diari

Ordre de 25 de juliol de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual s'estableixen les normes reguladores del funcionament de les residències juvenils de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1624 de 18.09.1991) Ref. Base de dades 2611/1991

Ordre de 25 de juliol de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual s'estableixen les normes reguladores del funcionament de les residències juvenils de la Generalitat Valenciana.
L'Estatut d'Autononúa de la Comunitat Valenciana li confereix a la Generalitat Valenciana en l'article 2, la facultat de promoure i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social; així mateix, en l'article 31 reconeix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria de joventut.
D'acord amb les disposicions de l’Estatut d’autonomia i del Reial Decret 4099/82, de 29 de desembre, es traspassaven a la Generalitat Valenciana, dins del seu àmbit territorial i en els termes de l'acord subscrit per la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat Valenciana, i dels decrets i altres normes que les facen efectives, les competències en matèria de direcció i gestió, i també la titularitat de les instal·lacions compreses en la Xarxa Nacional d'Albergs Juvenils, Residències Juvenils, Campaments i Camps de Treball, tasques fins aleshores encomanades a l’Institut de la Joventut del Ministeri de Cultura.
L'Institut Valencià de la Joventut, entitat de dret públic, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, creat per Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, té entre les seues funcions la de planificar, gestionar, crear i mantenir els albergs, residències, camps de treball, campaments, cases de la joventut i instal·lacions juvenils en general de la Generalitat.
L'Ordre de 31 de juliol de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 646, de 18 d'agost) va establir el reglament de funcionament, entre d'altres, de les residències juvenils, i regulava el sistema d'adjudicació de les places de residents.
No obstant això, la progressiva creació de centres d'ensenyament mitjà en múltiples punts de la Comunitat Valenciana, i l'aplicació en els propers cursos de les disposicions establertes en la LOGSE, d'una part, i l’evolució de les demandes de la població juvenil, d'altra, fan que hagen variat substancialment les condicions que provocaren l’ordre esmentada.
D'altra banda, sembla adequat unificar els criteris de funcionament d'aquest tipus d'instal·lacions, i els de les que en un futur pròxim es posen en funcionament, amb aquells establerts per a instal·lacions similars gestionades per altres òrgans de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Per tot això i en virtut del dispost en l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern valencià,
ORDENE:
Article primer
Les instal·lacions regulades en aquesta ordre són les residències juvenils de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Es regiran d'ara en avant per les normes reguladores del seu funcionament contingudes en aquesta ordre, i, en allò que no s'hi preveu, pels respectius reglaments de règim intern, elaborats d'acord amb aquesta ordre i aprovats per l'Institut Valencià de la Joventut.
CAPITOL I Naturalesa
Article tercer
Les residències juvenils són centres públics que la Generalitat Valenciana posa al servei dels joves.
Article quart
Denominació: les residències juvenils hauran de tenir una denominació específica, a la qual respondran en la seua identificació social, i no podran utilitzar identificacions diferents.
Article cinquè,
Cada residència juvenil haurà de tenir un distintiu propi que la identifique i que serà aprovat per l'Institut Valencià de la Joventut.
CAPITOL II
Finalitats
Article sisé
Les finalitats que han de complir les residències juvenils són les següents:
a) Proporcionar allotjament i manutenció als joves d'ambdós sexes que per raó de la seua activitat han de desplaçar-se fora del seu domicili particular.
b) Facilitar als joves la pràctica d'activitats de caràcter recreatiu i cultural, segons les característiques de cada residència juvenil.
c) Desenrotllar les tasques pròpies d'un alberg juvenil en les èpoques que es determinen.
CAPITOL III Dels residents
Article seté. Condicions del residents.
Tindran la condició de residents els joves d'ambdós sexes que havent-la sol·licitat d'acord amb les bases de la convocatòria anual i que havent resultat admesos, accepten les disposicions que regulen les residències, el seu règim intern i les altres normes complementàries que regulen aquests centres.
Article vuité. Procediment d'admissió.
Anualment es publicarà una convocatòria que contindrà el nombre de places convocades, els requisits d'admissió, el procediment i terminis de presentació de les sol·licituds, els criteris de selecció dels aspirants i la composició de la comissió de selecció.
Article nové. Drets dels residents.
Els residents tindran els drets següents:
a) A rebre una informació suficient i adequada sobre l'organització, el contingut i les exigències de les normes de funcionament i de règim intern de les residències juvenils.
b) A un ús adequat i a gaudir de totes les instal·lacions i les dependències que posseesquen les residències juvenils.
Article deu. Deures dels residents.
Les residències juvenils són entitats prestadores de serveis a la joventut, en les quals els joves accepten lliurement i responsablement les normes que regulen el comportament col·lectiu i els deures que se'n deriven.
Serà deure de tots els residents:
a) Observar una conducta cívica, ètica i higiènica pròpia d'una autèntica voluntat de convivència lliurement assumida.
b) Conèixer, acceptar i acomplir les normes de règim intern de la residència juvenil.
c) Tenir cura de l’edifici, les instal·lacions, mobiliari i el material de les residències juvenils.
d) Abonar les quotes fixades, en els terminis previstos, d'acord amb les normes establertes.
CAPITOL IV Dels òrgans de govern
Article onze. Director.
Al davant de les residències juvenils hi haurà un director o directora. El lloc serà proveït entre funcionaris o personal laboral ella Generalitat Valenciana, d'acord amb la Llei de Funció, Publica Valenciana.
Article dotze. Funcions del director.
Corresponen al director les següents funcions:
a) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents.
b) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre.
c) Confeccionar l'avantprojecte del pressupost de la residència juvenil.
d) Complir aquelles funcions que, dins de la seua pròpia naturalesa, li encomane el Director General de l’Institut Valencià de la Joventut o el Director dels serveis territorials de Cultura i Educació.
Article tretze. Reglament de règim intern.
Cada residència juvenil disposarà d'un reglament de règim intern que s'adaptarà al que disposa aquesta ordre, i que serà aprovat per l'Institut Valencià de la Joventut.
CAPITOL V
De les residències juvenils com a albergs juvenils
Article catorze
Les residències juvenils, en els períodes que es determinen, podran configurar-se de tal manera que totes o part de les seues places puguen ser ocupades d'acord amb les normes establertes pel règim general d'albergs juvenils.
DISPOSICIO FINAL
Primera
Queda derogat el títol I de l’Ordre de 31 de juliol de 1987 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aprovaven les normes reguladores del funcionament de les residències, albergs i campaments juvenils de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Director General de l'Institut Valencià de la Joventut per a desplegar el que disposa aquesta ordre.
Tercera
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana .
València, 25 de juliol de 1991.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea