diari

ORDRE de 25 de maig de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'acorda exercir el dret de retracte sobre una finca rústica de 2.140.916,24 m2, denominada Salines de Múrtulas i situada en els termes municipals de Santa Pola i Elx, dins del Parc Natural de les Salines de Santa Pola.

(DOGV núm. 2587 de 18.09.1995) Ref. Base de dades 2395/1995

ORDRE de 25 de maig de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'acorda exercir el dret de retracte sobre una finca rústica de 2.140.916,24 m2, denominada Salines de Múrtulas i situada en els termes municipals de Santa Pola i Elx, dins del Parc Natural de les Salines de Santa Pola.
El Parc Natural de les Salines de Santa Pola és un dels espais naturals declarats per la Generalitat Valenciana on la superfície de titularitat privada és quasi total. Això fa que els programes i els projectes de conservació i millora dels seus hàbitats resulten més difícils de desenvolupar per la necessitat de concordar els interessos privats dels propietaris amb l'interés públic susceptible de protecció.
La finca denominada Salines de Múrtulas, situada en els termes municipals de Santa Pola i Elx, dins del parc natural esmentat, és un d'aquests amplis espais de titularitat privada situat en un entorn de gran valor ecològic, en constituir un dels paratges amb major valor de la flora i fauna de la zona.
Amb data 10 de febrer de 1993 l'entitat mercantil Profu, SA, adquirí del Sr. Sinforoso Albadalejo García i altres, mitjançant escriptura de compra-venda atorgada a San Javier (Múrcia) davant el notari Sr. Pedro F. Garre Navarro, una finca rústica de 2.140.916,24 m2, dels quals 2.132.218,24 m2 corresponen al terme municipal de Santa Pola i 8.698 m2 al terme municipal d'Elx, per un preu total de cinquanta milions de pessetes (50.000.000 PTA).
La Generalitat tingué constància fefaent de la inscripció de la transmissió esmentada, practicada el dia 19 de gener de 1995 en el Registre de la Propietat de Santa Pola, mitjançant comunicació del registrador titular del registre esmentat de 19 de gener de 1995, registrada d'entrada en la Conselleria de Medi Ambient el dia 26 de gener de 1995, amb el núm. 1.173.
Per Decret 190/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, les Salines de Santa Pola foren declarades com Paratge Natural de la Comunitat Valenciana, i en virtut de la disposició addicional segona número un de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, se'ls atorgà la classificació de parc natural.
La Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, de Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana, vigent tant en el moment en què es practicà la inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat com en el que la Generalitat Valenciana tingué constància fefaent d'aquella transmissió, estableix en l'article 13.2 que la Generalitat Valenciana podrà exercir un dret de retracte en el termini dels sis mesos següents a la inscripció en el Registre de la Propietat en totes les transmissions de domini inter vivos a títol onerós de béns immobles situats en l'interior dels paratges naturals. No obstant això, la Llei estatal 4/89, de 27 de març, d'Espais Naturals Protegits, estableix en l'article 10.3 (declarat bàsic, a l'efecte de l'article 149.1.23 de la Constitució Espanyola, per la disposició addicional cinquena d'aquesta llei) un termini d'1 any a comptar des de la corresponent notificació, que s'haurà d'efectuar en tot cas i que serà requisit necessari per a inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat.
La Generalitat Valenciana està interessada a adquirir l'immoble en qüestió pel preu pel qual s'efectuà la transmissió i els informes tècnics d'aquesta conselleria són favorables sobre això.
A sol·licitud de la Conselleria de Medi Ambient i a proposta de la Direcció General de Patrimoni i Nòmines, i a l'empara de l'article 30 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que atribueix a la Conselleria d'Economia i Hisenda la competència en matèria d'adquisició a títol onerós d'immoble a aquesta conselleria,
ORDENE:
Primer
Exercir el dret de retracte per un preu total de cinquanta milions de pessetes (50.000.000 PTA) sobre una finca rústica de 2.140.916,24 m2, denominada Salines de Múrtulas i situada en els termes municipals de Santa Pola i Elx, dins del Parc Natural de les Salines de Santa Pola.
Segon
Requerir el notari que per torn corresponga, a fi que comunique a l'entitat mercantil Profu, SA, domiciliada a Alhama de Múrcia, av. d'Espanya, núm. 23, l'exercici, per part de la Generalitat Valenciana, del dret de retracte sobre la finca rústica indicada.
València, 25 de maig de 1995
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ

linea