diari

ORDRE de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes i es convoca la concessió de les ajudes per a 1999. [1998/X9571]

(DOGV núm. 3372 de 13.11.1998) Ref. Base de dades 2653/1998

ORDRE de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes i es convoca la concessió de les ajudes per a 1999. [1998/X9571]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Aquests processos d'intervenció han donat com a resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i paisatges, i, de l'altra, per la seua fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que s'hi facen, hauran de supeditar-se, per tant, a les limitacions imposades per la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental, és l'objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa encara d'un bon nombre d'espais naturals significatius, dotze dels quals tenen ja un règim jurídic de protecció (es tracta del Parc Natural de l'Albufera, el Parc Natural del Montgó, el Parc Natural del Penyal d'Ifac, el Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, la Reserva Natural de les Illes Columbretes, el Parc Natural de les Salines de Santa Pola, el Parc Natural de la Mata i Torrevieja, el Parc Natural del Fondó, el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, el Paratge Natural del Desert de les Palmes, el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i el Parc Natural de la Serra d'Espadà).
Tanmateix, la protecció d'aquests espais naturals de notable valor no es resol sols dotant-los d'una figura jurídica de protecció o d'un instrument de planificació dels recursos naturals. Aquesta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural. Amb el Reglament (CEE) núm. 2078, de 30 de juny de 1992, del Consell, sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural, s'han establit ajudes per a la realització d'aquest tipus d'activitats als parcs naturals de l'Albufera, les Salines de Santa Pola, la Mata-Torrevieja, el Fondó, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Marjal de Pego-Oliva, així com d'altres espais beneficiats. Per a la resta d'espais naturals protegits que no s'acullen a les ajudes que estableix el Reglament (CEE) 2078, és objectiu d'aquesta ordre l'establiment d'ajudes per a la realització de determinades activitats compatibles amb la conservació del medi natural.
Consegüentment, d'acord amb el que disposen l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià; el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 4/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos per a l'exercici 1997,
ORDENE
Primer
Establir un règim de subvencions a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Medi Ambient; servei 03, Direcció General per al Desenvolupament Sostenible; programa 442.30, Conservació del Medi Ambient; línia 1373.
La dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Segon
Aprovar les bases per las que es regirà la convocatòria i que figuran en l'annex I.
Tercer
La convocatòria de les ajudes, establida en aquesta ordre amb caràcter general, es farà pel procediment anticipat, d'acord amb l'ordre del 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual cosa la concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici següent, de crèdit prou i adient.
Igualment tindrà caràcter de bianual quant a aquelles activitats que calga fer-les durant el període estacional biològic comprés entre els mesos de novembre i febrer, ambdós inclosos, d'acord amb l'article 29.2.a del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa l'aprovació d'aquestes despeses se subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a aquest efecte en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
Quart
En tot allò no regulat en aquesta ordre serà d'aplicació el que disposen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA PER A 1999
El termini per a presentar les sol·licituds per a 1999 serà d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'aquesta ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al desenvolupament i l'execució del que disposa aquesta ordre, es faculta el director general per al Desenvolupament Sostenible per a dictar les resolucions necessàries per a aplicar-la.
Segona
Aquesta ordre vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La interposició d'aquest recurs requerirà la comunicació prèvia a la Conselleria de Medi Ambient. Tot això d'acord amb el que preveuen els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 4 de novembre de 1998
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA
Annex I
Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals de Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà, i al Paratge Natural del Desert de les Palmes
Primera. Finalitat
La finalitat d'aquesta ordre és la convocatòria de subvencions per a la realització de les següents activitats compatibles amb la conservació del medi natural:
1.1. Activitats que s'hauran de realitzar durant el període estacional biològic comprés entre els mesos de novembre i febrer, ambdós inclosos.
a) Millora de la coberta vegetal mitjançant la sembra o plantació d'espècies de la vegetació madura en superfícies forestals o mitjançant actuacions que hi repercutisquen.
b) Regeneració de la coberta vegetal (arbustiva o arbòria) de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu.
c) Restauració d'àrees degradades mitjançant la neteja i la restauració d'abocadors, zones extractives i altres àrees degradades.
d) Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbustos característics del paisatge tradicional.
1.2. Activitats que no requereixen realitzar-se en aquest període.
a) Obres de conservació o construcció de marges de pedra seca a camps de cultiu tradicionals en terrassa, sobre vessants amb alt risc erosiu.
b) Millora de les comunitats faunístiques.
c) Conservació d'arbres singulars.
Segona. Ambito d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és l'inclòs en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i el Paratge Natural del Desert de les Palmes.
Tercera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes:
a) Els propietaris de finques rústiques situades als espais naturals protegits objecte d'aquesta ordre.
b) Els titulars d'aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders, piscícoles, cinegètics o de qualsevol tipus dels espais naturals protegits objecte d'aquesta ordre.
Quarta. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes s'obtindrà de la memòria tècnica i el pressupost justificatiu presentat.
En qualsevol cas no es prendran en consideració els projectes presentats la quantia totals pressupostada dels quals siga inferior a 300.000 pessetes.
Cinquena. Import máxim unitari
L'import màxim unitari de la inversió objecte de l'ajuda és el següent:
5.1. Activitats que s'hauran de realitzar
durant el període estacional biològic comprés
entre els mesos de novembre i febrer,
inclosos.
5.1.1. Millora de la coberta vegetal 485.000 PTA/ha.
5.1.2. Regeneració de la coberta vegetal
de ribassos i vessants de barrancs amb
alt risc erosiu 325.000 PTA/ha.
5.1.3. Restauració d'àrees degradades 550.000 PTA/ut.
5.1.4. Conservació o creació de límits de
camps de cultiu amb arbres i arbustos
característics del paisatge tradicional 550.000 PTA/km.
5.2. Activitats que no requereixen realitzar-se
en aquest període.
5.2.1. Construcció de marges de pedra seca 10.000 PTA/m2.
5.2.2. Millora de les comunitats
faunístiques 500.000PTA/projecte
5.2.3. Conservació d'arbres singulars 100.000 PTA/exemplar
Sisena. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds, adreçades al director general per al Desenvolupament Sostenible es faran en el model d'instància que figura com a annex d'aquesta ordre.
Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Medi Ambient, siti al carrer d'Arquitecte Alfaro, 39, o als serveis territorials d'aquesta a Alacant 12003, carrer de Churruca, 29, tel. 965 90 09 50; Castelló de la Plana 12003, av. Germans Bou, 47, tel. 964 35 80 00; València 46009, carrer de Gregori Gea, 27, tel. 96 386 60 00; i a la resta de llocs i amb les formes a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació de les instàncies serà entre l'1 i el 30 de novembre, tots dos inclosos, de l'any anterior per al qual se sol·licite l'ajuda. Per a l'exercici de 1999 el termini serà l'expressat en la disposició transitòria única per a 1999.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concedir-la.
La documentació que han de presentar les persones interessades, juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
1) Documentació acreditativa de la identificació de la persona sol·licitant:
1.1 Persones físiques: fotocòpia compulsada del NIF i DNI per als nacionals (o únicament el DNI amb la lletra de control), i per als estrangers, fotocòpia de la targeta de resident.
1.2 Persones jurídiques o agrupació de persones físiques:
- Fotocòpia compulsada del CIF.
- Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat o escriptura de constitució, o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite, i còpia de poders que acrediten la representació.
- Certificat de l'acta on figure l'acord de sol·licitar les ajudes i el nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la gestió.
- Corporacions locals i altres entitats públiques: acord adoptat per l'òrgan corporatiu pel qual s'aprova la sol·licitud de la subvenció.
2) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari, d'acord amb la base tercera:
2.1. Cas de propietat dels terrenys:
- Certificat municipal del cadastre, secció rústica
- Certificat o nota simple del registre de la propietat
- Rebuts de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, en els quals s'especifique la superfície, el polígon i la parcel·la
- Qualsevol altre document admissible en dret
2.2. En cas d'arrendament:
- Document acreditatiu del dret d'ús i gaudi de la finca.
3) Memòria valorada dels treballs que s'han de fer, la qual haurà de contenir els apartats següents:
- Descripció de la finca amb la localització en el plànol a escala 1:50.000 o inferior i plànol cadastral amb les parcel·les afectades amb la senyalització de les obres proposades, o si hi manca, qualsevol altre que permeta identificar-la sense cap dubte.
- Contingut mínim determinat en el document annex II. En el cas d'utilització de mà d'obra o maquinària pròpia, haurà d'estar suficientment detallada en el pressupost de cadascuna de les actuacions.
4) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària corresponent, segons el model que figura com a annex III a aquesta ordre.
5) Si escau, certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en el moment d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud en els termes previstos en l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.775, de 21 de juny de 1996), tret de les excepcions previstes en l'article 3.
6) Quan la subvenció sol·licitada supere el milió de pessetes i es tracte d'obres o plantacions, un projecte tècnic subscrit pel facultatiu corresponent.
Setena. Valoració i tràmit
La valoració de les sol·licituds, la farà una comissió presidida pel director general per al Desenvolupament Sostenible, o persona en qui delegue, i formada per dos representants del Servei d'Espais Naturals i un funcionari de l'administració general, que farà de secretari, nomenats pel director general esmentat, i un representant de cadascuna de les direccions territorials de Medi Ambient d'Alacant i Castelló, nomenats pel director territorial corresponent.
Per a la concessió de l'ajuda es tindran en compte els criteris de valoració següents:
a) Inclusió dels treballs en un pla de conservació i gestió del medi natural elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, o aprovat per aquesta si haguera sigut elaborat per un altra entitat o organisme.
b) Sol·licitud que agrupe distints propietaris que en el pla de treball que presenten possibilite l'actuació en un àrea definida de manera integral.
c) Superfície d'actuació amb els treballs previstos.
d) Realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs que prevegen, entre altres dades, el percentatge de supervivència a factors climàtics, a rosegadors, etc.
e) Correcció d'impactes paisatgístics i ambientals.
f) La recuperació o regeneració de sistemes naturals, la millora d'hàbitats i llocs d'especial interés, la preservació del paisatge o la creació de biotops d'interés faunístic.
Avaluades les sol·licituds i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest l'expedient a les persones interessades i se'ls concedirà un termini de 10 dies perquè puguen consultar l'expedient, presentar-hi al·legacions i aportar els documents i les justificacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, el director general per al Desenvolupament Sostenible elevarà la proposta, que contindrà les sol·licituds elegides i l'import de les ajudes, els criteris aplicats i les sol·licituds desestimades, al conseller de Medi Ambient.
La resolució definitiva dictada pel conseller de Medi Ambient serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tot això de conformitat amb el que disposen l'article 58 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, després de la comunicació prèvia a la Conselleria de Medi Ambient, d'acord amb l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Si transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies, no hi ha resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.
Els beneficiaris de les ajudes podran renunciar expressament a aquestes en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
En el cas d'entitats locals o altres entitats públiques, caldrà presentar l'acord plenari d'acceptació de l'ajuda concedida i de la realització de les activitats aprovades.
Vuitena. Obligació dels beneficiaris
Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra de la Conselleria de Medi Ambient i d'altres organismes públics, amb la mateixa finalitat. La subvenció total no podrà en cap cas superar el cost de l'activitat que ha d'efectuar el beneficiari.
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució de concessió de la subvenció. L'incompliment d'aquestes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o la reducció de l'ajuda concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
En cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, quan es tracte de neteja d'abocadors, caldrà acreditar que la destinació dels materials ha sigut un abocador legal.
Novena. Termini d'execució
El termini d'execució de cadascun dels tipus de treballs descrits en la base primera es ressenyarà en la resolució que concedeix les ajudes. Cas de no figurar-ne s'entendrà que finalitza el 15 de novembre de l'any per al qual es demana l'ajuda en el cas de les actuacions descrites en la base 1.2, i el 1 de març de l'any següent per al que s'ha demanat l'ajuda en el cas de les actuacions descrites en la base 1.1.
Cas de no poder acabar els treballs en la data referida, i sempre amb anterioritat a aquesta, el beneficiari podrà demanar una pròrroga, que es concedirà si hi ha raons suficients per això.
L'incompliment del termini establit, sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida, i el no compliment del termini establit en aquesta, podrà fer decaure als beneficiaris en els seus drets.
Les activitats previstes en la sol·licitud no podran començar-se fins a la concessió de la subvenció. Els treballs iniciats amb anterioritat a aquesta aprovació no seran objecte de subvenció, i en tot cas en seran excloses les parts executades.
Deu. Justificació de les despeses
a) Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció, haurà de comunicar-se als corresponents serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient que s'han acabat. El termini màxim serà el mateix ressenyat en la resolució que concedeix les ajudes. Cas de no figurar-ne serà d'aplicació el que disposa la base novena.
b) Les inversions i despeses objecte d'ajuda seran revisades pels serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, la qual expedirà un certificat de la correcta aplicació d'aquestes, requisit necessari perquè els beneficiaris cobren les ajudes.
c) Els beneficiaris queden obligats a presentar la justificació de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins arribar almenys al pressupost total objecte d'ajuda mitjançant els documents següents:
1. Factures i certificacions d'obra, amb el corresponent justificant d'haver-se pagat, referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas pot ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
2. En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que hagen treballat en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Cas de mà d'obra pròpia, entenent com a tal la del titular i la dels membres majors d'edat de la unitat familiar inclosos en la cartilla de la Seguretat Social o en la d'autònoms, caldrà adjuntar un certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades. El preu unitari màxim justificable de la mà d'obra pròpia serà de 4.574 pessetes per jornal.
4. Cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual caldrà adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia contrastada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple
de la partida
Unitat Descripció PTA/hora
Maquinària (sense mà d'obra)
H Tractor rodes 31/70 CV 2.000
H Tractor rodes 71/100 CV 2.500
H Tractor rodes 101/130 CV 3.000
H Tractor eruga 31/70 CV 3.000
H Tractor eruga 71/100 CV 3.750
H Tractor eruga 101/130 CV 4.500
H Motocultor 375
H Remolc de capacitat 3 t 90
H Remolc de capacitat 5 t 130
H Remolc de capacitat 10 t 190
H Serra mecànica 274
H Desbrossadora mecànica 274
H Màquina d'aclotar 587
H Podadora 850
H Plantadora 850
Els preus indicats en els apartats 3 i 4 podran actualitzar-se mitjançant una ordre de la Conselleria de Medi Ambient.
5. Les entitats locals hauran de presentar un certificat del responsable de la intervenció de totes les despeses, i afegir-hi còpies autenticades dels documents suport (factures, nòmines_) juntament amb els justificants de pagament. Les certificacions d'obra es justificaran d'acord amb l'article 47.bis.1.d del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Si les obres han sigut fetes per l'administració, d'acord amb l'article 153 de la Llei de Contractes per a les Administracions Públiques, caldrà acreditar els costos de l'execució.
6. Els honoraris professionals de l'elaboració i el visat de projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
7. Els peticionaris podran sol·licitar l'assessorament de la Conselleria de Medi Ambient en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts c.1, c.2 i c.6 el titular de la subvenció farà avinent, i signarà, de manera indeleble; la ressenya següent: "Justificant de la subvenció d'actuacions als parcs naturals, convocada per l'ordre de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV nº......., de.....d.....de 199...). Convocatòria de (any que corresponga)". La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Onze. Reintegrament de quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana pertocarà reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a. Incompliment de l'obligació de justificació.
b. Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides amb aquest fi.
c. Incompliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
d. Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la subvenció.
2. Igualment, en el supòsit que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, caldrà reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
Annex II
Contingut mínim de la memòria valorada
segons les actuacions objecte d'ajuda
1. Activitats que s'han de realitzar entre els mesos de novembre i febrer
a) i b) Millora de la coberta vegetal i regeneració de la coberta vegetal de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu
1. Descripció de l'àrea d'actuació, indicant:
- La vegetació actual, les espècies presents, la densitat de la coberta arbòria i arbustiva
- El pendent
- Altres aspectes útils per a completar la caracterització
2. Superfície de l'àrea d'actuació
3. Descripció dels treballs que s'hi faran, indicant:
- Les espècies que s'utilitzaran
- L'origen de la llavor, tant en sembra directa com en plantació
- Si és plantació, les característiques dels plançons que s'hi introduiran tals com el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
- Les tècniques que s'usaran en la realització de les sembres o plantacions
- Els treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat, ressenyant el que va a executar-se abans del 31 de desembre i posteriorment.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
7. Es valoraran especialment els projectes que incloguen la realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs que presenten, entre altres dades, el percentatge de supervivència a factors climàtics, a rosegadors, etc.
c) Restauració d'àrees degradades
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant:
- Les causes i l'origen de la degradació
- El tipus d'abocaments, si n'hi ha
2. Superfície de l'àrea d'actuació
3. Descripció dels treballs que s'hi han de fer, indicant:
- El volum dels residus que s'han de retirar, si escau
- En cas de neteja d'abocadors, la destinació dels residus. Per al cobrament d'aquestes subvencions, s'exigirà el document d'acceptació de l'abocador legal en què s'hagen dipositat els residus
- En cas de sembra o plantació, s'hi hauran d'incloure els supòsits indicats en l'apartat corresponent (punts a, b d'aquest annex)
- Altres aspectes útils per a completar la caracterització.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat, ressenyant el que va a executar-se abans del 31 de desembre i posteriorment.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
d) Conservació o creació de límits de camps de cultiu.
1. Descripció de l'àrea d'actuació, indicant la vegetació que existeix al límit del bancal i al seu entorn, així com el tipus d'explotació.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer, indicant:
- Espècies que s'utilitzaran.
- Origen de la planta.
- Característiques dels plançons, com ara el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
- Treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat, ressenyant el que va a executar-se abans del 31 de desembre i posteriorment.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
2. Activitats que no requereixen realitzar-se en el període esmentat al punt 1
a) Construcció de marges de pedra
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant la situació actual dels marges.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer indicant les tècniques que s'usaran.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat, ressenyant el que va a executar-se abans del 31 de desembre i posteriorment.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
b) Millora de comunitats faunístiques
1. Descripció de l'àrea d'actuació en relació a la fauna.
2. Descripció dels treballs que s'han de fer
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada
6. Es valoraran especialment aquells projectes que incloguen la realització d'un programa de seguiment dels resultats dels treballs.
c) Conservació d'arbres singulars.
1. Descripció de l'estat de l'exemplar o exemplars que s'han de tractar: símptomes, diagnòstic, causes de la degradació, situació actual, evolució previsible, etc.
2. Descripció de les intervencions de restauració, recuperació o manteniment que s'han de efectuar: esporgues, abatiments, aportació de matèria orgànica al sòl, tractaments químics o biològics, etc.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.

linea