diari

Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de modificació parcial i urgent del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 2378 de 02.11.1994) Ref. Base de dades 2406/1994

LLEI 5/1994, de 24 d'octubre, de modificació parcial i urgent del Text Refòs de la Llei de la Funció Pública Valenciana. [94/7543]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
I
La promulgació de la Llei estatal 22/1993, de 29 de desembre, que estableix modificacions en la legislació bàsica de funcionaris, i la Llei 17/1993, de 23 de desembre, també de caràcter bàsic, que desenvolupa en el nostre dret l'obligació derivada del dret comunitari d'obrir les proves selectives als nacionals de països comunitaris, exigeixen urgentment l'adequació a aquest nou marc normatiu del Text refós de la llei de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del govern valencià.
Fidel a aquesta necessitat, s'incorpora en la nostra legislació la figura dels plans d'ocupació, amb la finalitat de permetre la major assignació dels efectius disponibles en la funció pública, sense que això supose increment de la despesa pública. Es tracta d'adequar la destinació dels funcionaris públics a les necessitats, per força canviants, de l'interès públic, de manera que, davant l'existència de serveis insuficientment atesos, la pròpia administració puga oferir una resposta efectiva, reassignant el personal que es troba en unitats dotades amb excés de recursos.
Aquesta possibilitat, que ja estava en la legislació vigent, en la figura de la comissió de serveis forçosa, s'envolta de les garanties corresponents per assegurar els drets dels funcionaris.
En primer lloc, inserint la reassignació en el si d'un pla d'ocupació, forçosament general, en el qual han d'estar degudament justificades les raons de la reassignació i les places afectades. En segon lloc, limitant la reassignació obligatòria en aquells casos en què hi ha una necessitat de canvi de residència.
També, per raó de la nova legislació bàsica estatal, s'amplia el catàleg de situacions jurídiques dels funcionaris, incorporant les d'excedència forçosa aplicable a funcionaris en expectativa de destinació, i l'excedència voluntària estimulada. En coherència amb el principi d'igualtat dels funcionaris de la Generalitat Valenciana respecte dels estatals, que informa la funció pública valenciana, es regula la jubilació anticipada estimulada per als funcionaris afectats per la reassignació d'efectius en un pla d'ocupació.
La modificació legislativa recull també la possibilitat que els nacionals d'altres països de la Comunitat Europea accedesquen a la funció pública valenciana, d'acord amb els principis creats per la jurisprudència comunitària en aplicació de la llibertat de circulació de treballadors.
Se segueix per a això la tècnica de la legislació estatal remetent al govern valencià la determinació més precisa dels llocs de treball afectats, determinació que, naturalment, haurà d'estar atenta a l'evolució de la jurisprudència comunitària cada vegada més estricta respecte de les restriccions previstes en l'article 48.4 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
II
L'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, d'altra banda, ha suscitat algunes dificultats en la interpretació de les seues normes en la gestió de personal, que aconsellen algunes modificacions de detall. No es qüestiona en aquest moment la concepció de la funció pública valenciana com a administració de llocs de treball i no sofreixen cap alteració els elements estructurals de la llei, així, la reforma es limita a aquells aspectes que la gestió diària ha demostrat que estan necessitats d'una urgent modificació.
D'aquesta manera, en l'ingrés a la funció pública se suprimeix la figura del personal habilitat, configurant l'accés directe al lloc de treball, una vegada superades les fases d'oposició i els cursos selectius que l'administració jutge oportuns convocar. Així queden reforçades les garanties dels aspirants a la funció pública i es vincula en la convocatòria de proves d'accés la provisió d'aquelles vacants que siguen necessàries per a la gestió dels assumptes públics.
En la llei s'aclareix, d'altra banda, que les convocatòries de llocs de treball poden afectar els funcionaris d'altres administracions públiques, si no s'hi oposen les relacions de llocs. Se suprimeix, finalment, la limitació a tres anys del temps de permanència dels interins, disposició que, malgrat la plausible finalitat que té, ha donat lloc a una desnaturalització de la figura de l'interí, la provisionalitat del qual ha de quedar sempre exclusivament subordinada al temps necessari perquè el lloc de treball siga proveït per funcionari de carrera.
Article primer
Es modifiquen parcialment els preceptes del Text refós de la llei de la funció pública valenciana, en els termes establerts en els articles següents:
Article segon
Es dóna nova redacció a l'article 1:
«1. En l'exercici de les competències atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 31.1 i 32.1.1 i en les bases establertes per la legislació de l'Estat, es dicta aquesta Llei, la qual serà d'aplicació:
a) Al personal al servei de la Generalitat Valenciana, determinat en l'article 2.
El personal laboral es regirà per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici que se li apliquen les normes del llibre primer d'aquesta Llei que expressament l'esmenta.
b) Al personal de l'Administració local que no siga habilitat de caràcter nacional, i que es regirà per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de règim local, i per allò que disposa aquesta llei i el seu desenvolupament normatiu, sense perjudici de les competències i de l'autonomia de l'administració local.
c) Al personal d'administració i serveis de les universitats de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, respectant l'autonomia universitària.
2. Els preceptes d'aquesta llei seran d'aplicació al personal docent, sanitari i investigador al servei de la Generalitat Valenciana en aquelles matèries que no es troben regulades per normes bàsiques dictades per l'estat i les específiques de la Comunitat Valenciana per al seu àmbit funcional respectiu.»
Article tercer
Es dóna nova redacció a l'article 3.3:
«3. Adquiriran també la condició de funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana els funcionaris d'altres administracions públiques que s'hi incorporen per concurs de mèrits en les circumstàncies previstes en l'article 9.6 d'aquesta norma.
Igualment adquiriran aquesta condició els funcionaris de les corporacions locals que, després d'haver estat seleccionats pel sistema previst per l'article 10 d'aquesta llei, hagen accedit a un lloc de treball en la Generalitat Valenciana mitjançant els procediments regulats en l'article 20.»
Article quart
Es dóna nova redacció a l'article 4, paràgraf segon:
En els grups A, B i C del sector d'administració especial, i com a conseqüència de la classificació de llocs de treball i de les necessitats de la selecció de personal, s'establiran per llei de la Generalitat Valenciana les classes que es consideren necessàries, atesa la natura de la funció o la professió específica amb què es corresponguen.
Article cinqué
Es dóna nova redacció a l'article 5:
«1. Podran nomenar-se funcionaris interins en aquells llocs de treball dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball, que es troben vacants, que siga necessari cobrir-los i que no puguen proveir-se de manera immediata per funcionaris de carrera, o que hi haja un titular amb dret de reserva per qualsevol de les causes previstes en aquesta llei.
2. El funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a exercir el lloc i, mentre l'ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'administració seran de naturalesa administrativa i es regiran pels preceptes d'aquesta Llei que li siguen d'aplicació. No obstant això, el seu nomenament no els atorgarà cap dret per a l'ingrés en l'administració pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que donaren lloc al seu nomenament, es proveesca per funcionari de carrera el lloc corresponent o s'amortitze.
La selecció del funcionari interí es farà pel sistema abreujat que s'establesca reglamentàriament, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.»
Article sisé
L'article 9 queda redactat de la següent manera:
«1. L'ingrés en la funció pública es produirà mitjançant el compliment successiu dels següents requisits:
a) Superar les proves d'accés, i si escau, curs selectiu o període de pràctiques que s'establesquen.
b) Nomenament conferit per l'òrgan competent, després del concurs en què els aspirants obtinguen la destinació elegida entre els llocs de treball oferts, d'acord a l'ordre que hagueren obtingut després de superar les proves i cursos corresponents. El nomenament com a funcionari de carrera haurà de fer-se en el termini màxim de sis mesos, des de l'acabament del procés selectiu o, si escau, del curs selectiu o el període de pràctiques.
c) Prendre possessió del lloc de treball que li haja correspost, en el termini que s'establesca.
2. Reglamentàriament es regularà el contingut de les proves i cursos selectius, adequats a les funcions que han d'exercir els funcionaris.
L'administració de la Generalitat Valenciana garantirà la transparència dels procediments d'accés a la funció pública. A tal efecte, en el marc del que preveu la llei 9/1987, de 12 de juny, l'administració disposarà les mesures oportunes perquè els sindicats majoritaris tinguen coneixement del desplegament de les proves i de les actuacions dels tribunals.
3. En la convocatòria, podrà establir-se com a requisit previ a l'adquisició de la condició de funcionari de carrera, la superació d'un període de pràctiques no superior a sis mesos. En aquest cas, els funcionaris aprovats en les proves selectives seran nomenats funcionaris en pràctiques amb l'efecte econòmic que es determine reglamentàriament.
4. Els qui superen les proves selectives, acreditaran els coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat Valenciana, o si escau, mitjançant la realització d'un exercici específic. Els qui no puguen acreditar els esmentats coneixements quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze la Generalitat Valenciana.
5. El personal laboral serà objecte de selecció d'acord amb els criteris bàsics d'aquest capítol, i haurà de superar el període de prova que per conveni colùlectiu, si escau, s'establesca.
6. El concurs de mèrits podrà constituir una forma per la qual els funcionaris que presten els serveis en d'altres administracions públiques s'incorporen a la funció pública de la Generalitat Valenciana, sempre que estiga previst en les relacions de llocs de treball.»
Article seté
Es dóna nova redacció a l'article 10.
«1. Les corporacions locals, per acord del ple, sense perjudici del que establesca la legislació estatal, podran acollir-se als procediments d'accés de la Generalitat Valenciana, incorporant la seua oferta d'ocupació a la de la Generalitat Valenciana, de manera que els seus funcionaris siguen seleccionats per aquesta, a través de la Conselleria d'Administració Pública.
2. Una vegada seleccionats els funcionaris, en correspondrà a la corporació local el nomenament.
3. El funcionari de la corporació local seleccionat pel sistema anterior podrà participar en els concursos de provisió de llocs que convoque la Generalitat Valenciana i altres entitats locals que s'hagueren acollit al sistema previst en aquest article, en les mateixes condicions i drets que el personal de la Generalitat Valenciana.
4. Així mateix, els funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana podran accedir a les convocatòries de provisió de les corporacions locals que s'hagueren acollit al sistema de selecció d'aquest article i n'adquiriran la condició de funcionaris en les mateixes condicions i amb els mateixos drets que els funcionaris d'aquestes i quedaran en la Generalitat Valenciana en la situació administrativa prevista en l'article 35 de l'apartat 4.
5. En tot cas, dels tribunals de proves de selecció del personal de les corporacions locals que no s'hagen acollit al que preveu el punt 1, haurà de formar part, almenys, un representant de l'administració del govern valencià, designat d'acord amb les disposicions reglamentàries. Així mateix, en el marc del que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, les corporacions locals podran negociar amb els sindicats més representatius fórmules concretes que garantesquen la transparència de les actuacions.»
Article vuit
Es dóna una redacció nova a l'article 12:
«1. Per ser admés en les proves selectives d'accés previstes en aquest capítol caldrà:
a) Ser espanyol o nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats amb els quals siga d'aplicació la circulació lliure de treballadors, en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria.
b) Haver fet els divuit anys i no excedir-ne, si escau, l'edat establerta en la convocatòria d'ingrés.
c) Tenir el títol exigible o complertes les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedesca la realització de les funcions corresponents.
e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública.
2. En les convocatòries d'ingrés o de provisió de llocs de treball que impliquen l'exercici de potestats públiques o la responsabilitat en la salvaguarda dels interessos de la Comunitat Valenciana, es farà constar que aquests llocs de treball queden reservats a funcionaris de nacionalitat espanyola.»
Article nové
Es modifica l'article 13.1:
«En totes les proves de selecció que organitze la Generalitat Valenciana la valoració i selecció d'aspirants es realitzarà mitjançant tribunal.»
Article deu
Es dóna nova redacció a l'article 14:
«1. La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina el contingut d'aquests a efectes, bàsicament, de la selecció de personal, provisió de llocs i determinació de retribucions.
2. La classificació haurà de contenir, a més dels elements que han de reflectir-se en les relacions de llocs de treball, en virtut del que estableix l'article 15.2, la descripció de les funcions del lloc, la forma de provisió, els mèrits preferents per a la seua provisió, si n'hi ha, i qualsevol altra característica rellevant per al seu exercici.
3. Cadascuna de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana classificarà els seus llocs de treball tenint en compte els grups de titulació previstos en l'article 4 d'aquesta llei, i haurà de confeccionar les seues relacions de llocs, d'acord amb els principis assenyalats en aquest títol, segons les seues competències.»
Article onze
Es modifica l'article 15.2:
«Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cadascuna d'elles, d'acord amb la distinció bàsica anterior, la denominació i les característiques essencials, les retribucions complementàries que els corresponguen, i els requisits exigits per al seu exercici i els mèrits preferents.»
Article dotze
Es modifica l'article 16
1. Es dóna nova redacció a l'apartat 1:
1. Els lloc de treball es classificaran en llocs d'administració general, llocs d'administració especial, llocs de naturalesa laboral i llocs de naturalesa eventual.
2. S'afegeix un nou paràgraf tercer a l'apartat 6:
«Les relacions de llocs de treball podran preveure que el personal docent i sanitari ocupe llocs de treball en les administracions educativa i sanitària, respectivament. Mentre exercesquen aquests llocs de treball els serà d'aplicació el contingut d'aquesta Llei i les normes de desplegament, llevat de la consolidació de grau, i romandran en les administracions d'origen en la situació administrativa que els corresponga.»
3. S'afegeix un nou paràgraf quart a l'apartat 6:
«En el supòsit que un funcionari de la Generalitat Valenciana siga nomenat per a ocupar un lloc de treball de caràcter directiu, pel sistema lliure de lliure designació, en les institucions sanitàries que en depenen, d'acord amb les normes específiques de provisió aplicables, es mantindrà en situació de servei actiu i cessarà en la destinació anterior, sense perjudici que li siguen d'aplicació, mentre l'exercesca, les normes sobre el personal de les institucions sanitàries.»
4. Es modifica l'apartat 8:
«8. La creació, supressió o modificació de llocs de treball, es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.»
5. S'afegeix un nou apartat 10:
«10. Les relacions de llocs de treball actualitzades, després de la negociació amb els sindicats, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, malgrat el que estableixen els punts 8 i 9 d'aquest article, quan, per a atendre les necessitats del servei, siga necessària la provisió de llocs de treball de nova creació o les característiques del qual hagen estat modificades, podran proveir-se, amb la notificació prèvia als sindicats més representatius, fins i tot abans que s'haja publicat la corresponent variació de la relació de llocs de treball, amb caràcter provisional, per un període no superior a un any, per qualsevol de les formes de provisió no definitives previstes en l'ordenament jurídic, sense que puguen adjudicar-se amb destinació definitiva fins que se'n publique la modificació.»
6. S'afegeix un nou apartat 11.
«Els llocs de treball de naturalesa funcional adscrits al grup A, la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions que s'han de realitzar i de la seua posició en l'estructura organitzativa es desprenga la possibilitat de ser exercits pels funcionaris a què fa referència l'article 3 d'aquest text refós, sempre i quan en complesquen els requisits.»
Article trece
Es modifica el capítol III, que queda redactat de la manera següent:
«De les relacions de llocs de treball
Article 18
1. Després de classificats els llocs de treball, s'elaboraran les seues relacions. Les relacions de llocs de treball i les seues modificacions, després de l'aprovació prèvia del conseller d'Administració Pública, hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»
2. Les Corts Valencianes i les institucions que en depenen aprovaran les seues relacions de llocs de treball, segons els principis d'aquesta llei.
3. Les corporacions locals i les universitats hauran de classificar els seus llocs de treball i aprovaran les seues relacions, segons el que estableix aquesta Llei i la seua normativa.
Article 19
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana hauran de reflectir els crèdits corresponents a les relacions de llocs de treball d'aquesta, sense que puga haver cap lloc que no estiga dotat pressupostàriament.»
Article catorze
Es dóna nova redacció a l'article 20:
«1. Els llocs de treball es proveiran d'acord amb els procediments següents:
a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i s'hi tindrà únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, i també la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball desenvolupat, els cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.
b) Lliure designació: es cobriran per aquest sistema els llocs de nivell vint-i-vuit i superiors, les secretaries dels alts càrrecs i els llocs singulars que així figuren en les relacions de llocs de treball, d'acord amb el caràcter directiu o especial responsabilitat.
c) Les convocatòries per a proveir llocs de treball per concurs o per lliure designació, i també les corresponents resolucions, hauran de fer-se públiques en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el Boletín Oficial del Estado, per l'autoritat competent per a efectuar els nomenaments.
En les convocatòries de concurs hauran d'incloure's, en tot cas, les dades i les circumstàncies següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.
- Barem per puntuar els mèrits.
- Puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades.
Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.
Anunciada la convocatòria es concedirà un termini de vint dies hàbils per a la presentació de les solùlicituds.
Els mèrits que es valoren en les convocatòries de concurs no seran impossibles d'obtenir dins de les administracions públiques. Unicament podran quedar desertes les convocatòries de concurs quan no hi haja aspirants que reunesquen els requisits assenyalats en aquestes.
d) Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment de lliure designació podran ser remoguts d'aquest amb caràcter discrecional.
Els funcionaris que accedesquen a un lloc de treball pel procediment de concurs, podran ser remoguts per causes sobrevingudes derivades d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada mitjançant les relacions de llocs de treball que modifique els supòsits que serviren de base a la convocatòria, o d'una falta de capacitat per al seu exercici, manifestada per rendiment insuficient, que no comporte inhibició i que impedesca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La remoció s'efectuarà després de l'expedient contradictori mitjançant resolució motivada de l'òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la junta de personal corresponent.
Als funcionaris afectats pel que preveu aquest apartat, se'ls aplicarà el que disposa l'apartat 2 de l'article 49 d'aquesta llei.
e) Reassignació d'efectius: els funcionaris el lloc dels quals siga objecte de supressió, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podran ser destinats a un altre lloc de treball pel procediment de reassignació d'efectius.
La reassignació d'efectius com a conseqüència d'un pla d'ocupació s'efectuarà aplicant criteris objectius relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat que s'hi concretaran.
L'adscripció al lloc adjudicat per reassignació tindrà caràcter definitiu.
El Pla d'Ocupació haurà de preveure el nombre de llocs que desapareixen, les característiques dels llocs a què es destina els efectius de personal, i les raons objectives que justifiquen la reassignació.
Per tal de racionalitzar els recursos humans de les administracions públiques diferents, hauran de coordinar-se els plans d'ocupació de cadascuna d'elles, tenint present allò establert en aquesta llei.
Aprovat el pla d'ocupació i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Administració Pública, a proposta de les conselleries afectades, executarà la reassignació en el termini de sis mesos, que serà obligatòria per a llocs en el mateix municipi i voluntària quan siga en municipi diferent i implique necessàriament canvi de residència i que seran en els dos casos de característiques, funcions i retribucions similars. Durant aquesta fase es percebran les retribucions del lloc de treball que ocupaven. En el cas que el nou lloc de treball assignat tinga unes funcions o retribucions superiors, el personal funcionari percebrà les retribucions corresponents a aquest lloc de treball nou.
Els plans d'ocupació hauran d'incloure, amb caràcter preceptiu, una memòria justificativa motivada que incloga les necessitats de personal, el personal existent i la seua qualificació i les mesures adoptades en el pla d'ocupació, com també un informe econòmico-financer.
Els plans d'ocupació hauran d'incloure també la temporalitat d'aquests i establir els terminis d'execució de les mesures adoptades.
Notificada a l'afectat la reassignació obligatòria, aquest disposarà del termini d'un mes per a prendre possessió de la nova destinació. En la reassignació voluntària, si el funcionari o la funcionària no l'accepta, quedarà adscrit a la Conselleria d'Administració Pública, mitjançant les relacions específiques de llocs en reassignació.
Els funcionaris que, superada la fase de reassignació d'efectius, no hagen obtingut cap lloc, continuaran adscrits a la Conselleria d'Administració Pública en la situació d'expectativa de destinació, amb les retribucions establertes en l'article 36 bis.
Quan la reassignació implique canvi de residència, el funcionari tindrà dret a indemnització, que consistirà en el pagament de les despeses de viatge, inclosos els de la seua família, una indemnització de tres dietes pel titular i cada membre de la seua família que efectivament es trasllade, i el pagament de les despeses de transport de mobiliari i efectes, i també una indemnització de tres mensualitats de la totalitat de les seues retribucions, llevat el complement de productivitat, sense perjudici d'altres ajudes que el Pla d'Ocupació establesca.
2. Els llocs de treball es proveiran per funcionaris de la Generalitat Valenciana i, si escau, quan així estiga previst en les relacions de llocs de treball, mitjançant funcionaris de carrera d'altres administracions públiques, d'acord amb el que preveu l'article 9.6, sense perjudici dels concursos per oferir la primera destinació a qui accedesca a la condició de funcionari públic després de superar les corresponents proves. Als funcionaris de nou ingrés, hom els oferirà les vacants que s'hagueren produït per la resolució dels concursos de provisió de llocs.
3. Anualment, les necessitats de recursos humans amb consignació pressupostària que no puguen ser cobertes amb els efectius de personal existents seran objecte de l'oferta d'ocupació pública.
En els processos de selecció de personal s'establirà una reserva de llocs perquè els cobresca el personal minusvàlid, de manera que progressivament s'assolesca el 2% dels efectius totals del personal de l'administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen la prova selectiva.
4. Els tribunals o les comissions de selecció no podran declarar que han superat els processos selectius un nombre superior d'aspirants al de places convocades. Qualsevol proposta que contravinga l'anteriorment establerta serà nulùla de ple dret.
5. Els funcionaris amb destinació definitiva hauran de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, llevat en els següents supòsits: en l'àmbit d'una mateixa conselleria quan un lloc de treball siga suprimit, o en allò previst en l'apartat 1.d) d'aquest article, quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda mitjançant el procediment d'accés previst en l'article 9.1, o s'haguera obtingut el lloc com a conseqüència de reassignació d'efectius.
6. Prèvia negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, els secretaris generals de les conselleries respectives podran, per necessitats del servei, adscriure un lloc de treball a una unitat orgànica diferent, o als funcionaris que ocupen llocs no singularitzats a altres de la mateixa naturalesa, nivell o complement específic, sempre que, en ambdós casos, no supose un canvi de localitat, situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa.»
Article quinze
Es dóna nova redacció a l'apartat b) de l'article 25:
«b) Fixar els intervals de nivells de l'article 17 corresponent a cada grup de titulació i aprovar l'oferta pública d'ocupació i els plans d'ocupació.»
Article setze
Es redacta novament l'article 26.1.c):
«c) Aprovar les relacions de llocs de l'administració del govern valencià, dels seus organismes autònoms i d'altres organismes i institucions que en depenen i proposar al govern la fixació dels intervals assenyalats en l'article 17 d'aquesta Llei i l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública i dels plans d'ocupació.»
Article desset
1. Es dóna nova redacció a l'article 32.1.e):
«e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola o d'aquella que es posseïra d'acord amb el que preveu l'article 12.a) d'aquesta llei, llevat que simultàniament s'adquiresca la nacionalitat d'un altre estat membre.»
2. Es dóna nova redacció a l'article 32.2:
«Es podrà solùlicitar la rehabilitació de la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana en el cas de la recuperació de la nacionalitat la pèrdua de la qual va produir la de la condició de funcionari, si bé, tenint en compte el temps que haja transcorregut des de la pèrdua a la recuperació, el solùlicitant haurà de superar un curs de formació.»
Article divuit
Es dóna nova redacció a l'article 34:
«Els funcionaris de la Generalitat Valenciana poden trobar-se en alguna de les situacions següents:
a) Actiu.
b) Serveis en altres administracions públiques.
c) Excedència voluntària.
d) Excedència per atenció de fills.
e) Expectativa de destinació.
f) Excedència forçosa.
g) Serveis especials.
h) Suspensió.»
Article dinou
1. Es dóna una nova redacció a l'apartat B) de l'article 36.1:
«B) A petició del funcionari quan ho solùlicite per interès particular. Per a solùlicitar l'excedència per aquest motiu caldrà haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant els cinc anys immediatament anteriors i en aquesta no es podrà romandre menys de dos anys continuats ni més del nombre d'anys equivalent als que el funcionari acredite haver prestat en qualsevol de les administracions públiques, amb un màxim de quinze.
La falta de petició de reingrés al servei actiu dins del període de duració de l'excedència voluntària per interès particular, comportarà la pèrdua de la condició de funcionari.»
2. S'afegeix un nou apartat C) a l'article 36.1:
«C) Podrà concedir-se l'excedència voluntària per agrupació familiar, amb una durada mínima de dos anys i màxima de quinze, als funcionaris el cònjuge dels quals residesca en un altre municipi per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral en qualsevol administració pública, organismes autònoms, entitats gestores de la Seguretat Social, i també òrgans constitucionals o del poder judicial.»
3. Cal modificar el paràgraf primer del punt 4 de l'article 36 i afegir-hi al final el text següent:
«o des de la data de l'adopció o de l'acolliment.»
4. S'afegeix un nou número 5 a l'article 36:
«Els funcionaris afectats per un procés de reassignació d'efectius podran solùlicitar ser declarats en situació d'excedència voluntària estimulada, després que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pla d'ocupació.
Els qui es troben en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa com a conseqüència de l'aplicació d'un pla d'ocupació tindran dret a passar, amb la seua solùlicitud, a l'esmentada situació.
L'excedència voluntària estimulada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de treball en el sector públic en qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Conclòs el període assenyalat, es passarà automàticament, si no se solùlicita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interès particular.
Els qui passen a la situació d'excedència voluntària estimulada tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic, excloses les pagues extraordinàries i el complement de productivitat, meritades en l'últim lloc de treball exercit, per cada any complet de serveis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.»
Article vint
S'afegeix un article 36, bis:
«Expectativa de destinació. Els funcionaris en expectativa de destinació percebran les retribucions bàsiques, el complement de destinació del grau personal que els corresponga, o del qual es trobaren en procés de consolidació si el funcionari no en tinguera cap reconegut, i el 50 per 100 del complement específic del lloc que ocupaven en passar a aquesta situació.»
Aquests funcionaris estaran obligats a:
1. Acceptar les destinacions en llocs de característiques similars als que exercien, que se'ls oferesquen a la província on estaven destinats.
2. Participar en els concursos per a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional, situats a la província on estaven destinats.
3. Participar en els cursos de capacitació a què se'ls convoque.
El període màxim de duració de la situació d'expectativa de destinació serà d'un any, transcorregut el qual es passarà a la situació d'excedència forçosa.
A la resta d'efectes aquesta situació s'equipara a la de servei actiu.»
Article vint-i-u
Es dóna una nova redacció a l'article 37:
«1. La declaració d'excedència forçosa procedeix quan un funcionari no obtinga lloc de treball en el grup i classe que li corresponga per les seues condicions personals, en produir-se una reforma de relacions de llocs de treball i no cabre la solució prevista en l'article 49.
2. Procedirà també la declaració d'excedència forçosa a funcionaris declarats en expectativa de destinació, per les causes següents:
a) El transcurs del període màxim fixat per a aquesta.
b) L'incompliment de les obligacions determinades en el paràgraf segon de l'article 36 bis.
3. Els qui es troben en excedència forçosa tindran dret a percebre les retribucions bàsiques i, si escau, les prestacions familiars per fill al seu càrrec.
Aquests funcionaris tindran l'obligació de participar en els concursos convocats a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional que se'ls notifique, i també a acceptar les destinacions que se'ls assenyalen amb caràcter provisional en llocs de característiques similars, i a participar en els cursos de capacitació que se'ls oferesquen.
No podran ocupar llocs de treball en el sector públic sota qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Si obtenen lloc de treball en l'esmentat sector, passaran a la situació d'excedència voluntària automàtica de l'article 36.1.A).
Passaran a la situació d'excedència voluntària per interès particular quan incomplesquen les obligacions a què fa referència aquest apartat.
4. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana tindran en compte el que disposa aquest article, segons les retribucions dels funcionaris en situació d'excedència forçosa, mitjançant la previsió d'un crèdit global.»
Article vint-i-dos
Es dóna una nova redacció a l'article 38.1.f):
«f) Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional, del Defensor del Poble o destinats al Tribunal de Comptes en els termes previstos en l'article 93.3 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril.»
Article vint-i-tres
Es dóna una nova redacció a l'article 42:
«1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tinguen reserva del lloc de treball s'efectuarà mitjançant la seua participació en les convocatòries de concurs o de lliure designació per a la provisió de llocs de treball o, si escau, per reassignació d'efectius per als funcionaris en situació d'expectativa de destinació.
Els excedents forçosos i per atenció a fills, per aquest ordre, tindran prioritat per al reingrés en llocs de treball de nivell igual al seu grau personal reconegut.
2. Així mateix, el reingrés podrà efectuar-se per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que es reunesquen els requisits per a l'exercici del lloc.
No obstant això, el reingrés dels funcionaris suspensos tindrà lloc mitjançant l'adscripció provisional a un lloc de treball del seu grup, sector i qualificació professional, sempre que reunesca els requisits del lloc.
3. El lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà per a la seua provisió definitiva en el termini màxim d'un any i el funcionari tindrà l'obligació de participar en la convocatòria, i solùlicitar com a mínim el lloc que ocupa provisionalment. Si no concorreguera quedarà en situació d'excedent voluntari.»
Article vint-i-quatre
S'afegeix un nou article 44.bis:
«1. Els funcionaris afectats per un procés de reassignació d'efectius que es troben en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podran solùlicitar la jubilació voluntària anticipada, en les condicions establertes en el règim de la Seguretat Social en què estiguen enquadrats, sempre que tinguen seixanta anys d'edat, acrediten com a mínim trenta anys de serveis i reunesquen els requisits exigits en l'esmentat règim.
2. Els funcionaris que s'acullen a aquesta jubilació tindran dret a percebre, d'una sola vegada, una indemnització en la quantia reglamentària que els corresponga.»
Article vint-i-cinc
Es modifica l'apartat 3 de l'article 49:
«3. Els funcionaris que cessen per alteració del contingut o supressió dels seus llocs mitjançant les corresponents relacions, i també els que ocupant llocs de lliure designació es disposara el seu cessament, continuaran percebent fins que siguen nomenats per a ocupar altres llocs de treball i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc que ocupaven.»
Article vint-i-sis
S'afegeix un paràgraf quart a l'article 50.1.
«La Generalitat Valenciana facilitarà la promoció interna dels funcionaris, consistent en l'ascens des d'un grup de titulació a l'immediat superior d'acord amb la seua titulació específica. A tal fi, s'hi reservaran un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 40% dels llocs vacants que es convoquen a oposicions o concursos oposicions. Els funcionaris, per a això, hauran de posseir la titulació necessària, tenir un grau d'antiguitat d'almenys dos anys en el grup de titulació inferior i reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establesca la Conselleria d'Administració Pública.
Aquestes proves podran dur-se a terme en convocatòries independents de les d'ingrés quan, per conveniència de la planificació general dels recursos humans, així ho acorde el govern valencià.
Els funcionaris que accedesquen al grup de titulació superior pel sistema de promoció interna tindran, en qualsevol cas, preferència per a cobrir els llocs de treball vacants oferts sobre els aspirants que no procedesquen d'aqueix torn.
Així mateix, conservaran el grau personal que hagueren consolidat en el grup de titulació de procedència, sempre que es trobe inclòs en l'interval de nivells corresponents al nou grup de titulació, i el temps de serveis prestats en aquell serà d'aplicació, si escau, per a la consolidació del grau personal d'aquest.
Els funcionaris que ocupen llocs de treball classificats indistintament per a dos grups de titulació i accedesquen pel sistema de promoció interna al grup superior, podran adquirir la condició de funcionaris del nou grup de titulació prenent possessió en la mateixa plaça que ocupaven.»
Article vint-i-set
Es modifica l'article 52.5:
«Les retribucions del funcionari interí seran les mateixes que percebria un funcionari de carrera del mateix grup si ocupara el mateix lloc de treball, exclosa la percepció de triennis.»
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els plans d'ocupació tindran com a finalitat primordial augmentar les capacitats de treball i les oportunitats professionals dels empleats públics i, fonamentalment, assegurar-los i assignar-los un treball efectiu i adequat. S'hi integraran els plans de formació i les previsions i les mesures de promoció que calga.
Els plans d'ocupació hauran de ser aprovats pel Consell, a proposta de les conselleries afectades, després de l'informe favorable de les d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i tindran efecte a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Els plans d'ocupació podran afectar una o diverses conselleries, i els organismes autònoms i entitats públiques que en depenguen.
Quan una conselleria inicia un pla d'ocupació que tinga com a conseqüència la reducció dels seus llocs de treball no singularitzats, amb caràcter previ a la iniciació de la fase de reassignació d'efectius, la conselleria afectada determinarà els llocs a suprimir, i tindrà prioritat per a romandre en les seues destinacions els funcionaris amb més mèrits, valorats d'acord amb el barem aplicable per a la provisió d'aquests mateixos llocs.
Tercera
Els plans d'ocupació podran contenir les previsions i les mesures previstes en la legislació bàsica estatal, sense que puguen suposar un augment de les despeses de personal previstes per a cada anualitat pressupostària.
Les actuacions previstes per al personal laboral en els plans d'ocupació es desplegaran conforme a la normativa específica de l'ordenament jurídic laboral.
Quarta
Mitjançant conveni amb altres administracions públiques, la Generalitat Valenciana podrà reassignar efectius en altres administracions públiques. La reassignació podrà ser obligatòria per als funcionaris afectats, en els mateixos termes que en els altres supòsits previstos en aquesta llei.
Els funcionaris que d'aquesta manera accedesquen a altres administracions seran declarats en situació de serveis en altres administracions públiques, en les condicions previstes en l'apartat 4 de l'article 35 d'aquesta llei.
Cinquena
Els plans d'ocupació hauran de ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, sense perjudici del que preveu l'article 34 d'aquesta.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera
La determinació de la naturalesa funcionarial d'un lloc de treball en les corresponents relacions de lloc de treball, d'acord amb l'aplicació de la Llei 6/1990, de 14 de novembre, no implicarà el cessament del laboral que l'ocupava, el qual hi podrà romandre, sense detriment de les seues expectatives de promoció personal.
Igual tractament tindrà el personal funcionari que puga ocupar un lloc que es classifique com a laboral.
En ambdues situacions el personal afectat, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa, podrà integrar-se amb reconeixement de la seua antiguitat en el règim administratiu fucionarial, o laboral, mitjançant la superació de les proves específiques o cursos d'adaptació, si escau, que es convoque. D'altra manera romandrà en situació de personal a extingir en els llocs que exercia a l'entrada en vigor de la llei.
Els processos de funcionarització seran objecte de negociació amb els sindicats.
Hom facilitarà als candidats la formació necessària per a presentar-se a les proves en condicions idònies.
També es podrà acollir al sistema d'adaptació previst en els paràgrafs anteriors el personal que provinga d'altres administracions públiques mitjançant transferència o concurs, quan l'administració d'origen, d'acord amb la seua normativa aplicable, no haguera conclòs el procés d'adaptació en la data d'integració a la Generalitat Valenciana.
Segona
El personal que haguera obtingut el nomenament com a habilitat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, es regirà per la legislació anterior en allò referent al procediment d'adquisició de la condició de funcionari.
Tercera
El personal que havent superat les proves d'accés d'acord amb la legislació anterior no haguera obtingut nomenament abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es regirà per allò establert en la nova redacció donada per aquesta norma a l'article 9 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana.
Quarta
El govern de la Generalitat Valenciana convocarà, amb negociació sindical prèvia, en el termini de 9 mesos, per una sola vegada i amb caràcter excepcional, un concurs oposició lliure per a places de metges i ATS d'equips d'atenció primària, en què es valoraran, fins a un màxim del 45% de la puntuació màxima exigida per a aprovar la fase d'oposició, el temps efectiu de serveis prestats pels funcionaris interins de l'antic Cos de Funcionaris Tècnics al servei de la sanitat local en places transferides a la Comunitat Autònoma Valenciana.
La Conselleria de Sanitat i Consum farà cursos de formació per a aquest personal.
DISPOSICIó DEROGATORIA
Queda derogada la disposició transitòria primera del Decret legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, per què s'aprova el Text refós de la llei de la funció pública valenciana i totes les disposicions que s'oposen o que contradiguen aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el govern perquè dicte un decret legislatiu limitat a refondre i a ordenar en un sol text els preceptes que aquesta llei modifica i els que romanen vigents del Text refós de la llei de la funció pública valenciana.
Segona
En el procés de refosa en un sol text dels preceptes que aquesta llei modifica, i dels que romanen vigents del Text refós de la llei de la funció pública valenciana, se n'harmonitzarà el llenguatge i es procurarà la utilització de termes no marcats o, si escau, del femení i el masculí simultàniament.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 24 d'octubre de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea