diari

DECRET 60/2006, de 5 de maig, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts. [2006/X5375]

(DOGV núm. 5254 de 09.05.2006) Ref. Base de dades 2425/2006

DECRET 60/2006, de 5 de maig, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts. [2006/X5375]
les Sorts és una vall agrícola en què predominen els cultius de vinya, i que compta amb un elevat valor paisatgístic i ambiental. Este és un espai emblemàtic en el municipi de Teulada.
El paisatge de Teulada ha estat subordinat per les condicions físiques i climàtiques (temperatures i humitat) que han imperat en cada període. En este sentit, l'aparició de l'agricultura va marcar l'inici de la transformació de l'entorn natural per l'activitat humana a causa del creixement poblacional i la necessitat de terres per a cultivar.
No obstant això, l'ésser humà des de fa dos segles aproximadament ha alterat progressivament l'espai en què habita, i ha substituït l'estructura agrícola per una estructura urbana que presenta una intensa activitat sobre el territori.
No obstant això, resulta inqüestionable que la zona denominada com les Sorts constituïx un espai productiu, des del punt de vista agrícola, que satisfà a més funcions ambientals i paisatgístiques de vital importància per al municipi de Teulada.
A més, esta zona atresora valors culturals d'enorme importància per a la seua identitat com a poble i que, per tant, seria adequat preservar com a reducte del paisatge agrari tradicional del municipi.
Situat a molt pocs quilòmetres del nucli de població de Moraira (municipi de Teulada), este conjunt natural representa un centre important d'oci dels habitants de la localitat, com també de molts visitants de fora de la comarca. El paisatge que oferix esta vall agrícola és mereixedora de ser objecte de protecció i ordenació, alhora que requerix de la infraestructura necessària perquè el visitant gaudisca, dins del marc de la conservació dels hàbitats i la seua fauna associada, d'este espai natural.
En definitiva, la Vall de les Sorts és un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.
S'ha triat la figura de paisatge protegit per considerar que els seus valors naturals i paisatgístics són mereixedors d'una protecció especial, tant per la seua relació harmoniosa entre l'home i el medi natural com pels seus valors estètics o culturals. És per això que este espai ha de ser preservat d'aquells elements o actuacions que trenquen esta harmonia, ja que esta és la base de l'objecte de protecció.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre esta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques. Per estes raons, l'Ajuntament de Teulada, mitjançant un acord en ple de 2 de juny de 2005, ha proposat a la Conselleria de Territori i Habitatge la protecció de les Sorts per mitjà de la figura de paisatge protegit.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de paisatge protegit com la indicada especialment per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, i inclou en este concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Per tot això, acomplits en l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts els tràmits procedimentals establits en els articles 25 a 27 de la citada Llei 11/1994, i els continguts en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell, de la reunió del dia 5 de maig de 2006,
DECRETE
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte la declaració de les Sorts com a Paisatge Protegit, de conformitat amb el que establix l'article 13 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit territorial
El Paisatge Protegit de les Sorts comprén una extensió de 100,52 hectàrees al terme municipal de Teulada, amb la delimitació gràfica que s'inclou com a annex d'este decret, i que coincidix amb els límits establits en el seu Pla general d'ordenació urbana, que el classifica com a sòl no urbanitzable d'especial protecció agrícola i paisatgística.
Article 3. Règim de protecció
El règim de protecció del Paisatge Protegit de Les Sorts, que serà desenrotllat pel Pla Rector d'Ús i Gestió de l'espai protegit, està dirigit a les finalitats següents:
1. Conservar, regenerar, si és el cas, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i seminaturals d'esta vall tradicional agrícola.
2. Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l'activitat humana.
3. Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït pels elements arqueològics, arquitectònics i etnològics presents a la zona.
4. Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenrotllament sostenible.
5. Fomentar específicament l'ús social de l'espai protegit per mitjà de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, per promoure així mateix el turisme sostenible en relació amb estos.
6. Integrar l'exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents com aquells que puguen derivar-se de les finalitats de l'espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, permetent la seua evolució futura atesos els canvis en la realitat econòmica, social i territorial del municipi. Estan en este cas l'activitat agrícola, l'edificació residencial existent i les construccions, les infraestructures, els equipaments i els servicis relacionats amb l'ús públic del medi.
7. Fomentar l'ús sostenible dels recursos per garantir la biodiversitat de l'espai.
8. Aconseguir i mantindre un adequat nivell de quantitat i qualitat de les aigües superficials, fonts i brolladors per evitar qualsevol actuació que puga ser causa de la seua degradació.
9. Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, per mitjà de la regeneració d'ambients degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar-los.
10. Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
11. Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre la Generalitat, les administracions local i estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
Article 4. Règim de gestió
D'acord amb el que establix l'apartat 8 de l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el qual establix que la gestió dels paisatges protegits podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la legislació de règim local. La conselleria competent en matèria de medi ambient delega la gestió del Paisatge Protegit de les Sorts a l'Ajuntament de Teulada.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient, en col·laboració amb l'Ajuntament de Teulada, elaborarà i tramitarà un Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de Les Sorts, el qual, en desplegament del règim de protecció establit per este decret, serà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió de l'espai protegit.
2. L'abast, el contingut, els efectes i la tramitació d'este pla rector s'ajustaran al que han establit amb caràcter genèric els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Consell de Participació
1. Es crea el Consell de Participació del Paisatge Protegit de les Sorts com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor de la conselleria competent per raó de la matèria en la gestió de l'espai protegit.
2. El Consell de Participació constituïx un òrgan consultiu, assessor i representatiu, així mateix, és una via per a canalitzar les iniciatives de les distintes administracions i agents, públics i privats, relacionats amb la gestió del paisatge protegit.
3. En el Consell de Participació del Paisatge Protegit de les Sorts estaran representades les entitats següents:
a) El president nat del Consell de Participació.
b) El president del Consell de Participació.
c) Un representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
e) Un representant de la conselleria competent en matèria d'empresa.
f) Un representant de la conselleria competent en matèria de cultura.
g) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
h) Un representant de l'Ajuntament de Teulada.
i) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, triats per estes organitzacions.
j) Un representant de l'organització AVA (Associació Valenciana d'Agricultors).
k) Un representant de l'organització la Unió (Unió de Llauradors).
l) Dos representants d'associacions de propietaris de terrenys o drets forestals, agrícoles o ramaders amb interessos en el paisatge protegit, triats per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
m) Un representant de la Cooperativa Agrícola Sant Vicent Ferrer, de Teulada.
n) Un representant de l'Associació de Productors de Moscatell de la Marina Alta.
o) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les universitats públiques amb seu a la província d'Alacant, designat per estes universitats.
p) Un representant de l'Associació Cultural Amics de Teulada.
q) Un representant amb caràcter rotatori biennal de les associacions de conservació i estudi de la natura de l'àmbit territorial del paisatge protegit, triat per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
4. President nat del Consell de Participació:
De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà el president nat del Consell de Participació. Quan assistisca a les reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, i tindrà tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre del Consell.
5. El president del Consell de Participació:
a) El president del Consell de Participació serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, a proposta de l'Ajuntament de Teulada, i pot recaure el nomenament en un dels membres del Consell.
b) En absència del president nat, les funcions d'este durant les sessions seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president del Consell de Participació tindrà la consideració de vicepresident de l'esmentat òrgan col·legiat durant les esmentades sessions.
6. El secretari del Consell de Participació, que serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, podrà ser un membre del Consell de Participació o bé una persona al servici de les administracions autonòmica o local, en este cas assistirà amb veu però sense dret a vot.
7. El funcionament intern del Consell de Participació es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà el mateix Consell, la proposta del qual serà redactada pel secretari d'este.
8. Per al correcte exercici de les comeses, el Consell de Participació podrà organitzar-se en les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, estes comissions podran exercir per delegació del Consell, en el ple de les quals donaran compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre matèries concretes de la gestió del paisatge protegit.
Article 7. Finançament del paisatge protegit
Per a la gestió del Paisatge Protegit de Les Sorts, l'Ajuntament de Teulada habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici de les possibles aportacions de la Generalitat i d'organismes o entitats, tant públiques com privades, interessades a col·laborar en esta gestió.
Article 8. Règim d'infraccions i sancions
El règim jurídic sancionador en l'àmbit del Paisatge Protegit de les Sorts serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins a l'aprovació del reglament de funcionament del Consell de Participació, el funcionament de l'esmentat òrgan col·legiat es regirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenrotllament del present decret.
Segona
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
Tercera
D'acord amb l'article 41, apartat 4, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla Rector d'Ús i Gestió s'aprovarà en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor del present decret.
València, 5 de maig de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea