a mínim, sis mesos a l'any. Igualment, s'entendrà que l'habitatge és habitual en els casos d'ocupació per temps inferior a un any, sempre que s'hi haja residit un temps equivalent, com a mínim, a la mitat del transcorregut des de la data en què haguera començat l'ocupació.
3. En els habitatges que no tinguen el caràcter de residència habitual, l'ajuda comprendrà, com a límit, el 50% dels danys ocasionats en els elements de l'habitatge que no tinguen caràcter sumptuari i per al càlcul d'este percentatge s'haurà de tindre en compte, si escau, les ajudes ja percebudes.
4. La quantitat de la reparació s'abonarà als propietaris dels habitatges o als arrendataris o ocupants que legítimament hagueren efectuat o disposat la reparació.
Article 9. Danys en les seus dels partits polítics, sindicats i organitzacions socials
La reparació dels danys produïts en estos locals comprendrà les actuacions que calguen perquè recuperen les condicions anteriors de funcionament, inclosos el mobiliari i els elements sinistrats. També seran indemnitzables els danys patits en les seus o llocs de culte de confessions religioses reconegudes, per considerar-se organitzacions socials.
Article 10. Danys en establiments mercantils o industrials
En el cas d'establiments mercantils o industrials, la reparació comprendrà el valor de les quantitats necessàries per a posar novament en funcionament els establiments, dins del límit de la normativa estatal per este concepte. Igualment, el Consell de la Generalitat realitzarà les gestions oportunes per a la consecució, a favor dels damnificats, de crèdits sense interès o a l'interès més baix possible, a través d'entitats financeres públiques o de les privades que operen al territori de la Comunitat Valenciana la finalitat de les quals siga la posada en marxa de l'establiment mercantil o industrial i el manteniment dels llocs de treball existents.
Article 11. Vehicles
1. Seran reparables els danys causats en vehicles particulars i també els danys patits en els vehicles destinats al transport terrestre de persones o mercaderies, excepte els de titularitat pública. Perquè corresponga la indemnització, serà requisit indispensable l'existència de l'assegurança obligatòria de l'automòbil, vigent en el moment del sinistre.
2. La quantitat de la reparació comprendrà, com a límit, l'import de les despeses necessàries per al funcionament normal, i a l'efecte s'haurà de tenir en compte les ajudes concedides per l'administració de l'Estat pel mateix dany. En el cas de destrucció del vehicle, o quan l'import de la reparació resulte superior al valor real d'este, la indemnització serà equivalent a l'import d'adquisició en el mercat d'un vehicle de semblants característiques tècniques i condicions d'ús al sinistrat. En l'informe pericial es farà constar el valor de les reparacions o el de reposició, segons siga procedent.
Article 12. Quantitats
1. Per a percebre de la Generalitat les indemnitzacions per danys físics o psíquics o reparació per danys materials, prèviament hauran de sol·licitar-se de l'administració general de l'Estat les indemnitzacions i compensacions que, per als supòsits d'este capítol, té previstes en la normativa vigent.
2. La Generalitat incrementarà les quantitats concedides per l'administració estatal en un trenta per cent.
En la reparació dels danys materials en cap cas no podrà ultrapassar-se el valor dels béns danyats.
3. En els casos excepcionals en què la sol·licitud presentada a l'administració estatal no fóra atesa, l'administració de la Generalitat podrà fer efectives les ajudes sol·licitades en l'àmbit estatal i incrementades segons s'indica en l'apartat anterior.
CAPÍTOL III
Subvencions
Article 13. Concessió
1. Podran concedir-se subvencions a associacions, fundacions, entitats i institucions, sense finalitats lucratives, l'objecte principal de les quals siga la representació i la defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme, que despleguen programes assistencials dirigits a pal·liar situacions personals o col·lectives d'estes víctimes, o bé procuren el desplegament i l'execució de programes d'activitats de dignificació de les víctimes, o activitats destinades a l'educació i la conscienciació social contra la lacra terrorista en qualsevol manifestació, mitjançant la defensa dels valors de convivència pacífica i democràtica.
2. Les subvencions d'este tipus s'hauran de destinar al compliment i el foment, per les entitats relacionades, d'alguna o algunes de les activitats següents:
a) Suport al moviment associatiu, al qual complementarà i coadjuvarà en el finançament, en part, de les despeses generals de funcionament i gestió generades com a conseqüència de les activitats dedicades a l'atenció assistencial a les víctimes del terrorisme i dels seus familiars i, també, l'auxili tècnic per al desplegament dels seus objectius, o les despeses generades com a conseqüència del desplegament i l'execució de programes d'activitats de dignificació de les víctimes, o activitats destinades a l'educació i la conscienciació social contra la lacra terrorista en qualssevol de les seues manifestacions, que defensen els valors de convivència pacífica i democràtica.
b) Ajudes dirigides preferentment a complementar l'acció de l'administració en el camp de l'assistència legal, material, social o psicològica de les víctimes, individualment o col·lectivament considerades, amb especial atenció a aquelles situacions que no puguen atendre's amb els tipus ordinaris d'ajudes o que puguen socórrer-se de forma més eficaç a través dels programes d'actuació de les associacions.
c) Formació i orientació professional a les víctimes del terrorisme per tal de facilitar la integració social.
3. La conselleria competent en matèria d'interior establirà reglamentàriament el procediment de sol·licitud de les subvencions i el possible caràcter acumulatiu d'estes amb altres subvencions rebudes.
CAPÍTOL IV
Accions assistencials
Article 14. Àmbit
Les prestacions assistencials que regula la present llei s'inclouran en els àmbits següents:
a) Assistència sanitària.
b) Ensenyament.
c) Treball.
d) Habitatge.
Article 15. Assistència sanitària
1. La Generalitat, a través de la seua xarxa, atendrà la cobertura sanitària tant de la víctima com dels seus familiars més pròxims o persones amb les quals convisquen de forma estable, en el cas que l'assistència no estiga resolta per l'assegurament públic o privat. Quan açò no siga possible i s'haja de prestar en altres centres, s'abonaran les despeses meritades.
2. L'assistència sanitària comprendrà tant el tractament mèdic com la implantació de pròtesi, les intervencions quirúrgiques i les necessitats ortopèdiques que es deriven de les lesions produïdes.
Article 16. Assistència psicològica immediata
L'assistència psicològica de caràcter immediat serà prestada tant a la víctima com als seus familiars més pròxims o a les persones amb les quals convisquen de forma estable. La Generalitat emprarà per a això els recursos propis o, si és procedent, els d'altres institucions o entitats privades especialitzades en esta classe d'assistència.
Article 17. Assistència psicosocial de seqüeles
1. El tractament psicològic de les seqüeles posteriors a l'atemptat, a què tindran dret tant les víctimes com els familiars més pròxims o les persones amb les quals convisquen de forma estable, es podrà rebre, prèvia prescripció facultativa, des de l'aparició dels trastorns psicològics causats o evidenciats per l'atemptat.
De la mateixa manera se'ls facilitarà l'atenció personal i social necessària, amb la intervenció dels departaments corresponents de les conselleries competents en les matèries de sanitat i de benestar social.
2. A l'efecte, la Generalitat podrà establir concerts amb institucions o entitats privades per tal d'assegurar estes prestacions. Si hi manquen, podrà finançar el cost dels tractaments individuals requerits.
Article 18. Assistència psicopedagògica
Els alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria que, com a conseqüència d'un atemptat terrorista patit per ells, pels seus familiars més pròxims o persones amb les quals convisquen de forma estable, presenten dificultats d'aprenentatge o problemes d'adaptació social, podran rebre assistència psicopedagògica gratuïta.
Amb esta finalitat, la Generalitat garantirà l'existència de, si més no, un psicòleg amb experiència en situacions de crisis derivades d'actes terroristes, en cadascuna de les províncies per atendre els casos concrets.
Article 19. Beques i ajudes a l'estudi
1. Seran concedides ajudes d'estudi quan, com a conseqüència d'un acte terrorista, es deriven per al propi estudiant, o per als seus pares, tutors o curadors, danys personals que siguen d'especial transcendència, o els inhabiliten per a l'exercici de la professió habitual. La transcendència especial dels danys serà valorada en atenció a la repercussió de les lesions patides en la vida i en l'economia familiar de la víctima. En tot cas, en els supòsits de mort o lesions invalidants.
2. Les ajudes d'estudi comprendran tant les destinades a sufragar les taxes dels servicis acadèmics com les despeses de material escolar, transport, menjador i, si escau, de residència fora del domicili familiar.
3. Dites ajudes seran prestades en els centres d'ensenyament de la Comunitat Valenciana i poden concedir-se a centres d'altres comunitats en casos excepcionals, i s'estendran fins a l'acabament dels estudis corresponents a formació ocupacional, professional o universitària, sempre que el rendiment, una vegada assumit el retràs psicopedagògic que puga produir-se, siga considerat adequat.
Cap estudiant no podrà rebre més d'una beca per curs, encara que realitze simultàniament diversos cursos o carreres. Les beques concedides a les víctimes del terrorisme seran incompatibles amb les percebudes pels mateixos conceptes d'altres administracions públiques o d'institucions privades.
Article 20. Ajudes en l'àmbit laboral
Aquelles persones que, com a conseqüència d'un acte terrorista, patisquen danys que els impossibiliten per a l'exercici normal del seu lloc de treball, seran objecte de plans de reinserció professional, programes d'autoocupació o d'ajudes per a la creació de noves empreses. Estos plans i mesures seran proposats per la conselleria competent per raó de la matèria.
Quan es tracte d'empleats públics, se'ls facilitarà l'adscripció al lloc de treball l'exercici del qual s'adapte millor a les seues peculiaritats físiques i psicològiques, d'acord amb la legislació sobre funció pública i s'evitarà, en tot cas, el canvi de localitat, excepte quan ho sol·licite la persona interessada.
Article 21. Allotjament provisional
1. L'administració de la Generalitat garantirà l'allotjament provisional d'aquelles persones que hagen de deixar el seu habitatge habitual durant el període en què es realitzen les obres de reparació i abonarà, si és procedent, el lloguer d'un habitatge semblant al danyat o les despeses d'allotjament en un establiment hoteler.
2. Les quanties, en estos casos, es fixaran conforme al que hi ha disposat en l'article 12 d'esta llei.
CAPÍTOL V
Distincions honorífiques i garantia de fons de solidaritat
Article 22. Concessió
El Consell de la Generalitat, feta la valoració prèvia de les circumstàncies que concórreguen en cada cas, podrà concedir a les víctimes, i també a les institucions o entitats que s'hagen distingit per la lluita i sacrifici contra el terrorisme, les distincions i honors previstos en el Decret 28/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, modificat pel Decret 177/2003, de 12 de setembre, com a mostra de la solidaritat i el reconeixement de la societat valenciana i del seu govern.
Article 23. Garanties de fons de solidaritat
El Consell arbitrarà les mesures econòmiques adequades que garantesquen fons de solidaritat amb les víctimes del terrorisme per a sufragar les despeses derivades de les necessitats immediates dels afectats per actes terroristes i els familiars més pròxims, persones amb relació d'afectivitat anàloga a la conjugal o persones amb les quals convisquen de forma estable amb la víctima i en depenguen, fins la percepció de les indemnitzacions corresponents.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Davant de la impossibilitat de preveure les situacions que afecten l'aplicació de la present llei, es produiran les modificacions pressupostàries o la generació de crèdits extraordinaris pertinents per a atendre-les.
Segona
Quan els actes descrits en l'article 1 s'hagen comès fora del territori de la Comunitat Valenciana, en qualsevol altre lloc del territori espanyol o en l'estranger, el Consell concedirà ajudes excepcionals a les valencianes o valencians que en siguen víctimes.
Quan es tracte d'actes comesos en una altra comunitat autònoma, estes ajudes es concediran sempre que no s'hagen rebut ajudes per estos conceptes de la comunitat autònoma on s'hagen perpetrat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de desplegament
El Consell de la Generalitat és autoritzat per a dictar les disposicions reglamentàries que calguen per a l'aplicació i el desplegament dels continguts de la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici que les seues previsions siguen aplicades a actes succeïts des de l'1 de gener de 2003.
Quan es tracte de danys físics o psíquics, el que hi ha disposat en esta llei s'aplicarà als actes causants dels mateixos que s'hagen produït des de l'1 de gener de 1968.
Tercera. Desplegament reglamentari
El Consell de la Generalitat desplegarà reglamentàriament esta llei en el termini màxim de sis mesos des que siga aprovada.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 24 de maig de 2004
El president de la Generalitat,

linea