diari

DECRET 118/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2000/X6594]

(DOGV núm. 3810 de 08.08.2000) Ref. Base de dades 2585/2000

DECRET 118/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2000/X6594]
La Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, preveu en l'article 23, com una modalitat de venda fora d'establiment comercial, la venda a distància. La normativa autonòmica caracteritza aquesta modalitat de venda com un contracte en el qual la presència del comprador i el venedor no és simultània i els articles s'ofereixen i se sol·liciten mitjançant diversos mitjans de comunicació.
Aquesta modalitat de venda, que fins al moment mancava de desenvolupament reglamentari, va ser objecte de regulació, com una venda especial, en els articles 38 a 48 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç al Detall; i resulta preceptiu obtenir autorització de la comunitat autònoma corresponent per al seu exercici, i també inscriure's en el corresponent registre autonòmic. L'esmentat precepte té el caràcter de bàsic, a l'igual que les disposicions relatives a les formalitats dels contractes, emparats en les competències exclusives que atorga la Constitució a l'Estat.
No obstant això anterior, l'article 38.2 de la Llei 7/1996 estableix que l'autorització i el registre de les empreses que desenvolupen l'activitat per més d'una comunitat autònoma corresponen al Ministeri de Comerç i Turisme. L'esmentat apartat, desenvolupat mitjançant el Reial Decret 1.133/1997, d'11 de juliol, va ser objecte de requeriment d'incompetència per entendre que la gestió del registre s'inclou, en qualsevol cas, en les competències executives de les comunitats autònomes, cosa que ha comportat la modificació del dit text mitjançant el Reial Decret 1.976/1998, de 18 de setembre, segons el qual les diferents administracions autonòmiques autoritzaran igualment les empreses amb domicili social al seu territori l'activitat de venda a distància de les quals s'estenga a diferents comunitats autònomes.
Així, a l'empara del marc legal que ofereix la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, i d'acord amb allò que s'ha disposat en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç al Detall, es considera oportú procedir al desenvolupament reglamentari d'aquesta modalitat de venda que gaudeix cada vegada d'una major difusió.
En virtut de tot l'anterior, a proposta del conseller d'Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 de juliol de 2000,
DECRETE
Capítol I
Autorització i registre
Article 1
Les persones físiques i jurídiques amb domicili social a la Comunitat Valenciana que hagen de desenvolupar la venda a distància, hauran d'obtenir prèviament l'autorització de la Direcció General de Comerç i Consum, i també la inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana que serà ordenada d'ofici en la resolució d'autorització.
Article 2
El procediment per a la presentació de sol·licituds d'autorització s'establirà mitjançant ordre de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Article 3
La Direcció General de Comerç i Consum serà l'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'autorització per a l'exercici de la venda a distància, en el termini màxim de dos mesos comptadors des de la data de la presentació. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, l'autorització s'entendrà concedida. La concessió de l'autorització comportarà la inscripció d'ofici en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'ha disposat en el Decret 77/1987, de 25 de maig, del Govern Valencià, i normes de desenvolupament.
Article 4
1. Qualsevol modificació o alteració de les dades o els requisits substancials aportats per a l'autorització, i també el cessament en l'activitat, haurà de ser comunicada a la Direcció General de Comerç i Consum, en el termini d'un mes des que es produïsca la dita modificació o el cessament.
2. La Direcció General de Comerç i Consum, després de la instrucció prèvia d'expedient amb audiència a l'interessat, podrà revocar l'autorització per a l'exercici de la venda a distància, quan es produïsca la desaparició o l'alteració dels requisits essencials previstos en la normativa d'aplicació per a la concessió de l'autorització. La revocació de l'autorització portarà aparellada la cancel·lació de la inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.
Capítol II
Informació al consumidor
Article 5
Als efectes d'acomplir el que s'ha disposat en l'article 23.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, en el qual s'exigeix que les ofertes de venda a distància siguen clares i completes, el contingut de les propostes de contractació haurà d'ajustar-se al que s'estableix en els articles 39 i 40 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç al Detall, i, amb la mateixa finalitat, quan s'execute el contracte, el comprador haurà d'haver rebut la informació escrita a què es refereix l'article 47 d'aquesta última llei.
Capítol III
Infraccions i sancions
Article 6
Les infraccions a allò que s'ha disposat en el present decret seran sancionades de conformitat amb el que s'ha disposat en la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, i tota altra normativa vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La Direcció General de Comerç i Consum, en el termini d'un mes comptador des que es produí l'assentament en el Registre General de Comerciants i de Comerç, comunicarà a la Direcció General de Política Comercial del Ministeri d'Economia les autoritzacions i inscripcions; i també les modificacions, revocacions i baixes que es produïsquen, de conformitat amb allò que s'ha disposat en els articles 2 i 3 del Reial Decret 1.976/1998, de 18 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1.133/1997, d'11 de juliol, pel qual es regulen l'autorització de les vendes a distància i la inscripció en el registre d'empreses de venda a distància.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les empreses que exercisquen aquesta modalitat de venda hauran d'adaptar-se al que s'ha disposat en el present decret, en el termini màxim de sis mesos a partir de la publicació de l'ordre a la qual fa referència l'article 2 de la present norma.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Indústria i Comerç per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i el desenvolupament del present decret.
Segon
El present decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de juliol de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Indústria i Comerç,

linea