diari

DECRET 87/2004, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat. [2004/X5642]

(DOGV núm. 4765 de 01.06.2004) Ref. Base de dades 2426/2004

DECRET 87/2004, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat. [2004/X5642]
La inclusió en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, d'un Pla d'Estabilitat Laboral, l'objectiu fonamental del qual és, a més a més de l'adopció de mesures de promoció professional dels empleats públics, la reducció de l'ocupació no estable en els llocs de treball de la Generalitat, implica la necessitat de modificar l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, per tal d'evitar possibles desfasaments temporals entre la cobertura provisional de les places que resulten vacants en els processos de concurs i la resolució dels processos selectius. Per això, es pretén dotar a l'administració d'una norma que, dins dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, permeta l'agilitat màxima en el nomenament dels funcionaris interins o de les contractacions laborals tempo-rals.
De conformitat amb el que establix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, les modificacions introduïdes en el present decret han sigut negociades i acordades amb la majoria de les organitzacions sindicals més representatives mitjançant la firma de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Generalitat i CIVE sobre les condicions de treball dels empleats públics per a la modernització i la millora de la qualitat dels servicis, de data 23 de desembre de 2003.
Per tot el susdit, d'acord amb el que disposa l'article 22.e) de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 28 de maig de 2004,
DECRETE
Article únic. Modificació de l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana
L'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana queda redactat de la forma següent:
“1. Els nomenaments del personal funcionari interí a què fa referència l'article 5 de la Llei de la Funció Pública Valenciana i les contractacions temporals establides en el Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servici de l'administració del Consell de la Generalitat, es realitzaran per l'òrgan competent entre les borses constituïdes a l'efecte, segons les normes de constitució i funcionament que dicte el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, per tal de possibilitar la màxima agilitat en la selecció, amb l'observança dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives en els termes previstos en la Llei 9/1987, de 12 de juny.
2. En tot cas, els funcionaris interins o contractats laborals temporals hauran de reunir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per a participar en les proves selectives d'accés als corresponents grups de titulació, sector i especialitat o categoria laboral dels llocs a cobrir.
3. Amb caràcter general, no podran efectuar-se nomenaments de funcionaris interins o contractació laboral temporal en llocs de treball amb funcions de direcció, excepte en llocs de secretaria de direcció. Excepcionalment, els llocs amb funcions de direcció podran ser exercits per funcionaris interins en aquells supòsits en què no haja sigut possible cobrir-los amb funcionaris de carrera, i en dit supòsit es retrà compte a la Comissió de Seguiment regulada en la disposició transitòria cinquena del present reglament”.
Disposició final
El present decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de maig de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea