diari

DECRET 89/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià d'Immigració. [2002/X5929]

(DOGV núm. 4264 de 05.06.2002) Ref. Base de dades 2429/2002

DECRET 89/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià d'Immigració. [2002/X5929]
L'1 de març de 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Fòrum Valencià d'Immigració.
Analitzat l'esmentat decret, s'ha estimat la necessitat d'ampliar el nombre de vocals del Fòrum que intervenen en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència a la Comunitat Valenciana i adequar la representació sindical.
Segons el que s'ha exposat, d'acord amb l'establit en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de maig de 2002,
DECRETE
Modificar el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià d'Immigració, en els termes que s'indica a continuació:
En l'article 2 la referència a:
“Dos vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana”.
“Tres vocals en representació de les organitzacions sindicals, de caràcter intersectorial, amb major presència en el sector”.
Ha de substituir-se per la de:
“Quatre vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana”.
“Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals, de caràcter intersectorial, amb major representativitat en la Comunitat Valenciana”.
València, 30 de maig de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea