diari

LLEI 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport. [2006/5770]

(DOGV núm. 5260 de 17.05.2006) Ref. Base de dades 2713/2006

LLEI 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport. [2006/5770]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que l'esport i l'oci són competència exclusiva de La Generalitat.
Amb l'aprovació de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de La Generalitat, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, el Consell de La Generalitat va assumir la regulació, ordenació, promoció i coordinació de l'activitat fisicoesportiva a la Comunitat Valenciana.
En el capítol III del títol III es va crear el Consell Valencià de l'Esport com a òrgan de participació ciutadana en la configuració i el desenrotllament de la política esportiva.
La realitat sobre la qual es projectava aquella disposició normativa ja no es correspon amb l'actual. El fenomen esportiu en la societat actual té una indubtable rellevància sociològica, política, educativa i econòmica. És clara la importància de la pràctica esportiva en el desplegament harmònic i integral de les persones en elles mateixes i en la seua dimensió social, en la millora de la qualitat de vida i en la sana utilització de l'oci i el temps lliure dels ciutadans, a més de revelar-se com un eficaç instrument de solidaritat entre els pobles.
Quant a l'organització administrativa de l'esport, pel que fa a La Generalitat, cal una actualització dels plantejaments que hi havia en la redacció de la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana. Es pretén potenciar l'estructura administrativa de l'esport valencià i millorar la participació de tots els agents socials implicats en l'esport. Les funcions del Consell Assessor de l'Esport són molt importants i la llei li atorga un protagonisme evident en la coordinació i l'elaboració dels instruments planificadors en matèria esportiva dins de la Comunitat Valenciana.
La gestió, planificació, seguiment i, en fi, la implantació i el desplegament d'una política esportiva per a la Comunitat Valenciana requerixen un instrument que servisca per a aconseguir estos objectius necessaris per a la societat.
La disponibilitat d'un ens instrumental configurat d'acord amb les necessitats de la política regional esportiva representa el mitjà més eficaç i eficient per a aconseguir els resultats esperats en relació amb la gestió de programes regionals esportius.
Per això, esta llei crea el Consell Valencià de l'Esport, configurant-lo com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat que forma part del sector públic autonòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat per al compliment dels seus fins, i queda adscrit a la conselleria que exercisca les competències en matèria d'esport.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. El Consell Valencià de l'Esport es configura com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de La Generalitat.
2. El Consell Valencià de l'Esport, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, depén de La Generalitat i queda adscrit a la conselleria que exercisca les competències d'esport.
3. L'àmbit de actuació del Consell Valencià de l'Esport serà la Comunitat Valenciana.
Article 2. Règim jurídic
1. El Consell Valencià de l'Esport es regirà pel que preceptua esta llei, pels seus estatuts, pel text refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat respecte al seu règim economicoadministratiu, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic aplicable.
2. En l'exercici de les potestats administratives que té atribuïdes, el Consell Valencià de l'Esport subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i disposicions de desplegament. Se subjectarà al dret administratiu, almenys, en els casos següents:
a) Tramitació de procediments sancionadors i imposició de sancions.
b) Exacció i recaptació d'ingressos públics.
c) Atorgament de subvencions.
d) Registre d'Entitats Esportives.
3. Els contractes que subscriga el Consell Valencià de l'Esport s'ajustaran al que establisca la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques per a este tipus d'entitats.
Article 3. Funcions
1. Correspon al Consell Valencià de l'Esport l'exercici de les funcions inherents a les competències següents:
a) Gestionar la política esportiva de La Generalitat.
b) Formular les directrius de la política de foment i desenrotllament de l'esport en els diferents nivells en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Fomentar, donar suport i protegir l'associacionisme esportiu.
d) Gestionar el Registre d'Entitats Esportives.
e) Promocionar l'esport d'elit, la competició esportiva de rendiment i l'excel·lència esportiva.
f) Promocionar l'esport per a tots.
g) Fomentar els esports autòctons.
h) Fomentar les activitats físiques i l'esport entre els discapacitats físics, psíquics i sensorials i aquells altres col·lectius que requerisquen una atenció especial.
i) Promoure i organitzar l'activitat de l'esport escolar i universitari, juntament amb les entitats i els organismes públics que tenen competència en este camp.
j) Fomentar la investigació científica en l'esport i desenvolupar els ensenyaments, les activitats formatives i les titulacions esportives oficials relacionades amb l'activitat física i l'esport.
k) Formar de manera adequada i competent el personal tècnic professional necessari per a augmentar la qualitat tècnica de l'esport en general.
l) Elaborar i executar plans de construcció i millora de les infraestructures esportives.
m) Coordinar i ajudar al funcionament de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
n) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes o delegades de conformitat amb l'ordenament jurídic.
o) Gestionar activitats i instal·lacions esportives que li siguen encomanades o adscrites.
2. El Consell Valencià de l'Esport, per a complir els seus fins, pot:
a) Establir convenis amb entitats públiques o privades, especialment amb les que puguen coadjuvar a la consecució dels objectius del Consell Valencià de l'Esport.
b) Constituir societats mercantils i fundacions, o participar-hi, per a dur a terme qualsevol activitat relacionada amb les funcions establides per esta llei.
c) Concedir subvencions.
d) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'administració de La Generalitat i altres administracions.
e) Realitzar qualsevol altra activitat, dins de les seues funcions, encaminada a aconseguir els seus objectius.
El Consell Valencià de l'Esport, en l'aplicació de les accions de foment establides en l'apartat 2.c) anterior, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, en els termes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
CAPÍTOL II
Òrgans rectors
Article 4. Òrgans
1. Els òrgans rectors del Consell Valencià de l'Esport són el president, el vicepresident, el Comité de Direcció, el Consell Assessor de l'Esport i el director.
2. La estructura del Consell Valencià de l'Esport es configura a través d'àrees i servicis. L'organització de l'entitat, les facultats i el funcionament dels diferents òrgans seran determinats en els estatuts del Consell Valencià de l'Esport.
Article 5. El president o presidenta
1. El president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport, i també del Comité de Direcció, serà, amb caràcter nat, el conseller que exercisca les competències en matèria d'esport. El president o presidenta podrà delegar determinades funcions en el vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, en el director o en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport, o en els responsables de les delegacions territorials.
2. Funcions del president o presidenta:
a) Exercir la direcció i la representació del Consell Valencià de l'Esport.
b) Aprovar les línies d'actuació del Consell Valencià de l'Esport.
c) Convocar, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció.
d) Visar les actes de les sessions del Comité de Direcció i els certificats dels punts o acords que continguen.
e) Convocar, aprovar les bases i resoldre les subvencions.
f) Demanar el parer del Comité de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament del Consell Valencià de l'Esport i el seu funcionament.
g) Exercir la representació del Consell Valencià de l'Esport en accions i recursos.
h) Qualssevol altres que reglamentàriament li siguen atribuïdes.
3. En els casos de vacant, absència o malaltia, qui exercisca la vicepresidència assumirà per substitució les funcions de la presidència.
Article 6. El vicepresident
1. La vicepresidència serà exercida pel titular de la Secretaria Autonòmica d'Esport.
El vicepresident podrà delegar determinades funcions en el director del Consell Valencià de l'Esport, o en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les delegacions territorials.
2. Funcions del vicepresident:
a) Exercir l'alta inspecció i el règim disciplinari del personal del Consell Valencià de l'Esport d'acord amb la normativa vigent.
b) L'administració i gestió del Consell Valencià de l'Esport.
c) Autoritzar, disposar, liquidar i ordenar els pagaments.
d) Elaborar i presentar al Comité de Direcció l'avantprojecte de pressupostos, així com la memòria d'activitats i els comptes anuals.
e) Subscriure contractes i convenis en nom del Consell Valencià de l'Esport, i, en general, les facultats en matèria de contractació pública o privada amb les limitacions establides en l'ordenament jurídic.
f) Gestionar i controlar la comptabilitat i l'estat financer del Consell Valencià de l'Esport.
g) Gestionar el patrimoni del Consell Valencià de l'Esport.
h) Exercir la direcció del personal del Consell Valencià de l'Esport.
i) Contractar laboralment d'acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.
j) Dirigir el funcionament general del Consell Valencià de l'Esport i del seu personal, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els servicis i dependències.
k) Executar els acords del Comité de Direcció.
l) Elaborar el pla anual d'actuacions, inversions i finançament.
m) Elaborar la plantilla i relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.
n) Dictar els actes jurídics que li competisquen en l'exercici del seu càrrec, així com, en general, en aquelles altres funcions que li siguen delegades.
o) L'organització, tramitació i coordinació de la gestió dels plans, programes, projectes i altres actuacions en matèria esportiva promoguts pel Consell Valencià de l'Esport.
Article 7. El Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern del Consell Valencià de l'Esport. Estarà constituït per:
a) President: el president del Consell Valencià de l'Esport.
b) Vicepresident primer: el vicepresident del Consell Valencià de l'Esport.
c) Vicepresident segon: el director del Consell Valencià de l'Esport.
d) Vocals:
. El subsecretari de la conselleria a què estiga adscrit el Consell Valencià de l'Esport.
. Dos membres elegits pel president del Consell Valencià de l'Esport entre els alts càrrecs de La Generalitat.
e) Secretari, designat pel president entre personal que preste servicis en el Consell Valencià de l'Esport.
A les reunions del Comité de Direcció podran assistir, amb veu però sense vot, els responsables dels servicis i àrees del Consell Valencià de l'Esport que siguen convocats.
2. Funcions del Comité de Direcció:
a) Formular la proposta d'estatuts del Consell Valencià de l'Esport.
b) Acordar el domicili social de l'entitat, així com la creació, supressió o trasllat de les delegacions territorials.
c) Proposar la creació i participació del Consell Valencià de l'Esport en fundacions, associacions i altres persones jurídiques.
d) Aprovar el pla anual d'actuacions, inversions i finançament.
e) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria d'hisenda, a través de la conselleria d'adscripció, l'avantprojecte de pressupostos del Consell Valencià de l'Esport.
f) Aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals del Consell Valencià de l'Esport, per a la tramesa als òrgans competents d'acord amb les lleis pressupostàries aplicables.
g) Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim de retribucions del personal de l'entitat dins de les limitacions legals i pressupostàries.
h) Aprovar les convocatòries de proves per a la selecció de personal del Consell Valencià de l'Esport.
i) Qualsevol altra funció que el president o la presidenta li delegue.
Article 8. El director o la directora
1. El director o la directora del Consell Valencià de l'Esport és l'òrgan unipersonal de gestió del Consell Valencià de l'Esport. El càrrec serà exercit pel titular de la Direcció General de l'Esport.
El director o la directora podrà delegar determinades funcions en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les delegacions territorials.
2. Funcions del director o la directora:
. Autoritzar i revocar, de forma motivada, la inscripció i anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les federacions esportives, clubs esportius, grups esportius d'esplai, seccions esportives d'altres entitats no esportives i societats anònimes esportives, tal com establix la normativa vigent.
. Qualssevol altres que se li atribuïsquen reglamentàriament o li siguen delegades o encomanades.
Article 9. El Consell Assessor de l'Esport
1. El Consell Assessor de l'Esport és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Consell Valencià de l'Esport. La seua composició és la següent:
a) President o presidenta: la persona que ocupe la Presidència del Consell Valencià de l'Esport.
b) Vicepresident primer: el vicepresident del Consell Valencià de l'Esport.
c) Vicepresident segon: el director del Consell Valencià de l'Esport.
d) Vocals:
. Set representants de les federacions esportives valencianes, un dels quals haurà de ser d'una federació integrada per esportistes discapacitats.
. Un representant de cada una de les conselleries amb competència en les matèries següents: educació, sanitat, turisme, medi ambient, territori, obres públiques, ocupació, caça i pesca, benestar social, hisenda i grans esdeveniments. Quan una conselleria tinga competència sobre més d'una matèria de les indicades només comptarà amb un representant.
. Un representant de cada una de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.
. Tres representants de les entitats locals valencianes, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
. Tres representants d'institucions que, per la història, massa social, èxits, etc., siguen significatives en l'àmbit esportiu de la Comunitat Valenciana.
. Cinc esportistes de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana.
. Un representant de cada una de les universitats valencianes.
. Un representant del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
. Un representant del Comité Valencià de Disciplina Esportiva.
. Set representants de l'administració esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
e) Secretari: designat pel president entre personal que preste servicis en el Consell Valencià de l'Esport.
La forma de designació dels diferents vocals es determinarà en els estatuts del Consell Valencià de l'Esport.
2. Funcions del Consell Assessor de l'Esport:
a) Conéixer i emetre informe sobre el pla estratègic de l'esport.
b) Conéixer i formular observacions, si és procedent, al pla d'infraestructures esportives de la Comunitat Valenciana.
c) Informar sobre els criteris generals de coordinació amb altres administracions públiques en matèria esportiva.
d) Assessorar el Consell Valencià de l'Esport sobre totes les activitats i funcions.
e) Col·laborar amb el Consell Valencià de l'Esport, les federacions i altres entitats esportives en la prevenció i el control de la violència en el món esportiu i en la prevenció i el control de l'ús de substàncies prohibides en l'esport.
f) Proposar els estudis que considere convenients sobre aspectes concrets de l'activitat esportiva.
g) Fomentar la participació i la col·laboració ciutadana amb l'administració esportiva.
h) Qualssevol altres que se li atribuïsquen o li siguen encomanades.
La composició i funcions del Consell Assessor de l'Esport es podrà modificar per decret del Consell de La Generalitat.
CAPÍTOL III
Del règim econòmic i pressupostari
Article 10. Recursos econòmics
Els recursos del Consell Valencià de l'Esport seran els següents:
a) Les consignacions establides en els pressupostos de La Generalitat.
b) Els productes i rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
d) Els ingressos procedents de sancions, taxes i preus públics.
e) Els altres ingressos de dret públic o privat que siga autoritzat a percebre o que li puguen correspondre conforme a la normativa vigent.
f) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
g) Qualsevol altre recurs que se li puga atribuir.
Article 11. Règim pressupostari
El règim pressupostari i de control financer del Consell Valencià de l'Esport serà l'establit per la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat i per la normativa pressupostària.
L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Comité de Direcció, s'enviarà a la conselleria a què estiga adscrit el Consell Valencià de l'Esport i posteriorment a la conselleria competent en matèria d'Hisenda, per a l'aprovació i integració en el pressupost de La Generalitat.
Article 12. Béns i drets
1. El patrimoni del Consell Valencià de l'Esport estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per La Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol.
2. Els béns que el Consell Valencià de l'Esport tinga adscrits conservaran la qualificació jurídica originària de béns de La Generalitat, i s'hauran d'utilitzar exclusivament per al compliment dels seus fins.
3. El Consell Valencià de l'Esport gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, en els termes previstos en la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de La Generalitat.
CAPÍTOL IV
Del règim de personal
Article 13. Personal
1. El Consell Valencià de l'Esport comptarà amb el personal necessari per al compliment de les seues funcions.
2. El personal propi del Consell Valencià de l'Esport es regirà per les normes de dret laboral aplicables. No obstant això, podrà integrar funcionaris de La Generalitat. Les funcions que comporten l'exercici de potestats administratives hauran de ser exercides per funcionaris. El règim jurídic del personal funcionari que s'integre en el Consell Valencià de l'Esport serà l'establit en la legislació sobre funció pública valenciana.
3. La plantilla i la relació de llocs de treball seran aprovats pel Comité de Direcció. En el seu establiment i modificacions es tindran en compte els principis d'eficiència, economia i racionalització dels recursos.
El règim retributiu del personal s'adaptarà al que, amb caràcter general, regisca per al personal al servici del Consell de La Generalitat, amb les excepcions imposades per les necessitats del servici i les característiques especials de determinats llocs de treball, tot això en el marc i amb les limitacions que a l'efecte fixe la llei anual de pressupostos de La Generalitat.
4. La contractació de personal propi es realitzarà a través de les corresponents proves de selecció, establides i convocades pel Consell Valencià de l'Esport, després de l'acord del Comité de Direcció, segons els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El personal que preste servicis en òrgans de l'administració de La Generalitat les funcions dels quals passen a ser exercides pel Consell Valencià de l'Esport s'integrarà en este, conservant tots els drets que tenia reconeguts i mantenint la situació administrativa en què es trobaven.
El mateix règim s'aplicarà al personal de La Generalitat que obtinga destinació en el Consell Valencià de l'Esport a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció pública.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Fins a l'efectiva posada en funcionament de l'entitat, continuaran en funcionament, amb les competències actuals, la Secretaria Autonòmica d'Esport i la Direcció General de l'Esport.
Segona
En el cas de supressió del Consell Valencià de l'Esport tot el seu personal s'integrarà en l'administració de La Generalitat.
Tercera
En el cas de supressió del Consell Valencià de l'Esport tots els béns i els drets d'aquest s'adscriuran a La Generalitat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga el capítol III del títol III, integrat per l'article 51, de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de La Generalitat, de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor de la llei, el president del Consell Valencià de l'Esport convocarà la reunió constitutiva del Comité de Direcció.
L'efectiva posada en funcionament del Consell Valencià de l'Esport estarà condicionada a l'aprovació pel Consell de La Generalitat dels seus estatuts, que seran aprovats en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la llei.
Segona
S'autoritza el Consell de La Generalitat perquè, amb caràcter previ o simultani a l'aprovació dels estatuts del Consell Valencià de l'Esport, autoritze els pressupostos de l'entitat per a l'exercici de què es tracte, en el marc de les previsions establides a l'efecte en l'orde per la qual es dicten les normes per a l'elaboració del pressupost de La Generalitat. A l'efecte, a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, serà el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació l'òrgan responsable d'elevar al Consell de La Generalitat l'avantprojecte de pressupostos de l'entitat.
Tercera
A partir de l'efectiva posada en funcionament del Consell Valencià de l'Esport, este se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que La Generalitat tinguera reconeguts per a l'exercici de les seues funcions, incloent en la subrogació el dret a recaptar les corresponents taxes i preus públics afectes al finançament de les seues funcions.
El Consell Valencià de l'Esport se subrogarà, des de la seua efectiva posada en funcionament, en qualssevol contractes vigents que la Secretaria Autonòmica d'Esport, a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, tinguera formalitzats i que afecten els béns i servicis que són objecte de transferència al Consell Valencià de l'Esport, llevat que el títol, el contracte o la llei impedisquen este efecte.
Quarta
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 12 de maig de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea