diari

ACORD de 25 de juliol de 2000, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el pla d'ocupació relatiu al personal dels col·lectius d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals. [2000/F6534]

(DOGV núm. 3809 de 07.08.2000) Ref. Base de dades 2572/2000

ACORD de 25 de juliol de 2000, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el pla d'ocupació relatiu al personal dels col·lectius d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals. [2000/F6534]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 25 de juliol de 2000, adoptà l'acord següent:
La disposició transitòria tercera de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, disposava que per tal de reestructurar el sector forestal adequant els grups de classificació i funcions del personal a les noves necessitats derivades de la política mediambiental i de la normativa comunitària en aquesta matèria, s'impulsaria un procés de reconversió de l'actual col·lectiu d'agents forestals-mediambientals i zeladors forestals, classificats actualment en el grup D, a una nova categoria denominada agents mediambientals, que requerirà un major nivell de capacitació i especialització, enquadrada en el grup C de titulació. La mateixa disposició establia que la instrumentalització i condicions d'aquest procés es negociaria amb les organitzacions sindicals a través de la figura del pla d'ocupació, en què es determinaria i executaria el procés selectiu d'adaptació a la nova categoria en un termini màxim de cinc anys.
La inclusió de la dita disposició en la Llei 14/1997 obeïa a la necessitat de la Conselleria de Medi Ambient de disposar d'un col·lectiu professional amb la major especialització i coneixements tècnics que actualment requereix la gestió de les activitats que la Generalitat Valenciana té encomanades en matèria de protecció de la naturalesa i conservació i millora dels ecosistemes naturals.
Els agents forestals i mediambientals i zeladors forestals són, en l'actualitat, personal adscrit al grup de titulació D, amb distinta procedència i, fins i tot, relació jurídica amb l'administració, però tots ells amb àmplia experiència en tasques relacionades amb la protecció del medi natural.
Es planteja en el present pla, d'acord amb allò que s'ha disposat en la disposició transitòria tercera de la Llei 14/1997, la desaparició de les categories d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (grup D) de la relació de llocs de treball de la Conselleria de Medi Ambient, la inclusió d'una nova categoria d'agents mediambientals enquadrada en el grup de titulació C, i la promoció a la nova categoria del personal que actualment ocupa dits llocs, sempre que complisca els requisits de titulació o d'antiguitat requerits per la normativa vigent i supere el procés previst en el mateix pla.
En les tipologies de llocs del grup D actualment vigents s'advertien una sèrie de carències que hauran de superar-se en la configuració dels nous llocs. D'una banda, hi ha denominacions diverses per a llocs de treball amb un contingut idèntic en la pràctica. D'una altra, hi ha diferències en les retribucions percebudes pels qui realitzen les mateixes tasques. Així, en aplicació de l'acord subscrit el 21 de maig de 1991, entre les conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Administració Pública i les centrals sindicals, part del col·lectiu percep un increment del complement específic no inclòs en la classificació del lloc.
En la nova classificació que es realitza mitjançant aquest pla únicament es distingeixen tres tipus de llocs: agent mediambiental, cap de zona i cap de comarca. Cada un d'aquests tipus tindrà assignades unes funcions homogènies i concordes amb les actuals necessitats de la gestió mediambiental. Així mateix, les retribucions assignades als llocs seran idèntiques per a cada tipus, el complement específic inclourà la remuneració de totes les condicions del lloc de treball, la qual cosa és més concorde amb el sistema retributiu previst en la Llei de la Funció Pública Valenciana.
La tramitació del projecte del pla d'ocupació ha sigut realitzada per la Direcció General de Funció Pública, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient. El projecte ha sigut negociat amb les organitzacions sindicals més representatives, d'acord amb allò que s'ha previst en la disposició addicional setena del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i en l'article 12.B) del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica. Així mateix, la Subsecretaria de Política Pressupostària i Tresor ha emés un informe favorable, segons allò que s'ha establit en la disposició addicional tercera del Text Refós de la Llei de la Funció Pública i en l'article 30.3 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.
De conformitat amb l'anterior, i en virtut d'allò que s'ha disposat en l'article 21 i en les disposicions addicionals tercera i següents del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià; en l'article 12.B) del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica, així com en l'article 30 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, el Govern Valencià
ACORDA
Aprovar el pla d'ocupació relatiu al personal dels col·lectius d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals, proposat per la Conselleria de Medi Ambient, consistent en la realització de les següents actuacions:
1. Objecte del pla d'ocupació
En aplicació d'allò que s'ha previst en la disposició transitòria tercera de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, el present pla vol reestructurar el sector forestal, adequant els grups de classificació i funcions del personal a les noves necessitats derivades de la política mediambiental i de la normativa comunitària en aquesta matèria. Aquesta finalitat es pretén mitjançant la realització de les següents actuacions:
1.1. Impulsar un procés de reconversió de l'actual col·lectiu d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals, enquadrat en el grup de titulació D, a una nova categoria denominada agents mediambientals, corresponent al grup de titulació C.
1.2. Modificar la relació de llocs de treball de la Conselleria de Medi Ambient, transformant els llocs de treball corresponents a les mencionades categories d'agents forestals/mediambientals i zeladors forestals, actualment classificats dins del grup de titulació D, en llocs d'agent mediambiental, cap de zona i cap de comarca, tots ells del grup C, als quals s'assignen noves funcions més concordes amb les actuals necessitats.
2. Promoció de personal del grup D al grup C
Adquiriran la condició de personal del grup C, en virtut d'aquest pla, els qui complisquen els següents requisits:
A) Ser contractat laboral indefinit o funcionari de carrera, al servei de l'administració del Govern Valencià, pertanyent al grup de titulació D, titular de llocs de treball d'agent forestal, agent mediambiental, zelador forestal, cap de zona, cap de comarca forestal o subinspector forestal.
B) Estar en possessió de la titulació acadèmica corresponent al grup C, d'aquells a qui es refereix l'article 4 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en la data en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'aprovació del present pla.
Aquest requisit podrà ser suplit pel compliment de qualsevol dels dos següents:
a) Tindre antiguitat de 10 anys en el grup D.
b) Tindre antiguitat de cinc anys en el grup D i superar el curs específic de formació previst en l'apartat 3.2.2 d'aquest pla.
C) Estar en alguna de les situacions administratives següents:
a) Servei actiu, ocupant amb caràcter definitiu o amb caràcter provisional, per qualsevol motiu, un lloc de treball dels enumerats en l'apartat 2.A).
A tal efecte, s'entendrà compresa en situació de servei actiu qualsevol altra en què el titular del lloc de treball no preste efectivament serveis, però tinga reservat el lloc per una causa legalment reconeguda.
b) Excedència, o qualsevol altra situació distinta a la de servei actiu que supose dret al reingrés, sempre que l'últim lloc de treball ocupat en l'administració del Govern Valencià és del tipus dels enumerats en l'apartat 2.A) o llocs anàlegs del grup D que hagueren estat adscrits a unitats forestals.
D) Realitzar els cursos de formació i superar les proves previstes en l'apartat 3 del present pla d'ocupació.
3. Cursos i proves de promoció interna
3.1. Convocatòria i presentació de sol·licituds
3.1.1. Una vegada constituïda la Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla, prevista en l'apartat 7, es convocaran mitjançant ordre del conseller de Justícia i Administracions Públiques, els cursos i proves de promoció interna. Aquesta ordre inclourà, necessàriament, el nomenament del tribunal qualificador, així com el model normalitzat de sol·licitud de participació en el procés, en què conste la referència al lloc de treball que ocupa l'aspirant, el seu nivell de titulació acadèmica i, si fa el cas, si està en qualsevol tipus d'excedència o una altra situació administrativa.
3.1.2. Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Direcció General de Funció Pública publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació de les persones admeses i excloses, la realització dels cursos i proves de promoció, i especificaran el motiu de l'exclusió.
3.1.3. Publicada la relació a què fa referència l'apartat anterior, les persones aspirants podran formular, durant un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació, les al·legacions que creguen oportunes, així com esmenar les faltes en què hagueren pogut incórrer en la sol·licitud.
3.1.4. Transcorregut el termini anterior, esmenats els defectes i vistes les reclamacions efectuades, la Direcció General de Funció Pública dictarà una resolució amb la llista definitiva de persones admeses, la qual serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3.2. Temaris i duració dels cursos
3.2.1. El temari dels cursos de promoció interna serà el que consta en l'annex, corresponents a les àrees de coneixement que seguidament s'indiquen:
I. Àrea d'organització i gestió administrativa: 20 hores.
II. Àrea de coneixements específics sobre el sector forestal: 50 hores.
3.2.2. El personal que es trobe en el supòsit previst en l'apartat 2.B.b) del present pla haurà de realitzar, a més a més del curs previst en el punt anterior, un altre de 20 hores, el temari del qual s'indica en l'annex.
3.3. Desenrotllament dels cursos i proves
3.3.1. L'Institut Valencià d'Administració Pública determinarà amb la deguda antelació i publicitat el calendari de celebració dels cursos, el règim horari i el lloc de realització, mitjançant les resolucions corresponents de la Direcció General de Funció Pública, les quals seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3.3.2. Els cursos hauran de començar dins d'un termini de sis mesos des de la constitució de la Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla, prevista en l'apartat 7 del present pla.
3.3.3. El tribunal qualificador dels cursos d'aquest pla d'ocupació realitzarà una avaluació continuada del personal participant.
3.3.4. Acabats els cursos es realitzarà una prova final sobre els continguts dels temaris de les matèries impartides.
3.3.5. Per a adquirir la condició de personal del grup C, agent mediambiental, mitjançant el present pla d'ocupació, a més a més de superar l'avaluació i les proves corresponents, segons el sistema de qualificació previst en la seua convocatòria, serà requisit indispensable l'assistència, com a mínim, a un 85% de la duració total del curs selectiu.
3.3.6. Acabats els cursos i proves selectives, el tribunal qualificador farà pública la relació de persones que hagen superat el procés de promoció.
3.4. Segona convocatòria
Al personal que no supere el present procés selectiu s'oferirà una segona convocatòria, en el termini de dos anys, en els mateixos termes que allò que s'ha previst en aquest apartat 3.
4. Modificació de llocs de treball
4.1. Acabat el procés de promoció interna previst en els apartats anteriors, es procedirà a modificar els llocs de treball de la Conselleria de Medi Ambient que actualment tenen les denominacions que es relacionen seguidament, i es classificaran segons es detalla en els números següents del present apartat.
Grup D:
Agent forestal
Agent forestal inv. causes incendis forestals
Agent mediambiental
Zelador forestal
Cap de zona
Cap de comarca forestal
Subinspector forestal
Grup C:
Capatàs forestal
4.2. Els llocs de treball d'agent forestal, agent forestal inv. causes incendis forestals, agent mediambiental, zelador forestal i capatàs forestal seran classificats de la següent manera:
Denominació: agent mediambiental
Naturalesa: funcionarial
Sector: especial
Requisits: grup C
Agent mediambiental
Complement destinació: 14
Complement específic: E028
Forma de provisió: concurs
Funcions:
– Realitzar les següents tasques, amb adaptació de la seua jornada a les necessitats requerides per a la prestació del servei en els diferents períodes de l'any.
– Amb caràcter d'agents de l'autoritat, vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de forests, incendis forestals, caça, pesca, flora i fauna silvestres, espais naturals, camins ramaders, impacte ambiental al medi natural i totes aquelles que li encomane la legislació vigent, i denunciar davant l'autoritat les infraccions que coneguen.
– Vigilar, informar i participar en la prevenció d'incendis forestals, de plagues i de malalties forestals i en el medi natural.
– Participar en l'extinció d'incendis forestals i prestar suport en la investigació de les seues causes.
– Vigilar, controlar i supervisar treballs i serveis de millora i conservació de les forests.
– Vigilar i informar sobre el compliment de les condicions establides en les declaracions i/o estimacions d'impacte ambiental en terrenys forestals.
– Prestar suport en els treballs de defensa de la propietat de les forests gestionades per la Generalitat Valenciana.
– Participació o, si fa el cas, control d'aprofitaments forestals.
– Col·laborar amb tot tipus d'institucions sense ànim de lucre en tasques relacionades amb l'ús social, recreatiu i didàctic del medi natural, en especial amb la seua protecció i conservació.
– Qualssevol altra tasca, accessòria d'aquestes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç similars, en relació amb el contingut del lloc.
4.3. Els llocs de treball de cap de zona seran classificats de la següent manera:
Denominació: cap de zona
Naturalesa: funcionarial
Sector: especial
Requisits: grup C
Agent mediambiental
Complement destinació: 15
Complement específic: E030
Forma de provisió: concurs
Funcions:
– Realitzar les següents tasques, amb adaptació de la seua jornada a les necessitats requerides per a la prestació del servei en els diferents períodes de l'any.
– Supervisar l'activitat dels agents mediambientals de la seua zona.
– Coordinar les activitats i distribuir els mitjans materials per a l'execució d'obres i serveis.
– Comprovar llistes, factures i comunicats de treball per a la tramesa al cap de comarca.
– Participar en la prevenció i extinció d'incendis forestals.
– Amb caràcter d'agents de l'autoritat, vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de forests, incendis forestals, caça, pesca, flora i fauna silvestres, espais naturals, camins ramaders, impacte ambiental en el medi natural i aquelles altres que els encomane la legislació vigent, i denunciar davant l'autoritat les infraccions que coneguen.
– Col·laborar amb tot tipus d'institucions sense ànim de lucre en tasques relacionades amb l'ús social, recreatiu i didàctic del medi natural, en especial amb la seua protecció i conservació.
– Qualssevol altra tasca, accessòria d'aquestes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç similars, en relació amb el contingut del lloc.
4.4. Els llocs de treball de cap de comarca forestal, i subinspector forestal seran classificats de la següent manera:
Denominació: cap de comarca
Naturalesa: funcionarial
Sector: especial
Requisits: grup C
Agent mediambiental
Complement destinació: 16
Complement específic: E032
Forma de provisió: concurs
Funcions:
– Realitzar les següents tasques, amb adaptació de la seua jornada a les necessitats requerides per a la prestació del servei en els distints períodes de l'any.
– Supervisar i coordinar l'activitat dels caps de zona i agents mediambientals.
– Assignar i procurar els mitjans materials necessaris per a l'execució d'obres i serveis.
– Recopilar informació per a l'elaboració de projectes i informes del personal tècnic.
– Practicar les valoracions i cubicacions d'acord amb les instruccions rebudes.
– Participar en la prevenció i extinció d'incendis forestals.
– Amb caràcter d'agents de l'autoritat, vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de forests, incendis forestals, caça, pesca, flora i fauna silvestres, espais naturals, camins ramaders, impacte ambiental en el medi natural i aquelles altres que els encomane la legislació vigent, i denunciar davant l'autoritat les infraccions que coneguen.
– Col·laborar amb tot tipus d'institucions sense ànim de lucre en tasques relacionades amb l'ús social, recreatiu i didàctic del medi natural, en especial amb la seua protecció i conservació.
– Qualssevol altra tasca, accessòria d'aquestes que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç similars, en relació amb el contingut del lloc.
4.5. El complement específic assignat als llocs inclou la retribució de les especials condicions en què es presta el treball, incloses la festivitat, la nocturnitat i el treball a torn, però no la retribució dels serveis consistents en l'exigència de la localització del personal, que seran retribuïts conforme a allò que s'ha previst en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.
Les dites condicions, pel que fa al règim especial de treball, es negociaran amb els representants dels treballadors, segons allò que s'ha previst en l'article 4.5 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, i serà substituït, en tots els seus termes, l'acord subscrit el 21 de maig de 1991 entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i les centrals sindicals, relatiu a les unitats forestals.
En tot cas, la jornada laboral no podrà excedir cap setmana de 45 hores ni ser inferior a 30, i, en còmput total anual, no podrà superar-se la mitjana de 40 hores setmanals, calculades segons allò que s'ha establit en el Decret 34/1999, abans citat.
5. Nomenaments
5.1. El personal funcionari que supere el procés de promoció previst en aquest pla serà nomenat, en el mateix lloc de què és titular, funcionari o funcionària de carrera del grup C, agent mediambiental, pel conseller de Justícia i Administracions Públiques, i passarà a la situació d'excedència automàtica com a personal funcionari del grup D. El personal que no és titular de cap lloc de treball romandrà, com a funcionari o funcionària de carrera del grup C, agent mediambiental, en la mateixa situació administrativa que tinguera en el moment del nomenament i en el mateix lloc a què, si fa el cas, estiguera adscrit.
5.2. En cas que hi haja personal laboral que haguera superat el procés de promoció previst en el present pla, es formalitzarà un contracte laboral com a grup C, agent mediambiental, en el mateix lloc de què és titular, i passarà a la situació d'excedència automàtica com a personal laboral del grup D.
5.3. El personal que és titular de llocs que s'hagen modificat en virtut d'allò que s'ha disposat en l'apartat 4, passant del grup D al C, però que no s'haguera promocionat al grup C, en aplicació d'allò que s'ha previst en el present pla, romandrà en els seus llocs, i percebrà les retribucions corresponents al grup de titulació a què pertanga i les complementàries del lloc de treball.
6. Garantia de retribucions
En aquells casos en què les retribucions que corresponga percebre a un empleat en el lloc de què siga titular, una vegada aplicat allò que s'ha previst en els apartats 4, 5 i 6 del present pla, resulten inferiors, en còmput global anual, a les que percebia amb anterioritat, se li reconeixerà un complement personal i transitori per la diferència, mentre ocupe el lloc. Aquest complement serà absorbible, totalment o parcialment en còmput anual, per qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
7. Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla
7.1. Per tal de realitzar el seguiment del procés de promoció del personal regulat en el present pla d'ocupació, i d'aclarir, si fa el cas, les possibles incidències relacionades amb l'admissió a les proves, es constituirà, en el termini de tres mesos des de la publicació del present pla, la Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla.
7.2. Els acords que adopte la dita comissió tindran el caràcter de proposta, i resoldrà el que siga procedent l'òrgan competent segons la matèria.
7.3. La Comissió d'Admissió i Seguiment, presidida pel cap de l'Àrea de Funció Pública o persona en què delegue, estarà formada pels següents membres:
A) En representació de l'administració de la Generalitat Valenciana:
– Un representant de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient.
– Un representant de la Direcció General de Recursos Forestals.
– Quatre representants de la Direcció General de Funció Pública.
B) En representació de les organitzacions sindicals:
– Un representant de UGT.
– Un representant de CCOO.
– Un representant de CSI-CSIF.
– Un representant de STEPV-IV.
– Un representant de CEMSATSE.
València, 25 de juliol de 2000
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
ANNEX
Temari dels cursos de formació
Part general (Duració: 20 hores)
Mòdul 1. (5 hores)
– La Constitució Espanyola.
– L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
– L'organització i institucions de la Generalitat Valenciana.
Mòdul 2. Gestió de personal (6 hores)
– La Funció Pública Valenciana. Personal al seu servei.
– Accés i provisió de llocs de treball.
– Les situacions administratives.
– Drets i deures. El règim disciplinari.
– El règim de Seguretat Social del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
Mòdul 3. Gestió administrativa (9 hores)
– Drets i deures dels ciutadans.
– Els actes i disposicions administratives.
– Procediment administratiu.
– Els recursos administratius.
– Procediment sancionador.
Part específica (Duració: 50/70 hores)
– Personal que no tinga la titulació acadèmica corresponent al grup C, i tinga antiguitat en el grup D superior a cinc anys i inferior a 10 (apartat 2.B.b) del pla d'ocupació): temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
– Resta del personal: temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
1) Procediment sancionador. Expedició d'un butlletí de denúncia. Tractament al presumpte infractor (forma de presentar-se, informació que s'ha de donar, problemes, petició d'ajuda a les forces i cossos de seguretat). Tràmits de l'expedient sancionador. (5 hores).
2) Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana. Infraccions i sancions, ocupacions, transformacions de cultiu, permutes, delimitacions, delimitacions i fitacions. Concepte d'utilitat pública d'una forest. (10 hores).
3) Incendis forestals. Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana i reglament. Desenrotllament dels plans de prevenció. Participació de la societat civil en la prevenció d'incendis forestals. Llei d'Emergències de la Comunitat Valenciana. Protocol d'Actuació Davant Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana. (10 hores).
4) Normativa de subvencions. Objectius, tramitació. Articles 45, 46, i 47 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Ordres de subvencions sobre voluntariat de prevenció, control de biomassa mitjançant aprofitament ramader i cinegètic. Foment d'accions i desenrotllament de boscos a les zones rurals, sendes de xicotet recorregut i ús recreatiu, aplicació i desenrotllament del Pla de Silvicultura Preventiva (Papif). Conservació de sòls. Ajudes per al desenrotllament d'altres aprofitaments. (10 hores).
5) Legislació de protecció de la naturalesa. Infraccions i sancions de:
– Llei de 4 d'abril de 1970, de Caça, i reglament.
– Llei de 20 de febrer de 1942, de Pesca Fluvial, i reglament.
– Llei de 27 de desembre de 1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
– Llei de 23 de març de 1995, de Camins Ramaders.
– Procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental, Llei 2/1989, de 3 març, d'Impacte Ambiental de la Generalitat Valenciana, i el seu reglament. (10 hores).
6) Aprofitaments de boscos. Tala de fusta. Senyalització. Procediment d'autorització de tales en finques particulars i subhastes en forests públiques. Altres aprofitaments (bolets, trufes, caça, apícoles, etc.). (5 hores).
7) Descripció de les espècies vegetals i animals més significatives. Descripció de les espècies vegetals i animals protegides. Espècies cinegètiques i piscícoles. Paratges naturals de la Comunitat Valenciana. (10 hores).
8) Inventari forestal i ordenació forestal. (5 hores).

linea