diari

CIRCULAR de 2 d'octubre de 1995, de la Intervenció General, per la qual s'indiquen els aspectes concrets del Decret 179/94, que han de considerar-se modificats per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

(DOGV núm. 2609 de 20.10.1995) Ref. Base de dades 2719/1995

CIRCULAR de 2 d'octubre de 1995, de la Intervenció General, per la qual s'indiquen els aspectes concrets del Decret 179/94, que han de considerar-se modificats per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) diversos han estat els aspectes que han sofert modificacions substancials, i que han d'observar-se coordinament des de la perspectiva de la funció interventora.
Aquesta intervenció general, per tant, sense perjudici de la repercussió que per als expedients de contractació en curs pogués derivar-se del que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 13/1995, estima que en l'exercici de la fiscalització prèvia a què fa referència el Decret 179/94, de 19 d'agost, d'aquells expedients als quals siga d'aplicació aquesta llei en la seua integritat, s'haurà de tenir en compte que aquest ha experimentat les modificacions següents:
- Articles 4t.1.6, 5è.1.4 i 6è.1.7
S'entén substituïda l'expressió «contractació directa» per «procediment negociat». (Article 93 de la LCAP)
- Article 4t.3.2
Caldrà entendre que el percentatge del 20 per 100 es refereix al preu del contracte en el moment de l'aprovació de l'obra accessòria o complementària. (Article 141.d) de la LCAP)
- Article 4t.5.3
S'entén substituït el terme «avalat» per «garantit». (Article 145.2 de la LCAP)
- Article 4t.6.1
S'entendrà redactat de la forma següent:
Aprovació de la despesa: que el plec conté la fórmula o sistema de revisió o hi consta la improcedència d'aquesta. (Article 104.3 de la LCAP)
- Article 4t.7
S'entén suprimit el terme «provisional».
- Article 4t.8
S'entén suprimit en la totalitat l'apartat 8.
- Article 4t.12.2
S'entén suprimit en la totalitat l'apartat 12.2.
- Article 5è.1
Les referències fetes al «plec de bases» han d'entendre's referides al «plec de clàusules administratives particulars». (Article 68.1 de la LCAP)
- Article 5è.3.1.1
S'entén suprimit. (Article 100 de la LCAP)
- Article 6è
L'inici del primer paràgraf s'ha d'entendre de la forma següent:
«En els expedients de contractes de consultoria i d'assistència, els de serveis i els de treballs específics i concrets no habituals, els aspectes addicionals ...»
- Article 6è.1.5
S'entén que l'informe d'insuficiència de mitjans serà emés pel servei interessat en la subscripció del contracte. (Article 203.1. de la LCAP)
- Article 6é.3.1.1
S'entén suprimit. (Article 100 de la LCAP)
València, 2 d'octubre de 1995.- L'interventor general: Ramón Brull Mandingorra.

linea