diari

Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. [2006/5493]

(DOGV núm. 5256 de 11.05.2006) Ref. Base de dades 2487/2006

Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. [2006/5493]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
La protecció i conservació del medi ambient s'ha convertit en els últims anys en una creixent preocupació social i en un dels objectius essencials de les polítiques dels poders públics.
La Constitució Espanyola, norma fonamental del nostre ordenament jurídic, en l'article 45 reconeix el dret de tots els espanyols a gaudir d'un medi ambient adequat per al desplegament de la persona, com també el deure de conservar-lo. De la mateixa manera, en l'apartat segon, encomana a les administracions públiques el deure de vetlar per la utilització racional dels recursos naturals, configurant esta funció com un objectiu bàsic i fonamental de l'acció pública que estes administracions desenrotllen.
II
Esta creixent preocupació social relativa al medi ambient s'ha vist plasmada en la pròpia política ambiental europea desplegada en els últims vint-i-cinc anys a través dels successius programes comunitaris d'acció en matèria de medi ambient. Tal ha sigut la rellevància que des de les institucions europees s'ha donat a esta matèria, que finalment la protecció ambiental ha quedat incorporada al Tractat de la Unió Europea com una política rectora comunitària, els objectius i les finalitats essencials de la qual van dirigits fonamentalment a la prevenció, la conservació i la millora del medi.
En desplegament i aplicació d'estes principis, la Unió Europea ha enfocat els seus esforços en el perfeccionament de mecanismes d'acció preventiva en matèria de contaminació d'origen industrial. Amb este fi, ha aprovat una sèrie de directives comunitàries, entre les quals cal destacar, per la seua rellevància, la Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació, recentment incorporada al nostre ordenament intern a través de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, del mateix nom.
A través d'esta directiva es fa realitat l'enfocament integrat i preventiu de la contaminació d'origen industrial amb l'objecte d'evitar la seua transferència d'un medi a un altre. Per a aconseguir este objectiu, la Directiva 96/61/CE condiciona la posada en marxa i el funcionament de les instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació a l'obtenció d'una autorització de caràcter ambiental, que haurà d'atorgar-se de forma coordinada quan en el procediment intervinguen més d'una autoritat administrativa amb competència en la matèria.
III
Les creixents exigències de la societat, l'experiència adquirida en els últims anys i els nous instruments preventius de caràcter integrador incorporats per la política ambiental europea, evidencien la ineficàcia del vigent sistema d'intervenció administrativa ambiental d'activitats caracteritzat per un tractament preferentment sectorial, que comporta, d'una banda, la intervenció de diferents administracions públiques sobre una mateixa activitat i, d'una altra, una extensa gamma de procediments administratius i, conseqüentment, d'autoritzacions i pronunciaments ambientals.
IV
A la vista del que s'ha exposat anteriorment, esta llei definix, reestructura i aclarix el sistema d'autorització ambiental vigent a la Comunitat Valenciana, amb l'objecte d'implantar un nou model d'intervenció administrativa ambiental aplicable a tot tipus d'activitats que puguen afectar el medi ambient, caracteritzat per l'adopció d'un enfocament integrat i preventiu en el tractament de la contaminació, com també per la seua coordinació, simplicitat i agilitat, reduint, d'esta manera, les càrregues burocràtiques que l'administrat està obligat a suportar prèviament a la posada en marxa i el funcionament d'una activitat.
V
El nucli fonamental de la llei el conforma la regulació dels tres procediments d'intervenció administrativa ambiental a què hauran de sotmetre's les instal·lacions on es desenrotllen alguna de les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació, d'acord amb la seua incidència ambiental. Estes instruments són: l'autorització ambiental integrada, la llicència ambiental, i la comunicació ambiental.
Com a suport i garantia de l'aplicació i efectivitat del que disposa esta llei, s'incorporen els mecanismes d'inspecció, vigilància i control ambiental, com també un règim sancionador.
VI
De la mateixa manera, cal assenyalar que esta llei també especifica el repartiment de funcions entre els òrgans de l'administració actuant i la resta d'administracions involucrades, evitant, d'esta manera, la superposició i la duplicitat de tràmits en els procediments de resolució dels instruments d'intervenció administrativa ambiental ací regulats.
VII
D'acord amb este nou sistema, la resolució dels procediments d'autorització ambiental integrada per a aquelles indústries o activitats d'alta incidència ambiental, les previstes en l'annex I d'esta llei i coincidents amb les de l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, correspon a La Generalitat.
Atés que l'autorització ambiental integrada aspira a refondre, en una sola, totes les autoritzacions de caràcter ambiental necessàries per a la posada en funcionament de les instal·lacions industrials, a fi de garantir una visió global i integrada de totes les facetes de la contaminació procedent d'estes, lògicament han de tindre en compte les responsabilitats executives que la legislació ordinària atribuïx en estes matèries a les entitats locals, i, singularment, les que els assigna en el marc de la tradicional llicència d'activitats qualificades.
La Llei 16/2002, d'1 de juliol, ha resolt el problema de l'articulació de l'autorització ambiental integrada amb les competències locals implicades de manera que ha previst distints moments per a la intervenció de les autoritats locals: l'informe urbanístic previ, l'informe dels ajuntaments sobre els aspectes ambientals que siguen de la seua competència, i la llicència municipal d'activitats qualificades, en deixar fora de perill, després de l'autorització ambiental integrada, la resolució definitiva de l'autoritat municipal, si bé l'autorització condiciona tot el seu possible contingut substantiu en ser vinculant per a l'autoritat municipal "quan implique la denegació de llicències o la imposició de mesures correctores, com també pel que fa a tots els aspectes ambientals recollits en l'article 22".
La reserva estatal de la legislació bàsica sobre medi ambient aconsella incardinar la llei valenciana respecte de l'estatal sobre la base de dos criteris fonamentals: la configuració de la legislació sobre activitats qualificades com a legislació de desplegament estatal, i el caràcter de requisits mínims que tenen els exigits per l'estat respecte dels que puga establir La Generalitat. En este sentit, en esta llei es parteix de la consideració que l'autonomia local no sols pot garantir-se a través d'una llicència pròpia, sinó que queda fins i tot més garantida si el pronunciament final de l'ajuntament se substituix per l'emissió d'un informe previ a la concessió de l'autorització ambiental integrada i de caràcter obstatiu en tots els aspectes de competència municipal, informe preceptiu en què l'ajuntament pot fer valer les seues competències, encara que siga en un procediment únic resolt per l'administració autonòmica.
Res hi ha en això contrari a l'autonomia local, tenint en consideració a este respecte la previsió de l'article 62 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, que en casos com este justifica el model establit: "En aquells casos en què la naturalesa de l'activitat de què es tracte faça molt difícil o inconvenient una assignació diferenciada i diferent de facultats decisòries en la matèria, les lleis reguladores de l'acció pública en relació amb la mateixa asseguraran, en tot cas, a les entitats locals la seua participació o integració en actuacions o procediments conjuntament amb l'administració de l'estat o amb la de la comunitat autònoma corresponent, atribuint-li a una d'estes la decisió final".
VIII
Per raó de la competència que correspon a les comunitats autònomes per a dictar, en matèria de medi ambient, normes addicionals de protecció conforme a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la previsió que d'estes efectua la disposició final cinquena de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, el règim d'autorització ambiental integrada s'amplia per esta llei, amb determinades particularitats, a aquelles indústries o activitats incloses en l'annex II que, pel seu potencial contaminant i incidència ambiental, exigixen igualment refondre en una sola totes les autoritzacions necessàries, per motius ambientals, per a la seua posada en funcionament, a fi de garantir una visió global i integrada de totes les facetes de la contaminació procedent de les mateixes. En este sentit, seguint l'esquema dissenyat per l'esmentada Llei 16/2002, i amb el mateix fonament de respecte a l'autonomia local, es preveu la concessió de l'autorització ambiental integrada per l'òrgan autonòmic competent amb un informe previ de l'ajuntament, de caràcter preceptiu i obstatiu en totes les matèries de la seua competència, que substituix el pronunciament final d'este.
IX
Conseqüentment amb el que s'ha exposat, esta llei deroga la Llei 3/1989, de 2 de maig, de La Generalitat, d'Activitats Qualificades, si bé manté la vigència del Nomenclàtor d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses aprovat pel Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de La Generalitat, mentre no s'aprove reglamentàriament la relació d'activitats que el substituïsca. En este sentit, regula també íntegrament el procediment de concessió de la llicència ambiental, instrument aplicable a aquelles activitats no subjectes a autorització ambiental integrada actualment previstes en el nomenclàtor, atribuint a tots els ajuntaments la competència per a la tramitació i resolució del referit procediment. En este procediment s'inclou un tràmit d'informe ambiental que ha de precedir l'atorgament de la llicència ambiental. Este informe l'emetran els ajuntaments de municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants, i també pels ajuntaments amb població de dret inferior a 50.000 i igual o superior a 10.000 habitants, però amb la particularitat que puguen sol·licitar que tal informe, en atenció a la insuficiència de mitjans personals i tècnics, siga emés per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat. Per als municipis de població inferior a 10.000 habitants es preveu que l'informe ambiental l'emeta la comissió esmentada, si bé s'obri la possibilitat que sol·liciten la delegació de l'exercici d'esta competència quan acrediten disposar dels mitjans personals i tècnics suficients.
Finalment, la llei deixa també en mans dels ajuntaments la recepció de la comunicació ambiental prevista per a activitats innòcues no subjectes a llicència ambiental.
X
Seguint el model previst en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, l'autorització ambiental integrada incorpora en una única resolució les autoritzacions i pronunciaments sectorials en matèria de producció i gestió de residus, i abocaments al domini públic maritimoterrestre des de terra al mar, competència de l'òrgan autonòmic. Així mateix, quan l'abocament al domini públic maritimoterrestre comporte la realització d'obres i instal·lacions en la zona de servitud de protecció, s'integra en l'autorització ambiental integrada el pronunciament de l'òrgan autonòmic competent en esta matèria mitjançant un informe de caràcter preceptiu i vinculant. De la mateixa forma, este instrument integrarà el pronunciament en matèria d'abocament d'aigües residuals a les conques intercomunitàries, competència de l'administració general de l'estat.
Hi ha, a més, dos normatives que també comporten una intervenció administrativa de caràcter preventiu i tenen una finalitat totalment o parcialment ambiental, respecte de les quals la Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrat de la contaminació (Directiva IPPC), no va imposar la seua integració en el nou permís integrat: l'avaluació d'impacte ambiental i la prevenció en matèria d'accidents greus. Respecte de l'avaluació d'impacte ambiental, la directiva citada va declarar expressament la seua aplicabilitat sense perjuí de les disposicions de la Directiva 85/337/CEE, del Consell, de 27 de juny, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, limitant-se a preveure la possibilitat d'incloure en la sol·licitud de permís integrat o d'adjuntar a esta l'estudi d'impacte ambiental. Posteriorment, la Directiva 97/11/CE, del Consell, de 3 de març, que modifica aquella, va afegir la possibilitat d'establir un procediment únic per a complir els requisits de les directives relatives a avaluació d'impacte ambiental i a la prevenció i control integrats de la contaminació. Respecte a accidents greus, la Directiva IPPC tampoc imposa la integració d'esta intervenció sectorial dins del nou permís integrat, sinó que únicament es preveu la possibilitat d'utilitzar la informació presentada a este efecte en el procediment per a l'obtenció de l'autorització ambiental integrada.
Això no obstant, d'una banda, sembla l'opció més raonable la tramitació simultània en un mateix procediment de l'avaluació d'impacte ambiental i l'autorització ambiental integrada per a agilitar els tràmits administratius i també per raons de fons, perquè l'avaluació d'impacte ambiental constitueix un antecedent lògic, atesa la seua naturalesa i el seu més ampli objecte, de l'autorització ambiental integrada. Resulta també adequat, d'altra banda, integrar procedimentalment l'autorització ambiental integrada i les autoritzacions o controls preventius basats en altres motius, particularment en matèria de seguretat industrial i, concretament, en accidents greus. De fet, esta ha sigut l'opció del legislador estatal en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, en l'article 11.4 de la qual preveu que les comunitats autònomes hauran de disposar el que calga per a possibilitar la inclusió en el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada de les actuacions en matèria d'avaluació d'impacte ambiental quan així siga exigible i la competència per a això siga de la comunitat autònoma; les actuacions dels òrgans que, si és el cas, hagen d'intervindre per raó de la normativa sobre mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses; com també aquelles altres actuacions que estiguen previstes en la normativa autonòmica ambiental.
Atés tot el que ha exposat, esta llei inclou en el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental quan haja d'efectuar-la l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma mitjançant un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, i se substituix el procediment previst en la normativa vigent en matèria d'impacte ambiental per l'establit per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada.
Així mateix, la llei ha optat per incloure en el procediment per a l'obtenció de l'autorització ambiental integrada les decisions dels òrgans que hagen d'intervindre per raó de la normativa sobre mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, traduint-se en la petició a les autoritats competents dels informes corresponents, de caràcter preceptiu i vinculant, i la incorporació dels seus resultats dins de l'autorització ambiental integrada.
XI
D'altra banda, la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació preveu la possibilitat d'incloure en el procediment de l'autorització ambiental integrada aquelles altres actuacions que estiguen previstes en la normativa autonòmica ambiental. Si bé és cert que la normativa sobre sòl no urbanitzable s'inscriu en el marc de la normativa autonòmica en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, ha de tindre's en compte la interrelació existent entre esta i la normativa ambiental, com també la mateixa normativa reguladora de l'autorització ambiental integrada per quant exigix l'emissió d'un informe de l'ajuntament que acredite la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic. En este sentit, la legislació sobre sòl no urbanitzable exigix, per als projectes sotmesos a declaració d'interés comunitari, l'avaluació prèvia del seu impacte ambiental, preveient igualment el sotmetiment a informació pública i a audiència dels propietaris de finques confrontants, com també la intervenció d'òrgans estatals i autonòmics amb competències en la matèria segons el tipus d'activitat projectada.
Sembla, per tant, igualment raonable, per raons d'eficàcia i agilitació de procediments, en reiterar-se en estes tràmits coincidents, com també per qüestions de fons en constituir l'avaluació d'impacte ambiental un antecedent de la declaració d'interés comunitari, la impulsió simultània d'aquells tràmits en el procediment de concessió de l'autorització ambiental integrada, demanant en este la documentació necessària conforme a la legislació sobre sòl no urbanitzable quan les instal·lacions o activitats sotmeses a este instrument s'ubiquen en sòl no urbanitzable comú i requerisquen la declaració d'interés comunitari, respectant-se en qualsevol cas la decisió d'atribució d'usos o aprofitaments mitjançant esta declaració per part de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.
XII
Esta llei es dicta a l'empar del mandat legal de protecció del medi ambient recollit en l'article 45 de la Constitució espanyola i per raó de les competències recollides en l'article 32.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per al desplegament legislatiu i l'execució de la legislació ambiental bàsica de l'estat, en els termes que esta establisca, i el dictat de normes addicionals de protecció en matèria de medi ambient. Així mateix, es dicta per raó de la competència exclusiva que l'Estatut preveu per a dictar les normes de procediment administratiu que es deriven de les especialitats de l'organització de La Generalitat. La vocació d'esta llei és convertir-se en un marc normatiu essencial dins de l'ordenament de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, reducció i minimització dels efectes adversos sobre el medi ambient derivats de la posada en marxa i funcionament de les indústries o activitats que s'hagen de desplegar en l'àmbit de la Comunitat.
XIII
La llei consta així de 94 articles estructurats en sis títols.
El títol preliminar recull les disposicions generals de la llei que permetran, als òrgans competents i als particulars afectats, tant la seua correcta aplicació a través de la delimitació concreta del seu objecte i del seu àmbit d'aplicació, com la seua adequada interpretació mitjançant la definició d'aquells aspectes que es consideren claus per al compliment d'esta. De la mateixa forma, s'arrepleguen els instruments d'intervenció ambiental que conformen el nucli d'esta llei; la substitució del règim aplicable en matèria d'activitats qualificades, la coordinació amb el règim en matèria de sòl no urbanitzable, activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, residus i indústria, com també les prescripcions necessàries en matèria d'impacte ambiental, òrgans competents i registre ambiental.
El títol I recull el règim jurídic de l'autorització ambiental integrada destinada a regular l'exercici de les activitats de major potencial contaminant, i que es recullen en l'annex I de la llei, i les de l'annex II que, encara que de menor potencial contaminant, són susceptibles de generar impactes considerables i exigixen igualment refondre en una sola totes les autoritzacions necessàries per a la seua posada en funcionament a fi de garantir una visió global i integrada de totes les facetes de la contaminació procedent d'estes.
El títol II regula el règim de la llicència ambiental necessària per a l'exercici d'aquelles activitats d'impacte ambiental moderat que, no estant sotmeses a autorització ambiental integrada, s'incloguen en la relació d'activitats que haurà d'aprovar-se reglamentàriament i que, entre tant, es troben incloses en el vigent Nomenclàtor d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. La tramitació i la resolució de la llicència ambiental correspon a l'ajuntament en el territori del qual s'haja d'ubicar l'activitat.
Cal assenyalar que no queda compresa en esta llicència l'autorització d'abocament a conca intercomunitària competència de l'administració general de l'estat, en el cas que siga necessària, ni les autoritzacions o informes de caràcter sectorial que corresponga atorgar als òrgans de La Generalitat en matèria de residus, abocaments des de terra al mar i, si és el cas, autorització d'ús de la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre, accidents greus, sòl no urbanitzable i qualsevol altre pronunciament de caràcter sectorial, i s'han d'obtindre estes autoritzacions o informes preceptius, si és el cas, amb caràcter previ a la concessió de la llicència ambiental.
El títol III preveu les disposicions comunes a l'autorització ambiental integrada i a la llicència ambiental, establint el règim aplicable a la modificació de les instal·lacions autoritzades, la revisió anticipada i la modificació dels instruments d'intervenció ambiental atorgats i la resta d'incidències relatives a estes instruments.
El títol IV regula l'autorització d'inici de l'activitat que ha d'obtindre amb caràcter previ a este per part dels òrgans que hagen concedit l'autorització ambiental integrada o llicència ambiental. En el supòsit d'esta última, es tracta de la llicència d'obertura fins ara regulada en la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'activitats qualificades. En el cas de les activitats subjectes a autorització ambiental, de nova regulació en esta llei, s'ha considerat necessari exigir igualment una autorització de posada en marxa de la instal·lació per a la comprovació que esta s'ajusta al projecte autoritzat, sent competent per a resoldre sobre esta l'òrgan que ha concedit l'autorització ambiental.
El títol V recull el règim jurídic de la comunicació ambiental. Per a aquelles activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental l'únic requisit que se'ls exigix, atesa l'escassa incidència ambiental, és el de comunicar a l'ajuntament en el territori del qual s'hagen d'ubicar, la seua posada en marxa i funcionament.
En el títol VI dedicat a la disciplina ambiental, recull el règim de control i inspecció de les activitats i el règim sancionador aplicable. No pot entendre's complet un sistema d'intervenció administrativa ambiental sense articular les mesures necessàries que faciliten a l'administració exercir competències de control sobre les activitats. Esta labor d'intervenció administrativa exercida sobre les activitats no finalitza amb el mer atorgament del corresponent instrument d'intervenció ambiental, sinó que va més enllà, continuant durant la vida operativa de l'activitat, a través del control i la vigilància.
El règim sancionador aplicable té com a finalitat, a banda de garantir la sanció de les infraccions que es puguen cometre i que els responsables reparen els danys realitzats al medi, pretén actuar com a mecanisme dissuasori per al possible infractor. De la mateixa manera, és necessari assenyalar que s'especifica la distribució de competències entre les administracions de la Comunitat Valenciana quant a la potestat sancionadora.
XIV
La llei es completa amb dos disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria, sis disposicions finals i dos annexos.
Menció especial mereix la introducció de la disposició final quinta, que modifica la duració màxima i el règim del silenci administratiu de determinats procediments administratius establits en la taula de l'annex de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de La Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de La Generalitat, i introdueix també una nova regulació en este sentit per a algunes de les activitats de gestió de pneumàtics fora d'ús establida en el Decret 2/2003, de 7 de gener, del Consell de La Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de la Producció, Possessió i Gestió dels Pneumàtics Fora d'Ús en la Comunitat Valenciana.
Es tracta, d'una banda, de determinats procediments administratius relatius a activitats de gestió de residus perillosos, en els quals el silenci administratiu tenia efectes estimatoris i l'experiència adquirida en la tramitació dels corresponents expedients aconsella que no queden autoritzades estes activitats sense un acte administratiu exprés que es concreten les condicions tècniques i les mesures adequades, amb l'oportú control per part de l'administració, que assegure que estes es desenrotllen amb totes les garanties de seguretat per al medi ambient i la salut de les persones.
De la mateixa manera, es considera que els pneumàtics fora d'ús tenen alguns condicionants pel que fa a volum, composició, inflamabilitat, etc, que fa necessari establir les suficients garanties i un control rigorós en les activitats de gestió, sobretot pel que fa a l'emmagatzemament i tractament d'estes, que aconsella igualment modificar el sentit del silenci administratiu, o els terminis de resolució dels corresponents procediments administratius en els termes indicats en l'esmentada disposició final.
TÍTOL PRELIMINAR
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
És objecte d'esta llei definir i regular els instruments d'intervenció administrativa ambiental a què han de subjectar-se les instal·lacions o activitats susceptibles d'afectar la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
Article 2. Fins
Els fins d'esta llei són:
a) Obtindre un alt nivell de protecció del medi ambient en el seu conjunt per a la consecució del dret a gaudir d'un medi ambient adequat, mitjançant la utilització dels instruments necessaris per a previndre i reduir les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, com també la generació de residus, corregir i controlar els efectes sobre el medi ambient de les activitats sotmeses a esta llei.
b) Integrar i agilitar els procediments administratius necessaris per a la construcció, el muntatge, explotació o trasllat, com també la modificació substancial de les instal·lacions o activitats compreses en esta llei o de les característiques o funcionament d'estes, garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions públiques que hagen d'intervindre.
Article 3. Àmbit d'aplicació
Queden sotmeses a esta llei totes les instal·lacions o activitats referides en l'article 1 que es desenrotllen o es pretenguen desplegar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Definicions
A l'efecte d'esta llei, s'entén per:
a) Activitat: operacions de procés o explotació que es realitzen en una instal·lació, establiment, indústria o magatzem, de titularitat pública o privada, ja siguen innòcues o siguen susceptibles d'afectar la seguretat, a la salut de les persones, o el medi ambient.
b) Autorització ambiental integrada: la definició que d'este concepte efectua l'article 3.a) de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació
c) Contaminació: la definició que d'este concepte fa l'article 3.i) de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
d) Emissió: l'expulsió a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll procedents de forma directa o indirecta de fonts puntuals o difuses de l'activitat.
e) Avaluació ambiental: és l'anàlisi dels efectes i resultats ambientals de l'activitat que comprenga la seua descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i auxiliars, els processos, els productes i el consum de recursos naturals i energia, i les emissions de qualsevol tipus i les seues repercussions en el medi considerat en el seu conjunt. Inclou també les repercussions que puguen resultar de les condicions de funcionament anormals, incidents i accidents.
f) Instal·lació: Qualsevol unitat tècnica fixa, establiment o local on es desenrotllen una o més de les activitats subjectes a l'àmbit d'aplicació d'esta llei, com també qualssevol altres activitats directament relacionades amb aquelles que guarden relació d'índole tècnica amb les activitats dutes a terme en este lloc i puguen tindre repercussions sobre les emissions i la contaminació.
g) Instal·lació existent: qualsevol instal·lació en funcionament i autoritzada amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'esta llei, o que haja sol·licitat les corresponents autoritzacions exigibles per la normativa aplicable, sempre que es pose en funcionament a tot tardar dotze mesos després d'esta data.
h) Millors tècniques disponibles: les així definides en l'article 3.ñ) de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
i) Modificació substancial: qualsevol modificació realitzada en una instal·lació que, en opinió de l'òrgan competent per a atorgar el corresponent instrument d'intervenció i d'acord amb els criteris establits en este article, puga tindre repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient. A fi de qualificar la modificació com a substancial es tindran en compte les potencials conseqüències que puguen generar-se i la major incidència de la modificació projectada sobre la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient, en els següents aspectes, que no tenen caràcter limitador:
. Les característiques de la instal·lació pel que fa a la grandària i capacitat de producció.
. Els recursos naturals utilitzats.
. El consum d'aigua i energia.
. El volum, pes i tipologia dels residus produïts o gestionats.
. La qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que puguen veure's afectades.
. El grau de contaminació produït.
. El risc d'accident.
. La incorporació o augment en l'ús de substàncies perilloses.
Reglamentàriament s'establiran els supòsits determinants de l'existència o no de modificacions substancials, com també els criteris qualitatius i quantitatius per a la seua apreciació.
j) Modificació no substancial: qualsevol modificació de les característiques o del funcionament, o de l'extensió de la instal·lació, que, sense tindre la consideració de substancial, puga tindre conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
k) Titular: qualsevol persona física o jurídica que explote o posseïsca la instal·lació o activitat sotmesa a l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga.
l) Valors límit d'emissió: la massa o l'energia expressada en relació amb determinats paràmetres específics, la concentració o el nivell d'una emissió el valor del qual no ha de superar-se dins d'un o diversos períodes determinats. Els valors límit d'emissió de les substàncies s'aplicaran generalment en el punt en què les emissions isquen de la instal·lació i en la seua determinació no es tindrà en compte un possible dilució. Pel que fa als abocaments indirectes a l'aigua, i sense perjuí de la normativa relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic, podrà tindre's en compte l'efecte d'una estació de depuració en el moment de determinar els valors límit d'emissió de la instal·lació, sempre que s'abaste un nivell equivalent de protecció del medi ambient en el seu conjunt i això no conduïsca a càrregues contaminants més elevades en l'entorn.
Article 5. Obligacions generals dels titulars de les instal·lacions o activitats
Els titulars de les instal·lacions o activitats previstes en l'àmbit d'aplicació d'esta llei hauran de disposar:
a) Disposar de l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga i complir les condicions establides en este.
b) Complir les obligacions de control i subministrament d'informació establides en esta llei i la resta de normativa sectorial aplicable, com també les previstes pel mateix instrument d'intervenció ambiental.
c) Informar l'òrgan competent que haja dictat el corresponent instrument d'intervenció sobre:
. Qualsevol modificació, substancial o no, que es pretenga dur a terme en la instal·lació, si estan subjectes a autorització ambiental integrada.
. De manera immediata el funcionament anormal de les instal·lacions que puga produir danys a les persones, als béns o al medi ambient, sense perjuí de la corresponent comunicació als treballadors afectats.
. De manera immediata, qualsevol incident o accident que puga afectar el medi ambient i a la salut de les persones, sense perjuí de la corresponent comunicació als treballadors afectats.
d) Comunicar, a l'òrgan competent que haja atorgat l'autorització ambiental integrada o llicència ambiental, la transmissió de la seua titularitat.
e) Prestar la deguda assistència i col·laboració a aquells que duguen a terme les actuacions de vigilància, inspecció i control.
f) Informar de manera particular els treballadors al seu servici, i els seus representants legals, una vegada concedit l'instrument d'intervenció ambiental corresponent, de tots els condicionants i circumstàncies inclosos en este, o que posteriorment s'incorporaran al seu contingut, que puguen afectar la seua salut o la seua seguretat, sense perjuí del compliment de la resta d'obligacions establides en la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals i seguretat laboral.
g) Qualssevol altres obligacions establides en esta llei i la resta de normativa aplicable.
CAPÍTOL II
Règim general d'intervenció administrativa ambiental
Article 6. Instruments d'intervenció administrativa ambiental
1. Les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei queden sotmeses, segons el grau de potencial incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut, a algun dels instruments d'intervenció ambiental següents:
a) Autorització ambiental integrada, per a les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats contingudes en els annexos I i II d'esta llei.
b) Llicència ambiental, per a les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la llista d'activitats que s'aprovarà reglamentàriament.
c) Comunicació ambiental, per a les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental conforme al que disposa esta llei.
2. Quan, d'acord amb la normativa estatal i autonòmica vigent en matèria d'impacte, el projecte haja de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental, haurà d'obtindre's el corresponent pronunciament amb caràcter previ a la concessió del corresponent instrument d'intervenció ambiental regulat en esta llei.
Article 7. Substitució del règim aplicable en matèria d'activitats qualificades
1. La resolució definitiva que, d'acord amb els articles 11.2 i 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, correspon a l'autoritat municipal en l'àmbit de la normativa d'activitats qualificades, se substituix en el procediment d'autorització ambiental integrada per un informe previ, preceptiu i vinculant, quan siga desfavorable o establisca condicionaments necessaris en l'àmbit de les seues respectives competències, per a les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats de l'Annex I i per a les de l'Annex II.
2. El règim de llicència ambiental i el de comunicació ambiental substituixen íntegrament al fins ara vigent en matèria d'activitats qualificades.
Article 8. Coordinació amb el règim aplicable en matèria de sòl no urbanitzable
Quan les instal·lacions o activitats subjectes a autorització ambiental integrada hagen d'ubicar-se en sòl no urbanitzable i siga exigible l'obtenció de la declaració d'interés comunitari d'acord amb el que preveu la legislació de sòl no urbanitzable, no podrà concedir-se l'autorització ambiental integrada fins que haja sigut concedida la mencionada declaració per part de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme. L'esmentada declaració serà independent i prèvia a la resolució d'autorització ambiental integrada, si bé el tràmit d'informació pública i els altres tràmits que puguen ser objecte d'impulsió simultània s'efectuaran conjuntament en el procediment de concessió de l'autorització ambiental integrada.
Article 9. Coordinació amb el règim aplicable en matèria d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i en matèria de residus
1. D'acord amb la normativa vigent en matèria de contaminació atmosfèrica, no es podrà instal·lar, ampliar o modificar cap activitat subjecta a esta normativa quan l'increment de la contaminació de l'atmosfera previst, en raó de les emissions que el seu funcionament ocasione, sobrepasse els límits d'immissió establits en esta. Quan estes activitats estiguen sotmeses a autorització ambiental integrada, les autoritzacions i informes vinculants regulats en l'esmentada normativa queden integrats en el procediment de concessió d'aquella.
2. En relació amb el règim aplicable en matèria de residus, l'autorització de les instal·lacions de gestió de residus s'adequarà al que establix el pla integral i en els plans zonals de residus previstos en la normativa autonòmica en la matèria.
Article 10. Coordinació amb el règim aplicable en matèria d'indústria i energia
1. En el cas de les instal·lacions en què s'hagen de desplegar alguna de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, l'atorgament d'esta, com també la seua revisió anticipada i consegüent modificació, haurà de precedir a les autoritzacions d'indústries o instal·lacions industrials sotmeses a autorització administrativa prèvia de conformitat amb l'article 4 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, o norma que la substituïsca, i, en particular, les següents: les autoritzacions establides en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric; en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i en el capítol II de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, pel que fa a les Instal·lacions Químiques per a la Fabricació d'Explosius, com també les autoritzacions establides en la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines.
2. En el cas d'altres instal·lacions o activitats, l'atorgament del corresponent instrument d'intervenció, com també la seua revisió anticipada i consegüent modificació, precedirà a la inscripció en el Registre Industrial de les indústries sotmeses al règim de comunicació pel Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, de liberalització en matèria d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries, l'Ordre de 19 de desembre de 1980 que el desplega, i el Decret 59/1999, de 27 d'abril, del Consell de La Generalitat, pel qual s'establix el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials i normativa de desplegament.
Article 11. Registres ambientals
1. Es crea el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana, que contindrà les dades ambientals incloses en les autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals concedides. Els ajuntaments hauran de disposar d'informació sistematitzada sobre les llicències ambientals que atorguen a l'efecte de la seua remissió a l'òrgan competent de La Generalitat per a la seua inclusió en el registre citat. Reglamentàriament es regularà el contingut del mencionat registre, com també el procediment d'intercomunicació de dades entre les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
2. Es crea el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana, en el qual s'inclouran les principals emissions i focus d'estes extretes de les notificacions que efectuen els titulars de les instal·lacions autoritzades incloses en els annexos I i II d'esta llei. Reglamentàriament es desplegarà el contingut d'este registre.
3. Tant el registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana com el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana seran accessibles al públic d'acord amb la normativa vigent en matèria de dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient.
Article 12. Consultes prèvies
Abans de la presentació de la sol·licitud de qualsevol dels instruments d'intervenció ambiental regulats en esta llei, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, el titular d'una instal·lació podrà sol·licitar de l'òrgan competent informació relativa al règim jurídic aplicable a estes instruments o al seu procediment, acompanyant esta petició d'una memòria resum que reculla les característiques bàsiques del projecte d'instal·lació o activitat.
En el termini de dos mesos des de la recepció de la consulta, l'òrgan competent de l'administració autonòmica notificarà el resultat de les consultes al titular, que podrà tindre-les en compte en la redacció del projecte de la instal·lació o activitat.
CAPÍTOL III
Òrgans competents
Article 13. Òrgans competents per a atorgar els instruments d'intervenció ambiental
1. Són òrgans competents els òrgans previstos en esta llei per a la tramitació i l'atorgament del corresponent instrument d'intervenció administrativa ambiental.
2. Estos òrgans seran igualment competents, en l'àmbit de les seues respectives competències, per a la vigilància i el control del compliment de les condicions establides en el respectiu instrument, com també per a l'exercici de la potestat sancionadora en els termes previstos en el títol VI d'esta llei, sense perjuí de les facultats que corresponguen a altres òrgans administratius, d'acord amb la normativa sectorial aplicable en cada cas.
3. Les entitats col·laboradores degudament acreditades i reconegudes per l'administració per a actuar en l'àmbit de la qualitat ambiental, regulades pel Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de La Generalitat, pel qual s'establixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i es regula el seu registre, podran actuar a instàncies dels òrgans competents de cada administració per a l'exercici de les funcions públiques de tramitació i gestió dels instruments d'intervenció ambiental, sempre que estes funcions no hagen de ser desplegades per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir estes en esta tasca, en les condicions que reglamentàriament s'establisquen. Estes entitats col·laboradores proposaran a l'òrgan competent de cada administració el marc tarifari que hauran d'aplicar en l'exercici de la seua funció.
Article 14. Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat
1. La Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat és l'òrgan superior col·legiat en matèria de prevenció i control ambiental, compost per representacions de distintes administracions públiques, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient a través de la direcció general amb competències en prevenció i control integrats de la contaminació i dependent d'esta.
2. La Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat efectuarà l'avaluació ambiental dels projectes i elaborarà la proposta de resolució dels expedients objecte d'autorització ambiental integrada de l'annex I i la seua posterior renovació, revisió anticipada i modificació.
3. Les funcions i composició es desplegaran reglamentàriament. El seu règim de funcionament serà el previst amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí de l'establiment de normes de funcionament pròpies de l'òrgan per la normativa autonòmica.
4. El Centre de Tecnologies Netes de La Generalitat prestarà l'assistència tècnica i col·laboració necessàries a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat en l'exercici de les seues funcions, i podran disposar de grups de treball de caràcter tècnic en què participen representants dels diferents sectors socials i econòmics. Així mateix, el Centre de Tecnologies Netes informarà i analitzarà la viabilitat i evolució en l'aplicació de les millors tècniques disponibles en el teixit empresarial valencià.
Article 15. Comissions Territorials d'Anàlisi Ambiental Integrat
1. Es crea en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana una Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, òrgans col·legiats compostos per representacions de distintes administracions públiques, adscrits a la conselleria competent en matèria de medi ambient a través de les direccions territorials i dependents d'estes.
2. Les Comissions Territorials d'Anàlisi Ambiental Integrat efectuaran l'avaluació ambiental dels projectes i elaboraran la proposta de resolució dels expedients objecte d'autorització ambiental integrada de l'annex II i la posterior renovació, revisió anticipada i modificació.
3. Les funcions i la composició es desplegaran reglamentàriament. El seu règim de funcionament serà el previst amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí de l'establiment de normes de funcionament pròpies de l'òrgan per la normativa autonòmica.
CAPÍTOL IV
Avaluació d'impacte ambiental
Article 16. Projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental
Els projectes públics o privats, consistents en la realització d'obres, instal·lacions o activitats subjectes a algun instrument d'intervenció ambiental dels previstos en esta llei hauran de sotmetre's, amb caràcter previ a la concessió del corresponent instrument, al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental quan així vinga exigit per la normativa vigent en la matèria.
Article 17. Òrgan ambiental
Quan corresponga efectuar l'avaluació d'impacte ambiental a l'òrgan autonòmic, la direcció general competent de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient serà l'òrgan ambiental a què correspon efectuar esta avaluació.
Article 18. Coordinació amb el règim aplicable en matèria d'avaluació d'impacte ambiental quan corresponga a l'administració de La Generalitat
1. En el cas de projectes inclosos en els annexos I i II d'esta llei sotmesos a avaluació d'impacte ambiental per part de l'òrgan ambiental de La Generalitat, el procediment previst per la normativa autonòmica en matèria d'impacte ambiental se substituix per l'establit en esta llei per a l'obtenció de l'autorització ambiental integrada. En este sentit, l'estudi d'impacte ambiental, juntament amb el projecte objecte d'autorització ambiental integrada, se sotmetran de forma conjunta als tràmits d'esmena, informació pública, informes i audiència, substituint-se la declaració d'impacte ambiental per un tràmit d'informe previ, preceptiu i vinculant, que ha d'emetre l'òrgan ambiental de La Generalitat. Els condicionants establits en este informe s'incorporaran al contingut de l'autorització ambiental integrada, formant part del contingut d'esta.
2. En el cas de projectes subjectes a llicència ambiental, quan estiguen sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, el procediment serà l'establit en la normativa vigent en matèria d'impacte ambiental.
3. Els projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental no podran autoritzar-se o executar-se sense que hi haja pronunciament en esta matèria o en contra d'este pronunciament.
Article 19. Coordinació amb el règim aplicable en matèria d'avaluació d'impacte ambiental quan corresponga a l'administració de l'estat
1. Quan corresponga a l'òrgan ambiental de l'administració general de l'estat la formulació de la declaració d'impacte ambiental, d'acord amb el que establix en la normativa estatal en la matèria, no podrà atorgar-se l'autorització ambiental integrada, ni, si és el cas les autoritzacions substantives a què es referix l'article 10.1 d'esta llei, sense que prèviament s'haja dictat esta declaració.
2. A este efecte, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, l'òrgan ambiental estatal remetrà una còpia de la declaració d'impacte ambiental a l'òrgan autonòmic competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada i, si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les referides autoritzacions substantives.
El condicionat d'esta declaració d'impacte ambiental serà vinculant per a l'òrgan autonòmic quant als nivells mínims de protecció del medi ambient i els recursos naturals, sense perjuí de les facultats de l'òrgan autonòmic competent per a fixar en l'autorització ambiental integrada condicions més rigoroses de protecció.
3. Tot això sense perjuí de les fórmules de col·laboració que puguen establir-se entre l'administració de l'estat i l'administració de La Generalitat, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
TÍTOL I
Règim de l'autorització ambiental integrada
CAPÍTOL I
Àmbit d'aplicació i fins
Article 20. Instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada
Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada la construcció, el muntatge, l'explotació o el trasllat de les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats que s'allisten en l'annex I, de titularitat pública o privada, com també qualsevol modificació substancial que es pretenga introduir-hi una vegada autoritzades, a excepció de les instal·lacions o parts d'estes utilitzades per a la investigació, el desplegament i l'experimentació de nous productes i processos.
En els mateixos supòsits, se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada, pel fet que poden ocasionar impactes considerables sobre el medi en què es desenrotllen, les instal·lacions en què es desenrotlle alguna de les activitats que s'allisten en l'annex II, de titularitat pública o privada, amb les particularitats previstes en esta llei.
Serà igualment necessària una nova autorització ambiental integrada per a modificar la classe d'activitat, sempre que esta es trobe entre les compreses en els annexos I i II d'esta llei.
Article 21. Fins
1. Els fins de l'autorització ambiental integrada són:
a) Previndre i reduir en origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, com també previndre i reduir la generació de residus per estes amb la finalitat darrera d'aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient en conjunt, com també augmentar l'eficiència en l'ús dels recursos naturals, especialment l'aigua i l'energia.
b) Promoure l'adopció de les mesures adequades per a previndre la contaminació, particularment mitjançant l'aplicació de les millors tècniques disponibles validades per la Unió Europea.
c) Establir un procediment que assegure la coordinació de les distintes administracions públiques que han d'intervindre en la concessió de l'autorització ambiental integrada conforme a les bases establides per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, per a agilitar tràmits i reduir les càrregues administratives dels particulars.
d) Integrar en un sol acte d'intervenció administrativa totes les autoritzacions i pronunciaments ambientals en matèria de producció i gestió de residus (incloses les d'incineració de residus municipals i perillosos i, si és el cas, les d'abocament de residus); d'abocaments a les aigües continentals, inclosos els abocaments al sistema integral de sanejament; i d'abocaments des de terra al mar (inclòs el pronunciament sobre utilització de la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre quan l'abocament requerisca obres i instal·lacions en esta zona), com també les determinacions de caràcter ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica (incloses les referents als compostos orgànics volàtils).
e) Integrar en el procediment d'autorització ambiental integrada el pronunciament de l'òrgan ambiental autonòmic en matèria d'impacte ambiental, mitjançant un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant.
f) Incloure en el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada:
. Si és el cas, les decisions dels òrgans que hagen d'intervindre per raó del que establix el Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, sobre mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, i la resta de normativa aplicable o que la substituïsca.
. Els tràmits que poden ser objecte d'impulsió simultània i, en particular, el tràmit d'informació pública, quan la instal·lació o activitat en qüestió estiga sotmesa a declaració d'interés comunitari d'acord amb la normativa vigent en matèria de sòl no urbanitzable.
2. L'autorització ambiental integrada s'atorgarà sense perjuí de les autoritzacions o concessions que hagen d'exigir-se per a l'ocupació o utilització del domini públic, de conformitat amb el que establix la normativa vigent en matèria d'aigües i costes i la resta de normativa que siga d'aplicació.
3. L'atorgament de l'autorització ambiental integrada, com també la revisió anticipada i consegüent modificació d'esta, precedirà les autoritzacions d'indústries o instal·lacions industrials sotmeses a autorització administrativa prèvia de conformitat amb l'article 4 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i en particular les indicades en l'article 10 d'esta llei, o en les normes que les substituïsquen.
CAPÍTOL II
Valors límit d'emissió
Article 22. Determinació dels valors límit d'emissió
1. Per a la determinació, en l'autorització ambiental integrada, dels valors límit d'emissió, s'hauran de tindre en compte els criteris establits en l'article 7 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
2. Sense perjuí del que establisca amb caràcter bàsic el govern estatal, el Consell de La Generalitat, fent ús de la seua potestat reglamentària i com a norma addicional de protecció, podrà establir valors límit d'emissió per a les substàncies contaminants enumerades en l'annex 3 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i per a les instal·lacions o activitats sotmeses a autorització ambiental integrada.
3. En els supòsits que reglamentàriament es determinen, es podran establir paràmetres o mesures tècniques de caràcter equivalent que complementen o substituïsquen als valors límit d'emissió regulats en este article.
Article 23. Acords voluntaris
1. S'entén per acords voluntaris als efectes de la present llei, els acords públics subscrits entre l'òrgan competent autonòmic i una empresa o els representants d'un sector industrial determinat, segons els quals, ambdues parts es vinculen voluntàriament per al compliment d'uns objectius quantificats de qualitat ambiental.
2. Per a la determinació de valors límit d'emissió, La Generalitat podrà adoptar acords voluntaris, sempre que l'objecte de l'acord es limite a l'establiment de valors límit d'emissió o altres prescripcions tècniques per a aquelles matèries, substàncies o tècniques que no tinguen valors límit d'emissió fixats per la normativa vigent.
3. En aquells casos en què ja es troben fixats per la normativa vigent valors límit d'emissió o altres prescripcions tècniques, l'acord voluntari només podrà ser utilitzat per a l'establiment de valors o prescripcions més rigorosos que els establits en esta normativa.
CAPÍTOL III
Procediment
Article 24. Òrgan competent
1. L'òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment d'autorització ambiental integrada és el següent:
. En els casos d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats de l'annex I: la direcció general amb competències en matèria de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació de la conselleria competent en medi ambient.
. Quan es tracte d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats de l'annex II: la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial de la qual haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat.
2. Les entitats públiques o privades degudament acreditades i reconegudes per l'administració per a actuar en l'àmbit de la qualitat ambiental, podran actuar a instàncies dels òrgans competents per a l'exercici de les funcions públiques de tramitació i gestió dels procediments d'autorització ambiental integrada, sempre que estes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir estes en aqueixa labor.
Article 25. Informe urbanístic
1. Prèviament a la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar, de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives al este, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
2. L'informe urbanístic a què es referix el present article és independent de la llicència d'obres o de qualsevol altra llicència o autorització exigible per raó del que establix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.
3. Reglamentàriament s'establirà la documentació que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud de l'informe urbanístic, com també el contingut d'este.
Article 26. Sol·licitud
1. La sol·licitud de l'autorització ambiental integrada haurà de dirigir-se a l'òrgan competent conforme a l'article 24 d'esta llei, i s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:
a) Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que, sense perjuí del que establix la disposició transitòria quarta, tindrà el contingut que s'establisca reglamentàriament, havent d'incloure la descripció detallada i l'abast de l'activitat que s'ha de desplegar i de les instal·lacions, els processos productius i el tipus de producte, com també la tecnologia prevista i les tècniques utilitzades per a previndre i evitar les emissions procedents de la instal·lació o, si això no fóra possible, per a reduir-les, i les mesures relatives a la prevenció, reducció i gestió dels residus generats. Igualment, haurà d'incloure els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris.
b) Estudi d'impacte ambiental, amb el contingut mínim establit pel Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, o norma que el substituïsca, i l'exigit per la normativa autonòmica en la matèria.
c) Si és el cas, la documentació necessària per a l'emissió de l'informe que es referix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de La Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, o norma que el substituïsca, que es tramitarà d'acord amb el que es dispose reglamentàriament.
d) Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de La Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o norma que el substituïsca.
e) Informe de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el territori del qual s'haja d'ubicar la instal·lació, o còpia de la sol·licitud d'este.
f) Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1.254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'establixen mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa estatal i autonòmica en la matèria.
g) Quan pertoque, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que el substituïsca.
h) Quan pertoque, la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus, com també qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial aplicable, i aquella acreditativa del compliment de requisits establits en la legislació sectorial inclosa, si és el cas, la referida a fiances o assegurances obligatòries que siguen exigibles d'acord amb esta legislació.
i) Resum no tècnic de la documentació presentada de forma comprensible per al públic a l'efecte del tràmit d'informació pública.
j) Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara esta confidencialitat.
2. Juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada haurà de presentar-se per a la seua resolució per l'òrgan de l'administració estatal o autonòmic competent, quan pertoque:
. La sol·licitud d'autorització o concessió d'utilització o ocupació del domini públic hidràulic, acompanyada de la documentació establida a este efecte per la normativa vigent en matèria d'aigües.
. La sol·licitud d'autorització o concessió d'utilització o ocupació del domini públic maritimoterrestre, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de costes.
. La sol·licitud i documentació exigida per la normativa en matèria de costes per a l'autorització d'ús de la zona de servitud de protecció quan s'hagen de produir abocaments al domini públic maritimoterrestre que comporten la realització d'obres o instal·lacions en la zona de servitud de protecció.
. En el supòsit d'ubicar-se la instal·lació en sòl no urbanitzable comú, la sol·licitud i documentació exigida per la normativa autonòmica sobre sòl no urbanitzable per a la declaració d'interés comunitari.
3. Les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada i incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'establix la llista d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, el contingut dels informes a què es referix l'article 3.4 del citat reial decret, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
4. En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació ja autoritzada, la sol·licitud ha d'anar referida específicament a les parts de la instal·lació i als aspectes afectats per esta modificació.
Article 27. Remissió a altres òrgans i esmena de la sol·licitud
1. Les sol·licituds i la documentació previstes en l'apartat 2 de l'article anterior es remetran de forma immediata als òrgans competents per a la seua resolució, acompanyades de la documentació indicada en el citat apartat amb l'objecte que siga examinada per estes òrgans i, en cas d'observar-hi deficiències es comuniquen, en el termini de vint dies, a l'òrgan competent per a resoldre sobre l'autorització ambiental integrada per a requerir a l'interessat que la complete o esmene en el si d'este últim procediment.
2. Simultàniament, i pel que fa a la restant documentació presentada per l'interessat, se sol·licitarà igualment d'altres òrgans de La Generalitat o d'altres administracions públiques que hagen d'intervindre en el procediment que es pronuncien sobre la suficiència de la documentació presentada per l'interessat o, si és el cas, la necessitat completar-la o esmenar-la. Amb este fi se'ls remetrà una còpia de la documentació que afecte l'àmbit de les seues respectives competències, havent de pronunciar-se en el termini de vint dies.
3. Quan, a resultes de la verificació formal regulada en els apartats anteriors, l'interessat haja de completar o esmenar la documentació presentada, se li concedirà un termini entre deu i quaranta dies, en funció de la complexitat de la documentació que s'ha d'aportar.
Article 28. Informació pública
1. Completada la documentació l'expedient, se sotmetrà al tràmit d'informació pública a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment o la part d'este que s'acorde. L'anunci corresponent s'inserirà en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
2. S'exceptuen d'este tràmit les dades que, a juí del sol·licitant i d'acord amb les disposicions vigents, gaudisquen de confidencialitat.
3. El tràmit d'informació pública tindrà una duració de trenta dies, i serà comú per a aquells procediments les actuacions dels quals s'integren en el de l'autorització ambiental integrada, com també, si és el cas, per als procediments d'autoritzacions substantives de les indústries assenyalades en l'article 10.1 d'esta llei.
Article 29. Informes
1. Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública, se sol·licitarà simultàniament informe els òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència.
2. Tenen caràcter preceptiu i vinculant, quan siguen desfavorables o establisquen condicionaments necessaris en l'àmbit de les respectives competències de cada òrgan, els informes regulats en els articles 30 a 34, i s'hagen emés en els terminis que en cada cas s'establixen.
3. La falta d'emissió en termini d'estes informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule esta. Quan estos informes siguen desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució motivada denegant esta autorització.
Article 30. Informe de l'ajuntament
1. L'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada sol·licitarà informe de l'ajuntament en el territori del qual s'haja d'ubicar la instal·lació o activitat, que haurà d'emetre's en el termini de trenta dies des de la recepció de l'expedient.
2. L'informe haurà de ser motivat i contindre els pronunciaments relatius a l'adequació de la instal·lació analitzada a tots aquells aspectes ambientals de l'activitat que siguen de competència municipal, en particular, els relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris.
3. En cas d'informe favorable, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat o, si és el cas, la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, podrà examinar la garantia i eficàcia dels sistemes correctors proposats i el seu grau de seguretat i, si és el cas, determinar la imposició de mesures correctores en la proposta de resolució.
Article 31. Informe de l'organisme de conca competent
La sol·licitud d'informe de l'organisme de conca, quan pertoque, es regirà pel que disposa l'article 19 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
Article 32. Informe de l'òrgan estatal en el cas d'actuacions que afecten el domini públic maritimoterrestre i informe de l'òrgan autonòmic competent en el cas d'afectació de la zona de servitud de protecció d'aquell
En els supòsits en què l'activitat sotmesa a autorització ambiental integrada requerisca, d'acord amb la legislació de costes, autorització d'abocament des de terra al mar, se sol·licitarà de l'òrgan competent de l'administració de l'estat l'informe que es referix l'article 150 del Reglament general per al desplegament i l'execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, aprovat pel Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, o el corresponent article de la norma que el substituïsca.
Este informe haurà d'incloure el pronunciament de l'òrgan estatal sobre la viabilitat de l'ocupació, com també les condicions en què esta, si és el cas, s'atorgarà, en la qual cosa es referix a l'àmbit de les seues competències, i s'ha d'emetre's en el termini de dos mesos des que dispose de tota la documentació necessària per fer-ho, segons el que disposa la legislació estatal.
En el supòsit que l'abocament implique la realització d'obres o instal·lacions en la zona de servitud de protecció que requerisquen autorització d'acord amb l'article 26 de la Llei de Costes i l'article 48 del seu reglament, o els corresponents de les normes que els substituïsquen, se sol·licitarà de l'òrgan autonòmic competent l'emissió d'informe sobre els aspectes previstos en l'article 49 d'este últim i les condicions que s'han d'incloure en l'autorització ambiental integrada. Este informe haurà de ser emés en el termini màxim de tres mesos.
En el tràmit d'audiència regulat en l'article 36 d'esta llei, es proposaran al sol·licitant, per a la seua acceptació, les condicions que l'òrgan estatal hi haja establit per a la concessió del domini públic maritimoterrestre, com també les que hi haja establit, si és el cas, l'òrgan autonòmic competent en el cas d'afectació de la zona de servitud de protecció.
Article 33. Informe en matèria d'accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses
Tractant-se d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1.254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'establixen mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o a la norma que el substituïsca, conclòs el tràmit d'informació pública, es remetrà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus la documentació presentada a este efecte per l'interessat i còpia de les corresponents al·legacions presentades en l'esmentat tràmit a l'efecte de l'exercici de les seues competències.
Quan es tracte d'establiments en què hagen d'estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret esmentat, se sol·licitarà d'este òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Este pronunciament haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació, llevat que la normativa autonòmica que es dicte en desplegament del Reial Decret 1.254/1999, de 16 de juliol, establisca un termini inferior.
En cas d'altres informes relacionats amb establiments subjectes al reial decret citat, el termini màxim per a la seua emissió serà d'un mes.
Article 34. Informe d'impacte ambiental
1. Simultàniament a la petició dels informes previstos en els articles anteriors i conclòs el període d'informació pública, l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada remetrà una còpia de l'expedient, juntament amb les al·legacions i observacions rebudes en este tràmit, a l'òrgan ambiental de La Generalitat competent en matèria d'impacte ambiental, a fi que este emeta, en el termini màxim de dos mesos, informe sobre la conveniència o no, només a l'efecte ambiental, de l'actuació projectada, i haurà de fixar, en cas afirmatiu, les condicions que han d'establir-se per a la seua realització amb vista a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals.
2. Este informe tindrà efecte vinculant pel que fa a les mesures i condicions per a l'execució dels projectes, com també respecte a la impossibilitat de la seua execució, si és desfavorable.
3. Les condicions que resulten d'este informe formaran un tot coherent amb les exigides en l'autorització ambiental integrada.
4. En el supòsit que corresponga a l'administració general de l'estat formular la declaració d'impacte ambiental, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 19 d'esta llei.
Article 35. Remissió de documentació per a emissió, si és el cas, de la declaració d'interés comunitari
Quan es tracte d'instal·lacions a realitzar en sòl no urbanitzable, sotmeses a declaració d'interés comunitari, conclòs el període d'informació pública, l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada remetrà a l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori les al·legacions presentades, si és el cas, en el mencionat tràmit a fi que continue el procediment previst en la normativa autonòmica sobre sòl no urbanitzable.
Article 36. Tràmit d'audiència a l'interessat
Immediatament abans de l'elaboració de la proposta de resolució, es donarà audiència als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.
Article 37. Proposta de resolució
1. Conclosa la tramitació, es remetrà l'expedient a la comissió competent per a efectuar l'avaluació ambiental del projecte en el seu conjunt i elaborar la proposta de resolució que, ajustada al contingut establit en l'article 39 d'esta llei, incorporarà les condicions que resulten dels informes vinculants emesos.
2. Quan en el tràmit d'audiència s'hagen realitzat al·legacions, es traslladaran estes, juntament amb la proposta de resolució, als òrgans competents per a emetre informes vinculants en tràmits anteriors perquè, en el termini màxim de quinze dies, manifesten el que estimen convenient, que igualment tindrà caràcter vinculant en els aspectes referits a matèries de la seua competència.
Article 38. Resolució
1. El termini màxim per a resoldre i notificar l'autorització ambiental integrada és de deu mesos per a les instal·lacions o activitats de l'annex I i de vuit mesos per a les de l'annex II, comptador des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.
2. La resolució no esgotarà la via administrativa, procedint contra la mateixa els recursos pertinents d'acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. L'oposició als informes vinculants emesos en el procediment de concessió de l'autorització ambiental integrada podrà realitzar-se mitjançant la impugnació de la resolució administrativa que pose fi al procediment, sense perjuí del que establix l'article 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als casos en què els esmentats informes vinculants impedisquen l'atorgament de l'autorització, i en este cas estos informes podran ser recorreguts, en via judicial o administrativa, segons corresponga, independentment de la resolució que pose fi al procediment.
Quan estos informes siguen recorreguts abans que haja sigut dictada la resolució que pose fi al procediment, la interposició del recurs suspendrà este procediment mentre es resolga el recurs.
Quan els informes vinculants siguen favorables però subjecten l'autorització a condicions amb les quals no estiga d'acord el sol·licitant, el recurs s'interposarà directament contra la resolució de l'òrgan que les haja atorgat. L'òrgan competent per a resoldre el recurs traslladarà este als òrgans que els hagen emés, a fi que estes, si ho estimen oportú, presenten al·legacions en el termini de quinze dies. Si s'emeten en termini, les esmentades al·legacions seran vinculants per a la resolució del recurs.
Article 39. Contingut de la resolució
1. L'autorització ambiental integrada haurà de tindre el contingut mínim següent:
a) Els valors límit d'emissió, per a la determinació dels quals en l'autorització ambiental integrada s'haurà de tindre en compte el que establix el capítol II del títol I d'esta llei, sense perjuí del que establix l'article 22.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
b) Les condicions que garantisquen, si és el cas, la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.
c) Les prescripcions, procediments i mètodes relatius a la producció i gestió de residus, quan procedisca.
d) Els sistemes de tractament i control d'emissions, amb especificació del règim d'explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d'avaluació dels mesuraments i l'obligació de comunicar, amb la periodicitat que es determine, a l'òrgan que haja concedit l'autorització, les dades necessàries per a comprovar el compliment del contingut d'esta.
e) L'establiment, en el cas que procedisca, de condicions i prescripcions per a minimitzar la contaminació transfronterera.
f) Les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com els casos de fugues, fallades de funcionament, parades temporals o el tancament definitiu.
g) Les condicions resultants dels informes vinculants emesos en el procediment.
h) La qualificació de l'activitat, com també, si és el cas, les mesures correctores que s'han d'imposar per a garantir l'eficàcia dels sistemes correctors proposats i el seu grau de seguretat, i els aspectes ambientals establits en el seu informe per l'ajuntament en què s'ubique la instal·lació en l'àmbit de les seues competències.
i) Qualsevol altra mesura que establisca la normativa sectorial aplicable.
2. La resolució de l'autorització ambiental integrada podrà incloure les mesures addicionals de protecció que l'òrgan competent per a resoldre considere oportunes, en particular, un programa de vigilància ambiental, o altres mesures per a respectar les normes de qualitat ambiental, com també exigir l'aplicació de condicions complementàries quan per al compliment dels requisits de qualitat ambiental siga necessària l'aplicació de condicions més rigoroses que les que es puguen aconseguir mitjançant l'ús, quan pertoque, de les millors tècniques disponibles. Així mateix, podrà incloure les mesures d'autocontrol que haja d'adoptar el titular a l'efecte de controlar la incidència d'estes instal·lacions en el medi ambient.
3. L'autorització podrà també incloure excepcions temporals dels valors límit d'emissió aplicables quan el titular de la instal·lació presente alguna de les mesures previstes en l'article 22.4 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, que hauran de ser aprovades per l'administració i incloure's en l'autorització ambiental integrada, i formar part del seu contingut i especificar-ne, necessàriament, el període de durada de l'excepcionalitat.
4. Per a les instal·lacions en què es desenrotllen algunes de les categories d'activitats incloses en l'epígraf 9.3 de l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat al seu article 22.5.
Article 40. Notificació i publicitat
1. La resolució es notificarà a les persones, a l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, als restants òrgans que hagen emés informes vinculants i, si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives de les indústries assenyalades en l'article 10 d'esta llei.
2. Les persones físiques o jurídiques tindran dret a accedir a les resolucions de les autoritzacions ambientals integrades, com també a les seues actualitzacions posteriors, de conformitat amb la normativa sobre accés a la informació en matèria de medi ambient.
3. Les resolucions administratives mitjançant les quals s'hagen atorgat o modificat les autoritzacions ambientals integrades, seran objecte de publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
Article 41. Vigència i renovació
1. L'autorització ambiental integrada, amb totes les seues condicions ambientals, incloses les relatives a abocaments al domini públic hidràulic i maritimoterrestre, des de terra al mar, s'atorgarà per un termini màxim de vuit anys, llevat que, ateses les condicions de la instal·lació i a juí de l'òrgan que haja atorgat l'autorització, s'establisca expressament en la resolució un termini inferior, sent susceptible de pròrrogues successives mitjançant la seua renovació i, si és el cas, actualització, en els termes establits en este article.
2. El titular, abans del venciment del termini de vigència de l'autorització, en sol·licitarà la renovació davant de l'òrgan que l'haja atorgat, que es tramitarà mitjançant el procediment simplificat que s'establisca reglamentàriament, i que inclourà una avaluació ambiental acreditativa de l'adequació de la instal·lació o activitat a tots els condicionaments ambientals vigents en el moment de sol·licitar-se la renovació.
L'esmentada avaluació ambiental acreditativa l'haurà d'emetre una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental de les regulades en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de La Generalitat o en la norma que el substituïsca.
En tot cas, s'entendrà que la instal·lació o activitat s'adequa als condicionaments ambientals vigents, si, d'acord amb el Reglament (CE) 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell de 19 de març del 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals, té implantat el referit sistema en els termes de l'esmentat Reglament, o d'aquella norma que el substituïsca.
3. La sol·licitud de renovació haurà de presentar-se amb una antelació mínima de deu mesos, en el cas de les instal·lacions o activitats de l'annex I, i de vuit mesos, en el cas de les de l'annex II.
4. Si vençut el termini de vigència de l'autorització l'òrgan competent no ha dictat i notificat resolució expressa sobre la sol·licitud de renovació, esta s'entendrà estimada i, conseqüentment, prorrogada l'autorització en les mateixes condicions.
5. La resolució que acorde la renovació de l'autorització ambiental integrada establirà el termini de pròrroga de la mateixa, sense que puga excedir de vuit anys. En esta resolució podran modificar-se, de forma motivada, els valors límit d'emissió i els altres requisits específics de l'autorització, com també afegir aquells que resulten necessaris per a l'adequació de la instal·lació o activitat a la normativa ambiental vigent. En este cas, la modificació no generarà cap dret a indemnització per al titular de l'activitat.
Article 42. Modificació de la instal·lació
1. El titular d'una instal·lació que dispose de l'autorització ambiental integrada i que pretenga dur a terme una modificació d'aquella, haurà de comunicar-ho a l'òrgan que la va atorgar, indicant raonadament si considera que es tracta d'una modificació substancial o no substancial d'acord amb el que disposa l'article 4 d'esta llei i en les normes reglamentàries que es dicten en el seu desplegament. A esta comunicació s'acompanyaran els documents justificatius de les raons exposades.
2. Quan el titular de la instal·lació considere que la modificació projectada no és substancial podrà portar-la a cap, sempre que l'òrgan que haja atorgat l'autorització ambiental integrada no manifeste el contrari en el termini d'un mes, i en este cas informarà del titular l'obligació de sol·licitar novament esta autorització.
3. Quan la modificació projectada siga considerada pel propi titular o per l'òrgan corresponent com substancial, esta no podrà dur-se a terme en tant no siga atorgada una nova autorització ambiental integrada.
TÍTOL II
Règim de la llicència ambiental
CAPÍTOL I
Àmbit d'aplicació i fins
Article 43. Activitats sotmeses a llicència ambiental
En l'àmbit del que establix la legislació estatal en matèria d'activitats qualificades, queden sotmeses al règim de la llicència ambiental la construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la relació d'activitats que s'aprovarà reglamentàriament. Serà igualment necessària nova llicència per a modificar la classe d'activitat.
Article 44. Fins
Els fins de la llicència ambiental són els següents:
a) Valorar les afeccions de les activitats subjectes a este instrument sobre la salut humana i el medi ambient en el seu conjunt, incloent tots els condicionaments de caràcter ambiental necessaris per a la prevenció i reducció en origen de les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, i l'adequada gestió dels residus generats.
b) Instrumentar un procediment que, iniciant-se pel titular de l'activitat, la resolució de l'ajuntament on vaja a situar-se la instal·lació, incorpore, si és el cas, un pronunciament de la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat de caràcter vinculant per a l'autoritat municipal que ha de concedir la llicència.
Article 45. Coordinació amb autoritzacions sectorials prèvies a la llicència ambiental
Serà requisit previ per a la concessió de la llicència ambiental, l'obtenció de les autoritzacions d'altres òrgans que siguen exigides per la normativa sectorial aplicable.
CAPÍTOL II
Procediment
Article 46. Òrgan competent
Serà competent per a la tramitació i l'atorgament de la llicència ambiental l'ajuntament en el territori del qual s'haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat. Correspondrà l'emissió de l'informe ambiental a l'òrgan que, en cada cas, s'establix en l'article 53 d'esta llei.
Article 47. Certificat de compatibilitat urbanística
Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se, de l'ajuntament en el territori de la qual es pretenga ubicar l'activitat, l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals relatives al mateix.
El certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de trenta dies, comptadors de la data de la seua sol·licitud, acompanyant els documents que reglamentàriament s'establisquen. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.
Article 48. Sol·licitud
1. La sol·licitud de la llicència ambiental haurà de dirigir-se a l'òrgan competent de l'ajuntament on s'haja d'ubicar l'activitat, conforme a la normativa bàsica de règim local, i acompanyar-se de la documentació que s'establisca reglamentàriament que, en tot cas, inclourà la següent:
a) Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que incloga prou informació sobre la descripció detallada de l'activitat i les fonts de les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció d'estes emissions, com també els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
b) Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut efectuada esta avaluació en el si d'un altre procediment d'autorització, i en este cas haurà d'aportar-se còpia del pronunciament recaigut.
c) Si és el cas, la documentació necessària per a l'emissió de l'informe que es referix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de La Generalitat, del patrimoni cultural valencià, o el corresponent de la norma que el substituïsca, que es tramitarà d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.
d) Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de La Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
e) Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
f) Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què el va sol·licitar.
g) Quan pertoque, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que el substituïsca.
h) Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara d'esta confidencialitat.
i) Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'establixen mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
2. En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja compte amb llicència ambiental, la sol·licitud ha d'anar referida específicament a les parts i als aspectes afectats per esta modificació.
3. En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte, que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, a fi de comprovar que estes s'executen i desenrotllen d'acord amb la normativa vigent.
Article 49. Esmena de la sol·licitud
L'ajuntament haurà de verificar formalment la documentació presentada i, si detecta alguna insuficiència, concedirà al sol·licitant un termini entre 10 i 20 dies perquè la complete o esmene.
Article 50. Informació pública i audiència
1. L'ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública per terme no inferior a vint dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients, mitjançant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de l'ajuntament.
2. Quan l'activitat projectada estiga sotmesa a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, el tràmit d'informació pública serà objecte de publicació en el butlletí oficial de la província respectiva.
3. Així mateix, als veïns immediats al lloc on s'haja d'emplaçar l'activitat, s'els dirigirà notificació personal en què se'ls indicarà el lloc en què tindran a la seua disposició l'expedient complet de la sol·licitud, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents.
4. S'exceptuen d'estos tràmits les dades que gaudisquen de confidencialitat.
Article 51. Remissió de documentació a altres òrgans
1. Conclòs el tràmit d'informació pública, quan haja de realitzar-se l'avaluació d'impacte ambiental del projecte en el procediment de llicència ambiental, l'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte juntament amb les al·legacions presentades en el tràmit esmentat, es remetran a l'òrgan ambiental autonòmic competent per a efectuar esta, i la seua tramitació i els efectes es regiran pel que establix la normativa vigent en matèria d'impacte ambiental.
2. Quan el projecte exigisca declaració d'interés comunitari d'acord amb la normativa vigent en matèria de sòl no urbanitzable, una còpia d'este juntament amb les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència relatives a esta matèria es remetran a l'òrgan autonòmic competent perquè emeta la declaració esmentada.
3. No podrà concedir-se la llicència ambiental en tant no s'hagen obtingut, quan escaiguen, els pronunciaments a què es referixen els apartats anteriors.
Article 52. Informes
1. Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència, l'ajuntament sol·licitarà els informes que siguen preceptius d'acord amb la normativa sectorial aplicable en funció de l'activitat objecte de llicència, remetent a este efecte als òrgans que hagen de pronunciar-se còpia de la documentació pertinent, juntament amb les al·legacions i observacions realitzades en el tràmit d'audiència que afecten l'àmbit de les respectives competències. Quan els informes siguen vinculants i desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l'atorgament de la llicència ambiental, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució motivada denegant esta llicència. La petició d'estos informes s'efectuarà de forma simultània.
2. En el supòsit d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1.254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'establixen mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, es remetrà la documentació esmentada a l'òrgan de La Generalitat competent en matèria d'accidents greus, tenint en compte el que establix la disposició transitòria tercera.
Quan es tracte d'establiments en què hagen d'estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret esmentat, se sol·licitarà d'este òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Este pronunciament, de caràcter preceptiu i vinculant, haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació, llevat que la normativa autonòmica que es dicte en desplegament del citat reial decret establisca un termini inferior.
Per a la resta d'informes que se sol·liciten en matèria d'accidents greus el termini mà-xim per a la seua emissió serà el general d'un mes.
3. Quan l'activitat projectada es trobe catalogada com a activitat potencialment contaminant de l'atmosfera en els grups A o B de l'annex II del Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, o la corresponent norma que la substituïsca, haurà de sol·licitar-se informe preceptiu i vinculant de l'òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient sobre l'adequació de les mesures correctores i condicions de funcionament de l'activitat, que haurà d'emetre's en el termini màxim de dos mesos.
4. Quan la sol·licitud de llicència ambiental es referisca a locals o establiments subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de La Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, l'ajuntament haurà de remetre l'expedient juntament amb una còpia del projecte a l'òrgan competent de La Generalitat en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, a fi que siga emés el preceptiu informe tècnic pel fa al compliment de la normativa aplicable en la matèria. D'acord amb la llei esmentada, este informe serà vinculant quan resulte desfavorable a la concessió de la llicència i s'entendrà favorable si l'ajuntament no rep comunicació expressa en el termini de dos mesos des de la recepció de l'expedient per l'òrgan autonòmic competent per a la seua emissió. No podrà atorgar-se llicència ambiental fins que haja sigut rebut per l'ajuntament o transcorregut el termini de dos mesos per a la seua emissió. El condicionat establit en este informe, juntament amb el que figure en l'informe ambiental regulat en l'article següent, formarà part de la llicència ambiental.
Article 53. Informe ambiental
1. L'òrgan competent, en cada cas, segons el que disposa este article, formularà informe ambiental, el qual haurà de contindre les condicions i determinacions que resulten dels informes vinculants emesos en el procediment, com també aquelles que es consideren necessàries per a garantir una protecció ambiental integrada, tenint en compte l'emplaçament del projecte, l'impacte ambiental en l'entorn, usos de l'edificació confrontant i els efectes additius que puga produir.
Igualment, inclourà els pronunciaments relatius a l'adequació del projecte a tots aquells aspectes relatius a la competència municipal, i en particular la qualificació de l'activitat projectada segons la normativa vigent en la matèria, com també les mesures correctores proposades per a garantir les condicions ambientals i el grau de seguretat de la instal·lació o activitat, els aspectes ambientals relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris, i qualssevol altres previstos en el projecte d'activitat presentat sobre els quals l'ajuntament haja de pronunciar-se pel fet d'incloure's en l'àmbit de les seues competències.
2. En els municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants, l'informe ambiental serà realitzat per l'ajuntament sense intervenció administrativa prèvia de la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat regulada en esta llei. Amb este fi es crearà en el si del respectiu ajuntament una ponència de caràcter tècnic que, completats els tràmits anteriors, elaborarà un informe ambiental que incloga tots els aspectes i condicionaments de caràcter ambiental que han de complir-se en l'exercici de l'activitat objecte de la llicència sol·licitada.
3. Este informe serà també realitzat pels ajuntaments de municipis amb població de dret inferior a 50.000 habitants i superior o igual a 10.000 habitants, en els termes indicats en l'apartat anterior. Això no obstant, excepcionalment, quan no tinguen mitjans personals i tècnics necessaris per a la seua emissió, podran sol·licitar que l'informe ambiental siga realitzat per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat.
4. En els municipis amb població de dret inferior a 10.000 habitants l'informe ambiental haurà de ser emés amb caràcter preceptiu per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, amb un informe previ de l'ajuntament en què s'haja d'ubicar la instal·lació o activitat en què es valore la incidència de l'activitat sobre les matèries que són de competència municipal, incloent en particular els aspectes previstos en el paràgraf 2 de l'apartat 1 d'este article. Emés este informe, es remetrà, acompanyant còpia de l'expedient complet, a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, la qual efectuarà una avaluació ambiental del projecte en el seu conjunt i emetrà un informe ambiental, i podrà determinar la imposició de mesures correctores per a garantir les condicions ambientals i el grau de seguretat de la instal·lació o activitat objecte de llicència.
Això no obstant, quan acrediten suficiència de mitjans personals i tècnics, podran sol·licitar la delegació de l'exercici de la competència per a l'emissió de l'informe ambiental. La delegació haurà de ser sol·licitada per l'òrgan competent de l'ajuntament conforme a la normativa bàsica de règim local, i serà remesa al Consell de La Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de medi ambient. L'autorització de la delegació correspondrà al Consell de La Generalitat, mitjançant decret, a proposta de la conselleria esmentada, i s'haurà de publicar en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana. Este decret inclourà les mesures de control que es reserva La Generalitat.
5. En els casos en què l'emissió de l'informe ambiental corresponga a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, este s'emetrà en el termini màxim de tres mesos des que reba la documentació remesa per l'ajuntament.
6. L'informe ambiental tindrà caràcter vinculant quan implique la denegació de la llicència ambiental o quan determine la imposició de mesures correctores i de seguretat proposades per a anul·lar o reduir els efectes perniciosos o de risc, com també pel que fa a les determinacions resultants dels informes d'este caràcter emesos en el procediment.
Article 54. Tràmit d'audiència
1. Emés l'informe ambiental, s'adjuntarà l'informe de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'establiments públics, quan escaiga, perquè, immediatament abans de redactar la proposta de resolució, l'ajuntament done audiència als interessats amb l'objecte que, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.
2. Quan siguen formulades al·legacions que afecten l'àmbit competencial d'altres òrgans que hagen emés informes vinculants en tràmits anteriors, es remetrà l'informe ambiental acompanyat d'estes al·legacions als esmentats òrgans perquè, en el termini màxim de deu dies, manifesten el que estimen convenient, que igualment tindrà caràcter vinculant en els aspectes referits a matèries de la seua competència.
Article 55. Resolució
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos, comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut este termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada, llevat que la llicència implique concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servici públic, com ara la utilització de la via pública, i en este cas s'entendrà desestimada.
2. Correspondrà dictar la resolució de llicència ambiental a l'òrgan competent de l'ajuntament conforme al que establix la normativa bàsica de règim local. La resolució posarà fi a la via administrativa, i podran interposar-se contra esta els recursos administratius i jurisdiccionals que pertoquen.
3. L'oposició als informes vinculants emesos en el procediment podrà realitzar-se mitjançant la impugnació de la resolució administrativa que pose fi a tal procediment, sense perjuí del que establix l'article 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als casos en què els esmentats informes vinculants impediren l'atorgament de la llicència, i en este cas estos informes podran ser recorreguts, en via judicial o administrativa, segons corresponga, independentment de la resolució que pose fi al procediment.
Quan estos informes siguen recorreguts abans que haja sigut dictada la resolució que pose fi al procediment, la interposició del recurs suspendrà este procediment en tant es resolga el recurs.
Quan els informes vinculants siguen favorables però subjecten la llicència ambiental a condicions amb què no estiga d'acord el sol·licitant, el recurs s'interposarà directament contra la resolució de l'òrgan que la haja atorgat. L'òrgan competent per a resoldre el recurs traslladarà d'este als òrgans que els hagen emés, a fi que estes, si ho estimen oportú, presenten al·legacions en el termini de quinze dies. Si s'emet en termini, les esmentades al·legacions seran vinculants per a la resolució del recurs.
Article 56. Contingut de la resolució
1. La llicència ambiental haurà de contindre les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt, detallant, si és el cas, els valors límit d'emissió i les mesures preventives, de control o de garantia que siguen procedents, tal com resulte de l'informe ambiental regulat en esta llei, com també aquelles determinades pels distints òrgans que hagen emés informes vinculants en el procediment, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis, condicionaments sanitaris i als restants aspectes de competència municipal.
2. Així mateix, incorporarà, en els seus propis termes, les mesures o els condicionaments tècnics que en l'informe emés per l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives es determinen com a necessaris.
Article 57. Notificació
L'ajuntament haurà de notificar la resolució de llicència ambiental als interessats i als distints òrgans que hagen emés informes vinculants en el procediment, com també a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat quan esta haja emés o intervingut en l'emissió de l'informe ambiental.
Article 58. Vigència
La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjuí del que establix l'article 43 i en el títol III d'esta llei, i de la necessitat d'obtindre o renovar, si és el cas, les diverses autoritzacions sectorials que siguen pertinents per a l'exercici de l'activitat, en els períodes establits en la normativa reguladora vigent corresponent.
TÍTOL III
Disposicions comunes a l'autorització
ambiental integrada i a la llicència ambiental
Article 59. Modificació d'ofici
1 L'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental, si és el cas, podrà ser modificada d'ofici, sense dret a indemnització, amb audiència prèvia a l'interessat, quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) La contaminació produïda per la instal·lació faça convenient la revisió dels valors límit d'emissió impostos o l'adopció d'altres nous.
b) Es produïsca una modificació del medi receptor respecte a les condicions que presentava quan es va atorgar el corresponent instrument d'intervenció ambiental.
c) La seguretat en el funcionament del procés, de l'activitat o de la instal·lació faça necessària l'ús d'altres tècniques.
d) L'òrgan que haja concedit l'autorització o llicència estime que hi ha circumstàncies que justifiquen la revisió o modificació del pronunciament recaigut en el tràmit d'avaluació ambiental.
e) En els altres supòsits previstos en la normativa bàsica estatal o quan així ho exigisca la normativa sectorial aplicable.
Igualment abans que finalitze la seua vigència, l'autorització ambiental integrada concedida per a instal·lacions o activitats de l'annex I, podrà també ser revisada i modificada d'ofici, sense dret a indemnització, quan els avanços en les millors tècniques disponibles permeten una reducció significativa de la contaminació sense imposar costos excessius per al titular de l'activitat.
2. La resolució que inicie el procediment de modificació d'ofici haurà de concretar i especificar els aspectes que es proposen introduir en l'autorització ambiental integrada o llicència ambiental en vigor. La modificació a què es referix este article es tramitarà pel procediment simplificat que s'establirà reglamentàriament.
Article 60. Extinció, revocació, anul·lació i suspensió
1. Les autoritzacions ambientals integrades i les llicències ambientals només seran efectives en les condicions i per a les activitats que expressament es determinen en estes. Seran vàlides únicament per a les instal·lacions, locals o establiments que en estes es consigne.
2. L'efecte de les autoritzacions ambientals integrades i les llicències ambientals s'extingiran en els casos següents:
. Per renúncia del titular de la instal·lació o activitat.
. Per mutu acord entre el titular i l'administració competent.
. Per caducitat de l'instrument d'intervenció ambiental, en els termes de l'article 61 d'esta llei.
. Pel terme de la seua vigència sense que s'haja sol·licitat la renovació conforme al que disposa esta llei, en el supòsit d'autoritzacions ambientals integrades.
. Amb audiència prèvia del titular, quan s'incomplisquen les condicions a què estiguen subordinades, quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o en sobrevingueren altres que, si s'hagueren donat en aquell moment, n'haurien justificat la denegació.
. Per falta d'adaptació a les condicions i els requisits introduïts per normes posteriors en els terminis d'adaptació que estes normes establisquen, com també per l'incompliment de realitzar les inspeccions periòdiques que estiquen exigides per la normativa aplicable durant l'exercici de l'activitat, amb audiència prèvia del titular.
. En els casos d'incompliment de les modificacions imposades com a conseqüència d'una revisió d'ofici, o de la renovació en el supòsit d'autoritzacions ambientals integrades.
. Com a conseqüència d'un procediment sancionador per raó del que preveu esta llei.
3. Així mateix, les autoritzacions ambientals integrades i les llicències ambientals podran ser revocades o, si és el cas, anul·lades, com a conseqüència de l'aplicació de les normes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la revisió dels actes administratius.
4. L'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental podran ser objecte de suspensió adoptada com a mesura provisional, amb caràcter previ o en el transcurs d'un procediment sancionador iniciat com a conseqüència d'infraccions comeses al que disposa esta llei, en els supòsits previstos en el títol VI d'esta.
Article 61. Caducitat
1. Les autoritzacions ambientals integrades caducaran en els supòsits següents:
a) Quan l'activitat, instal·lació o projecte no comence a exercir-se o executar-se en el termini de tres anys, a partir de la data d'atorgament de l'autorització, sempre que en esta no es fixe un termini superior.
b) Quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitze per un termini superior a dos anys, excepte en casos de força major.
2. Quan es tracte de llicències ambientals, els terminis de caducitat establits en l'apartat anterior seran de dos anys, sense perjuí del que establix l'article 13.2 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de La Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per al supòsit d'establiments sotmesos a esta última llei, o a aquella que la substituïsca.
3. Això no obstant, per causes justificades, el titular de l'activitat o instal·lació podrà sol·licitar de l'òrgan competent una pròrroga dels terminis anteriorment assenyalats.
4. La caducitat, quan escaiga, serà declarada formalment per l'òrgan que haja atorgat l'instrument d'intervenció ambiental corresponent, mitjançant la instrucció del corresponent procediment administratiu, amb audiència en titular de l'autorització ambiental integrada o llicència d'activitat.
Article 62. Transmissibilitat
1. La transmissió de la instal·lació o activitat no exigirà una nova sol·licitud d'autorització ambiental integrada o llicència ambiental.
2. El nou titular està obligat a comunicar, a l'òrgan que va atorgar el corresponent instrument d'intervenció ambiental, la transmissió.
3. Esta comunicació es realitzarà per escrit en el termini d'un mes des que s'haja formalitzat el canvi en la titularitat de la instal·lació o activitat emparada per l'autorització o llicència.
4. La comunicació, acompanyada del títol o document per raó de la qual s'haja produït este, l'efectuarà el nou titular de la instal·lació o activitat, assumint este les obligacions i responsabilitats que es deriven de l'autorització ambiental integrada o de la llicència ambiental. En el cas que no es duga a terme l'esmentada comunicació, l'antic i el nou titular queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i obligacions derivades de l'autorització ambiental o de la llicència ambiental.
TÍTOL IV
Autorització d'inici de l'activitat i llicència d'obertura
Article 63. Definició i documentació exigida
1. Finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i amb caràcter previ a l'inici de les activitats subjectes a autorització i llicència ambiental, haurà d'obtindre's de l'administració pública competent per a l'atorgament de l'autorització o llicència ambiental, respectivament, l'autorització de posada en marxa corresponent. En el supòsit de les instal·lacions o activitats subjectes a autorització ambiental, esta autorització es denominarà "autorització d'inici de l'activitat" i resoldrà sobre ella l'òrgan que haja atorgat l'autorització ambiental. En el supòsit de les instal·lacions o activitats subjectes a llicència ambiental, es denominarà "llicència d'obertura" i resoldrà sobre ella l'òrgan municipal competent d'acord amb la normativa vigent en matèria de règim local.
2. A este efecte, el titular de l'activitat haurà de presentar la sol·licitud d'autorització d'inici d'activitat o llicència d'obertura, acompanyada de la documentació que reglamentàriament es determine i que garantisca que la instal·lació s'ajusta al projecte aprovat, com a les mesures correctores addicionals imposades, si és el cas, en l'autorització o llicència ambiental. En tot cas, haurà de presentar un certificat del tècnic director de l'execució del projecte en què s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a l'autorització ambiental integrada o a la llicència ambiental.
Article 64. Silenci positiu
1. Les llicències d'obertura o les autoritzacions d'inici de l'activitat s'entendran atorgades per silenci administratiu en el termini, comptador des de la sol·licitud, d'un mes per a les que prèviament s'haja concedit la llicència ambiental i en el de dos mesos per a les que prèviament s'haja atorgat l'autorització ambiental.
2. L'atorgament d'una llicència d'obertura o d'una autorització d'inici de l'activitat per silenci administratiu no concedeix facultats al titular en contra de les prescripcions d'esta llei, de les seues normes de desplegament i de la legislació sectorial aplicable o dels termes de l'autorització o llicència ambiental.
TÍTOL V
Règim de la comunicació ambiental
Article 65. Àmbit d'aplicació i procediment
1. L'exercici de les restants activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental requerirà l'obtenció d'un certificat de compatibilitat urbanística per part de l'ajuntament on s'haja d'ubicar la instal·lació, i una comunicació d'inici de l'activitat amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament prevista.
Este certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de 15 dies, comptador des de la data de la sol·licitud, acompanyat dels documents que reglamentàriament s'establisquen. En cas que no s'expedisca, el titular de l'activitat haurà d'indicar la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística en la comunicació ambiental.
2. Reglamentàriament es determinarà la documentació que haja d'acompanyar a la comunicació ambiental, sense perjuí de la seua regulació mitjançant les corresponents ordenances municipals. En tot cas, esta documentació haurà de contindre com a mínim el següent:
a) Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i l'activitat.
b) Certificat de compatibilitat urbanística indicat en l'apartat anterior, o còpia de la sol·licitud d'este, si és el cas.
c) Certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment dels objectius d'esta llei.
3. Transcorregut el termini d'un mes des que es va efectuar la comunicació sense pronunciament exprés de l'ajuntament, el titular podrà iniciar l'exercici de l'activitat. En este cas, el titular haurà de sol·licitar l'expedició per part de l'ajuntament corresponent d'un certificat acreditatiu, que haurà d'emetre's en el termini màxim de quinze dies des de la seua sol·licitud, validant el projecte i habilitant el titular per a iniciar l'activitat.
4. No caldrà l'obtenció de la llicència d'obertura per al règim de comunicació ambiental, que està implícita en este últim.
5. El trasllat, la modificació de la classe d'activitat i la modificació substancial d'estes activitats estarà igualment sotmesa al règim de comunicació ambiental regulat en este títol, llevat que impliquen un canvi en l'instrument d'intervenció, havent de sotmetre's en este cas al règim d'intervenció ambiental que corresponga.
TÍTOL VI
Disciplina ambiental
CAPÍTOL I
Règim de control
Article 66. Vigilància i control
1. Sense perjuí de les facultats de vigilància i control que corresponguen als òrgans de les distintes administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències i d'acord amb la normativa sectorial en cada cas aplicable, les autoritzacions ambientals integrades i les llicències ambientals que s'atorguen podran establir els programes de vigilància ambiental a què se sotmet l'exercici de l'activitat, per a garantir la seua adequació permanent a les determinacions legals i a les establides específicament en el propi instrument d'intervenció ambiental, el control del qual correspondrà a l'òrgan que haja atorgat el corresponent instrument d'intervenció ambiental.
2. Les entitats públiques o privades degudament acreditades i reconegudes per l'administració per a actuar en l'àmbit de la qualitat ambiental podran actuar a instàncies dels òrgans competents per a l'exercici de les funcions públiques de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe que corresponguen a estos òrgans, sempre que estes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir estos en aqueixa labor.
Article 67. Mesures d'autocontrol
1. L'òrgan competent podrà exigir mesures d'autocontrol ambiental als titulars de les instal·lacions que desenrotllen alguna de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada o llicència ambiental, després de l'audiència prèvia a estes, a fi de controlar la incidència d'estes instal·lacions en el medi ambient. Els resultats d'este autocontrol estaran en tot moment disponibles per a la verificació per l'esmentat òrgan. El contingut, l'abast i la periodicitat dels autocontrols es determinarà reglamentàriament.
2. El que disposa este article s'entendrà sense perjuí de la labor d'inspecció i vigilància que pot dur a terme l'òrgan que haja concedit el corresponent instrument d'intervenció ambiental d'acord amb el que disposa el capítol següent.
CAPÍTOL II
Règim d'inspecció
Article 68. Facultat inspectora
1. Sense perjuí de la facultat inspectora que corresponga a altres òrgans administratius, d'acord amb la distinta normativa sectorial aplicable, la facultat inspectora de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient. La facultat inspectora de les activitats sotmeses a llicència ambiental i a comunicació ambiental correspondrà a l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, sense perjuí de la possible competència d'altres òrgans per raó de la matèria.
2. La funció inspectora haurà de ser exercida per funcionaris públics, i estos podran ser assistits per personal no funcionari de la corresponent administració o per entitats públiques o privades registrades per la conselleria competent en matèria de medi ambient o degudament acreditades per a l'exercici de funcions en matèria de qualitat ambiental.
3. Haurà de prestar-se la col·laboració necessària al personal d'inspecció, així com facilitar el màxim desenrotllament possible de les seues tasques, especialment les relatives a la recollida de dades i obtenció de la informació necessària.
Article 69. Facultats i funcions
1. Tindran la consideració d'agents de l'autoritat, els funcionaris públics degudament acreditats que exercisquen les funcions d'inspecció, i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat excepte prova en contra.
2. El personal d'inspecció tindrà les facultats pròpies del desplegament d'esta funció, i en particular les següents:
a) Accedir, prèvia identificació i sense notificació prèvia, a les instal·lacions.
b) Alçar les actes d'inspecció corresponents.
c) Requerir informació i efectuar els exàmens i controls necessaris que asseguren el compliment de les disposicions vigents i de les condicions de l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga.
d) Qualssevol altres facultats que els siguen atribuïdes per la normativa aplicable.
Article 70. Actes d'inspecció
1. El personal d'inspecció alçarà acta de les visites d'inspecció que realitze, i lliurarà una primera còpia a l'interessat o persona davant de qui s'actue i un altre exemplar serà remés a l'autoritat competent per a la iniciació del procediment sancionador, si és el cas. Estes actes gaudiran de presumpció de certesa i valor probatori, sense perjuí de les altres proves que, en defensa dels respectius interessos, puguen aportar els administrats.
2. Els titulars de les activitats que proporcionen informació a l'administració en relació amb esta llei, podran invocar el caràcter de confidencialitat d'esta en els aspectes relatius als processos industrials i a qualssevol altres aspectes la confidencialitat dels quals estiga prevista legalment.
Article 71. Publicitat
Els resultats de les actuacions de control i inspecció hauran de posar-se a disposició del públic d'acord amb el que preveu la regulació sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient i la resta de normativa que s'aplique.
Per a agilitar al màxim l'accés a aquesta informació, i d'acord amb el que es determine reglamentàriament, la ciutadania podrà accedir a la mateixa amb tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, respectant sempre les garanties i els requisits establerts en les normes de procediment administratiu.
Article 72. Denúncia de deficiències en el funcionament
1. En el cas que s'advertisquen irregularitats o deficiències en el funcionament d'una activitat, l'òrgan competent en matèria d'inspecció podrà requerir en titular d'esta perquè les corregisca en un termini acord amb la naturalesa de les mesures a adoptar, que no podrà ser superior a sis mesos, excepte casos especials degudament justificats. Este requeriment podrà comportar la suspensió cautelar de l'activitat.
2. En el supòsit que l'òrgan competent de La Generalitat advertisca irregularitats en el funcionament d'una activitat subjecta a llicència ambiental, ho posarà en coneixement de l'ajuntament perquè actue d'acord amb el que establix l'apartat 1.
3. Respecte a les activitats i instal·lacions amb autorització ambiental integrada, els ajuntaments tindran l'obligació d'informar de l'òrgan que l'haja atorgat qualsevol deficiència o funcionament anormal que observen o del que tinguen notícia.
4. L'adopció de les mesures previstes en este article són independents de la incoació, quan escaiga, d'expedient sancionador.
Article 73. Planificació
La Generalitat podrà elaborar plans d'inspecció ambiental amb la finalitat d'articular, programar i racionalitzar les inspeccions ambientals que es realitzen a la Comunitat Valenciana. Estos plans seran aprovats per la conselleria competent en matèria de medi ambient i vincularan en l'àmbit de les seues competències tots els agents de l'autoritat que actuen en l'àmbit del medi ambient i en el territori de la Comunitat Valenciana.
Article 74. Regularització d'activitats sense el corresponent instrument d'intervenció
Sense perjuí de les sancions que procedisca, i de la instrucció del corresponent procediment sancionador per a la seua imposició, quan l'administració competent tinga coneixement que una activitat funciona sense autorització o llicència, podrà:
a) Amb audiència prèvia al titular de l'activitat per un termini de quinze dies, acordar el tancament o clausura de l'activitat i instal·lacions en què es desplega.
b) Requerir al titular de l'activitat o la instal·lació perquè regularitze la seua situació d'acord amb el procediment aplicable per al corresponent instrument d'intervenció conforme al que establix esta llei, en els terminis que es determinen, segons el tipus d'activitat de què es tracte.
Article 75. Mesures provisionals en supòsits d'urgència o per a la protecció provisional d'interessos implicats
1. Sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de La Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, abans de la iniciació del procediment sancionador, l'òrgan competent, d'ofici o a instància de part, en els casos d'urgència o per a la protecció provisional dels interessos implicats, podrà adoptar alguna de les mesures provisionals previstes en l'article 93 quan es produïsca alguna de les circumstàncies següents:
a) Incompliment de les condicions imposades en l'instrument d'intervenció ambiental corresponent.
b) Existència de raons fundades de danys greus o irreversibles al medi ambient o perill immediat per a les persones o béns en tant no desapareguen les circumstàncies determinants, havent-se d'adoptar les mesures necessàries per a evitar els danys i eliminar els riscos.
2. Estes mesures provisionals seran acordades mitjançant una resolució motivada amb audiència prèvia de l'interessat per un termini de deu dies. En cas d'urgència degudament motivada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies. Això no obstant, quan s'observe perill imminent per a les persones s'adoptaran les mesures provisionals sense necessitat l'esmentada audiència prèvia.
3. De conformitat amb l'article 72 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estes mesures hauran de ser confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del procediment, que haurà d'efectuar-se dins dels quinze dies següents a la seua adopció, el qual podrà ser objecte del recurs administratiu que pertoque.
4. En tot cas, estes mesures quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment en este termini o quan l'acord d'iniciació no continga un pronunciament exprés sobre estes.
5. Seran òrgans competents per a adoptar estes mesures provisionals els que ho siguen per a l'atorgament del corresponent instrument d'intervenció ambiental.
CAPÍTOL III
Règim sancionador
Article 76. Principis generals
L'exercici de la potestat sancionadora en l'àmbit d'esta llei es regirà pel que disposa el títol IX de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel que preveu esta llei i la resta de normativa de desplegament, i pel que disposa el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, o les normes que les substituïsquen.
Article 77. Forma d'iniciació
Els procediments sancionadors s'iniciaran sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.
Article 78. Actuacions prèvies
1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment, es podran realitzar actuacions prèvies a fi de determinar amb caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquen la seua iniciació.
2. Les actuacions prèvies seran realitzades pels òrgans que tinguen atribuïdes les funcions d'investigació, esbrinament i inspecció en la matèria i, en defecte d'estes, per la persona o òrgan administratiu que determine l'òrgan competent per a la iniciació o resolució del procediment.
Article 79. Prescripció.
Quan de les actuacions prèvies es concloga que ha prescrit la infracció, l'òrgan competent acordarà la no procedència d'iniciar el procediment sancionador. Igualment, si iniciat el procediment sancionador es concloguera, en qualsevol moment, que haguera prescrit la infracció, l'òrgan competent resoldrà la conclusió del procediment, amb arxiu de les actuacions.
Article 80. Infraccions
1. Sense perjuí de les infraccions que, si és el cas, puguen establir-se en la legislació sectorial, en particular, en la normativa sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, o en la normativa de protecció contra la contaminació acústica, i la inspecció i de la qual sanció correspon als òrgans que en esta s'establisquen, constitueixen infraccions administratives al que disposa esta llei les accions o omissions tipificades i sancionades en els articles següents.
2. El que preveu l'apartat anterior ha d'entendre's sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre en què puguen incórrer els responsables de la infracció.
Article 81. Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions administratives previstes en esta llei les persones físiques o jurídiques que incórreguen o que hagen participat en les accions o omissions tipificades en esta.
2. Les persones jurídiques seran sancionades per les infraccions comeses pels seus òrgans o agents, i assumiran el cost de les mesures de reposició o restauració i de les indemnitzacions que pertoquen per danys i perjuís a tercers o a l'administració.
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en esta llei corresponga a diverses persones conjuntament, respondran de forma solidària de les infraccions que, si és el cas, es cometen i de les sancions que s'imposen, d'acord amb el que establix esta llei.
4. Quan hi haja una pluralitat de responsables a títol individual i no siga possible determinar el grau de participació de cadascun en la realització de la infracció, respondran tots ells de forma solidària.
Article 82. Procediment
1. Les infraccions al que disposa esta llei seran objecte de les sancions administratives corresponents prèvia instrucció de l'oportú procediment tramitat d'acord amb el que establix el capítol II del títol IX de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, o en aquelles normes que les substituïsquen.
2. No es podrà imposar cap sanció sinó per raó de l'expedient instruït a este efecte d'acord amb el procediment a què es referix l'apartat anterior. En els supòsits d'activitats que funcionaren sense estar en possessió de la corresponent llicència municipal, amb audiència prèvia en titular de l'activitat per un termini de quinze dies, podrà decretar-se el seu tancament sense més tràmit.
Article 83. Classificació de les infraccions
1. Les infraccions al que disposa esta llei es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a) Exercir una activitat subjecta a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental, o dur a terme una modificació substancial d'esta, sense el preceptiu instrument d'intervenció ambiental, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o que s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
b) Incomplir les condicions establides en l'autorització ambiental integrada o en la llicència ambiental, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o que s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
c) Incomplir les obligacions derivades de les mesures provisionals previstes en l'article 93 d'esta llei.
d) Exercir l'activitat incomplint les obligacions de notificació i registre que es fixen, si és el cas, en les disposicions estatals dictades pel Govern fent ús de la facultat prevista en la disposició final cinquena de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'haja posat en perill greu la seguretat o salut de les persones.
3. Són infraccions greus:
a) Exercir una activitat subjecta a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental, o dur a terme una modificació substancial d'esta, sense el preceptiu instrument d'intervenció ambiental, sempre que no s'haja produït dany o deteriorament greu per al medi ambient o no s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
b) Incomplir les condicions establides en l'autorització ambiental integrada o en la llicència ambiental, sempre que no s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o que no s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
c) Exercir alguna de les activitats sotmeses a comunicació ambiental o dur a terme una modificació substancial d'estes sense efectuar esta comunicació prèvia a l'ajuntament on s'haja d'ubicar la instal·lació, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'haja posat en greu perill la seguretat o salut de les persones.
d) Exercir l'activitat per a la que s'haja concedit autorització o llicència ambiental sense haver-se obtingut la corresponent autorització d'inici de l'activitat o llicència d'obertura d'acord amb el que preveu esta llei, quan s'haja produït un dany o deteriorament per al medi ambient o s'haja posat en perill la seguretat o salut de les persones.
e) Ocultar o alterar maliciosament les dades aportades als expedients administratius per a l'obtenció, revisió o modificació dels instruments d'intervenció ambiental, o qualsevol altra informació exigida en els procediments regulats en esta llei, com també falsejar els certificats o informes tècnics presentats a l'administració.
f) Desplegar l'activitat sense subjecció a les normes proposades en el projecte presentat sempre que s'alteren les circumstàncies que precisament van permetre atorgar l'autorització ambiental o la llicència ambiental.
g) Transmetre la titularitat de la instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental sense comunicar-ho a l'òrgan que haja atorgat el corresponent instrument d'intervenció ambiental.
h) No comunicar a l'òrgan que haja atorgat l'autorització ambiental integrada les modificacions realitzades en la instal·lació, sempre que no revestisquen el caràcter de substancials.
i) No informar immediatament l'òrgan que haja atorgat el corresponent instrument d'intervenció ambiental de qualsevol incident o accident que afecte de forma significativa el medi ambient.
j) Impedir, retardar o obstruir l'activitat d'inspecció o control.
k) Exercir l'activitat incomplint les obligacions de notificació i registre que es fixen, si és el cas, en les disposicions estatals dictades pel Govern, fent ús de la facultat prevista en la disposició final cinquena de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament per al medi ambient o s'haja posat en perill la seguretat o salut de les persones, que en cap dels dos casos tinga la consideració de greu.
l) No complir amb el règim d'autocontrol de conformitat amb el que disposa l'article 67 d'esta llei.
m) No informar l'òrgan que haja atorgat el corresponent instrument d'intervenció ambiental en els supòsits exigits en esta llei, quan no estiga tipificat com a infracció lleu.
4. Són infraccions lleus:
a) Exercir alguna de les activitats sotmeses a comunicació ambiental o dur a terme una modificació substancial d'estes sense efectuar esta comunicació prèvia a l'ajuntament on s'haja d'ubicar la instal·lació, sempre que no s'haja produït un dany o deteriorament per al medi ambient ni s'haja posat en perill la seguretat o salut de les persones.
b) Exercir l'activitat per a la qual s'haja concedit autorització o llicència ambiental sense haver-se obtingut la corresponent autorització d'inici de l'activitat o llicència d'obertura d'acord amb el que preveu esta llei, quan no tinga la consideració d'infracció greu.
c) Incórrer en demora no justificada en l'aportació de documents sol·licitats per l'administració.
d) L'incompliment de les prescripcions establides en esta llei o en les normes legals o reglamentàries que la desenrotllen, quan no estiga tipificat com a infracció molt greu o greu.
Article 84. Prescripció de les infraccions i caducitat del procediment sancionador
1. Les infraccions tipificades en esta llei com a lleus prescriuran en el termini d'un any, les tipificades com greus en el de dos anys i les tipificades com molt greus en el de tres anys.
2. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia en què la infracció s'haja comés o, quan no puga determinar-se este, des de la data en què apareguen signes físics externs que permeten conéixer els fets constitutius de la infracció. En les infraccions derivades d'una activitat continuada la data inicial del còmput serà la de la finalització de l'activitat o la de l'últim acte en què la infracció es consumeix.
3. Interromprà la prescripció, la iniciació amb coneixement de l'interessat del procediment sancionador, i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient sancionador està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
4. El procediment sancionador haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que escaiga a l'interessat, en el termini màxim d'un any, des de la seua iniciació, produint-se la caducitat del mateix en la forma i mode previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. No obstant l'anterior, l'instructor de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes i exigides per a això en l'article 42.5 de l'esmentada llei.
Article 85. Sancions
1. Les infraccions tipificades en esta llei podran donar lloc a la imposició d'alguna o diverses de les sancions següents, sense perjuí de les quanties que, amb caràcter bàsic, establisca la normativa estatal en la matèria:
a) En el cas d'infraccions molt greus:
. Multa de 200.001 fins a 2.000.000 d'euros respecte a les instal·lacions o activitats sotmeses a autorització ambiental integrada i multa de 50.001 fins a 300.000 euros respecte a la resta d'activitats.
. Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions.
. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període no inferior a dos anys ni superior a cinc.
. Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat per un període no inferior a un any ni superior a dos.
. Revocació de l'autorització ambiental integrada o de la llicència ambiental, o suspensió d'estos instruments d'intervenció per un temps no inferior a un any ni superior a cinc.
. Publicació, a través dels mitjans que es considere oportuns, de les sancions imposades, una vegada que estes hagen adquirit fermesa en via administrativa o, si és el cas, jurisdiccional, com també els noms, cognoms o denominació o raó social de les persones físiques o jurídiques responsables i l'índole i naturalesa de les infraccions.
b) En el cas d'infraccions greus:
. Multa de 20.001 fins a 200.000 euros respecte de les instal·lacions o activitats sotmeses a autorització ambiental integrada i multa de 2.001 fins a 50.000 euros respecte a la resta d'activitats.
. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període màxim de dos anys.
. Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat per un període màxim d'un any.
. Revocació de l'autorització ambiental integrada o de la llicència ambiental, o suspensió d'estos instruments d'intervenció per un període màxim d'un any.
c) En el cas d'infraccions lleus:
. Multa de fins a 20.000 euros respecte a les instal·lacions o activitats sotmeses a autorització ambiental integrada i multa de fins a 2.000 euros respecte a la resta d'activitats.
2. Quan la quantia de la multa resulte inferior al benefici obtingut per la comissió de la infracció, la sanció serà augmentada, com a mínim, en el doble de l'import en què s'haja beneficiat l'infractor, sense que, en cap cas, puga superar la quantia de la sanció màxima prevista en esta llei.
Article 86. Graduació de les sancions
En la imposició de les sancions s'haurà de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció:
a) La importància dels danys causats al medi ambient o a la salut de les persones, o el perill creat per a la seguretat d'estes.
b) L'existència d'intencionalitat o reiteració en la comissió de la infracció.
c) El grau de participació en la comissió de la infracció.
d) El benefici obtingut per la comissió de la infracció.
e) La reincidència en la comissió, en el terme d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució administrativa ferma.
f) L'adopció, abans de l'inici del procediment sancionador, de mesures correctores que minimitzen o resolguen els efectes perjudicials que sobre el medi ambient o la salut de les persones es deriven d'una determinada actuació tipificada com infracció en esta Llei.
Article 87. Concurrència de sancions administratives
Quan per uns mateixos fets i fonaments jurídics l'infractor puga ser sancionat administrativament d'acord amb esta llei i a una altra o altres lleis sectorials que resulten d'aplicació, de les possibles sancions, se li imposarà la de major gravetat.
Article 88. Infraccions constitutives de delicte o falta
1. Quan, amb ocasió de la incoació del procediment sancionador, s'observen indicis que determinats fets puguen ser constitutius de delicte o falta, l'òrgan administratiu competent per a la seua iniciació assabentarà la jurisdicció penal i el ministeri fiscal, i s'abstindrà de seguir el procediment administratiu mentre l'autoritat judicial no s'haja pronunciat, i quedarà interromput mentrestant el termini per a la resolució del procediment sancionador.
2. Si resulta la incoació de causa penal, i s'estima que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre la infracció administrativa i la infracció penal que puga correspondre, l'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador acordarà la seua suspensió fins que recaiga una resolució judicial ferma. En estos últims supòsits, la sanció penal exclourà la imposició de sanció administrativa, però no exclourà l'obligació de reposició o restauració de les coses a l'estat originari anterior a la infracció comesa, i l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjuís causats.
3. La tramitació de les diligències penals interromprà els terminis de prescripció de la infracció.
4. No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penalment o administrativament, en els casos en què s'observe identitat de subjecte, fets i fonament. L'òrgan competent resoldrà la no-exigibilitat de responsabilitat administrativa en qualsevol moment de la instrucció del procediment sancionador en què quede acreditat que ha recaigut sanció penal o administrativa sobre els mateixos fets, sempre que concórrega a més identitat de subjecte i fonament.
Article 89. Obligació de reposar i multes coercitives
1. Sense perjuí de la sanció penal o administrativa que s'impose, l'infractor estarà obligat a la reposició o restauració de les coses a l'estat originari, anterior a la infracció comesa, en la forma i condicions establides per l'òrgan sancionador. Si la comissió de la infracció ha ocasionat danys i perjuís, estos seran avaluats per l'òrgan competent, i en este cas haurà de comunicar-se a l'infractor, el qual quedarà obligat, a més, a pagar la corresponent indemnització als particulars afectats o a l'administració en el termini que a este efecte es determine, d'acord amb el que preveu l'article 130.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La indemnització pels danys i perjuís causats a les administracions públiques es determinarà i recaptarà en via administrativa.
2. Quan l'infractor no complisca l'obligació de reposició o restauració establida en l'apartat anterior, l'òrgan competent adoptarà una d'estes dos opcions:
a) Procedir a l'execució subsidiària a costa dels responsables.
b) Acordar la imposició de multes coercitives, una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La quantia de cada una de les multes coercitives no superarà un terç de la multa prevista per al tipus d'infracció comesa.
3. En cas de difícil o impossible reposició o restauració dels valors ambientals afectats, el responsable haurà d'executar mesures compensatòries d'efectes ambientals equivalents al dany prodruït, sense perjuí d'allò que s'establix en la normativa vigent en matèria de responsabilitat per danys ambientals.
4. Els fons necessaris per a portar a efecte l'execució subsidiària de la reposició de la situació alterada com a conseqüència de la infracció, s'exigiran de forma cautelar abans d'esta execució.
5. La prescripció d'infraccions i sancions no afectarà l'obligació de restaurar les coses al seu ser i estat primitiu, ni a la d'indemnitzar pels danys i perjuís causats.
Article 90. Competència sancionadora
1. La competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors per les infraccions tipificades en esta llei, sense perjuí de què corresponguen a altres òrgans per raó de la matèria, d'acord amb la normativa sectorial, correspon:
-A l'administració autonòmica respecte a les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada.
-Als ajuntaments en el terme municipal del qual s'ubique la instal·lació, en el cas d'activitats subjectes a llicència ambiental o al règim de comunicació.
2. Dins de l'administració de La Generalitat, la competència per a la imposició de les sancions establides en esta llei correspondrà:
a) En els supòsits d'infraccions lleus, siga a la direcció general competent en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, en el cas d'instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada integrada incloses en l'annex I d'esta llei, o siga a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial de les quals s'ubique la instal·lació, en cas d'instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex II d'esta llei.
b) Al conseller competent en matèria de medi ambient per infraccions greus i molt greus. En este últim cas, respecte de multes fins a 1.000.000 d'euros.
c) Al Consell de La Generalitat per infraccions molt greus, en el cas de multes, aquelles de quantia superior a 1.000.000 d'euros.
3. Dins de l'administració municipal, la competència per a la imposició de les sancions establides en esta llei correspondrà:
a) Als alcaldes per infraccions lleus i greus.
b) A la junta de govern local i, on esta no existisca, al ple de la corporació per infraccions molt greus.
4. A l'efecte d'evitar la doble imposició de sancions pels mateixos fets, de conformitat amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els òrgans competents de l'administració municipal remetran als de l'administració autonòmica còpia o, si és el cas, extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria sotmesa a esta llei, dins dels deu dies següents a la data d'adopció de l'acord d'iniciació d'estes.
5. Al mateix efecte, els òrgans autonòmics remetran als de l'administració municipal del respectiu terme, còpia o extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria sotmesa a esta llei.
6. Quan en una denúncia o acta es reflectisquen diverses infraccions, la competència correspondrà a l'òrgan que tinga potestat respecte de la infracció de naturalesa més greu.
Article 91. Prescripció de les sancions
1. Prescriuran a l'any les sancions imposades per infraccions lleus a esta llei; als dos anys, les imposades per infraccions greus, i els tres anys, les imposades per infraccions molt greus.
2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 132.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i tornarà a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.
Article 92. Via de constrenyiment
Tant l'import de les sancions com el de les indemnitzacions pels danys i perjuís causats a les administracions públiques, com també els fons a què es referix l'article 89.3 d'esta llei, seran exigibles en via de constrenyiment.
Article 93. Mesures de caràcter provisional
1. Una vegada iniciat el procediment sancionador, l'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar en qualsevol moment, mitjançant un acord motivat, les mesures de caràcter provisional que resulten necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, el bon fi del procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interesses generals.
2. Les mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les infraccions comeses, i podran consistir en alguna de les següents o qualsevol altra que assegure l'eficàcia de la resolució que puga recaure:
a) La suspensió temporal, total o parcial, de l'instrument d'intervenció, o de l'activitat o projecte en execució.
b) La parada o clausura temporal, parcial o total de locals o instal·lacions.
c) El precintament d'aparells o equips o la retirada de productes.
d) L'exigència de fiança.
e) La imposició de mesures de correcció, seguretat o control que impedisquen la continuïtat en la producció del risc o del dany.
3. Quan així vinga exigit per raons d'urgència inajornable, l'òrgan que va iniciar el procediment o l'òrgan instructor podran també adoptar les mesures provisionals que resulten necessàries.
4. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, per raó de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció. En tot cas, s'extingiran amb la resolució que pose fi al procediment sancionador corresponent.
5. Estes mesures provisionals seran acordades mitjançant una resolució motivada, amb audiència prèvia de l'interessat per un termini de deu dies. En cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies.
Article 94. Acció pública
Serà pública l'acció per a exigir davant dels òrgans administratius i els tribunals l'observança del que establix esta llei i les disposicions que es dicten en el seu desplegament i aplicació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Determinació dels valors límit d'emissió
Sense perjuí del que establisca, amb caràcter bàsic, el govern estatal, el Consell de La Generalitat, fent ús de la seua potestat reglamentària i com a norma addicional de protecció, podrà establir valors límit d'emissió per a les substàncies contaminants i per a les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei.
Segona. Activitats, obres i infraestructures de titularitat pública i interés general, comunitari o local
El Consell de La Generalitat, a proposta del conseller competent en matèria de medi ambient, podrà acordar que determinades categories d'activitats, obres i infraestructures de titularitat pública legalment declarades d'interés general, comunitari o local, queden excloses d'autorització ambiental integrada o de llicència ambiental, llevat que es tracte d'activitats o instal·lacions referides en l'article 2 i l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim d'adaptació aplicable a les instal·lacions existents
1. Les instal·lacions existents en què es desenrotlle alguna de les activitats compreses en l'annex I d'esta llei, d'acord amb la definició recollida en esta, hauran de disposar de l'autorització ambiental integrada abans del termini establert en la disposició transitòria primera de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, en els terminis establerts en esta.
2. Les instal·lacions existents, d'acord amb la definició recollida en esta llei, en les que es desenrotlle alguna de les activitats compreses en l'annex II d'esta llei, hauran de disposar de l'autorització ambiental integrada en el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'esta llei. Amb este fi, si la sol·licitud de l'autorització es presenta abans de la finalització d'este termini i, esgotat este, l'òrgan competent per a atorgar-la no ha dictat una resolució expressa, les instal·lacions existents podran continuar en funcionament de forma provisional fins que es dicte esta resolució, sempre que complisquen tots els requisits de caràcter ambiental exigits per la normativa sectorial aplicable.
3. Les instal·lacions existents, d'acord amb la definició recollida en esta llei, en les quals es desenrotlle alguna de les activitats subjectes al règim de llicència ambiental o de comunicació ambiental, únicament hauran de sol·licitar nou instrument d'intervenció ambiental en els supòsits de trasllat, modificació de la classe d'activitat i modificació substancial de la seua activitat, sense perjuí del que disposa el títol III d'esta llei per a les instal·lacions sotmeses a llicència ambiental.
4. Durant els períodes transitoris previstos en els apartats anteriors, els titulars de les instal·lacions existents en què es desenrotllen alguna de les activitats regulades en esta llei que pretenguen dur a terme una modificació substancial d'estes, hauran de sol·licitar l'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental, segons corresponga, referida, no únicament a la modificació, sinó a tota la instal·lació o activitat.
5. L'adaptació de les instal·lacions existents al corresponent instrument d'intervenció ambiental es realitzarà en la forma que s'establisca reglamentàriament, que haurà d'incloure, en tot cas, una avaluació ambiental acreditativa del fet que la instal·lació s'ajusta a totes les exigències de caràcter ambiental exigides per la normativa vigent en el moment de sol·licitar l'adaptació.
6. En tant s'adapten les instal·lacions al seu corresponent instrument d'intervenció ambiental, les autoritzacions i llicències no incloses en este instrument es regiran, pel que fa a la vigència, revisió o renovació, d'acord amb el que establix la normativa sectorial que siga d'aplicació. Quan en estes autoritzacions i llicències s'haja procedit a l'avaluació d'impacte ambiental, no serà necessari formular nova declaració o estimació d'impacte ambiental, i tindrà plens efectes la formulada en el seu moment en el corresponent procediment d'autorització substantiva, si bé el seu condicionat ambiental haurà d'incorporar-se al contingut de l'instrument d'intervenció mitjançant el qual es concedisca l'adaptació al que preveu esta llei.
Segona. Procediments en curs
Als procediments d'autorització ambiental integrada, autorització sectorial o llicència d'activitat iniciats i no resolts abans de l'entrada en vigor d'esta llei no se'ls aplicarà esta, i es regiran per la normativa existent en el moment en què estos s'hagen iniciat, en els termes previstos en l'article 4.g) de la present llei. En estos casos, i sense perjuí del règim previst per a les modificacions substancials, atorgada l'autorització sectorial o la llicència d'activitat, tindran el tractament d'instal·lació existent i hauran d'obtindre els corresponents intruments d'intervenció previstos en esta llei conforme al que establix la disposició transitòria primera.
Tercera. Informe en matèria d'accidents greus
En tant es designa l'òrgan de La Generalitat competent en matèria d'accidents greus, la remissió de documentació i la petició de pronunciament sobre l'informe de seguretat s'efectuarà per l'òrgan competent als distints òrgans de La Generalitat competents en matèria de seguretat industrial, protecció civil i ordenació del territori, com també a les conselleries competents en funció de la naturalesa de la instal·lació.
Quarta. Requisits dels projectes bàsics i de les sol·licituds d'informe de compatibilitat urbanística
1. Fins que siga objecte de desplegament reglamentari, la documentació que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud d'autorització ambiental integrada i a la sol·licitud de l'informe municipal de compatibilitat urbanística, en els casos previstos en esta llei, serà l'establida en el Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell de La Generalitat, pel qual es desplega el règim de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació a la Comunitat Valenciana, i el projecte bàsic haurà d'ajustar-se a les prescripcions establides en la Instrucció 2/1983, per a la redacció de projectes tècnics aprovada per l'Ordre de la Conselleria de Governació de 7 de juliol de 1983.
2. A esta instrucció hauran d'ajustar-se també els projectes bàsics que es presenten per a l'obtenció de la llicència ambiental, en tant no siga objecte de desplegament reglamentari.
Quinta. Llista d'activitats subjectes a llicència ambiental
Mentre no s'aprove reglamentàriament la llista d'activitats subjectes a llicència ambiental a què es referix esta llei, s'aplicarà el Nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses aprovat pel Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de La Generalitat.
Sexta. Comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat
Fins a la constitució en cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana de les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat previstes en l'article 15 d'esta llei, les seues funcions seran exercides per les comissions provincials de qualificació d'activitats previstes en el Decret 43/1998, de 31 de març, del Consell de La Generalitat, relatiu a la composició de les comissions provincials de qualificació d'activitats.
Sèptima. Valors límit d'emissió
Mentre l'administració de l'estat, o l'administració de La Generalitat no fixen els valors límit d'emissió d'acord amb el que preveu l'article 22 d'esta llei, hauran de complir-se com a mínim els establits en els normes enumerades en l'annex 2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, com també els establits en la normativa ambiental autonòmica, en particular, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de La Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o norma que la substituïsca.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
1. Queden derogades totes aquelles disposicions, del mateix rang o d'un rang inferior, que contravinguen o s'oposen al que establix esta llei.
2. Queda derogada la Llei 3/1989, de 2 de maig, de La Generalitat, d'Activitats Qualificades.
3. Per a aquelles instal·lacions o activitats subjectes a autorització ambiental integrada, a més de les prescripcions establides en la legislació sectorial citada en la disposició derogatòria única de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i en els termes que esta establix, queden derogades les disposicions que per a les autoritzacions de producció i gestió de residus establix la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de La Generalitat, de residus de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació dels annexos
1. El contingut de l'annex I d'esta llei s'entendrà adaptat a les modificacions i actualitzacions que de l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, efectue la normativa bàsica estatal.
2. Es faculta el Consell de La Generalitat per a modificar, mitjançant decret, la llista d'activitats continguda en l'annex II d'esta llei, amb la finalitat d'adaptar-lo a la normativa comunitària o estatal i als requeriments ambientals o de caràcter tècnic.
Segona. Actualització de la quantia de les multes
Es faculta el Consell de La Generalitat per a actualitzar, mitjançant decret, la quantia de les multes previstes en esta llei.
Tercera. Habilitació
Es faculta el Consell de La Generalitat per a desplegar reglamentàriament les prescripcions contingudes en esta Llei, en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor.
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament d'esta llei.
Quarta. Activitats qualificades
Es deixa sense aplicació a la Comunitat Valenciana el títol II, "Règim jurídic" del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses aprovat pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre.
Quinta. De la duració màxima i règim del silenci administratiu de determinats procediments administratius
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments administratius recollits en la taula que s'inclou en esta disposició, substituirà els establits per estos en la taula de l'annex de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de La Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de La Generalitat, i en el Decret 2/2003, de 7 de gener, del Consell de La Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament de la producció, possessió i gestió dels pneumàtics fora d'ús de la Comunitat Valenciana. El transcurs dels terminis de resolució i notificació produirà els efectes assenyalats en la referida taula.
Sexta. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor als tres mesos de la completa publicació en el Diari Oficial de La Generalitat.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 5 de maig de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX I
Nota:
1. L'enumeració de les activitats incloses en este annex coincideix íntegrament amb la de l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i s'entendrà adaptat a les modificacions o actualitzacions que d'este efectue la normativa bàsica estatal.
2. Els valors llindar mencionats en cadascuna de les activitats allistades en la següent taula es referixen, amb caràcter general, a capacitats de producció o a rendiments. Si un mateix titular realitza diverses activitats de la mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en l'emplaçament, se sumaran les capacitats d'estes activitats.
1. Instal·lacions de combustió
1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW:
a) Instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produïsca la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa.
b) Instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, siga esta o no la seua activitat principal.
1.2. Refineries de petroli i gas
a) Instal·lacions per al refinatge de petroli o de cru de petroli.
b) Instal·lacions per a la producció de gas combustible diferent del gas natural i gasos liquats del petroli.
1.3. Coqueries
1.4. Instal·lacions de gasificació i liqüefacció de carbó.
2. Producció i transformació de metalls.
2.1. Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics inclòs el mineral sulfurós.
2.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat de més de 2,5 tones per hora.
2.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
a) Laminatge en calent amb una capacitat superior a 20 tones d'acer brut per hora.
b) Forjat amb martells l'energia d'impacte del qual siga superior a 50 kilojoule per martell i quan la potència tèrmica utilitzada siga superior a 20 MW.
c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones d'acer brut per hora.
2.4. Foses de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia.
2.5. Instal·lacions
a) Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.
b) Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclusivament l'aliatge, com també els productes de recuperació (refinació, emmotlament en fosa) amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per al plom i el cadmi o 20 tones per a tots els altres metalls, per dia.
2.6. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes destinades al tractament emprades siga superior a 30 m³.
3. Indústries minerals
3.1. Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries, o de calç en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia, o en forns d'un altre tipus amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.
3.2. Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant.
3.3. Instal·lacions per a la fabricació de vidre inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones per dia.
3.4. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals amb una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia.
3.5. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular teules, rajoles, refractaris, taulellets o productes ceràmics ornamentals o d'ús domèstic, amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, o una capacitat d'enfornada de més de 4 m³ i de més de 300 kg/m³ de densitat de càrrega per forn.
4. Indústries químiques
La fabricació, a l'efecte de les categories d'activitats d'esta llei, designa la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química dels productes o grups de productes mencionats en els epígrafs 4.1 a 4.6.
4.1. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:
a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).
b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, esters, acetats, èters, peròxids, resines, epòxids.
c) Hidrocarburs sulfurats.
d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats.
e) Hidrocarburs fosfòrics.
f) Hidrocarburs halogenats.
g) Compostos orgànics metàl·lics.
h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).
i) Cautxús sintètics.
j) Colorants i pigments.
k) Tensioactius i agents de superfície.
4.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base, com:
a) Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids del nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre i el diclorur de carbonil.
b) Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant i els àcids sulfurats.
c) Bases i, en particular, l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic i l'hidròxid sòdic.
d) Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa),el carbonat sòdic (sosa), els perborats, el nitrat argèntic.
e) No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici i el carbur de silici.
4.3 Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos).
4.4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitofarmacèutics i de biocides.
4.5 Instal·lacions químiques que utilitzen un procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base.
4.6 Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius.
5. Gestió de residus
S'exclouen de la següent enumeració les activitats i instal·lacions en què, si és el cas, siga d'aplicació el que establix l'article 14 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.
5.1. Instal·lacions per a la valoració de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació d'estos residus en llocs diferents dels abocadors, d'una capacitat de més de 10 tones per dia.
5.2. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, d'una capacitat de més de 3 tones per hora.
5.3. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos, en llocs diferents dels abocadors, amb una capacitat de més de 50 tones per dia.
5.4. Abocadors de qualsevol tipus de residus que reben més de 10 tones per dia o que tinguen una capacitat total de més de 25.000 tones excloent-ne els abocadors de residus inerts.
6. Indústria del paper i cartó.
6.1. Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de:
a) Pasta de paper a partir de fusta o d'altres matèries fibroses.
b) Paper i cartó amb una capacitat de producció de més de 20 tones diàries.
6.2. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa amb una capacitat de producció superior a 20 tones diàries.
7. Indústria tèxtil
7.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització) o per al tint de fibres o productes tèxtils quan la capacitat de tractament supere les 10 tones diàries.
8. Indústria del cuiro.
8.1. Instal·lacions per a l'assaonat de cuiros quan la capacitat de tractament supere les 12 tones de productes acabats per dia.
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes.
9.1. Instal·lacions per a:
a) Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones/dia.
b) Tractament i transformació destinats a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
b.1) Matèria primera animal (que no siga la llet) d'una capacitat de producció de productes acabats superior a 75 tones/dia.
b.2) Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats superior a 300 tones/dia (valor mitjà trimestral).
c) Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia (valor mitjà anual).
9.2. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o despulles d'animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones/dia.
9.3. Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aus de corral o de porcs que disposen de més de:
a) 40.000 emplaçaments si es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres orientacions productives d'aus.
b) 2.000 emplaçaments per a porcs de cria (de més de 30 kg).
c) 750 emplaçaments per a porques.
10. Consum de dissolvents orgànics.
10.1. Instal·lacions per al tractament de superfícies de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestirlos i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, enganxar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de més de 150 kg de dissolvent per hora o més de 200 tones/any.
11. Indústria del carboni.
11.1. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografit per combustió o grafitització.
ANNEX II
1. Agricultura, aqüicultura i ramaderia
1.1. Instal·lacions per a l'aqüicultura intensiva que tinguen una capacitat de producció superior a 500 tones a l'any.
2. Indústria extractiva i mineral
2.1. Explotacions i fronts d'una mateixa autorització o concessió a cel obert de jaciments minerals i la resta de recursos geològics de les seccions A, B, C i D l'aprofitament de la qual està regulat per la Llei de mines i normativa complementària, quan es done alguna de les circumstàncies següents:
a) Explotacions de substàncies que puguen patir alteracions per oxidació, hidratació, etc., i que induïsquen, en límits superiors als inclosos en les legislacions vigents, a acidesa, toxicitat o altres paràmetres en concentracions tals que comporten risc per a la salut humana o el medi ambient, com les menes amb sulfurs, explotacions de combustibles sòlids, explotacions que requerisquen tractament per lixiviació in situ i minerals radioactius.
b) Explotacions que es troben ubicades en terreny de domini públic hidràulic o en zona de policia d'un llit quan es desenrotllen en zones especialment sensibles, designades en aplicació de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, o en aiguamolls inclosos en la llista del Conveni Ramsar.
2.2. Mineria subterrània en les explotacions en què es done alguna de les circumstàncies següents:
a) Que exploten minerals radioactius.
b) Aquelles els minats de les quals es troben a menys d'1 quilòmetre (mesurat en pla) de distància de nuclis urbans, que puguen induir riscsper subsidència.
En tots els casos s'inclouen totes les instal·lacions i estructures necessàries per al tractament del mineral, arreplegues temporals o residuals d'estèrils de mina o de l'aprofitament mineralúrgic (enderrocs, preses i basses d'aigua o d'estèrils, plantes d'insistència o mineralúrgiques, etcètera).
2.3. Dragatges
a) Dragatges fluvials per a obtenció d'àrids, quan el volum extret siga superior a 20.000 metres cúbics/any.
b) Dragatges marins per a l'obtenció d'arena.
2.4. Extracció de petroli i gas natural amb fins comercials, quan la quantitat extreta siga superior a 500 tones per dia en el cas del petroli i de 500.000 metres cúbics per dia en el cas del gas, per concessió.
2.5. Instal·lacions industrials en l'exterior per a l'extracció de carbó, petroli, gas natural, minerals i pissarres bituminoses.
2.6. Instal·lacions industrials en l'exterior i en l'interior per a la gasificació del carbó i pissarres bituminoses.
2.7. Instal·lacions d'atomització de productes minerals.
3. Indústria energètica
3.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 20 MW, per a producció d'energia elèctrica, mitjançant l'ús de combustibles fòssils, residus o biomassa.
3.2. Instal·lacions per a l'emmagatzemament de productes petrolífers majors de 100.000 tones.
3.3. Instal·lacions per a la utilització de la força del vent per a la producció d'energia (parcs eòlics), que tinguen 50 o més aerogeneradors o que es troben a menys de 2 quilòmetres d'un altre parc eòlic.
3.4. Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit.
3.5. Instal·lacions d'emmagatzemament de gasos combustibles o combustibles líquids, amb capacitat total de la instal·lació superior a 1.000 tones.
3.6. Instal·lacions en què hi haja emmagatzemament a la intempèrie de combustibles sòlids, amb capacitat total de la instal·lació superior a 1.000 tones.
3.7. Instal·lacions per a la fabricació de frites, esmalts i col·lorants químics, no inclosos en el llistat de l'Annex I d'esta Llei.
4. Indústria siderúrgica. Producció i transformació de metalls
4.1. Drassanes.
4.2. Instal·lacions per a la construcció i reparació d'aeronaus.
4.3. Instal·lacions per a la fabricació de material ferroviari.
4.4. Instal·lacions per a la fabricació i muntatge de vehicles de motor i fabricació de motors per a vehicles.
5. Gestió de residus
5.1. Instal·lacions l'activitat principal del qual siga la valoració de residus no perillosos o l'eliminació d'estos residus en llocs diferents dels abocadors, d'una capacitat de més de 10 tones per dia.
5.2. Abocadors de residus no perillosos no inclosos en l'annex I.
5.3. Instal·lacions l'activitat principal del qual siga l'emmagatzenament de residus perillosos amb una capacitat total d'emmagatzenament de més de 50 tones.
5.4. Depòsits de fangs.
6. Indústries agroalimentàries.
6.1. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o rebutjos d'animals.
7. Projectes de gestió de l'aigua.
7.1. Instal·lacions de dessalatge o desalació d'aigua amb un volum nou o addicional superior a 3.000 metres cúbics/dia.
7.2. Plantes de tractament d'aigües residuals la capacitat del qual siga superior a 10.000 habitants equivalents.
7.3. Estacions de tractament d'aigües potables amb una capacitat superior a 10.000 metres cúbics/dia.
8. Altres projectes.
8.1. Els projectes que se citen a continuació, quan es desenrotllen en zones especialment sensibles, designades en aplicació de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE o en aiguamolls inclosos en la llista del Conveni de Ramsar:
a) Complexos hotelers fora de les zones urbanes, inclosa la construcció de centres comercials i d'aparcaments.
b) Pistes d'esquí, remuntadors i telefèrics i construccions associades.
c) Parcs temàtics.
8.2. Pistes permanents de carreres i de proves per a vehicles motoritzats.

linea