diari

ORDRE de 30 de juliol de 1997, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 1997-98 al Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 3068 de 01.09.1997) Ref. Base de dades 2509/1997

ORDRE de 30 de juliol de 1997, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 1997-98 al Parc Natural de l'Albufera.
Per mitjà de l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. Mentrestant no s'aprove el Pla d'Ordenació Cinegètica del Parc Natural, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça de 1997-98.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ordene
Article 1. Període hàbil
1.1. El període hàbil de caça als vedats declarats com d'aquàtiques serà des del 5 d'octubre de 1997 fins a l'1 de febrer de 1998, els dissabtes i els diumenges.
1.2. A més d'aquest període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la caça durant els dies compresos entre el 12 i el 16 de gener de 1998, amb la condició següent:
- Presentar un plànol del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, on es fixarà una zona, del 30% com a mínim, que haurà de restar inundada, en la qual no es practicarà la caça durant aquests dies, i que se senyalitzarà sobre el terreny per mitjà de rètols indicadors de "Reserva de càbiles".
Article 2. Horari
2.1. D'acord amb el que es disposa en l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, l'horari de caça serà, de forma general, des d'una hora abans de l'eixida del sol fins una hora després de la posta. Els titulars de vedats declarats com d'aquàtiques podran sol·licitar, a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València, l'augment de l'horari hàbil a 2 hores abans de l'eixida del sol i fins a 2 hores després de la posta del sol.
2.2. Igualment, els titulars de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València caçar les nits del 10 a l'11 i de l'11 al 12 de gener de 1998.
Article 3. Espècies
3.1. S'autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques que es contenen en l'Ordre de 18 de juny de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 1997-98 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3035, de 15 de juliol de 1997).
3.2. Les espècies no considerades com d'aus aquàtiques podran caçar-se durant els dies hàbils ressenyats des del 12 d'octubre de 1997 fins al 6 de gener de 1998.
Article 4. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'ajusten a un calendari de caça més reduït (vedats tradicionals, vedats amb restriccions en la seua resolució de creació, vedats amb restriccions voluntàries, etc.) hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València, abans del dia 1 d'octubre de 1997.
Article 5. Zones de reserva
A més de les zones previstes en l'article segon de l'Ordre de 12 de juny de 1992, s'estableixen les zones de reserva següents, en les quals només podran celebrar-se competicions de caça de polla d'aigua amb gossos de mostra i sense armes, després de la sol·licitud i l'autorització prèvia de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
1. Zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: perímetre del Parc Natural.
Límit O: perímetre del Parc Natural.
Límit S: límit del terme municipal.
2. Zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril.
Límit N: límit del terme municipal.
Límit O: límit del terme municipal.
Límit S: perímetre del Parc Natural.
3. Zona lliure de Sueca-Sollana:
Límit E: límit del terme municipal fins a la via del ferrocarril. Per la via del ferrocarril fins al límit del Parc.
Límit N: camí entre la sèquia del Pla i la carretera Sueca-Perelló.
Límit O: perímetre del Parc Natural.
Límit S: perímetre del Parc Natural.
Disposició derogatòria
Única
Es deroga l'article 8 de l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera (DOGV núm. 1846, de 19 d'agost de 1992).
Disposicions finals
Primera
Els aspectes no regulats en aquesta ordre s'ajustaran al que es disposa en el Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, en l'Ordre de 18 de juny de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 1997-98 a la Comunitat Valenciana, i en l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta el director territorial de la Conselleria de Medi Ambient a València per a l'aplicació d'aquesta ordre.
Tercera
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1997
El conseller de Medi Ambient
JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA

linea