diari

Resolució de 20 d'octubre de 1994, de la Secretaria General de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col.laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Comunitat de Pescadors del Palmar, sobre la vigilància ambiental del llac de l'Albufera.

(DOGV núm. 2380 de 04.11.1994) Ref. Base de dades 2427/1994

RESOLUCIó de 20 d'octubre de 1994, de la Secretaria General de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Comunitat de Pescadors del Palmar, sobre la vigilància ambiental del llac de l'Albufera. [94/7574]
Subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre la Conselleria de Medi Ambient i la Comunitat de Pescadors del Palmar, el dia 27 de juliol de 1994, un conveni marc de col·laboració sobre la vigilància ambiental del llac de l'Albufera, i en compliment del que estableix l'article 3.4 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el conveni esmentat, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0428/94, i que figura com a annex d'aquesta resolució.
València, 20 d'octubre de 1994.- El secretari general de la Conselleria d'Administració Pública.
Conveni marc de col·laboració subscrit entre la Conselleria de Medi Ambient i la Comunitat de Pescadors del Palmar sobre la vigilància ambiental del llac de l'Albufera.
València, 27 de juliol de 1994
Reunits
D'una banda, el Sr. Emèrit Bono i Martínez, conseller de Medi Ambient, en nom i representació de la Generalitat Valenciana.
I de l'altra, el Sr. José Caballer Torrent, president de la Comunitat de Pescadors del Palmar, en nom i representació d'aquesta,
Exposen
- Que la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana té atribuïdes les competències d'administració, gestió i protecció dels parcs i paratges naturals, i s'encarrega, per tant, de vigilar el compliment dels plans especials o plans rectors d'ús i gestió que regulen les activitats que es fan dins d'aquests espais naturals protegits.
- Que la Comunitat de Pescadors del Palmar agrupa un col·lectiu de professionals que, en l'exercici habitual de les seues funcions, està en contacte directe amb la problemàtica ambiental del Parc Natural de l'Albufera.
- Que els objectius de les dues entitats són coincidents en l'interès per la protecció de la qualitat de les aigües i de la fauna, flora i la resta de valors naturals del parc, principalment en l'àmbit del llac de l'Albufera, l'entorn immediat i les sèquies afluents a aquest. En aquest sentit, consta l'oferiment de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient expressat per la Comunitat de Pescadors del Palmar, en les matèries que es detallen en les clàusules d'aquest conveni.
Clàusules
Primera. És objecte d'aquest conveni la col·laboració entre les entitats signatàries en les matèries que s'especifiquen en la clàusula tercera d'aquest conveni, referides principalment a actuacions d'informació i vigilància en l'àmbit del llac de l'Albufera, l'entorn immediat i les sèquies afluents a aquest.
Segon. Aquest conveni, com a acord marc, tindrà vigència indefinida llevat que hi haja denúncia per alguna de les parts, denúncia que haurà de fer-se amb una antelació de dos mesos abans de l'acabament de cada període anual.
En cas d'incompliment del que estableix aquest conveni, el conseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana podrà, després de l'audiència a l'altra part, rescindir-lo.
Tercera. La Comunitat de Pescadors del Palmar es compromet a fer amb els seus propis mitjans personals i materials les actuacions que tot seguit s'especifiquen. Aquestes actuacions seran fetes pel col·lectiu global de professionals agrupats en l'esmentada comunitat durant l'horari habitual de treball en les faenes de la pesca i en l'àmbit en què normalment les fan, sense perjudici que, en circumstàncies que així ho aconsellen, la comunitat puga destinar temporalment personal específic per a un millor exercici de les funcions objecte d'aquest conveni:
1. Informació directa a la Conselleria de Medi Ambient.
La Comunitat de Pescadors del Palmar estarà en contacte directe amb el personal de guarderia i els serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, i es compromet a informar aquests per la via més ràpida possible de qualsevol incidència que puga afectar els valors naturals protegits.
Així mateix, la Comunitat de Pescadors del Palmar emetrà un comunicat d'activitats, amb la periodicitat que s'estime oportú, en el qual es detallaran les incidències, l'exercici de les activitats, informacions diverses i suggeriments.
2. Col·laboració en la vigilància ambiental.
La Comunitat de Pescadors del Palmar es compromet a exercir funcions de vigilància ambiental en directa col·laboració amb la guarderia de la Conselleria de Medi Ambient i segons els criteris abans indicats. Les activitats objecte de vigilància seran les següents:
- Abocaments líquids a les sèquies afluents o al mateix llac, principalment d'origen industrial.
- Abocaments sòlids als marges o a l'entorn immediat del llac, incloent-hi aterraments de zona humida o alteració de sèquies.
- Incendis a les mates de l'Albufera o a la devesa de l'Albufera.
- Caça furtiva, en la mesura de les possibilitats d'aquest servei.
3. Col·laboració amb el personal tècnic de la Conselleria de Medi Ambient en l'exercici habitual de les tasques de gestió al Parc Natural de l'Albufera, aportant a aquest personal informació i suport logístic quan calga.
Quarta. Es constituirà una comissió mixta, presidida per la directora general de Conservació del Medi Natural i formada per dos membres designats per la Conselleria de Medi Ambient i per dos membres de la Comunitat de Pescadors del Palmar, la missió de la qual serà coordinar les actuacions objecte d'aquest conveni. La comissió podrà proposar la realització de convenis específics per efectuar actuacions conjuntes d'interès per a les parts signatàries.
Cinquena. Aquest conveni marc té caràcter administratiu; la Conselleria de Medi Ambient es reserva totes les facultats que li corresponen per al compliment, la interpretació i l'execució del conveni.
I, en prova de conformitat, i perquè quede constància, ambdues parts firmen en triplicat exemplar aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.
El conseller de Medi Ambient: Emèrit Bono i Martínez. - El president de la Comunitat de Pescadors del Palmar: José Caballer Torrent.

linea