diari

LLEI 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. [2001/6054]

(DOGV núm. 4026 de 21.06.2001) Ref. Base de dades 2613/2001

LLEI 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. [2001/6054]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÀMBUL
El compromís de les persones amb la solidaritat ha sigut una constant en la història de la humanitat. Al seu llarg, però especialment en l'últim segle, el moviment voluntari lluita a favor de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la justícia com a aspectes essencials del comportament de l'ésser humà en la comunitat.
Aquest fenomen té el seu reflex en les diferents institucions supraestatals que s'han anat configurant en el segle XX. Així, els estats que signaren la Carta Social Europea (1961) es van comprometre a «estimular la participació dels individus i de les organitzacions benèfiques o d'una altra classe en la creació i manteniment dels serveis socials». Per la seua banda, la resolució adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides (febrer 1986) per a la institucionalització del Dia Internacional del Voluntariat «urgeix (als governs) a prendre mesures perquè, mitjançant la conscienciació, es pose en relleu la important contribució del servei voluntari, tot estimulant a més persones de totes classes socials, tant en el seu país com a l'estranger». També, la Recomanació de 21 de juny de 1985 del Comité de Ministres del Consell Europeu als estats membres sobre el treball voluntari en activitats de benestar social «recomana als governs dels estats membres que reconeguen el paper, les característiques i el valor del treball realitzat de manera desinteressada per persones que per voluntat pròpia participen en l'acció social».
Per tant, ens trobem davant una demanda que sorgeix del caràcter solidari de la societat i que ha calat amb força inusitada en les diferents institucions tant de caràcter nacional com internacional. A això hem d'afegir que el modern Estat social i democràtic de dret ha dirigit la seua acció a la consecució de millores socials per a la majoria de la seua població. Però alhora, ha de garantir el dret que tota la ciutadania té a participar en l'eradicació de les situacions de necessitat i en la millora de la qualitat de vida, en la construcció d'una societat més solidària i més justa, com a manifestació del deure dels poders públics de facilitar la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social que recull l'article 9.2 de la Constitució espanyola. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 1.3, determina que la nostra Comunitat ha de reforçar la democràcia i garantir la participació de la ciutadania en la consecució de les seues finalitats.
La Generalitat Valenciana, per la seua banda, sensible als fenòmens que puguen redundar en una major cohesió social, reconeix l'important paper del voluntariat com a mecanisme canalitzador de les legítimes inquietuds de les persones i de les organitzacions sense ànim de lucre en l'acompliment d'activitats altruistes i per a l'aconseguiment d'una societat millor i més solidària.
Una bona prova d'això són les diverses referències al voluntariat que la nostra legislació recull des del 1989. D'una manera explícita, el voluntariat té la seua cabuda en els diferents camps d'actuació social, com són la joventut, la política forestal, la infància, les drogodependències, els serveis socials, la política econòmica i la cultura. D'altra banda, en diverses lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana s'ha establit un règim més flexible quant al pagament de transferències corrents i de capital per a les activitats del voluntariat rural o mediambiental.
No obstant això, el voluntariat és una manifestació social de gran dinamisme i amb gran capacitat de captació i adaptació a les noves necessitats que es plantegen i que naix del compromís de la ciutadania. Per això, cada dia és més necessari promoure i coordinar el voluntariat des de postulats flexibles que permeten unes regles bàsiques per al desenvolupament de la seua acció en camps com la salut, l'educació, l'esport, la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni, l'atenció social, la dinamització cultural i ciutadana o la cooperació al desenvolupament.
La llei pretén promoure la llibertat dels ciutadans i les ciutadanes a expressar el seu compromís voluntari a través de les vies i les organitzacions que millor satisfacen els seus interessos i motivacions. Així mateix, obliga els poders públics a eliminar els obstacles que impedesquen la participació a través de l'acció voluntària i a disposar els mitjans i els recursos per a possibilitar l'exercici efectiu i la promoció de la societat civil, evitant establir entrebancs que coarten el desenvolupament de la seua autonomia i capacitat d'iniciativa.
La Generalitat assumeix que la presència d'un moviment voluntari, independent i autònom, és una necessitat per a la millora de la qualitat de vida que els poders públics han de garantir.
Aquesta llei articula les mesures de suport, foment i participació que permeten donar suport a les distintes modalitats de solidaritat social, garanteix el respecte als drets de les persones voluntàries, delimita el règim jurídic dels qui s'integren en entitats que desenvolupen activitats de voluntariat, estableix els mecanismes de col·laboració entre aquestes entitats i les administracions públiques, afavoreix el desenvolupament de l'acció voluntària en els distints àmbits de la vida ciutadana mitjançant fórmules de col·laboració, i, en definitiva, garanteix la qualitat de l'acció voluntària per a millor compliment de les finalitats que persegueixen.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Aquesta llei té com a objecte promoure i fomentar el voluntariat, tot regulant el seu estatut i establint les vies de participació dels ciutadans i ciutadanes que de forma solidària i altruista vulguen col·laborar en la prestació d'activitats incloses en aquest àmbit d'actuació, així com regular les relacions que s'estableixen entre les administracions públiques, les entitats que desenvolupen l'acció voluntària i els voluntaris que participen en aquesta.
2. Aquesta llei serà d'aplicació a tota activitat que, conforme a aquesta, siga qualifi-cada com de voluntariat i es desenvolupe a la Comunitat Valenciana.
Article 2. Concepte de voluntariat
1. S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interés general que, tot respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els requisits següents:
a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.
b) Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no provinga d'una obligació personal o deure jurídic.
c) Que es duguen a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra mena, sense perjudici dels incentius que es puguen establir legalment i amb la possibilitat de ser rescabalat de les despeses originades per l'acompliment de l'activitat.
d) Que es realitzen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i d'acord amb programes o projectes concrets.
2. No tindran consideració d'activitats voluntàries les subjectes a retribució, ni aquelles actuacions aïllades, esporàdiques o prestades al marge d'organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, així com aquelles executades per raons familiars, d'amistat o bon veïnatge.
3. L'activitat de voluntariat no podrà, en cap cas, substituir prestacions de treball o serveis professionals remunerats que siguen competència d'entitats públiques o privades.
Article 3. Concepte d'activitats d'interés general
A l'efecte del que hi ha disposat en l'article anterior, s'entén per activitats d'interès general totes les que comporten un compromís a favor de la societat o de la persona, de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, de cooperació al desenvolupament, científic, esportiu, de defensa i protecció del medi ambient, de protecció civil, o qualsevol altre de naturalesa anàloga.
Article 4. Principis d'actuació
1. L'acció voluntària es fonamenta en els principis següents:
a) La llibertat com a principi fonamental de l'expressió d'una opció personal, tant de les persones voluntàries com de les destinatàries de l'acció.
b) L'autonomia de les entitats de voluntariat pel que fa als poders públics.
c) La participació com a principi democràtic d'intervenció directa i activa de la ciutadania, que promou el desenvolupament d'un teixit associatiu que articule la comunitat des del reconeixement de la seua autonomia i el seu pluralisme, com també la cooperació i la coordinació amb els professionals del sector.
d) La solidaritat, atenent les necessitats d'altres persones i grups, i no exclusivament les dels membres de l'organització pròpia.
e) El compromís social, com a principi de corresponsabilitat que orienta una acció estable i rigorosa, que busca l'eficàcia de les seues actuacions com a contribució als fins d'interès social i que en cap cas busque benefici econòmic, ni remuneració de prestació laboral encoberta.
f) En general, tots els principis que inspiren la convivència en una societat democràtica, moderna, participativa, justa, lliure i igualitària.
2. L'acció voluntària, en cap cas pot ser substitutòria del treball remunerat que fan els qui professionalment es dediquen a l'acció social o cívica.
TÍTOL II
Estatut del voluntariat
CAPÍTOL I
Dels voluntaris i voluntàries
Article 5. Concepte de voluntari
A l'efecte d'aquesta llei s'entén per persona voluntària tota persona física que, per lliure determinació, sense rebre contraprestació ni mitjançar obligació o deure jurídic, realitze qualsevol de les activitats previstes en aquesta llei, tot complint els requisits establits en aquesta.
La condició de voluntari és compatible amb la de ser soci o membre de l'entitat
Article 6. Drets de les persones voluntàries
1. Les persones voluntàries tenen els drets següents:
a) A rebre un tracte sense discriminació dins del respecte a les seues llibertat, dignitat, intimitat i creences.
b) En la mesura que els programes o els projectes a dur a terme ho permeten, a desenvolupar les activitats en l'entorn més pròxim.
c) A gaudir, quan ho requeresca la importància o la urgència del servei voluntari, de determinades condicions laborals que vinguen establertes en la legislació laboral per a la realització de les seues activitats en condicions de salut i seguretat adequades, d'acord amb la naturalesa i les característiques d'aquelles.
d) A cessar lliurement, previ avís, en la condició de persona voluntària.
e) En general, a gaudir de tots els drets que deriven d'aquesta llei i de la resta de l'ordenament jurídic.
f) A rebre la informació, la orientació i el suport necessaris per a l'exercici de l'activitat.
2. També són drets de les persones voluntàries davant de l'entitat de voluntariat en què s'integren:
a) Participar activament en l'organització en què estiguen integrades, prendre part en la planificació, el disseny, l'execució i l'avaluació dels programes en què col·labore.
b) Acordar lliurement, i de conformitat amb les necessitats de les entitats, les condicions de la seua actuació voluntària, l'àmbit de la seua actuació, el temps i l'horari que puguen dedicar a l'activitat voluntària.
c) Estar assegurades mitjançant pòlissa que cobresca els sinistres del voluntariat i els que es produesquen a tercers, en l'exercici de les activitats encomanades.
d) Rebre compensació econòmica per les despeses ocasionades en el desenvolupament de la seua activitat, sempre que s'haja pactat d'aquesta manera entre l'organització i el voluntari amb les característiques i els capitals que es determinen reglamentàriament.
e) Variar les característiques de l'activitat desenvolupada, si les circumstàncies de l'entitat ho permeten, sense modificar les característiques constituents d'una activitat voluntària.
f) Rebre acreditació identificativa de la seua activitat de voluntariat i gaudir dels beneficis que recull aquesta llei.
g) Els altres que es deriven d'aquesta llei i de la resta de l'ordenament jurídic.
Article 7. Deures de les persones voluntàries
1. En general, la persona voluntària té les obligacions següents:
a) Realitzar la seua activitat de conformitat amb els principis establits en aquesta llei.
b) Observar les mesures de salut i seguretat que s'adopten.
c) Guardar la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de l'activitat.
d) Respectar els drets de les persones o grups a qui dirigisca la seua activitat.
e) Els altres que es deriven d'aquesta llei i de la resta de l'ordenament jurídic que faça referència al voluntariat.
2. En particular, són obligacions de la persona voluntària davant l'entitat en què presta les seues activitats com a persona voluntària:
a) Complir amb la màxima diligència els compromisos adquirits amb l'entitat de què forme part, tot respectant les finalitats i la normativa per què es regeix.
b) Acceptar els objectius i acatar les instruccions de l'entitat a què pertany i ser respectuós amb ella.
c) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació per la prestació de la seua activitat voluntària.
d) Ocupar-se i fer bon ús del material o equip confiat per l'entitat per al desenvolupament d'activitats del voluntariat.
e) Participar en les activitats formatives previstes per l'entitat i en què siguen necessàries per a mantindre la qualitat dels serveis que es presten.
f) Utilitzar adequadament el distintiu de l'entitat en què estiga integrat.
g) En cas de renúncia, comunicar-la amb temps suficient a l'entitat, perquè puguen adoptar-se les mesures necessàries per a evitar un perjuí en el treball encomanat.
h) Les altres que es deriven d'aquesta llei i de la resta de l'ordenament jurídic.
Article 8. Incompatibilitats
En cap cas es podran realitzar activitats de voluntariat en aquells llocs reservats a personal remunerat.
Les persones que desenvolupen funcions en una organització com a professionals o hi tinguen relacions laborals, mercantils o qualssevol altres subjectes a retribució econòmica, no podran realitzar activitats de voluntariat relacionades amb l'objecte de la seua relació laboral o servei remunerat amb l'entitat.
CAPÍTOL II
De les entitats de voluntariat
Article 9. Entitats de voluntariat
A l'efecte d'aquesta llei es consideraran organitzacions o entitats de voluntariat aquelles que estiguen legalment constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia, no tinguen ànim de lucre i desenvolupen activitats i programes d'interés general assenyalat en l'article 3 d'aquesta llei.
Les entitats de voluntariat que adopten la forma jurídica d'associació o fundació hau-ran d'estar inscrites en els corresponents registres d'associacions o fundacions de l'administració de la Generalitat.
Aquestes entitats tindran prioritat per a la col·laboració amb les administracions en activitats de voluntariat.
Article 10. Registre
1. L'òrgan de l'administració pública de la Generalitat competent per a la inscripció de les associacions i les fundacions de la Comunitat Valenciana serà l'encarregat del Registre d'Entitats de Voluntariat, d'àmbit autonòmic, en què podran inscriure's les entitats esmentades en l'article 9. El registre serà públic i es podrà consultar amb la prèvia presentació de sol·licitud escrita, amb identificació del sol·licitant i l'acreditació de la tinença d'un interès legítim, sense que en cap cas puga estendre's la consulta a les dades que afecten la intimitat de les persones.
2. La inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat serà requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques.
3. Podran inscriure's en el Registre d'Entitats de Voluntariat les entitats que tinguen delegacions establertes en el territori de la Comunitat Valenciana quan vagen a realitzar-hi programes.
Article 11. Condicions per a registrar-se
Per a la inscripció en el registre, les entitats hauran de presentar un estatut que contindrà les condicions d'admissió i pèrdua de la condició de persona voluntària, els drets i deures de les persones voluntàries d'acord amb el que estableix aquesta llei, i els principis que han de regir les relacions entre l'entitat i les seues persones voluntàries, així com els mecanismes de participació en l'entitat.
Article 12. Obligacions de les entitats de voluntariat
Les entitats, en tot cas, hauran de:
a) Elaborar i aprovar el seu estatut intern.
b) Articular els mecanismes necessaris per garantir la informació, la participació i la col·laboració de la persona voluntària, tant en l'entitat com en els programes que aquesta desenvolupe.
c) Dotar a la persona voluntària del suport i mitjans adequats per al desenvolupament de les seues funcions.
d) Proporcionar la formació necessària a la persona voluntària per al correcte desenvolupament dels programes.
e) Portar un registre d'altes i baixes del personal voluntari.
f) Subscriure una pòlissa d'assegurances que garantisca a la persona voluntària la cobertura pels danys i perjuís que es puguen ocasionar a la persona voluntària i els que es produïsquen a tercers en l'exercici de la seua activitat, amb les característiques i pels capitals que es determinen reglamentàriament.
g) Garantir les condicions de salut i seguretat adients.
h) Expedir el certificat de persona voluntària que acredite els serveis prestats en l'entitat.
i) Qualsevol altre que es derive d'aquesta llei.
Article 13. Drets de les entitats de voluntariat
Són drets de les entitats:
a) Seleccionar les persones voluntàries d'acord amb les tasques a realitzar i les condicions fixades en l'estatut.
b) Sol·licitar i obtindre de l'administració de la Generalitat la informació, orientació, formació i suport necessàris per al desenvolupament de l'activitat de voluntariat.
c) Concórrer a les mesures de suport i foment per a l'activitat voluntària.
d) Possibilitat de suspendre la col·laboració voluntària de les persones que infringis-quen el compromís de col·laboració.
e) Els altres que es deriven d'aquesta llei i de la resta de l'ordenament jurídic.
Article 14. Compromís de col·laboració voluntària
1. L'accés i la incorporació dels voluntaris als programes desenvolupats per les entitats de voluntariat haurà de formalitzar-se per escrit a través del compromís de col·laboració corresponent, el contingut mínim del qual serà:
a) El conjunt de drets i deures d'ambdues parts, que en tot cas haurà de respectar el que recull aquesta llei.
b) El contingut detallat de les funcions i activitats que es compromet a realitzar la persona voluntària.
c) El procés de preparació o formació prèvia necessari, quan l'exercici de l'activitat de la persona voluntària ho requerisca així.
2. La desvinculació de la persona voluntària respecte de la realització del programa haurà de comunicar-se per escrit, amb antelació suficient, a l'entitat de voluntariat.
Article 15. Pèrdua de la condició d'entitat de voluntariat
Seran causes de la pèrdua de la condició d'entitat de voluntariat:
1. La petició expressa de l'entitat en aquest sentit.
2. L'extinció de la seua personalitat jurídica.
En aquests casos, la conselleria competent procedirà a la cancel·lació de la inscripció en el registre de la condició d'entitat de voluntariat que posseïa l'entitat.
Article 16. Règim jurídic
Els conflictes que sorgisquen entre l'entitat de voluntariat i els voluntaris es resoldran davant la jurisdicció competent d'acord amb les normes processals.
Article 17. Responsabilitat excontractual davant tercers
Les entitats respondran solidariament davant tercers pels danys i perjuís causats per les seues persones voluntàries en l'exercici de les activitats de voluntariat.
TÍTOL III
Competències de les administracions públiques
Article 18. Competències de la Generalitat Valenciana
La Generalitat exercirà les competències següents en el marc d'aquesta llei:
1. Fomentar la participació de les persones i dels grups en què s'integren en la vida comunitària.
2. Coordinar i orientar les vies de participació de l'acció voluntària, tot removent els obstacles existents amb respecte ple a l'autonomia i la independència de les entitats de voluntariat.
3. Fomentar la coordinació de l'exercici de competències que en matèries pròpies d'aquesta llei puguen realitzar diverses entitats, públiques o privades, en territori de la Comunitat Valenciana.
4. Establir els criteris per a la concessió d'ajudes, subvencions i signatures de convenis de col·laboració destinades al foment i la promoció del voluntariat, així com garantir-ne la distribució equitativa.
5. Proporcionar la fomació i informació necessària perquè les entitats de voluntariat puguen realitzar la seua activitat, tot arbitrant els mecanismes necessaris per a reconéixer les formacions específiques que pogueren requerir les entitats que realitzen programes de voluntariat, a fi que les persones voluntàries puguen desenvolupar les seues tasques.
6. Establir els requisits mínims que ha de reunir un programa de voluntariat per acollir-se a les subvencions i ajudes de la Generalitat.
7. Registrar les entitats de voluntariat.
8. Vetlar pel compliment d'aquesta llei i les disposicions reglamentàries.
9. Desenvolupar reglamentàriament aquesta llei.
10. La Generalitat establirà en la Llei de pressupostos les partides pressupostàries destinades a programes de foment del voluntariat.
11. El Consell de la Generalitat informarà, anualment, a les Corts Valencianes i al Consell Valencià del Voluntariat, del desplegament del Pla del voluntariat de la Comunitat Valenciana. A l'efecte, el Consell elaborarà amb caràcter anual una memòria de gestió del Pla del Voluntariat de la Comunitat Valenciana en el qual figurarà l'execució econòmica de les mesures de foment del voluntariat.
Article 19. Competències de les entitats locals
1. Correspon a les entitats locals, en l'àmbit de les seues competències territorials:
a) Promoure l'activitat del voluntariat en els termes municipals respectius, així com fomentar la participació ciutadana.
b) Oferir la informació necessària a aquella ciutadania interessada en les activitats de voluntariat.
c) Divulgar i donar publicitat de les activitats i necessitats de les entitats de volunta-riat, sempre que hi haja dotació pressupostària o derive del compliment d'un conveni o acord amb l'administració pública.
d) Facilitar suport tècnic i administratiu a les entitats de voluntariat, quan aquestes així ho requerisquen i l'entitat local dispose dels mitjans personals i materials suficients per a això.
e) Fomentar la coordinació entre les diverses entitats de voluntariat, així com amb la resta d'administracions que concórreguen en el territori.
2. Els ajuntaments, en coordinació amb les entitas de voluntariat de la localitat, presentaran anualment el projecte de foment i promoció del voluntariat a realitzar en el municipi quan vulguen col·laborar en les actuacions concertades amb la Generalitat.
TÍTOL IV
Foment del voluntariat
Article 20. Mesures de foment
La Generalitat Valenciana promourà l'acció voluntària mitjançant campanyes de difusió i promoció, tot fomentant la presència de les entitats de voluntariat en els mitjans de comunicació públics. Així mateix donarà suport a les entitas en l'adequada formació de voluntaris i voluntàries i establirà els mecanismes per al suport tècnic d'aquelles entitats que ho necessiten i adoptarà totes aquelles mesures de foment i suport que es deriven d'aquesta llei.
Article 21. Subvencions i ajudes
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, dins dels crèdits pressupostaris habilitats amb aquesta finalitat, podran concedir ajudes a les entitats de voluntariat que reunisquen els requisits i les condicions establides en la legislació general en matèria de subvencions i en aquesta llei.
Les ajudes es distribuiran mitjançant convocatòria de subvencions o tot finançant programes o projectes concrets a través de convenis de col·laboració amb les entitats del voluntariat.
En especial, la inscripció en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat s'exigirà amb caràcter previ i preceptiu a la sol·licitud d'ajudes en matèria de voluntariat.
Article 22. Incentius al voluntariat
Els voluntaris podran gaudir, en els termes i amb l'abast que establesquen les conselleries competents, de bonificacions o reduccions en l'ús de mitjans de transport públic, així com en l'entrada a museus gestionats per l'administració de la Generalitat i qualssevol altres beneficis que reglamentàriament puguen establir-se com a mesura de foment, reconeixement i valoració social de l'acció voluntària.
TÍTOL V
La participació
Article 23. Dret a la participació
La Generalitat Valenciana impulsarà la participació ciutadana en les entitats de voluntariat i potenciarà la integració d'aquestes entitats en programes i projectes d'àmbit superior a l'autonòmic.
Així mateix, els poders públics consultaran les iniciatives en matèria de voluntariat amb les entitats acollides a aquesta llei, tot facilitant que aquestes participen en la gestió, el seguiment i l'avaluació d'aquestes actuacions.
Article 24. Consell Valencià del Voluntariat
Es crea, com a òrgan de participació i consulta, el Consell Valencià del Voluntariat.
Aquest Consell es dotarà d'un reglament intern, que garantirà els criteris de represen-tativitat sectorial i territorial de les entitats que realitzen programes de voluntariat. Els membres del Consell, en representació de les entitats de voluntariat, seran elegits democràticament.
Article 25. Composició
1. La composició del Consell Valencià del Voluntariat serà la següent:
a) President o presidenta serà la persona titular de la conselleria competent en matèria d'afers socials, o la persona en qui delegue.
b) Vicepresident o vicepresidenta: recaurà en un representant de l'associació Platafor-ma Valenciana d'Entitats de Voluntariat Social, o, si no n'hi ha, de l'organització amb perso-nalitat jurídica que represente un nombre més gran d'entitats del voluntariat social inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat.
c) Secretari o secretària serà la persona designada pel president o presidenta d'entre els membres del Consell, que hi tindrà veu però no vot.
d) Un o una vocal per cada conselleria amb rang de director general amb competències en les següents àrees: serveis socials, medi ambient, protecció civil, sanitat, ocupació, educació, hisenda i cooperació inter-nacional al desenvolupament.
e) Un o una vocal en representació de les corporacions locals de la província d'Alacant designat per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana.
f) Un o una vocal en representació de les corporacions locals de la província de Valencia designat per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana.
g) Un o una vocal en representació de les corporacions locals de la província de Castelló designat per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana.
h) Un o una vocal del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
i) Dos vocals, en representació de les entitats de voluntariat amb nombre més gran de voluntaris a la Comunitat Valenciana inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat, entre els fins principals de les quals es trobe el de serveis socials, que formen part del Consell Valencià de Benestar Social.
j) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat social inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
k) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat cultural inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
l) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat mediambiental inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
m) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat esportiu inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
n) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat de cooperació al desenvo-lupament inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que realitzen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
o) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat juvenil inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
p) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat de moviments veïnals inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
q) Un o una representant designat per les entitats de voluntariat de socors i emergències inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
r) Un únic o una única representant per cada província, elegit per les entitats de voluntariat inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats de Voluntariat.
2. A efectes informatius i d'assessorament, el Consell podrà requerir la presència davant d'aquest de persones expertes en matèria de què s'hi tracte.
3. Els càrrecs electes ho seran per dos anys.
4. Reglamentàriament es desenvoluparà l'estructura i el funcionament d'aquest Con-sell.
Article 26. Funcions
Seran funcions del Consell Valencià del Voluntariat:
a) Servir de via permanent de diàleg i facilitar la trobada entre les entitats que realitzen programes de voluntariat i la Generalitat.
b) Elevar a les administracions públiques valencianes propostes i iniciatives d'acord amb els distints camps en què es desenvolupa l'acció voluntària, així com proposar els criteris que es puguen considerar preferents per al foment dels projectes i programes del voluntariat.
c) Emetre informes i dictàmens sobre els afers que li siguen sol·licitats per les institucions de la Generalitat. Aquests informes i dictàmens hauran d'emetre's en el termini d'un mes després de la seua sol·licitud i seran preceptius per a les disposicions legals que afecten el voluntariat, per als criteris de concessió de les subvencions i per a aprovar el Pla del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.d) Emetre informe anual sobre l'estat del voluntariat a la Comunitat Valenciana.
e) El Consell podrà requerir a qualsevol administració pública informació i/o dictà-mens sobre qüestions referides a accions de voluntariat d'acord amb les corresponents disposicions normatives que regulen la matèria. La resposta s'haurà d'emetre en el termini de trenta dies des de la sol·licitud d'aquesta.
Article 27
En totes les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social, o en aquella que n'assumisca les competències, hi haurà un negociat encarregat de fer arribar al Consell del Voluntariat la documentació que li lliuren les entitats de voluntaris, els voluntaris i els usuaris dels serveis.
El Consell Valencià del Voluntariat, en el seu àmbit territorial, mantindrà una coordinació estreta amb els consells sectorials existents.
Article 28
La conselleria competent dotarà pressupostàriament l'atenció de les despeses de funcionament del Consell Valencià del Voluntariat, d'acord amb el que reglamentàriament s'establesca.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Reducció o adaptació de l'horari de treball dels empleats públics de l'administració de la Generalitat per a l'exercici d'activitats de voluntariat
L'administració de la Generalitat podrà adoptar les mesures encaminades al reconeixement dels voluntaris que presten els serveis en programes i projectes acreditats, del dret dels empleats públics a la reducció del seu horari de treball o de l'adaptació de la jornada de treball per a la realització d'activitats de voluntariat.
En qualsevol cas, la reducció de l'horari de treball prevista en el paràgraf anterior no podrà excedir de la meitat de la seua jornada de treball, i implicarà una reducció proporcional de les retribucions. No obstant això, quan la reducció no supere l'hora diària, no generarà deducció de retribucions.
Segona. Reserva de llocs de treball a funcionaris en excedència voluntària per a la realització d'activitats de voluntariat
Reglamentàriament, el govern valencià establirà els instruments perquè el personal al servei de la Generalitat puga realitzar activitats de voluntariat i compatibilitzar el seu règim laboral o estatuari amb l'efectiva realització d'aquestes activitats.
Tercera. Règim aplicable a les institucions sense ànim de lucre que compten amb voluntariat
Aquesta llei serà d'aplicació a les entitats sense ànim de lucre que compten amb voluntariat, en tots aquells aspectes de la seua activitat que facen referència a la realització d'activitats de voluntariat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Adaptació de les entitats que realitzen activitats de voluntariat
Les organitzacions que a l'entrada en vigor d'aquesta llei disposen de personal voluntari hauran d'ajustar-se al que s'hi estableix en el termini d'un any a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenvolupament reglamentari
S'autoritza el Govern Valencià per a dictar les disposicions necessàries per a la realització i aplicació d'aquesta llei.
El desenvolupament reglamentari d'aquesta llei es portarà a terme en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta.
Així mateix, coincidint amb aquest termini, la Generalitat elaborarà –en la forma reglamentària que s'establesca– el Pla del voluntariat de la Comunitat Valenciana que contemplarà els criteris de planificació i coordinació de les actuacions a seguir en matèria de voluntariat, integrarà les activitats i les iniciatives de les distintes administracions públiques i n'establirà la vigència. Igualment, les partides pressupostàries s'inclouran en la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al seu desenvolupament.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 19 de juny de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,

linea