diari

DECRET 221/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora, en la seua modalitat de fiscalització posterior.

(DOGV núm. 2393 de 23.11.1994) Ref. Base de dades 2585/1994

DECRET 221/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora, en la seua modalitat de fiscalització posterior.L'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, possibilita l'exercici de la funció interventora en un model de fiscalització articulat en dos nivells de naturalesa diferent, denominats de fiscalització prèvia limitada i fiscalització plena posterior.
Així mateix, recull l'exclusió de fiscalització prèvia de les despeses de material no inventariable, com també les de caràcter periòdic i altres de tracte consecutiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual es deriven les seues modificacions.
El primer dels nivells esmentats ha estat desplegat mitjançant el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià. El segon fou desplegat pel Decret 75/1988, de 6 de juny, del Govern Valencià, sobre exercici de la funció interventora per procediment de mostreig.
L'experiència aconsella la conveniència d'aplicar un únic procediment de fiscalització posterior, que valga tant per a aquells actes, documents o expedients que siguen sotmesos a fiscalització prèvia limitada, com a les despeses que en són excloses.
Amb això es pretén aconseguir que en un únic informe de la Intervenció General, elaborat amb caràcter periòdic, s'examine la totalitat de les actuacions realitzades amb repercussió econòmica i, a la vista dels resultats, s'adopten les mesures que resulten aconsellables per a assegurar que l'administració dels recursos públics s'ajuste a les disposicions aplicables a cada cas.
Per tot això, i en compliment de l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb l'informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de novembre de 1994,
DECRETE
Article primer
La fiscalització plena posterior, en cadascuna de les conselleries i organismes autònoms de naturalesa administrativa, de les despeses excloses de fiscalització prèvia o d'aquelles que siguen sotmeses a una fiscalització prèvia limitada, se subjectarà a les normes contingudes en aquest decret.
Article segon
1. D'acord amb els articles 57, 61.5 i 61.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, després de l'execució de les despeses, la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, realitzarà una fiscalització plena, exercida sobre una mostra representativa, tant de les despeses excloses de fiscalització prèvia com dels actes, documents o expedients que siguen sotmesos a fiscalització limitada, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, en què verificarà el compliment dels procediments establerts en cada cas i no examinats en la fase prèvia, amb la finalitat de comprovar i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
2. La fiscalització s'iniciarà al principi de cada quadrimestre sobre la gestió realitzada en l'anterior.
Article tercer
Els interventors delegats hauran de trametre informe escrit on facen constar les observacions i conclusions que es deduesquen de les fiscalitzacions d'aquesta naturalesa que realitzen.
Aquests informes, inicialment, es trametran al conseller respectiu perquè, si escau, formule en el termini de quinze dies hàbils les al·legacions que considere oportunes. L'informe definitiu es notificarà al conseller i, posteriorment, a l'interventor general de la Generalitat Valenciana.
La Intervenció General donarà compte al Govern Valencià i als organismes interessats dels resultats més importants de la fiscalització realitzada amb posterioritat, i, si escau, proposarà les actuacions que resulten aconsellables per a assegurar que l'administració dels recursos públics s'ajusta a les disposicions aplicables en cada moment.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Són derogades, des del mateix dia d'entrada en vigor d'aquest decret, les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al mateix, en particular el Decret 75/1988, de 6 de juny, del Govern Valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1995.
València, 8 de novembre de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ

linea