diari

ORDRE de 28 de setembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual dicta mesures complementàries per a la temporada de caça 1995/96, en el Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 2600 de 05.10.1995) Ref. Base de dades 2595/1995

ORDRE de 28 de setembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual dicta mesures complementàries per a la temporada de caça 1995/96, en el Parc Natural de l'Albufera.
Mitjançant l'Ordre de 12 de juny de 1992 de la Conselleria de Medi Ambient, va ser regulada la caça, amb carácter general, al Parc Natural de l'Albufera, mentre no foren aprovats definitivament els plans cinegètics corresponents. Per raó de les dificultats trobades en l'elaboració dels esmentats plans, cal prorrogar el termini concedit en aquell moment, com també complementar l'ordre marc per a aquesta temporada i, per tant, la regulació allí establerta.
Per tot això, en virtud de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
Prorrogar fins al dia 1 de març de 1996, el termini donat a l'article 9 de l'Ordre de 12 de juny de 1992 de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual regula, amb carácter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
DISPOSICIó ADDICIONAL
L'aprofitament cinegètic de la polla d'aigua (Gallinula chloropus) no requerirà de sol·licitud específica durant aquesta temporada, per estar inclosa en el llistat d'espècies cinegétiques (annex IV) del Decret 265/1994, de 20 de desembre, del Goven valencià, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Per a la caça en aquesta temporada, els titulars dels vedats podran sol·licitar a la Direcció Territorial de Medi Ambient, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, la caça durant tres dies consecutius de gener, en les següents condicions:
- Mentenir un règim de vedats o, si més no durant vuit setmanes de la temporada de caça, no caçar més d'un dia per setmana en un 50% del vedat.
- Presentar un plànol del vedat, com a mínim a escala 1:25.000, on serà fixada una zona, si més no del 30%, que haurà de romandre inundada, en la qual no es practicarà la caça durant els dits dies, i que serà senyalitzada sobre el terreny mitjançant cartells indicadors de «Reserva de càbiles».
- L'autorització no suposarà canvi de l'horari establert a l'Ordre de 12 de juny de 1992.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el director territorial de Medi Ambient de València, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, perquè aplique aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de setembre de 1995
La consellera d'Agricultura I Medi Ambient,
M.ª àNGELS RAMóN-LLIN i MARTíNEZ

linea