diari

ORDRE de 7 d'octubre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual acorda l'afectació a la Conselleria de Medi Ambient, de la finca rústica "Charca sur" en el paratge natural de El Hondo, en el terme municipal d'Elx.

(DOGV núm. 2400 de 02.12.1994) Ref. Base de dades 2682/1994

ORDRE de 7 d'octubre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual acorda l'afectació a la Conselleria de Medi Ambient, de la finca rústica "Charca sur" en el paratge natural de El Hondo, en el terme municipal d'Elx. La Conselleria de Medi Ambient, ha sol.licitat, d'acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, l'afectació de la finca rústica "Charca sur", de 2.282.799 m2 de superfície, en el paratge natural de El Hondo, en el terme municipal d'Elx, per a la creació d'una reserva natural.
Per això i d'acord amb les facultats que tinc atribuïdes per l'article 62.2 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
ORDENE:
Article primer
Afectar a la Conselleria de Medi Ambient, destinada a reserva natural, la finca rústica "Charca sur", de 2.282.799 m2 de superfície, en el paratge natural de El Hondo, en el terme municipal d'Elx, que consta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana amb el número A01/03/065/0016.
Article segon
L'immoble queda integrat en el domini públic de la Generalitat Valenciana i correspon a la Conselleria de de Medi Ambient l'exercici de les competències demanials sobre aquest, inclosa l'administració i conservació.
Article tercer
Que la Conselleria de Medi Ambient designe un representant perquè concórrega amb el representant nomenat per la Direcció General de Patrimoni i Nòmines, per a formalitzar la corresponent acta d'afectació.
València, 7 d'octubre de 1994.
El conseller d'Economia i Hisenda
AURELIO MARTINEZ ESTEVEZ

linea