diari

DECRET 109/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 98/1998, de 14 de juliol, que aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [2001/X5857]

(DOGV núm. 4022 de 15.06.2001) Ref. Base de dades 2512/2001

DECRET 109/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 98/1998, de 14 de juliol, que aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [2001/X5857]
El Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual assigna a la Presidència i a les conselleries determinades competències, atribueix a la Conselleria de Benestar Social competències en matèria de drogodependències, i el Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, que aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, recull entre els seus òrgans directius la Direcció General de Drogodependències.
D'altra banda, en la recentment aprovada Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, s'hi ha produït una variació en l'adscripció de la Comissió Interdepartamental de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, així com de la Comissió Executiva per a la mateixa matèria, que han quedat adscrites a la Conselleria de Benestar Social, per la qual cosa s'estima convenient modificar el Decret 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, per a adequar la composició de les esmentades comissions a la nova organització del Govern Valencià.
Per això, d'acord amb el que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, a proposta del conseller de Benestar Social, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 12 de juny de 2001,
DECRETE
Article únic
Modificar el Decret 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament orgànic i funcional de les estructures politicoadministratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, en el següent sentit:
1. L'article 2.1.b) queda redactat del següent mode:
“b) Vicepresident: el titular de la Conselleria de Benestar Social”.
2. L'article 2.1.c) queda redactat com segueix:
“c) Vocals:
– El titular de la Conselleria de Sanitat.
– El titular de la Conselleria de Cultura i Educació.
– El titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– El titular de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Els presidents de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València”.
3. En l'article 3.1, els apartats a) , b) i d) queden redactats del següent mode:
“a) President: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
b) Vicepresident: el titular de la Direcció General de Drogodependències
d) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Drogodependències amb rang de cap de servei”.
4. L'article 4.2 queda redactat del següent mode:
“2. Si és procedent, els titulars dels òrgans col·legiats previstos en aquest decret podran delegar la seua assistència a les reunions en el subsecretari, secretari general, director general o autoritats amb rang orgànic equivalent de les seues corresponents conselleries, excepte el secretari o secretària de la Comissió Executiva. Els representants de les corporacions locals podran delegar en altres membres d'aquestes”.
5. Es modifica la disposició final primera, que queda redactada com segueix:
“S'autoritza el conseller o la consellera de Benestar Social per a dictar totes les disposicions reglamentàries que calga per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquest decret”.
València, 12 de juny de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea