diari

Acord d'1 d'octubre de 1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 1400 de 11.10.1990) Ref. Base de dades 2685/1990

Acord d'1 d'octubre de 1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera.
El Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 1990, adoptà l'acord següent:
«Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, i
Vist que, en compliment del que disposa l'article 4, apartat 1, del Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l’Albufera, i d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de l'esmentat precepte, la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, en sessió de 26 de novembre de 1986, va adoptar l'acord de redactar el pla especial de protecció.
Vist que, efectuats els tràmits preceptius, la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1989, va acordar emetre informe favorable del Projecte del pla especial per a l'aprovació inicial.
Vist que per Resolució de la Direcció de l'Agència del Medi Ambient de 27 de juliol de 1989, es va acordar aprovar inicialment el pla especial i sotmetre'l a informació pública fins al 30 de setembre de 1989, termini que va ser prorrogat fins al 30 d'octubre de 1989 per Resolució de 8 de setembre d’aquella Direcció, es van publicar les dues resolucions i posteriorment el pla va ser sotmés a informe dels ajuntaments afectats, de l'Administració de l’Estat i de la Generalitat Valenciana.
Vist que durant aquest període d'informació pública van ser presentats 43 documents que contenien al·legacions al pla aprovat inicialment. De totes elles es va emetre informe, i una part en va ser estimada basant-se en el contingut dels informes efectuats, per la qual cosa s'introduïren les pertinents modificacions en el projecte, el qual, previ informe favorable de la Junta Rectora, va ser aprovat per Resolució de 26 de juny de 1990, juntament al corresponent Estudi d'Impacte Ambiental, i es va sotmetre el projecte i l’Estudi a informació pública i posterior informe de les Administracions públiques afectades. L’esmentada resolució va ser publicada, la documentació va ser exposada i, alhora, es va emetre informe de la totalitat dels documents d'al·legacions presentats.
Vist que per Resolució de la Direcció de l'Agència del Medi Ambient de data 7 de setembre de 1990 es va formular Declaració d'Impacte Ambiental i es va emetre informe favorable del pla especial de protecció.
Vist que s'ha elaborat informe de totes les al·legacions formulades per entitats, associacions i particulars i se n'ha donat resposta en els successius períodes d'informació pública als quals s'ha sotmés el Pla.
Vist que en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 1990, la Junta Rectora va emetre informe favorable de l'aprovació provisional i definitiva del pla especial.
Vist que per Resolució de la Direcció General de l'Agència del Medi Ambient de data 27 de setembre de 1990 es va resoldre aprovar provisionalment el pla especial, sense efectuar cap canvi substancial en els criteris i solucions del pla inicialment aprovat.
Atés que en la tramitació del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera s'han complert les determinacions del procés i del procediment establertes en el Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i en especial la participació d'entitats i col·lectius afectats, havent-se complert també els tràmits d’audiència previstos, i després que la Junta Rectora i el Consell Directiu n'han emés informe favorable.
Atés que la competència per a les aprovacions inicial i provisional del pla especial, atribuïda anteriorment a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports segons el que disposa l'article 4, apartat 2, a) i c), del Decret 89/1986 esmentat, ha d'entendre's atribuïda al Director de l'Agència del Medi Ambient, a qui correspon «l’aprovació inicial i provisional dels plans rectors d'ús i gestió i dels plans especials per a l’ordenació del parcs i paratges naturals«, segons el que disposa l'article 8, apartat i), del Decret 3/1989, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Agència del Medi Ambient, i la correcció d'errades publicada en el DOGV de 5 d'abril de 1989, i article 8, apartat 1, de la Llei 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els paratges naturals de la Comunitat Valenciana.
Atès que s'ha donat compliment al que preveu l'article 4.2.b) del Decret 89/1986, abans esmentat, en sotmetre el pla a informació pública una vegada atorgada l'aprovació inicial, i que s'ha hagut d'entendre la referència a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports feta a l’Agència del Medi Ambient, d'acord amb l'exposat en el paràgraf precedent, i amb els articles 41.1 de la vigent Llei del sòl i 128, 1 i 2, del seu Reglament de Planejament, per haver estat en exposició pública per temps superior a un mes i haver-se anunciat com cal aquesta.
Atès que si no s'ha complert estrictament l'article 4, apartat 2, lletra e), de l'esmentat Decret 89/1986, ha estat a causa de l'abundant i extensa informació pública a què ha estat sotmès el projecte, i s'ha preferit la rigorosa publicitat i efectiva participació al compliment del termini.
Atés que el pla especial conté les determinacions indicades en l'article 4, apartat 1, de l’esmentat Decret 89/1986, per la qual cosa s'ordena el territori i es gradua la seua protecció, conté les mesures referents a l’ordenació del cicle integral de l'aigua i compleix els objectius i les finalitats establertes en les lletres c) i d) de l’esmentat precepte.
Atés que s'ha donat fidel compliment al que estableixen els articles 1, apartat segon, 2, 4, apartat primer, i 5, apartat primer, tots de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, en incorporar a l’expedient l’Estudi d'Impacte Ambiental i formular-se, després de l’oportuna tramitació, la Declaració d'Impacte Ambiental amb caràcter favorable.
Atés que el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera compleix les determinacions i les prescripcions aplicables de la Llei 6/1989, de 7 de juliol, d'ordenació del territori de la Comunitat Valenciana.
Atés que l'article 3, lletres e) i d), de l’esmentat Decret 89/1986, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, estableix que els plans generals d'ordenació urbana i normes complementàries i subsidiàries del planejament municipal hauran d'adaptar-se a les disposicions contingudes en el Pla especial de protecció del Parc Natural de l'Albufera, i atés que en l'article 9 de la Llei 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els paratges naturals de la Comunitat Valenciana, estableix que l'aprovació dels plans especials comportarà la revisió obligatòria dels plans sectorials o territorials que resulten incompatibles amb aquests.
Atés que la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera ha emés informe favorable de les aprovacions inicial, provisional i definitiva del pla especial, amb la qual cosa es va donar ple compliment al que disposa la lletra a), apartat 4, de l'article 6 del Decret 89/1986 abans esmentat.
Atés que l'aprovació definitiva del Pla especial de protecció del Parc Natural de l'Albufera és competència del Consell de la Generalitat Valenciana, segons el que disposen els articles 4, apartat 2, d), del Decret 89/1986 repetidament esmentat, i 8, apartat 2, de la Llei 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els paratges naturals de la Comunitat Valenciana.
Vistos els preceptes i les disposicions esmentades i la resta de pertinent i general aplicació, a proposta del Conseller d'Administració Pública, el Consell de la Generalitat Valenciana acorda:
Primer
Aprovar definitivament el Pla especial de protecció del Parc Natural de l'Albufera.
Segon
Els plans generals municipals d'ordenació i normes subsidiàries del planejament afectades pel Pla especial de protecció del Parc Natural de l'Albufera hauran d'adaptar-s'hi en el moment en què es realitze la seua primera modificació o revisió, i en qualsevol cas en un termini no superior a un any.
Tercer
Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»
Contra el present acorda que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el Consell de la Generalitat Valenciana en el termini d'un mes comptador des de la publicació d'aquest acord.
Valencia, 1 d'octubre de 1990.
El Conseller Secretari del Govern Valencià,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea