diari

DECRET 98/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els òrgans de gestió dels Plans Valencians d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. [2001/A5778]

(DOGV núm. 4021 de 14.06.2001) Ref. Base de dades 2484/2001

DECRET 98/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els òrgans de gestió dels Plans Valencians d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. [2001/A5778]
En la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, es van establir els òrgans de gestió dels Plans Valencians d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (PVIDI).
Aquests òrgans són la Comissió Gestora Interdepartamental, que pot funcionar en ple o en comissió permanent, i el Consell Assessor de Ciència i Tecnologia.
Mitjançant el Decret 308/1997, de 24 de desembre, de Govern Valencià se'n va establir l'estructura orgànica, complint així el termini assenyalat per a això per la disposició final primera de la Llei 7/1997. Posteriorment, el Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, va assignar a la Vicepresidència Segona la competència en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, va procedir a adequar determinats preceptes de la Llei 7/1997 a la nova adscripció orgànica.
Per tant, actualment resulta necessari procedir a adaptar l'estructura dels òrgans de gestió dels Plans Valencians d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació a aquesta nova regulació, modificant-ne també el règim de funcionament, a la vista de l'experiència adquirida, per convertir-los en instruments àgils i eficaços al servei de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.
En virtut de tot això, i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 12 de juny,
DECRETE
Article 1. La Comissió Gestora Interdepartamental (CGI)
La Comissió Gestora Interdepartamental, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del Pla Valencià d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (PVIDI), actuarà en ple o en comissió permanent.
Article 2. Composició de la Comissió Gestora Interdepartamental
1. El Ple estarà integrat pels membres següents:
– President: el president de la Generalitat Valenciana.
– Vicepresident: el vicepresident segon del Govern Valencià
– Vocals:
a)Vocals nats:
· El sotssecretari de Política Pressupostària i Tresor.
· La directora general de Telecomunicacions i Modernització, de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià.
· El director general de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).
b) Vocals de designació: un representant de cada una de les conselleries de la Generalitat Valenciana, amb rang igual o superior a director general.
– Secretari: el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià
2. La Comissió Permanent estarà integrada pels membres següents:
– President: el vicepresident segon del Govern Valencià.
– Vicepresident: el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià.
– Els vocals següents:
a) Els vocals nats del Ple de la Comissió Gestora Interdepartamental.
b) Els vocals del Ple de la Comissió Gestora Interdepartamental designats en representació de les conselleries següents: Conselleria de Cultura i Educació, Conselleria de Sanitat i Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
– Secretari: un funcionari amb rang de cap d'àrea o de servei adscrit a l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià, designat pel seu titular, que actuarà amb veu però sense vot.
Article 3. Funcions
1. Les funcions del Ple de la Comissió Gestora Interdepartamental seran les establides en la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana.
2. La Comissió Permanent de la CGI tindrà les funcions que establisca la Comissió Gestora Interdepartamental.
Article 4. Règim de sessions
1. El Ple es reunirà mitjançant convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o a proposta de la majoria absoluta de membres de la Comissió Permanent, i com a mínim una vegada a l'any.
2. La Comissió Permanent es reunirà a iniciativa del seu president quan ho estime convenient i quan les necessitats dels programes d'investigació així ho aconsellen.
Article 5. Funcions del president del Ple de la CGI
1. Correspon al president dirigir els debats de la Comissió, convocar i alçar les sessions i dirimir les votacions amb el seu vot de qualitat, així com fixar-ne l'ordre del dia i sotmetre a la seua deliberació assumptes urgents fora del Ple.
2. També li competeix representar-la davant d'altres organismes, entitats i persones públiques o privades.
Article 6. El vicepresident del Ple de la CGI
Són funcions del vicepresident:
a) La representació de la CGI en cas d'absència o malaltia del seu president, i la substitució en les seues funcions.
b) La presentació al Govern Valencià del PVIDI.
c) Totes aquelles altres que hi puga delegar el president.
Article 7. El secretari del Ple de la CGI
Correspon al secretari la responsabilitat del funcionament administratiu de la Comissió, i entre elles:
a) Assistir a les reunions amb veu i vot.
b) Preparar els assumptes que s'hagen d'incloure en l'ordre del dia de cada convocatòria i efectuar les citacions als seus membres.
c) Alçar actes de les sessions, en les quals s'hauran de reflectir fidelment les deliberacions dels assumptes, les intervencions dels assistents i els acords adoptats.
d) Rebre els actes de comunicació dels membres de la CGI.
e) Expedir certificats dels dictàmens i els acords adoptats.
f) Custodiar la documentació de la CGI.
Article 8. Funcions del president, del vicepresident i del secretari de la Comissió Permanent de la CGI
Correspon al president, al vicepresident i al secretari de la Comissió Permanent de la CGI l'exercici de les facultats establides en els articles 5, 6 i 7 d'aquest decret, dins l'àmbit de competències que el Ple atribuïsca a la Comissió.
Article 9. La Secretaria del PVIDI
1. La Comissió Permanent disposarà de l'estructura orgànica, personal i mitjans necessaris, que constitueixen la Secretaria del Pla i estaran adscrits a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
2. La Secretaria del Pla, la té el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià.
Article 10. Composició del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia
1. El Consell Assessor de Ciència i Tecnologia, òrgan de consulta i assessorament en matèria de Ciència i Tecnologia, estarà constituït per:
– Un president, que serà el vicepresident segon del Govern Valencià.
– Un vicepresident, que serà el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià.
– Els vocals següents:
· Els vocals de la Comissió Permanent de la CGI
· Els vicerectors d'investigació de les universitats de la Comunitat Valenciana.
· Tres representants de l'associació Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT).
· El coordinador institucional de la delegació a la Comunitat Valenciana del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
· Tres representants de les cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, designats pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
· Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana.
· Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.
· Deu representants de reconegut prestigi en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, designats pel president del Consell Assessor.
– Un secretari, que serà el secretari de la Comissió Permanent de la CGI.
2. Els vocals designats del Consell Assessor seran nomenats per decret del Govern Valencià, a proposta del vicepresident segon del Govern Valencià.
Article 11. Mandat del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia
1. El mandat dels membres del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia serà de dos anys, i podrà ser renovat per períodes iguals.
2. Els membres del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia perdran aquesta condició per les causes següents:
a) Per acabament del seu mandat, romanent en funcions fins al nomenament dels nous membres.
b) Per renúncia o mort.
c) Per revocació de la representació que tenien.
d) Per incapacitat declarada en virtut de decisió judicial ferma que comporte la inhabilitació o la suspensió per a l'exercici de càrrecs públics.
Article 12. Règim de funcionament
1. El Consell Assessor de Ciència i Tecnologia es reunirà almenys dues vegades a l'any o quan el convoque el president.
2. Per a la constitució vàlida d'aquest òrgan, als efectes de la realització de sessions, deliberacions o presa d'acords, es requerirà la presència d'almenys la meitat dels seus membres.
3. Els seus acords seran presos per majoria absoluta dels membres presents.
Article 13. Altres comissions
Al si del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia es podran constituir comissions reduïdes i específiques per a determinades matèries, quan s'estime oportú i així ho aprove el Ple.
Article 14. Règim jurídic i de funcionament
En tot allò no regulat per aquest decret, el règim i funcionament dels òrgans col·legiats a què es refereix s'ajustarà al que estableix el títol II de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
És derogat expressament el Decret 308/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, i totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es modifica l'article 8.1 del Decret 307/1997, de 24 de desembre, pel qual s'aprovà el Reglament d'Organització, Funcionament i Personal de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació, que quedarà redactat de la forma següent: «El director de l'OPVI serà el sotssecretari de l'Oficina Ciència i Tecnologia del Govern Valencià».
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de juny de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,

linea