diari

DECRET 88/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2002/X5928]

(DOGV núm. 4264 de 05.06.2002) Ref. Base de dades 2428/2002

DECRET 88/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2002/X5928]
L'1 de març de 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració.
Analitzat l'esmentat decret, s'ha estimat la necessitat d'ampliar la composició d'este òrgan col·legiat, i incloure entre els seus vocals el titular de la direcció general amb competències en matèria de plans especials d'habitatge.
Segons el que s'ha exposat, d'acord amb l'establit en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de maig de 2002,
DECRETE
Modificar l'apartat c) de l'article 2 del Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració, en el sentit d'introduir-hi un nou guió amb el següent contingut:
“– El titular de la direcció general amb competències en matèria de plans especials d'habitatge”.
València, 30 de maig de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea