diari

ACORD de 6 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat el Tello, al terme municipal de Llombai. [2005/X5060]

(DOGV núm. 5002 de 10.05.2005) Ref. Base de dades 2407/2005

ACORD de 6 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat el Tello, al terme municipal de Llombai. [2005/X5060]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 6 de maig de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat el Tello comprén terrenys que pertanyen al municipi de Llombai, a la comarca de la Ribera Alta.
La zona proposada reuneix mèrits per a la declaració com a Paratge Natural Municipal, i conté valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius en l'àmbit local que justifiquen la seua declaració com a tal.
El valor paisatgístic del Tello és especialment significatiu en l'àmbit territorial del municipi de Llombai, atés que és una forest rodejada de cultius de secà, situada en la ribera del riu Magre i que es veu des de les poblacions d'Alfarb, Llombai i Catadau. Justament el Tello, amb els 361 m. d'elevació sobre el nivell del mar, és el pic més alt de la zona.
La conservació d'aquest espai verd és important també per als municipis de la plana litoral de València (situats a l'altre costat de la forest). Aquest enclavament, juntament amb els terrenys confrontants que es prolonguen cap a Picassent, constitueix la primera forest que s'alça enfront de la costa, en una zona amb alt nivell d'urbanització i intensa activitat industrial.
Té un gran valor potencial com a espai verd pròxim a la localitat. Presenta una coberta vegetal arbustiva en què queden intercalats alguns camps de cultiu de secà. Encara queda pineda agrupada en xicotets rodals i peus dispersos, que han resistit el pas dels incendis forestals.
Habiten espècies de fauna típica de matoll, com també altres que són pròpies del medi agrícola.
Quant a elements patrimonials històrics, dins de l'àmbit del paratge es troba la torre medieval de l'Alèdua, que forma part del patrimoni històric de la Comunitat Valenciana, i que està declarada Bé d'Interés Cultural (BIC). En l'actualitat es conserva la torre i un mur perimetral de caràcter defensiu.
L'espai reuneix bones qualitats per al desenvolupament d'activitats recreatives a l'aire lliure pels habitants de la zona i per al desenvolupament d'activitats d'educació ambiental.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Llombai, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista dels valors naturals i interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Llombai, i després de complir-se els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada el Tello, al terme municipal de Llombai, i s'establix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Llombai, a la província de València, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de la discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que establix aquest acord ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Llombai.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de Valencia de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal pot definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que ha establit el present acord i en el seu possible desenvolupament.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents mesures:
a) Les competències de les Administracions Públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i avaluar amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, ha d'autoritzar-lo l'Ajuntament de Llombai. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que han de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Llombai.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal el Tello. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals en aquesta matèria.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal el Tello, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà, almenys, les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal el Tello com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Llombai, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. En cas que no existisca, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal el Tello es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per l'Ajuntament de Llombai.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Llombai d'entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Llombai habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què poguera incórrer.
Nové. Règim transitori
1. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Llombai mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
2. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les mesures de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 6 de maig de 2005
La consellera secretària del Consell
de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal el Tello
El perímetre del Paratge Natural Municipal el Tello queda definit per una relació de vèrtexs, amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), que conformen el polígon de delimitació del paratge natural municipal. L'annex II conté la corresponent representació gràfica del polígon de delimitació del paratge.
Dins d'aquest polígon de delimitació, formaran part del paratge natural municipal únicament els terrenys corresponents a les següents parcel·les cadastrals de propietat municipal, que pertanyen a la forest pública denominada Aledua (CUP-cons. V3015 V36):
Polígon 2; parcel·les 144, 198, 232, 234, 387, 1039, 1273, 1274, 1286, 1376, 1384.
Polígon 3; parcel·la 198.
Polígon 4; parcel·la 366.
Queden expressament excloses de l'àmbit del Paratge la resta de parcel·les cadastrals existents dins del polígon de delimitació descrit.
A continuació s'inclou la relació de vèrtexs que conforma el polígon de delimitació del Paratge Natural Municipal el Tello.
IDS X Y
1 710302,93 4352681,19
2 710901,55 4352675,24
3 711741,35 4355251,79
4 710656,05 4356101,07
5 710458,37 4356124,09
6 710232,15 4356006,35
7 709589,87 4354344,10
8 709351,09 4354129,13
9 713123,39 4354997,62
10 710593,31 4356128,06
11 710231,82 4356004,67
12 709465,52 4354207,84
13 709407,97 4353990,22
14 709507,19 4353832,79
15 709981,46 4353476,27
16 710005,27 4353522,57
17 710026,44 4353509,34
18 710043,64 4353371,75
19 710603,21 4352707,21
20 711547,74 4355503,48
21 711587,85 4355655,60
22 711533,77 4355741,68
23 710552,30 4356135,99
24 709628,24 4353550,35
25 709985,43 4352985,46
26 714012,39 4353727,62
27 713274,20 4355032,02
28 711803,59 4355196,47
29 710503,35 4356171,71
30 709708,94 4354366,59
31 709339,18 4354055,04
32 709759,21 4353514,63
33 710081,34 4353084,02
34 710182,54 4352747,34
35 710638,95 4352719,56
36 710724,94 4352695,74
37 714175,11 4354393,05
38 709681,16 4354367,91
39 709348,78 4354114,74
40 709744,66 4353541,09
41 710142,19 4353248,06
42 710008,58 4353028,46
43 712582,32 4352730,14
44 713387,98 4354742,30
45 711616,89 4355459,23
46 711533,92 4355539,44
47 711590,42 4355694,18
48 710651,52 4356102,92
49 710236,12 4356051,33
50 709529,02 4354337,49
51 709539,60 4354279,28
52 709576,65 4353624,43
53 710531,79 4352665,32
54 710600,58 4352674,58
55 711727,71 4352298,87
56 714161,88 4353943,26
57 714246,55 4354287,21
58 711959,86 4354986,27
59 711896,24 4355114,88
60 711868,58 4355143,92
61 711864,01 4355144,97
62 711775,93 4355258,70
63 710349,89 4356018,25
64 709955,66 4354592,15
65 709925,90 4353395,57
66 710019,82 4352936,51
67 710048,27 4352845,89
68 710412,73 4352634,89
69 710484,17 4352673,25
70 710511,95 4352656,06
71 713843,72 4353543,07
72 711622,42 4355401,14
73 710442,50 4356068,53
74 710438,53 4356014,29
75 710417,36 4355983,86
76 709532,33 4353765,32
77 710007,92 4353396,89
78 710072,08 4353187,21
79 710097,88 4352800,25
80 710444,48 4352637,53
81 711820,18 4355154,98
82 711692,95 4355226,90
83 711659,76 4355265,62
84 711605,83 4355424,65
85 710279,78 4356038,10
86 709818,74 4353444,52
87 709879,59 4353375,72
88 710380,98 4352619,01
89 710732,22 4352684,50
90 713830,49 4354625,22
91 711796,67 4355244,87
92 711616,89 4355293,28
93 710382,96 4356003,70
94 710331,37 4356039,42
95 709531,67 4354246,20
96 709961,61 4353464,36
97 710122,35 4353220,28
98 710029,74 4353172,66
99 710567,51 4352667,96
100 710588,68 4352662,67
101 711486,76 4355760,93
102 709633,53 4354356,01

linea