diari

Ordre de 3 de juny de 1989 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es disposa que s'ajuste al que estableix l'Ordre de 30 de juliol de 1986 (BOE del 9 d'Agost) el Pla Experimental de Disseny de Tèxtils i Moda de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Alcoi.

(DOGV núm. 1178 de 08.11.1989) Ref. Base de dades 2663/1989

Ordre de 3 de juny de 1989 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es disposa que s'ajuste al que estableix l'Ordre de 30 de juliol de 1986 (BOE del 9 d'Agost) el Pla Experimental de Disseny de Tèxtils i Moda de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Alcoi.
El Reial Decret 799/1984 de 28 de març, va establir la possibilitat d'autoritzar les innovacions i les experiències pedagògiques que tendiren al perfeccionament dels ensenyaments artístics.
Diverses ordres han aprovat plans d'estudi per a distintes especialitats i Escoles, la implantació de les quals ha demostrat els beneficiosos resultats de l’enfocament innovador, per la qual cosa és convenient ampliar l'experiència a noves Escoles, i especialitats per tal de millorar la qualitat dels respectius ensenyaments.
Aquesta Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en ús de les competències que té atribuïdes pel Reial Decret 2.093/1983 de 28 de juliol (BOE de 6.8.83), pel decret 108/83 de 15 de setembre (DOGV de 15.9.83) i pel Decret 95/87 de 17 d'agost (DOGV 27.8.87) pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
ORDENE:
Primer
S'ajustarà al que estableix l’Ordre de 30 de juliol de 1986 (BOE de 9.8.1986) el Pla d'estudis de l’especialitat «Disseny de Tèxtils i Moda», de l’Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Alcoi.
Segon
L'esmentat pla d'estudis, que té caràcter experimental, regirà en les especialitats i en l’Escola al·ludides a partir del curs acadèmic 1988-89, en què s'implantarà en primer i en segon curs.
Tercer
S'autoritza la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa a dictar les resolucions que calguen per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta Ordre, que entrarà en vigor a l’inici del curs 1988-89.
DISPOSICIO TRANSITORIA
S'autoritza els alumnes actuals que han cursat el primer curs de l'anterior Pla vigent durant el curs 1987-88 a accedir al segon curs d'aquest Pla experimental durant el curs 1988-89.
València, 3 de juny de 1989.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea