diari

Decret 152/1989, de 16 d'octubre de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de la Joventut.

(DOGV núm. 1178 de 08.11.1989) Ref. Base de dades 2662/1989

Decret 152/1989, de 16 d'octubre de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de la Joventut.
Per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, és creat l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i li atribueix com a objectiu prioritari l’execució i la coordinació de la política de joventut de la Comunitat Valenciana.
La disposició final segona de la Llei autoritza el Govern Valencià a dictar les normes reglamentàries que en requereix el desenrotllament i estableix un termini de sis mesos per a l'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut.
Amb aquesta finalitat, per aquest Decret s'articula l’estructura organitzativa i el règim de funcionament de l’IVAJ.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 16 d'octubre de 1989,
DECRETE:
CAPITOL I Naturalesa i objecte
Article primer
L'IVAJ és un Organisme Autònom de caràcter mercantil dels prevists a l'article 5.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. L'Institut es configura com a Entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia Econòmica i administrativa per a la realització de les seues finalitats i la gestió del patrimoni.
Article segon
L'IVAJ té com a objectiu l’execució i la coordinació de la política de joventut de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa assumirà el desenrotllament de les funcions previstes en l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre l’Institut Valencià de la Joventut.
CAPITOL II Organs directius
Article tercer
Els òrgans directius de l’IVAJ són:
a) El President.
b) El Consell Rector.
c) El Director General.
Article quart
U. El President de l'Institut, que ho serà alhora del Consell Rector, serà el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Dos. Correspon al President:
a) L'alta direcció de l’Organisme.
b) La representació legal de l’IVAJ, que podrà delegar en el Director General.
Article cinquè
U. Integren el Consell Rector els membres següents:
- President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-president: El Director General de l’Institut.
- Un Vocal en representació de la Presidència nomenat pel President de la Generalitat Valenciana amb categoria de Director General.
- Un Vocal per cadascuna de les Conselleries, nomenat pel President del Consell Rector a proposta del Conseller corresponent, i amb categoria de Director General o equivalent.
- Un representant de cada Corporació Provincial amb categoria de diputat, designat pel Ple de les Corporacions respectives.
- El President i dos representants del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana elegits per aquest.
- Sis Vocals designats pel President de l'Institut Valencià de la Joventut entre membres d'entitats, associacions o institucions públiques o privades, o en funció de la seua qualificació, que tinguen relació amb la joventut i la seua problemàtica. Aquesta designació serà notificada als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
Exercirà les funcions de Secretari del Consell Rector el Secretari Tècnic de l'Institut, que serà nomenat pel President.
Dos. El Consell Rector desplegarà la coordinació de la política/integral de joventut acomplint les funcions següents:
a) Aprovar les línies generals d'actuació de l’Institut.
b) Aprovar el Pla Anual d'Activitats.
c) Aprovar la Memòria Anual.
d) Elaborar l'Avantprojecte del Pressupost.
e) Emetre informes en matèries relacionades amb la joventut a petició de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana o de les Associacions Juvenils.
Tres. El Consell Rector serà convocat pel President almenys cuatre vegades a l'any, i, en tot cas, amb la sol·licitud prèvia de la majoria absoluta dels seus membres.
Quatre. Per a l'existència de quòrum al Consell Rector caldrà la presència de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria i d'un mínim de vuit en segona convocatòria.
Cinc. Per a l'adopció d'acords es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents amb dret a vot. El vot del President dirimirà els empataments.
Article sisé
U A proposta del President o d'un terç dels Vocals del Consell Rector, aquest podrà constituir al seu si Comissions de Treball de caràcter sectorial, que tindran encomanades tasques concretes que requeriran un estudi especial, i en seran elevades les propostes a l'aprovació del Consell Rector.
Dos. De les conclusions i les propostes de les Comissions de Treball es donarà compte al Consell Rector en la primera sessió que celebre.
Article seté
A les sessions del Consell Rector i de les Comissions sectorials podrà assistir el personal tècnic al servei de la Generalitat Valenciana que siga requerit pel seu coneixement especial de la matèria objecte de debat.
Article vuité
U Són funcions del Director General:
a) La direcció i la gestió de les activitats de l’Institut dins l’àmbit de les seues competències.
b) Exercir la direcció del personal.
c) Elaboració dels acords que s'hauran de sometre a l'aprovació del Consell Rector i l’execució d'aquests una vegada hagen estat aprovats per aquest.
d) L'autorització i la disposició de despeses, i la liquidació i l’ordenació de pagaments.
e) La facultat per a celebrar contractes en nom de l’Organisme.
f) Les que li encomanen el Consell Rector i el President, dins les seues atribucions.
g) D'altres funcions previstes a l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i no especificades en aquest article.
Dos. El Director General serà nomenat i destituït per Decret del Govern Valencià, a proposta del President de l’Institut.
CAPITOL III Estructura orgànica bàsica
Article nové
L'IVAJ s'estructurarà en els Serveis Següents:
a) La Secretaria Tècnica.
b) Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Personal.
c) Servei de Prestació de Serveis.
d) Servei de Promoció d'Iniciatives Juvenils.
Article deu U La Secretaria Tècnica es configura com a òrgan de suport a les altres unitats tècniques.
Dos. La Secretaria Tècnica tindrà atribuït l’exercici de les funcions següents:
a) Promoure, programar i realitzar estudis i investigació social sobre la joventut.
b) Preparar les propostes de dictàmen dels expedients que hauran de ser informats per l’Institut.
c) Preparar els informes que siguen requerits sobre projectes de disposicions de caràcter general.
d) Preparar les Memòries Anuals sobre la realització d'activitats de l'Institut.
e) Assessorar, assistir i impulsar les relacions amb les associacions juvenils i d'altres entitats públiques i privades mentre despleguen actuacions relacionades amb els joves.
f) Tramitar i coordinar els programes aprovats pel Consell Rector en matèria laboral, sanitat, vivenda i en altres àmbits que afecten especialment els joves.
Article onze El Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Personal assumirà les tasques següents:
a) Gestió pressupostària i Econòmica.
b) Tramitació de contractes.
c) Administració del personal.
d) Elaboració de projectes, manteniment i gestió de les instal·lacions juvenils.
e) Gestió dels serveis generals de l’Institut.
Article dotze
U. El Servei de Prestació de Serveis tindrà al seu càrrec les atribucions següents:
a) Gestió del Carnet Jove.
b) Realització d'activitats de temps lliure.
c) Potenciació dels intercanvis internacionals.
d) Desplegament i gestió dels programes de turisme juvenil.
Dos. Les Oficines de Turisme i Intercanvi de Joves de la Generalitat Valenciana (TIVE) es configuren com als òrgans encarregats de potenciar i realitzar els programes d'intercanvi i turisme juvenil de l’IVAJ, i organitzaran els serveis que amb aquesta finalitat siguen requerits. Les Oficines esmentades restaran adscrites al Servei de Prestació de Serveis.
Article tretze
U. Correspondrà al Servei de Promoció d'Iniciatives Juvenils:
a) El foment de les iniciatives culturals dels joves.
b) Desplegament, implantació, tramitació i coordinació dels programes d'assesorament i informació juvenil.
c) Desplegament de programes d'animació juvenil.
d) La formació de Tècnics en animació juvenil.
Dos. L'Escola d'Animadors Juvenils de la Comunitat Valenciana es configurarà com a l’òrgan encarregat de formar tècnics en animació, i resta adscrita al Servei de Promoció d'Iniciatives Juvenils.
CAPITOL IV Organització territorial
Article catorze
U L'Institut disposarà d'una Unitat integrada en cadascun dels Serveis Territorials de Cultura i Educació, que dependrà funcionalment de l'Institut Valencià de la Joventut.
Dos. Les Unitats Territorials tindran al seu càrrec l’execució i el seguiment dels programes en matèria de joventut elaborats per l’IVAJ, dins l’àmbit territorial corresponent.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins la constitució i posada en funcionament dels serveis i d'altres òrgans de l’IVAJ, subsistiran provisionalment els corresponents a l'anterior Direcció General de Joventut i també els nomenaments del personal titular d'aquells.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Resten derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior categoria que s'oposen al que preveu aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 d'octubre de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANTONIO ESCARRE ESTEVE

linea